výhody registrácie

List Galaťanom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Gal 1, 1-24

1 Pavol, apoštol, povolaný a poverený nie ľuďmi, ani človekom, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, 2 a všetci bratia, čo sú so mnou, cirkvám v Galácii: 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, 4 ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, nášho Otca. 5 Jemu sláva na veky vekov. Amen. 6 Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. 7 Iného evanjelia však niet. To iba niektorí robia medzi vami zmätok a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. 8 Ale keby sme my alebo aj anjel z neba hlásali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám hlásali — nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali, aj teraz opakujem: Ak vám niekto hlásal iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali — nech je prekliaty! 10 Ide mi azda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem zapáčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom. 11 Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám hlásal, nepochádza od človeka. 12 Ja som ho totiž neprevzal, ani som sa mu nenaučil od človeka, ale prostredníctvom zjavenia Ježiša Krista. 13 Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve; že som nadmieru prenasledoval a ničil Božiu cirkev. 14 V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov zo svojho rodu, lebo som viac horlil za podanie svojich otcov. 15 Keď sa však tomu, ktorý si ma vybral od lona matky a svojou milosťou povolal, zapáčilo 16 zjaviť vo mne svojho Syna, aby som o ňom hlásal evanjelium medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou. 17 Ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, čo boli nimi skôr ako ja, ale som odišiel do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. 18 Potom po troch rokoch som odišiel do Jeruzalema, aby som poznal Kéfasa, a zostal som u neho pätnásť dní. 19 Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. 20 Boh mi je svedkom, že neklamem, čo vám píšem. 21 Potom som šiel do krajov Sýrie a Cilície. 22 Ale Kristove cirkvi v Judsku ma osobne nepoznali. 23 Počuli iba: Ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz ako dobrú zvesť hlása vieru, ktorú predtým nivočil. 24 A oslavovali za mňa Boha.

Gal 1, 1-24

Verš 1
Pavol, apoštol, povolaný a poverený nie ľuďmi, ani človekom, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych,
Tít 1:4 - Títovi, svojmu pravému dieťaťu v spoločnej viere: Milosť a pokoj od Boha Otca a Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.

Verš 3
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista,
Rim 1:7 - Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista.
1Kor 1:3 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
Ef 1:2 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
1Pt 1:2 - ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby sa poslušne odovzdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho krvou: Milosť a pokoj v hojnej miere!

Verš 4
ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, nášho Otca.
Mt 20:28 - Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých.
Gal 2:20 - Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa.
Ef 5:2 - a žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône.
Tít 2:14 - On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky.
Heb 9:14 - o to viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.

Verš 7
Iného evanjelia však niet. To iba niektorí robia medzi vami zmätok a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium.
Sk 15:1 - Podaktorí, čo prišli z Judska, učili bratov: Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení.

Verš 8
Ale keby sme my alebo aj anjel z neba hlásali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám hlásali — nech je prekliaty!
2Kor 11:4 - Keď k vám niekto príde a zvestuje vám iného Krista, než sme vám hlásali my, alebo keď prijímate iného ducha a iné evanjelium, než ste dostali, vy to pokojne znášate.

Verš 10
Ide mi azda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem zapáčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.
1Sol 2:4 - ale ako nás Boh uznal za hodných a zveril nám evanjelium, tak hovoríme, nie aby sme sa páčili ľuďom, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia.
Jak 4:4 - Cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha.

Verš 11
Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám hlásal, nepochádza od človeka.
1Kor 15:1 - Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám ohlasoval, ktoré ste prijali, v ktorom zotrvávate

Verš 12
Ja som ho totiž neprevzal, ani som sa mu nenaučil od človeka, ale prostredníctvom zjavenia Ježiša Krista.
Ef 3:3 - ako som v zjavení spoznal tajomstvo, o ktorom som už krátko napísal.

Verš 13
Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve; že som nadmieru prenasledoval a ničil Božiu cirkev.
Sk 8:3 - Šavol však ničil cirkev; chodil po domoch, odvláčal mužov i ženy a vrhal ich do žalára.
Sk 9:1 - Šavol sa ešte stále vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi
Sk 22:4 - Nasledovníkov tohto učenia som prenasledoval až na smrť. Sputnával som mužov i ženy a dával som ich do väzenia.
Sk 26:9 - Ja som si myslel, že sa musím všemožne protiviť menu Ježiša Nazaretského.
Flp 3:6 - horlivý prenasledovateľ cirkvi a bol som bez úhony, čo sa týka spravodlivosti podľa zákona.
1Tim 1:13 - mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere.

