výhody registrácie

List Galaťanom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Gal 3, 1-29

1 Kto vám počaril, nerozumní Galaťania? Veď vám bol pred očami vyobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný! 2 Len to by som sa chcel od vás dozvedieť, či ste prijali Ducha zo skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery? 3 Takí ste nerozumní? Začali ste Duchom a teraz završujete telom? 4 Toľko ste zakúsili nadarmo? Keby len nadarmo! 5 Ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami divy, robí to na základe skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery? 6 Je to ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. 7 Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi. 8 Keďže sa v Písme predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už Abrahám dostal prísľub: V tebe budú požehnané všetky národy. 9 Teda tí, čo sú z viery, dostávajú požehnanie s veriacim Abrahámom. 10 Ale všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, a neplní to. 11 Je zjavné, že pred Bohom nikto nie je ospravedlnený zo zákona, pretože spravodlivý bude žiť z viery. 12 Zákon však nie je z viery, ale kto plní prikázania, bude žiť z nich. 13 Kristus nás vykúpil z kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve, 14 aby v Kristovi Ježišovi prišlo Abrahámovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prisľúbenie Ducha. 15 Bratia, po ľudsky hovorím: Veď potvrdený závet človeka nikto neruší, ani nik k nemu nič nepridáva. 16 Prísľuby boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi. Nehovorí: a potomkom, akoby šlo o mnohých, ale o jedného: a tvojmu potomkovi,a ním je Kristus. 17 Myslím to takto: Zmluvu, ktorú predtým potvrdil Boh, neruší zákon vydaný po štyristotridsiatich rokoch, aby tak prísľub zbavil platnosti. 18 Veď ak je dedičstvo zo zákona, tak nie je z prísľubu. No Abrahámovi ho daroval Boh cez prísľub. 19 Čo teda zákon? Bol pridaný z dôvodu previnení do čias, kým nepríde prisľúbený potomok; bol vyhlásený anjelmi a zverený ľudskému prostredníkovi. 20 Keď ide o jedného, netreba prostredníka. A Boh je jeden. 21 Je teda zákon proti Božím prísľubom? Vôbec nie! Veď keby bol býval daný zákon, ktorý by mohol oživovať, spravodlivosť by bola naozaj zo zákona. 22 Ale Písmo všetko uzavrelo pod hriech, aby sa prisľúbenie dostalo z viery v Ježiša Krista tým, ktorí veria. 23 Pred príchodom viery sme boli zajatci pod dozorom zákona až do toho času, keď sa mala zjaviť viera. 24 A tak zákon bol naším vychovávateľom po Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. 25 Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi, 26 lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi. 27 Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. 28 Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. 29 A ak ste Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo a podľa prisľúbenia dedičia.

Gal 3, 1-29

Verš 1
Kto vám počaril, nerozumní Galaťania? Veď vám bol pred očami vyobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný!
Gal 5:7 - Dobre ste bežali. Kto vám zabránil, aby ste poslúchali pravdu?

Verš 6
Je to ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.
Gn 15:6 - Abrám uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť.
Rim 4:3 - Lebo čo hovorí Písmo? Abrahám však uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť.
Jak 2:23 - Tak sa splnilo Písmo, ktoré hovorí: Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť.A bol nazvaný Božím priateľom.

Verš 8
Keďže sa v Písme predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už Abrahám dostal prísľub: V tebe budú požehnané všetky národy.
Gn 12:3 - Požehnám tých, čo žehnajú teba, zlorečiť budem tým, čo tebe zlorečia. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme.
Gn 18:18 - Abrahám sa bezpochyby stane veľkým a zdatným národom a v ňom budú požehnané všetky národy zeme.
Gn 22:18 - Pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme.
Gn 26:4 - Rozmnožím tvoje potomstvo ako nebeské hviezdy a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme.
Gn 49:10 - Nevzdiali sa žezlo od Júdu ani vladárska berla od jeho nôh, kým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať národy.
Sk 3:25 - Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh dal vašim otcom, keď povedal Abrahámovi: V tvojom potomkovi budú požehnané všetky národy zeme.

Verš 10
Ale všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, a neplní to.
Dt 27:26 - Prekliaty, kto nebude zachovávať slová tohto zákona a neuskutoční ich. Všetok ľud nech povie: Amen!

