výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 135, 1-21

1 ALELUJA. Chváľte meno Pánovo, chváľte ho, služobníci Pánovi, 2 ktorí ste v dome Pánovom a na nádvoriach domu nášho Boha. 3 Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý; ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné; 4 veď si Pán vyvolil Jakuba, Izraela za svoje vlastníctvo. 5 Ja viem, že Pán je veľký, že náš Boh je nad všetkými bohmi. 6 Čokoľvek Pán chce, urobí na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach. 7 Od kraja zeme privádza oblaky, bleskami vyvoláva dážď, zo svojich komôr vypúšťa vetry. 8 On pobil prvorodených Egypta, ľudí aj zvieratá. 9 Uprostred teba, Egypt, urobil znamenia a zázraky proti faraónovi i proti všetkým jeho sluhom. 10 On porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov: 11 Sehona, kráľa amorejského, a Oga, kráľa Bášanu, a všetkých kráľov kanaánskych. 12 A ich krajinu dal do dedičstva, do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu. 13 Pane, tvoje meno trvá večne; tvoja pamiatka, Pane, z pokolenia na pokolenie. 14 Lebo Pán prisúdi pravdu svojmu ľudu a zmiluje sa nad svojimi služobníkmi. 15 Pohanské modly, hoc zo striebra a zo zlata, sú dielom ľudských rúk. 16 Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, a nevidia. 17 Majú uši, ale nepočujú, nie sú schopné ani dýchať ústami. 18 Nech sú im podobní ich tvorcovia a všetci, čo v ne veria. 19 Dom Izraelov, zvelebuj Pána; dom Áronov, zvelebuj Pána. 20 Dom Léviho, zvelebuj Pána; všetci bohabojní, zvelebujte Pána. 21 Nech je zvelebený Pán zo Siona, čo sídli v Jeruzaleme. ALELUJA.

Ž 135, 1-21

Verš 4
veď si Pán vyvolil Jakuba, Izraela za svoje vlastníctvo.
Ex 19:5 - Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom - veď mne patrí celá zem -
Dt 7:6 - Veď ty si svätý ľud Pána, svojho Boha; teba si vyvolil Pán, tvoj Boh, za svoj vlastný ľud zo všetkých národov, čo sú na zemi.
Tít 2:14 - ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.
1Pt 2:9 - Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.

Verš 7
Od kraja zeme privádza oblaky, bleskami vyvoláva dážď, zo svojich komôr vypúšťa vetry.
Jer 10:13 - Keď sa ozve, na nebi zahučia vody, od končín zeme dvíha oblaky, k dažďu pripája hromy a vietor zo svojich skladíšť vypúšťa.
Jer 51:16 - Keď sa ozve, na nebi vody zahučia, od končín zeme dvíha oblaky, k dažďu tvorí blesky, zo svojich skladíšť vietor vypúšťa.

Verš 8
On pobil prvorodených Egypta, ľudí aj zvieratá.
Ex 12:12 - Lebo v tú noc prejdem celou egyptskou krajinou a usmrtím všetko prvorodené v egyptskej krajine od človeka až po dobytok a nad všetkými bohmi Egypta vykonám súd ja, Pán!
Ex 12:29 - O polnoci Pán pobil všetkých prvorodených v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, čo mal sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného zajatca čo bol v žalári, aj všetky prvorodené zvieratá.
Ž 78:51 - Pobil všetko prvorodené v Egypte, prvotiny mužskej sily v stanoch Chámových.

Verš 9
Uprostred teba, Egypt, urobil znamenia a zázraky proti faraónovi i proti všetkým jeho sluhom.
Ex 7:1 - Pán však povedal Mojžišovi: „Pozri, dávam ťa faraónovi za božstvo a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom.
Ex 8:1 - Pán prikázal Mojžišovi aj toto: „Povedz Áronovi: »Vystri ruku so svojou palicou nad rieky, kanále a rybníky a priveď žaby na egyptskú krajinu!«“
Ex 9:1 - Potom Pán povedal Mojžišovi: „Choď k faraónovi a povedz mu: »Toto hovorí Pán, Boh Hebrejov: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil!«
Ex 10:1 - Potom Pán povedal Mojžišovi: „Choď k faraónovi, lebo ja som mu zatvrdil srdce, aj jeho služobníkom, aby som na ňom urobil tieto svoje znamenia
Ex 14:1 - Pán hovoril Mojžišovi:

Verš 10
On porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov:
Joz 12:1 - Toto sú králi krajiny, ktorých Izraelovi synovia porazili a opanovali ich územie na druhej strane Jordána, na východ od rieky Arnon až po pohorie Hermon s celou východnou Arabou.

Verš 12
A ich krajinu dal do dedičstva, do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu.
Ž 78:55 - Pred nimi vyhnal kmene pohanské, meračským lanom im rozdelil dedičnú krajinu a v stanoch pohanov dal bývať kmeňom izraelským.

Verš 13
Pane, tvoje meno trvá večne; tvoja pamiatka, Pane, z pokolenia na pokolenie.
Ž 102:12 - Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa, a ja schnem sťa tráva.

Verš 14
Lebo Pán prisúdi pravdu svojmu ľudu a zmiluje sa nad svojimi služobníkmi.
Dt 32:36 - Lebo Pán uchránil právo svojho ľudu a milosrdný bude k svojim sluhom. Keď uzrie ochabovať ruku a hynúť otrokov i slobodných,

Verš 15
Pohanské modly, hoc zo striebra a zo zlata, sú dielom ľudských rúk.
Ž 115:4 - Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata, sú dielom ľudských rúk.

Z 135,1 - Porov. Ž 134,1.

Z 135,4 - Izraelský ľud sa viac ráz nazýva "vlastníctvo" (Dt 7,6), vec, ktorá je zvláštnym spôsobom Pánova (Ex 19,5; Dt 14,2; 26,18).

Z 135,5 - "Že náš Boh je nad všetkými bohmi"- nanajvýš možno pripustiť, že žalmista hovorí za pohanov, akoby povedal: Pán je aj nad tými, ktorých pohania považujú za bohov (porov. Ž 97,9), ale v skutočnosti nie sú ničím (15-18).

Z 135,7 - Blesky oznamujú blížiacu sa búrku a sprevádzajú ju - "bleskami vyvoláva dážď" (Gn 7,11; 28,17; Iz 40,22; Jób 26,11; Ž 24,2; 29,3; Zach 10,1 n. atď.).

Z 135,15-18 - Porov. Ž 115,4-8.

Z 135,19-20 - Porov. Ž 118,1-4.