výhody registrácie

List Galaťanom

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Gal 3, 1-29

1 אהה גלטים חסרי דעת מי התעה אתכם בכשפיו משמע את האמת אחרי אשר ציר בתוככם ישוע המשיח הצלוב לנגד עיניכם׃ 2 זאת לבד חפצתי ללמד מכם האם ממעשי התורה קבלתם את הרוח או משמועת האמונה׃ 3 האתם סכלים כל כך אשר החלותם ברוח ועתה תכלו בבשר׃ 4 הכזאת סבלתם לריק אם אמנם אך לריק׃ 5 הנה המפיק לכם את הרוח ופעל בכם גבורות הכי ממעשי התורה הוא עשה אלה או משמועת האמונה׃ 6 כאשר האמין אברהם באלהים ותחשב לו לצדקה׃ 7 דעו אפוא כי בני האמונה בני אברהם המה׃ 8 והמקרא בראתו מראש כי האלהים יצדיק את הגוים מתוך האמונה קדם לבשר את אברהם לאמר ונברכו בך כל הגוים׃ 9 על כן בני האמונה יתברכו עם אברהם המאמין׃ 10 כי בני מעשי התורה תחת הקללה המה שנאמר ארור אשר לא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם׃ 11 וגלוי הוא כי על ידי התורה לא יצדק האדם לפני האלהים כי צדיק באמונתו יחיה׃ 12 והתורה איננה מן האמונה כי אם אשר יעשה אתם האדם וחי בהם׃ 13 המשיח פדנו מקללת התורה בהיותו לקללה בעדנו שנאמר קללת אלהים תלוי׃ 14 למען אשר תבא ברכת אברהם במשיח ישוע על הגוים למען אשר נשא את הבטחת הרוח על ידי האמונה׃ 15 אחי לפי דרך אדם אדבר אפלו דיתיקי של בן אדם אם מקימת היא לא יפרנה איש גם לא יוסיף עליה דבר׃ 16 והנה לאברהם נאמרו ההבטחות ולזרעו ולא אמר ולזרעיך כאלו לרבים אלא כאלו ליחיד ולזרעך והוא המשיח׃ 17 וזאת אני אמר כי דיתיקי אשר קימה האלהים מאז לימות המשיח לא תוכל התורה אשר באה אחרי ארבע מאות ושלשים שנה להפר אותה ולבטל את ההבטחה׃ 18 כי אם תבוא הנחלה מתוך התורה לא תבוא עוד מתוך ההבטחה אבל את אברהם חנן האלהים על ידי הבטחה׃ 19 אם כן התורה מה היא מפני הפשעים נוספה עד כי יבוא הזרע אשר לו ההבטחה ותושם התורה על ידי המלאכים וביד סרסר׃ 20 והסרסר לא של אחד הוא אך האלהים הוא אחד׃ 21 ועתה הכי התורה סתרת את הבטחות האלהים חלילה כי אלו נתנה תורה אשר בכחה להחיות אז באמת היתה הצדקה על ידי התורה׃ 22 אבל הכתוב סגר את הכל ביד החטא למען תנתן ההבטחה אל המאמינים באמונת ישוע המשיח׃ 23 לפני בוא האמונה היינו סגורים ונשמרים תחת התורה אלי האמונה העתידה להגלות׃ 24 ובכן התורה היתה אמנת אותנו אל המשיח למען נצדק על ידי האמונה׃ 25 אבל עתה אחרי אשר באה האמונה אין אנחנו עוד תחת יד האמן׃ 26 כי כלכם בני אלהים אתם על ידי האמונה במשיח ישוע׃ 27 כי כלכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח׃ 28 ואין עוד לא יהודי ולא יוני לא עבד ולא בן חורין לא זכר ולא נקבה כי אתם כלכם אחד במשיח ישוע׃ 29 ואם אתם למשיח הנכם זרע אברהם ונחלים כפי ההבטחה׃