Verš 11
Je zjavné, že pred Bohom nikto nie je ospravedlnený zo zákona, pretože spravodlivý bude žiť z viery.
Rim 3:20 - Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu.
Gal 2:16 - však vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša. Aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený.
Hab 2:4 - Pozri sa na pyšného! Jeho duša nie je úprimná, kým spravodlivý žije zo svojej viery.
Rim 1:17 - Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: Ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť.
Heb 10:38 - Avšak môj spravodlivý bude žiť z viery,ale kto odpadne,v tom nebude mať moja duša zaľúbenie.

Verš 12
Zákon však nie je z viery, ale kto plní prikázania, bude žiť z nich.
Lv 18:5 - Budete zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy. Človek, ktorý bude podľa nich konať, bude z nich žiť. Ja som Hospodin.
Ez 20:11 - vydal som im svoje ustanovenia a oboznámil ich so svojimi nariadeniami, ktorých plnením má človek žiť.
Rim 10:5 - Mojžiš totiž o spravodlivosti zo zákona píše: Človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť.

Verš 13
Kristus nás vykúpil z kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve,
Rim 8:3 - Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho Syna v podobe hriešneho tela a pre hriech odsúdil hriech v tele,
2Kor 5:21 - Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
Dt 21:23 - nenecháš jeho mŕtvolu na dreve cez noc, ale musíš ho pochovať ešte v ten deň, lebo obesenec je Bohom prekliaty. Preto si nepoškvrň pôdu, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do dedičného vlastníctva.

Verš 15
Bratia, po ľudsky hovorím: Veď potvrdený závet človeka nikto neruší, ani nik k nemu nič nepridáva.
Heb 9:17 - Len závet zomrelých je platný, nie je však platný, kým žije ten, čo ho urobil.

Verš 16
Prísľuby boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi. Nehovorí: a potomkom, akoby šlo o mnohých, ale o jedného: a tvojmu potomkovi,a ním je Kristus.
Gal 3:8 - Keďže sa v Písme predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už Abrahám dostal prísľub: V tebe budú požehnané všetky národy.

Verš 17
Myslím to takto: Zmluvu, ktorú predtým potvrdil Boh, neruší zákon vydaný po štyristotridsiatich rokoch, aby tak prísľub zbavil platnosti.
Gn 15:13 - Hospodin povedal Abrámovi: Dobre si uvedom, že tvoji potomkovia budú prišelcami v cudzej krajine, zotročia ich a štyristo rokov budú s nimi zle zaobchádzať.
Ex 12:40 - Izraeliti bývali v Egypte štyristotridsať rokov.
Sk 7:6 - Boh povedal, že jeho potomstvo bude prisťahovalcom v cudzej krajine; zotročia ho a štyristo rokov s ním budú zle zaobchádzať.

Verš 18
Veď ak je dedičstvo zo zákona, tak nie je z prísľubu. No Abrahámovi ho daroval Boh cez prísľub.
Rim 4:14 - Lebo ak sú dedičmi tí, čo majú zákon, viera je vyprázdnená a prisľúbenie zmarené.

Verš 19
Čo teda zákon? Bol pridaný z dôvodu previnení do čias, kým nepríde prisľúbený potomok; bol vyhlásený anjelmi a zverený ľudskému prostredníkovi.
Jn 15:22 - Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech, ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech.
Rim 4:15 - Zákon totiž spôsobuje hnev. Kde však nie je zákon, tam nie je ani priestupok.
Rim 5:20 - Navyše k tomu pristúpil zákon, aby sa rozmohlo previnenie. Kde sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť,
Rim 7:8 - Hriech sa však chopil príležitosti a skrze prikázanie vzbudil vo mne všelijakú žiadostivosť. Lebo bez zákona je hriech mŕtvy.
Sk 7:38 - On bol vtedy v zhromaždení ľudu na púšti prostredníkom medzi anjelom, ktorý k nemu hovoril na vrchu Sinaj, a našimi otcami. On dostal slová života, aby nám ich odovzdal.
Sk 7:53 - ktorí ste prijali zákon prostredníctvom anjelov, no nezachovali ste ho.
Dt 5:5 - Ja som vtedy stál medzi Hospodinom a vami, aby som vám oznámil Hospodinovo slovo, lebo ste sa báli ohňa a nevystúpili ste na vrch. Hospodin povedal:
Jn 1:17 - Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.
Sk 7:38 - On bol vtedy v zhromaždení ľudu na púšti prostredníkom medzi anjelom, ktorý k nemu hovoril na vrchu Sinaj, a našimi otcami. On dostal slová života, aby nám ich odovzdal.