Verš 15
Keď sa však tomu, ktorý si ma vybral od lona matky a svojou milosťou povolal, zapáčilo
Sk 9:15 - Pán mu však odpovedal: Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela.
Sk 13:2 - Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal.

Verš 16
zjaviť vo mne svojho Syna, aby som o ňom hlásal evanjelium medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou.
Sk 9:15 - Pán mu však odpovedal: Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela.
Sk 13:2 - Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal.
Sk 22:21 - On mi však povedal: Choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanov.
Gal 2:8 - veď ten, ktorý dával Petrovi silu na apoštolskú prácu medzi obrezanými, dával silu aj mne medzi pohanmi —,
Ef 3:8 - Ja, najmenší zo všetkých svätých som dostal tú milosť, aby som pohanom ohlasoval nevyspytateľné Kristovo bohatstvo
Mt 16:17 - Ježiš mu odpovedal: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

Verš 20
Boh mi je svedkom, že neklamem, čo vám píšem.
Rim 1:9 - Boh, ktorému z celej duše slúžim evanjeliom o jeho Synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam,
Rim 9:1 - Hovorím pravdu v Kristovi, neklamem a dosvedčuje mi to moje svedomie v Duchu Svätom,
2Kor 1:23 - Volám však Boha za svedka svojej duše, že len z ohľadu na vás som doteraz neprišiel do Korintu.
2Kor 11:31 - Boh a Otec Pána Ježiša, požehnaný naveky, vie, že neklamem.
1Sol 2:5 - Lebo ako viete, nikdy sme sa nezaliečali rečami, ani nebolo v nás lakomstvo, ktoré by sme museli skrývať — Boh je svedok.
1Tim 5:21 - Zaprisahávam ťa pred Bohom a Ježišom Kristom i pred vyvolenými anjelmi, aby si sa podľa tohto správal bez predsudkov a nič nekonal z náklonnosti k niekomu.
2Tim 4:1 - Pred Bohom a Ježišom Kristom, ktorý bude súdiť živých aj mŕtvych, ťa zaprisahávam v mene jeho zjavenia a jeho kráľovstva:

Gal 1,1-5 - Hneď v úvode Pavol naznačuje dve hlavné myšlienky svojho listu: svoje povolanie za apoštola a pôvod ospravodlivenia.

Gal 1,1 - Výraz "nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka" vylučuje ľudský pôvod apoštolskej hodnosti Pavla, alebo že ju dostal prostredníctvom niektorého apoštola.

Gal 1,4 - "Zlý vek" je tento svet vzhľadom na hriechy a pôsobenie zlého ducha v ňom. Zdrojom ospravodlivenia je jedine Kristova obeta za hriechy.

Gal 1,6-10 - Kristovo evanjelium už nemožno zdokonaliť. Preto čokoľvek by sa k nemu pridalo, znamenalo by to jeho sfalšovanie. Preto Pavol vystupuje s takou rozhodnosťou proti nepravým hlásateľom evanjelia.

Gal 1,11 - Pavlovo učenie nie je ľudského pôvodu, čo potvrdili aj praví Kristovi apoštoli (2, 1–16) a čo sám Pavol úspešne obhájil pred samou hlavou Cirkvi (2, 11–21).

Gal 1,15 - Porov. Jer 1, 5; Iz 49, 1.

Gal 1,16 - "Zjaviť vo mne" tu znamená, že Božie zjavenie – okrem vonkajšieho, ktoré bolo dostupné aj jeho sprievodcom (Sk 9, 7; 22, 9) – mu prinieslo vnútorné poučenie o Kristovi (porov. 2 Kor 4, 6). "S telom a krvou" znamená ľudskú prirodzenosť, jednoducho ľudí (porov. Mt 16, 17).

Gal 1,17 - Asi ide o Arábiu, zvanú Petrea, nabatejské kráľovstvo na juh od Damasku.

Gal 1,18 - Kéfas je apoštol Peter. Pavol pokladal za potrebné, aby ho vyhľadal a poradil sa s ním. Uznáva tým jeho prvenstvo v Cirkvi.

Gal 1,19 - Ide o Jakuba, príbuzného Pána Ježiša, ktorý bol predstaveným cirkvi v Jeruzaleme (porov. Sk 12, 17).

Gal 1,22 - Porov. Sk 9, 26.