Gal 3, 1-29

Verš 1
אהה גלטים חסרי דעת מי התעה אתכם בכשפיו משמע את האמת אחרי אשר ציר בתוככם ישוע המשיח הצלוב לנגד עיניכם׃
Gal 5:7 - היטבתם לרוץ מי חשך אתכם משמע אל האמת׃

Verš 6
כאשר האמין אברהם באלהים ותחשב לו לצדקה׃
Gn 15:6 - והאמן ביהוה ויחשבה לו צדקה׃
Rim 4:3 - כי הכתוב מה הוא אמר והאמן אברהם ביהוה ויחשבה לו צדקה׃
Jak 2:23 - וימלא הכתוב האמר והאמן אברהם ביהוה ותחשב לו לצדקה ויקרא אהב יהוה׃

Verš 8
והמקרא בראתו מראש כי האלהים יצדיק את הגוים מתוך האמונה קדם לבשר את אברהם לאמר ונברכו בך כל הגוים׃
Gn 12:3 - ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה׃
Gn 18:18 - ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ׃
Gn 22:18 - והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי׃
Gn 26:4 - והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל הארצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ׃
Gn 49:10 - לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים׃
Sk 3:25 - אתם בני הנביאים ובני הברית אשר כרת האלהים עם אבותינו באמרו אל אברהם ונברכו בזרעך כל משפחות האדמה׃

Verš 10
כי בני מעשי התורה תחת הקללה המה שנאמר ארור אשר לא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם׃
Dt 27:26 - ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן׃

Verš 11
וגלוי הוא כי על ידי התורה לא יצדק האדם לפני האלהים כי צדיק באמונתו יחיה׃
Rim 3:20 - יען אשר ממעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר כי על ידי התורה דעת החטא׃
Gal 2:16 - ומדעתנו כי לא יצדק אדם מתוך מעשי התורה כי אם באמונת ישוע המשיח גם אנחנו האמנו במשיח ישוע למען נצדק מאמונת המשיח ולא ממעשי התורה כי ממעשי התורה לא יצדק כל בשר׃
Hab 2:4 - הנה עפלה לא ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה׃
Rim 1:17 - כי תגלה בה צדקת אלהים מאמונה אל אמונה ככתוב וצדיק באמונתו יחיה׃
Heb 10:38 - הצדיק באמונתו יחיה ואם יסג אחור לא רצתה נפשי בו׃

Verš 12
והתורה איננה מן האמונה כי אם אשר יעשה אתם האדם וחי בהם׃
Lv 18:5 - ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני יהוה׃
Ez 20:11 - ואתן להם את חקותי ואת משפטי הודעתי אותם אשר יעשה אותם האדם וחי בהם׃
Rim 10:5 - כי משה כתב על דבר הצדקה מתוך התורה אשר יעשה אתם האדם וחי בהם׃

Verš 13
המשיח פדנו מקללת התורה בהיותו לקללה בעדנו שנאמר קללת אלהים תלוי׃
Rim 8:3 - כי מה שלא יכלה התורה לעשות הנחלשה על יד הבשר עשה האלהים בשלחו את בנו בתואר בשר החטא ובעד החטא וירשיע את החטא בבשר׃
2Kor 5:21 - כי את אשר לא ידע חטאת אתו עשה לחטאת בעדנו למען נהיה בו אנחנו לצדקת אלהים׃
Dt 21:23 - לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו ביום ההוא כי קללת אלהים תלוי ולא תטמא את אדמתך אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה׃

Verš 15
אחי לפי דרך אדם אדבר אפלו דיתיקי של בן אדם אם מקימת היא לא יפרנה איש גם לא יוסיף עליה דבר׃
Heb 9:17 - כי רק במות המת תכון דיתיקי ואיננה בתקפה בעוד מקימה בחיים׃