Verš 22
Ale Písmo všetko uzavrelo pod hriech, aby sa prisľúbenie dostalo z viery v Ježiša Krista tým, ktorí veria.
Rim 3:9 - Čo teda? Máme azda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili Židov aj Grékov, že všetci sú pod hriechom,
Rim 11:32 - Boh totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zľutoval.

Verš 24
A tak zákon bol naším vychovávateľom po Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery.
Mt 5:17 - Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť.
Sk 13:38 - Uvedomte si teda, bratia, že prostredníctvom neho sa vám ohlasuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon.
Rim 10:4 - Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí.

Verš 26
lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi.
Iz 56:5 - Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi im dám pomník s menom. Čo je lepšie ako synovia a dcéry? Dám im večné meno, ktoré nebude odstránené.
Jn 1:12 - Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi;
Rim 8:15 - Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste Ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.
Gal 4:5 - aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, a aby sme dostali synovstvo.

Verš 27
Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.
Rim 6:3 - Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť?

Verš 28
Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi.
Jn 17:21 - aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal.

Verš 29
A ak ste Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo a podľa prisľúbenia dedičia.
Gn 21:12 - Boh však povedal Abrahámovi: Netráp sa nad chlapcom ani nad slúžkou. Poslúchni Sáru vo všetkom, čo ti povedala, lebo tvoje potomstvo sa bude volať po Izákovi.
Rim 9:7 - Ani deťmi nie sú všetci len preto, že sú potomstvom Abraháma, ale: Podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo.
Heb 11:18 - a ktorému bolo povedané: Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo.

Gal 3,1 - Evanjelium je Kristus ukrižovaný (1 Kor 2,2) a zmŕtvychvstalý; preto ohlasovanie evanjelia sa podstatne sústreďuje na Kristovo veľkonočné tajomstvo (porov. 1 Kor 11, 23 n; 15, 3 n).

Gal 3,3-5 - Pravdepodobne tu myslí na obriezku. Galaťania tým, že počúvali falošných učiteľov a prijali záväznosť Mojžišovho zákona aj pre kresťanov, ukázali, že nič nepochopili zo svedectva Ducha, ktorý sa prejavuje v kresťanoch (porov. Sk 10, 44–45; 1 Sol 1, 5). Dary Ducha máme iba skrze vieru v Krista.

Gal 3,6 - Gn 15, 6. Pavol nevyhnutnosť viery pre spásu dokazuje zo zjavenia.

Gal 3,8 - Gn 12, 3.

Gal 3,10 - Dt 27, 26. Zákon oprávňoval iba trest. Toho, kto ho poruší, dáva pod kliatbu. Ak sa totiž človek spolieha iba na svoje vlastné sily, nedokáže dokonale zachovať zákon. Zákon preto nemôže byť zdrojom milosti, ospravedlnenia.

Gal 3,11 - Hab 2, 4.

Gal 3,12 - Lv 18, 5.

Gal 3,13 - Dt 21, 23. Kristus vzal na seba kliatbu zákona za tých, ktorí zákon porušili. Svojou smrťou zadosťučinil zákonu. Preto tí, čo sú s Kristom spojení, už nepodliehajú zákonu.

Gal 3,15-18 - Keď už potvrdený ľudský závet je nezmeniteľný, tým skôr je nezmeniteľné Božie prisľúbenie. Božie prisľúbenie nemohol zrušiť ani Mojžišov zákon. Preto Božie požehnanie nepochádza zo zákona, ale z prisľúbenia.

Gal 3,19-22 - V dejinách spásy mal zákon iba podradnú úlohu. Vzhľadom na ľudskú slabosť skôr zapríčiňoval rozmnoženie hriechu. Tým viac ukazoval potrebu vykúpenia. Okrem toho Boh dal zákon skrze prostredníka (Mojžiša), kým vykúpenie skrze prisľúbeného Vykupiteľa, Ježiša Krista.

Gal 3,23-29 - Zákon mal svoj význam v tom, že udržiaval Židov vo viere v jedného Boha, v jeho prisľúbenia a v túžbe po Mesiášovi. Keď sa všetky prisľúbenia splnili v Kristovi, zákon stratil zmysel.

Gal 3,27 - Obliecť si Krista, znamená stať sa ako on, premeniť sa v neho (porov. 2, 20), teda konkrétne: prijať synovstvo (4, 5), byť s Kristom jeden (3, 28), byť Kristovým (3, 29), byť na základe synovstva Božím dedičom (4, 6–7) a napokon to znamená, že Kristus je v nás (4, 19).