výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 71, 1-24

1 V teba, Pane, som dúfal; nebudem zahanbený naveky. 2 Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň, nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi. 3 Buď mi ochrannou skalou a opevneným hradom na moju záchranu; veď ty si moja opora a moje útočište. 4 Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešnika, z ruky svojvoľníka a ničomníka. 5 Lebo ja, Pane, túžim za tebou, ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti. 6 Od matkinho lona mám v tebe oporu, od života matky si mojím ochrancom; tebe vždy patrí môj chválospev. 7 Som ako zázrak pre mnohých a ty mi mocne pomáhaš. 8 Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň. 9 Neodožeň ma v čase staroby, neopusť ma, keď mi sily ochabnú. 10 Moji nepriatelia hovoria o mne a tí, čo číhajú na môj život, radia sa spoločne 11 a vravia: „Boh ho opustil. Prenasledujte ho a chyťte ho, veď ho nemá kto zachrániť.“ 12 Nevzďaľuj sa, Bože, odo mňa; Bože môj, ponáhľaj sa mi na pomoc. 13 Nech sa zahanbia a zhynú moji protivníci, hanba a potupa nech pokryje tých, čo mi zlo chystajú. 14 Ja však budem úfať neprestajne a všade budem šíriť tvoju chválu. 15 Moje ústa budú hlásať tvoju spravodlivosť a tvoju spásu deň čo deň, hoci ju ani neviem vyjadriť. 16 Budem hovoriť o veľkých činoch Pánových; Pane, budem spomínať len tvoju spravodlivosť. 17 Bože, ty si ma poúčal od mojej mladosti a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné. 18 Až do staroby a do rokov šedivých, Bože, neopúšťaj ma, kým nezvestujem silu tvojho ramena všetkým pokoleniam budúcim. Tvoja moc 19 a tvoja spravodlivosť, Bože, siaha až po nebo, ty si stvoril veľkolepé diela: Bože, kto sa ti vyrovná? 20 Aké a koľké i trpké súženia dopustil si na mňa; ale znova si ma oživil a z hlbín zeme si ma opäť vyviedol. 21 Zveľadíš moju česť, prídeš a mňa potešíš. 22 Lebo i ja teba oslávim, tvoju vernosť budem chváliť na harfe, Bože môj, na citare ti zahrám, Svätý Izraela. 23 Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam, i moja duša, ktorú si vykúpil. 24 Ba i môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti deň čo deň, keď potupa i hanba stihne tých, čo mi chystajú zlo.

Ž 71, 1-24

Verš 1
V teba, Pane, som dúfal; nebudem zahanbený naveky.
Ž 22:5 - V teba dúfali naši otcovia; dúfali a vyslobodil si ich.
Ž 25:2 - tebe dôverujem, Bože môj: Nech nie som zahanbený a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.
Ž 31:1 - Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
Iz 49:23 - Králi ti budú pestúnmi, ich kňažné tvojimi dojkami, tvárou na zem padnú pred tebou a budú lízať prach tvojich nôh. Vtedy sa dozvieš, že ja som Pán, v ktorom sa nesklamú tí, čo v neho dúfajú.“

Verš 13
Nech sa zahanbia a zhynú moji protivníci, hanba a potupa nech pokryje tých, čo mi zlo chystajú.
Ž 34:3 - V Pánovi sa bude chváliť moja duša; nechže to počujú pokorní a nech sa tešia.
Ž 40:14 - Pane, ráč ma zachrániť, príď mi čím skôr na pomoc.
Ž 70:2 - Bože, príď mi na pomoc; Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Z 71,7 - Dávidov život s jeho utrpením a nebezpečenstvami zdal sa byť "zázrakom", čímsi neuveriteľným v očiach tých, ktorí videli, ako ho Boh sprevádza, ako drží nad ním ochrannú ruku.

Z 71,22 - "Svätý Izraela" je jedným z početných Božích mien, v žaltári sa vyskytuje len tri razy (Ž 78,41 a 89,19) a tridsať ráz u Izaiáša.