Verš 16
והנה לאברהם נאמרו ההבטחות ולזרעו ולא אמר ולזרעיך כאלו לרבים אלא כאלו ליחיד ולזרעך והוא המשיח׃
Gal 3:8 - והמקרא בראתו מראש כי האלהים יצדיק את הגוים מתוך האמונה קדם לבשר את אברהם לאמר ונברכו בך כל הגוים׃

Verš 17
וזאת אני אמר כי דיתיקי אשר קימה האלהים מאז לימות המשיח לא תוכל התורה אשר באה אחרי ארבע מאות ושלשים שנה להפר אותה ולבטל את ההבטחה׃
Gn 15:13 - ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה׃
Ex 12:40 - ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה׃
Sk 7:6 - ויאמר לו אלהים כי גר יהיה זרעו בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה׃

Verš 18
כי אם תבוא הנחלה מתוך התורה לא תבוא עוד מתוך ההבטחה אבל את אברהם חנן האלהים על ידי הבטחה׃
Rim 4:14 - כי אלו לבני התורה הירשה האמונה לריק תהיה וההבטחה בטלה׃

Verš 19
אם כן התורה מה היא מפני הפשעים נוספה עד כי יבוא הזרע אשר לו ההבטחה ותושם התורה על ידי המלאכים וביד סרסר׃
Jn 15:22 - לולא באתי ודברתי אליהם לא היה בהם חטא ועתה לא יוכלון להתנצל על חטאתם׃
Rim 4:15 - כי התורה מביאה קצף כי באשר אין תורה גם אין שם עברה׃
Rim 5:20 - אבל התורה נכנסה למען ירבה הפשע ובאשר רבה החטא עדף ממנו החסד׃
Rim 7:8 - וימצא החטא סבה לו במצוה לעורר בקרבי כל חמוד כי מבלעדי התורה החטא מת הוא׃
Sk 7:38 - הוא אשר היה בקהל במדבר עם המלאך הדבר אליו בהר סיני ועם אבותינו ואשר קבל דברים חיים לתת לנו׃
Sk 7:53 - אתם אשר קבלתם את התורה על ידי מלאכות המלאכים ולא שמרתם אותה׃
Dt 5:5 - אנכי עמד בין יהוה וביניכם בעת ההוא להגיד לכם את דבר יהוה כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר לאמר׃
Jn 1:17 - כי התורה נתנה ביד משה והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח׃
Sk 7:38 - הוא אשר היה בקהל במדבר עם המלאך הדבר אליו בהר סיני ועם אבותינו ואשר קבל דברים חיים לתת לנו׃

Verš 22
אבל הכתוב סגר את הכל ביד החטא למען תנתן ההבטחה אל המאמינים באמונת ישוע המשיח׃
Rim 3:9 - ועתה מה הוא היש לנו מעלה יתרה לא במאומה כבר הוכחנו כי גם היהודים גם היונים כלם הם תחת החטא׃
Rim 11:32 - כי האלהים הסגיר את כלם ביד המרי למען יחן את כלם׃

Verš 24
ובכן התורה היתה אמנת אותנו אל המשיח למען נצדק על ידי האמונה׃
Mt 5:17 - אל תחשבו כי באתי להפר את התורה או את דברי הנביאים לא באתי להפר כי אם למלאת׃
Sk 13:38 - לכן אנשים אחים יודע לכם כי על ידי זה הגד לכם סליחת החטאים׃
Rim 10:4 - כי המשיח סוף התורה לצדקה לכל המאמין בו׃

Verš 26
כי כלכם בני אלהים אתם על ידי האמונה במשיח ישוע׃
Iz 56:5 - ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם טוב מבנים ומבנות שם עולם אתן לו אשר לא יכרת׃
Jn 1:12 - והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו׃
Rim 8:15 - כי לא קבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם קבלתם רוח משפט בנים אשר בו קראים אנחנו אבא אבינו׃
Gal 4:5 - לפדות את אשר היו תחת יד התורה למען נקבל את משפט הבנים׃

