výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 10, 1-18

1 |TU(lámed)|Tu Hospodin, prečo si tak ďaleko a prečo sa skrývaš v čase súženia? 2 Spupnosť bezbožníka spaľuje chudobného. Nech sa chytí do nástrah, ktoré pripravil. 3 Bezbožník sa vystatuje svojimi záľubami, chváli lakomca a pohŕda Hospodinom. 4 Bezbožník hovorí povýšene: Boh sa nestará, Boha niet. Také je celé jeho zmýšľanie. 5 Úspešné sú jeho cesty v každom čase. Tvoje súdy sú pre neho privysoko. Soptí proti všetkým svojim protivníkom. 6 Myslí si: Nepohnem sa. Z pokolenia na pokolenie nič zlé ma nestihne. 7 |TU(pé)|Tu Ústa má plné kliatby, klamu a násilia, na jazyku trápenie a neprávosť. 8 Sedáva na postriežke za ohradou, v úkrytoch vraždí nevinného, očami sliedi po bezbranných. 9 |TU(ajin)|Tu V húštine striehne ako v úkryte lev. Striehne, aby sa zmocnil biedneho. Zmocní sa biedneho, vtiahne ho do siete. 10 Plazí sa a krčí, nešťastníci padajú do jeho pazúrov. 11 Myslí si: Boh zabudol, skryl si tvár, nikdy to neuvidí. 12 |TU(kóf)|Tu Hospodin, Bože, povstaň, zdvihni svoju ruku! Nezabúdaj na ubiedených! 13 Prečo smie bezbožník znevažovať Boha a myslieť si: Ty to nevyskúmaš? 14 |TU(réš)|Tu Ty však vidíš trápenie a žiaľ, hľadíš a berieš to do svojich rúk. Bezbranný sa spolieha na teba, ty pomáhaš sirote. 15 |TU(šín)|Tu Zlom rameno bezbožného a zlého človeka. Jeho bezbožnosť vypátraš, nič ti neunikne. 16 Hospodin je kráľom na večné veky, pohania zmiznú z jeho krajiny. 17 |TU(táv)|Tu Vypočúvaš túžbu pokorných, Hospodin, posilňuješ ich srdce, nakláňaš k nim ucho. 18 Brániš právo siroty i zdeptaného. Pozemský človek už nebude naháňať strach.

Ž 10, 1-18

Verš 16
Hospodin je kráľom na večné veky, pohania zmiznú z jeho krajiny.
Ž 29:10 - Hospodin trónil nad potopou, Hospodin tróni ako kráľ naveky.
Ž 145:13 - |TU(mém)|Tu Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia.
Ž 146:10 - Hospodin bude kraľovať naveky. Sion, tvoj Boh bude vládnuť z pokolenia na pokolenie. Haleluja!
Jer 10:10 - No Hospodin je pravý Boh, on je živý Boh a večný Kráľ. Pred jeho hnevom trasie sa zem, národy nevydržia jeho zlosť.
Nár 5:19 - Ty, Hospodin, tróniš naveky, tvoj trón trvá z pokolenia na pokolenie.
Dan 4:3 - Vydal som rozkaz, aby predo mňa priviedli všetkých mudrcov Babylonu, ktorí mi mali podať výklad sna.
Dan 6:26 - Potom kráľ Dárius napísal ľuďom všetkých národností a jazykov, ktorí obývajú celú zem: Nech sa rozhojní váš pokoj.
1Tim 1:17 - Kráľovi vekov, nepominuteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.

Verš 2
Spupnosť bezbožníka spaľuje chudobného. Nech sa chytí do nástrah, ktoré pripravil.
Ž 7:15 - Hľa, počne neprávosť, nosí trápenie a porodí lož.
Ž 9:15 - aby som mohol hlásať všetku tvoju velebnosť v bránach dcéry Siona a plesať, že si ma zachránil.
Prís 5:22 - Bezbožníka dolapia jeho vlastné neprávosti, bude zovretý v putách svojich hriechov.

Verš 11
Myslí si: Boh zabudol, skryl si tvár, nikdy to neuvidí.
Ž 94:7 - Hovoria: Hospodin to nevidí, Jákobov Boh si to nevšíma.

Verš 4
Bezbožník hovorí povýšene: Boh sa nestará, Boha niet. Také je celé jeho zmýšľanie.
Ž 14:1 - Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Blázon si v srdci hovorí: Boha niet! Konajú skazonosne a ohavne, niet nikoho, kto by konal dobro.
Ž 53:1 - Zbormajstrovi. Podľa Máchalat. Dávidov poučný žalm.

Verš 7
|TU(pé)|Tu Ústa má plné kliatby, klamu a násilia, na jazyku trápenie a neprávosť.
Rim 3:14 - Ich ústa sú plné kliatby a horkosti.