výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 10, 1-18

1 Pane, prečo si tak ďaleko? Prečo sa skrývaš v časoch súženia? 2 Bezbožný vo svojej pýche sužuje bedára; nech sa chytí do nástrah, čo sám zosnoval. 3 Veď hriešnik sa chvastá svojou náruživosťou a lakomec sa vychvaľuje. 4 Hriešnik pohŕda Pánom a namyslene hovorí: „Boh nezasahuje; Boha niet.“ 5 Také sú všetky jeho myšlienky a jeho cesty sú vždy úspešné. Ďaleko je od myšlienky na tvoj súd a všetkých svojich odporcov nemá za nič. 6 V srdci si takto hovorí: „Mnou nič nepohne, ani mňa, ani moje pokolenie nezastihne nešťastie.“ 7 Jeho ústa sú plné luhania, klamu a podvodu; pod jeho jazykom zločin a násilie. 8 Sedí na postriežke blízko osád, nevinného zákerne zabíja. 9 Očami sliedi za chudákom; ako lev v húštine číha v úkryte. Číha, chce schvátiť bedára; chytá ho a hádže naňho sieť. 10 Prikrčí sa a vyrúti, i hynú chudáci v jeho násilných pazúroch. 11 V duchu si ešte hovorí: „Boh zabudol, odvrátil svoju tvár, vôbec sa nedíva.“ 12 Povstaň, Pane, Bože, zdvihni svoju ruku, nezabúdaj na úbohých. 13 Ako môže bezbožník Bohom pohŕdať? Ako si môže v duchu hovoriť: „Boh nezasiahne!“? 14 Ty vidíš, veď ty hľadíš na útrapy a žiaľ a berieš ich do svojich rúk. Na teba sa chudák spolieha a sirote pomáhaš. 15 Rozmliažď rameno hriešnika a zločinca; budeš hľadať jeho hriech, a už ho nenájdeš. 16 Pán je kráľom navždy, na veky vekov. Pohania vymizli z jeho krajiny. 17 Pane, ty vyslýchaš túžbu úbožiakov, vzpružuješ im srdce, ucho si k nim nakláňaš. 18 Zastaň sa práva siroty a utláčaného, aby už nikdy nenaháňal hrôzu človek stvorený zo zeme.

Ž 10, 1-18

Verš 16
Pán je kráľom navždy, na veky vekov. Pohania vymizli z jeho krajiny.
Ž 29:10 - Pán tróni nad záplavami vôd, Pán bude tróniť ako večný kráľ.
Ž 145:13 - Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
Ž 146:10 - Pán bude kraľovať naveky; tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie.
Jer 10:10 - Ale Pán je opravdivý Boh, on je Boh živý a večný kráľ, od jeho prchkosti trasie sa zem, národy nevydržia jeho hnev.
Nár 5:19 - Ty, Pane, trváš večne, tvoj trón z pokolenia na pokolenie.
Dan 4:3 - Vtedy som vydal nariadenie, aby mi priviedli všetkých mudrcov Babylonu, nech mi oznámia význam sna.
Dan 6:26 - Potom kráľ Dárius napísal všetkým národom, kmeňom a nárečiam, ktoré bývali po celej zemi:
1Tim 1:17 - Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.

Verš 2
Bezbožný vo svojej pýche sužuje bedára; nech sa chytí do nástrah, čo sám zosnoval.
Ž 7:15 - Hľa, hriešnik počal neprávosť, ťarchavý je zlobou a plodí zločin.
Ž 9:15 - aby som v bránach dcéry sionskej hlásal všetky tvoje skutky preslávne a plesal, že si mi pomohol.
Prís 5:22 - Cudzoložník sa polapí vo vlastných neprávostiach a zapletie sa v putách svojich pokleskov.

Verš 11
V duchu si ešte hovorí: „Boh zabudol, odvrátil svoju tvár, vôbec sa nedíva.“
Ž 94:7 - A hovoria si: „Pán to nevidí, nevie o tom Boh Jakubov.“

Verš 4
Hriešnik pohŕda Pánom a namyslene hovorí: „Boh nezasahuje; Boha niet.“
Ž 14:1 - Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“ Skazení sú a ohavnosti páchajú. Nikto z nich nerobí dobre.
Ž 53:1 - Zbormajstrovi. Podľa „Machalat“. Dávidov poučný chválospev. Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“

Verš 7
Jeho ústa sú plné luhania, klamu a podvodu; pod jeho jazykom zločin a násilie.
Rim 3:14 - ich ústa sú plné kliatby a horkosti;