Verš 27
כי כלכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח׃
Rim 6:3 - או האינכם ידעים כי כלנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלנו׃

Verš 28
ואין עוד לא יהודי ולא יוני לא עבד ולא בן חורין לא זכר ולא נקבה כי אתם כלכם אחד במשיח ישוע׃
Jn 17:21 - למען יהיו כלם אחד כאשר אתה אבי בי אתה ואני בך והיו גם המה בנו כאשר למען יאמין העולם כי אתה שלחתני׃

Verš 29
ואם אתם למשיח הנכם זרע אברהם ונחלים כפי ההבטחה׃
Gn 21:12 - ויאמר אלהים אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה כי ביצחק יקרא לך זרע׃
Rim 9:7 - ולא על היותם זרע אברהם כלם בנים הם כי ביצחק יקרא לך זרע׃
Heb 11:18 - אשר נאמר לו כי ביצחק יקרא לך זרע׃

Gal 3,1 - Evanjelium je Kristus ukrižovaný (1 Kor 2,2) a zmŕtvychvstalý; preto ohlasovanie evanjelia sa podstatne sústreďuje na Kristovo veľkonočné tajomstvo (porov. 1 Kor 11, 23 n; 15, 3 n).

Gal 3,3-5 - Pravdepodobne tu myslí na obriezku. Galaťania tým, že počúvali falošných učiteľov a prijali záväznosť Mojžišovho zákona aj pre kresťanov, ukázali, že nič nepochopili zo svedectva Ducha, ktorý sa prejavuje v kresťanoch (porov. Sk 10, 44–45; 1 Sol 1, 5). Dary Ducha máme iba skrze vieru v Krista.

Gal 3,6 - Gn 15, 6. Pavol nevyhnutnosť viery pre spásu dokazuje zo zjavenia.

Gal 3,8 - Gn 12, 3.

Gal 3,10 - Dt 27, 26. Zákon oprávňoval iba trest. Toho, kto ho poruší, dáva pod kliatbu. Ak sa totiž človek spolieha iba na svoje vlastné sily, nedokáže dokonale zachovať zákon. Zákon preto nemôže byť zdrojom milosti, ospravedlnenia.

Gal 3,11 - Hab 2, 4.

Gal 3,12 - Lv 18, 5.

Gal 3,13 - Dt 21, 23. Kristus vzal na seba kliatbu zákona za tých, ktorí zákon porušili. Svojou smrťou zadosťučinil zákonu. Preto tí, čo sú s Kristom spojení, už nepodliehajú zákonu.

Gal 3,15-18 - Keď už potvrdený ľudský závet je nezmeniteľný, tým skôr je nezmeniteľné Božie prisľúbenie. Božie prisľúbenie nemohol zrušiť ani Mojžišov zákon. Preto Božie požehnanie nepochádza zo zákona, ale z prisľúbenia.

Gal 3,19-22 - V dejinách spásy mal zákon iba podradnú úlohu. Vzhľadom na ľudskú slabosť skôr zapríčiňoval rozmnoženie hriechu. Tým viac ukazoval potrebu vykúpenia. Okrem toho Boh dal zákon skrze prostredníka (Mojžiša), kým vykúpenie skrze prisľúbeného Vykupiteľa, Ježiša Krista.

Gal 3,23-29 - Zákon mal svoj význam v tom, že udržiaval Židov vo viere v jedného Boha, v jeho prisľúbenia a v túžbe po Mesiášovi. Keď sa všetky prisľúbenia splnili v Kristovi, zákon stratil zmysel.

Gal 3,27 - Obliecť si Krista, znamená stať sa ako on, premeniť sa v neho (porov. 2, 20), teda konkrétne: prijať synovstvo (4, 5), byť s Kristom jeden (3, 28), byť Kristovým (3, 29), byť na základe synovstva Božím dedičom (4, 6–7) a napokon to znamená, že Kristus je v nás (4, 19).