výhody registrácie

List Galaťanom

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Gal 4, 1-31

1 ואני אמר היורש כל עת היותו קטן אין הבדל בינו ובין העבד אף אם הוא אדון הכל׃ 2 אלא הוא תחת יד אמנים ופקידי הבית עד לזמן המיעד לו מאת אביו׃ 3 ככה גם אנחנו בעוד היותנו קטנים היינו משעבדים ליסדות העולם׃ 4 ובמלאת העת שלח האלהים את בנו אשר נולד מאשה ונתן תחת יד התורה׃ 5 לפדות את אשר היו תחת יד התורה למען נקבל את משפט הבנים׃ 6 ויען כי בנים אתם שלח האלהים בלבבכם את רוח בנו הקורא אבא אבינו׃ 7 לכן אינך עוד עבד כי אם בן ואם בן אתה הנך גם יורש האלהים על ידי המשיח׃ 8 הן לפנים באין דעת אלהים הייתם עבדים את אשר בעצמותם אינם אלהים׃ 9 ועתה אחרי ידעתם את האלהים ויותר אחרי שנודעתם לאלהים איך תשובו אל היסדות הרפים והדלים ההם אשר תרצו להכנע להם מחדש׃ 10 ימים אתם שמרים וחדשים ומועדים ושנים׃ 11 מתירא אני פן לריק עמלתי בכם׃ 12 היו נא כמוני כי גם אני כמוכם מתחנן אני לכם אחי לא הרעתם לי מאומה׃ 13 אתם ידעתם אשר בחלשת בשרי בשרתי לכם את הבשורה לראשונה׃ 14 ואתם לא בזיתם את נסיוני אשר נסיתי בבשרי ולא געלתם אתו כי אם קבלתם אתי כמלאך אלהים כמשיח ישוע׃ 15 ועתה איה אשרכם כי מעיד אני עליכם אשר אם יכלתם הייתם עקרים את עיניכם לתתן לי׃ 16 ועתה הנהייתי לכם לאיב בדברי אמת אליכם׃ 17 אינם מקנאים לכם לטובה כי חפצם להפריד אתכם מעלינו למען תהיו מקנאים להם׃ 18 אבל טוב לקנא תמיד לטובה ולא לבד בהיותו אצלכם׃ 19 בני אשר אני מחולל שנית עד כי יוצר בכם המשיח׃ 20 אמנה חפצתי להיות עתה אצלכם לשנות את קול דברי כי נבוך אני בכם׃ 21 אמרו לי אתם החפצים להיות משעבדים לתורה הלא שמעתם את התורה׃ 22 כי כתוב שהיו לאברהם שני בנים האחד מן האמה והשני מן החפשיה׃ 23 ואשר לאמה הוא נולד לפי הבשר ואשר לחפשיה על פי ההבטחה׃ 24 והדברים הם לרמז כי שתי הבריתות הנה האחת מן הר סיני היולדת לעבדות והיא הגר׃ 25 כי הגר סיני הר בערב הוא והוא כנגד ירושלים של עתה כי היא בעבדות עם בניה׃ 26 אבל ירושלים של מעלה היא חפשיה והיא אם כלנו׃ 27 כי כתוב רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה׃ 28 ואנחנו אחי הננו כיצחק בני ההבטחה׃ 29 וכאשר הנולד לפי הבשר אז היה רדף את הנולד לפי הרוח כן הוא גם עתה׃ 30 אבל הכתוב מה הוא אמר גרש האמה ואת בנה כי לא יירש בן האמה עם בן החפשיה׃ 31 על כן אחי לא בני האמה אנחנו כי אם בני החפשיה׃

Gal 4, 1-31

Verš 4
ובמלאת העת שלח האלהים את בנו אשר נולד מאשה ונתן תחת יד התורה׃
Gn 49:10 - לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים׃
Dan 9:24 - שבעים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קדשך לכלא הפשע ולחתם חטאות ולכפר עון ולהביא צדק עלמים ולחתם חזון ונביא ולמשח קדש קדשים׃
Mt 5:17 - אל תחשבו כי באתי להפר את התורה או את דברי הנביאים לא באתי להפר כי אם למלאת׃

Verš 5
לפדות את אשר היו תחת יד התורה למען נקבל את משפט הבנים׃
Jn 1:12 - והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו׃
Gal 3:26 - כי כלכם בני אלהים אתם על ידי האמונה במשיח ישוע׃

Verš 6
ויען כי בנים אתם שלח האלהים בלבבכם את רוח בנו הקורא אבא אבינו׃
Rim 8:15 - כי לא קבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם קבלתם רוח משפט בנים אשר בו קראים אנחנו אבא אבינו׃

Verš 8
הן לפנים באין דעת אלהים הייתם עבדים את אשר בעצמותם אינם אלהים׃
1Kor 8:4 - ועל דבר אכילת זבחי האלילים הנה ידענו כי האליל אין בעולם ואין אלהים בלתי אחד׃

Verš 9
ועתה אחרי ידעתם את האלהים ויותר אחרי שנודעתם לאלהים איך תשובו אל היסדות הרפים והדלים ההם אשר תרצו להכנע להם מחדש׃
Kol 2:20 - לכן אם מתם עם המשיח ליסודת העולם למה תשתעבדו לחקים כאלו עדכם חיים בעולם׃

Verš 10
ימים אתם שמרים וחדשים ומועדים ושנים׃
Rim 14:5 - יש מבדיל בין יום ליום ויש אשר כל הימים שוים בעיניו ויהי כל איש נכון בדעתו׃
Kol 2:16 - על כן לא ידין איש אתכם על דבר מאכל ומשקה או בענין המועדים וראשי חדשים ושבתות׃

Verš 14
ואתם לא בזיתם את נסיוני אשר נסיתי בבשרי ולא געלתם אתו כי אם קבלתם אתי כמלאך אלהים כמשיח ישוע׃
Mal 2:7 - כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך יהוה צבאות הוא׃
Mt 10:40 - המקבל אתכם אותי הוא מקבל והמקבל אותי הוא מקבל את אשר שלחני׃
Jn 13:20 - אמן אמן אני אמר לכם כי כל המקבל את אשר אשלחהו אתי הוא מקבל והמקבל אתי הוא מקבל את שלחי׃

Verš 17
אינם מקנאים לכם לטובה כי חפצם להפריד אתכם מעלינו למען תהיו מקנאים להם׃
Rim 10:2 - כי מעיד אני עליהם שיש להם קנאה לאלהים אך לא בדעת׃
2Kor 11:12 - אבל את אשר אני עשה אוסיף לעשות לבלתי תת מקום למבקשים עלילה למען במה שיתהללו בו ימצאו דומים לנו׃

Verš 19
בני אשר אני מחולל שנית עד כי יוצר בכם המשיח׃
1Kor 4:15 - כי גם אם היו לכם רבבות אמנים במשיח אין לכם אבות רבים כי אנכי הולדתי אתכם בישוע המשיח על ידי הבשורה׃
Flm 1:10 - אבקשה ממך על בני אשר הוללתיו במוסרי על אניסימוס׃
Jak 1:18 - הוא בחפצו ילד אותנו בדבר האמת להיותנו כמו ראשית בכורי יצוריו׃

Verš 22
כי כתוב שהיו לאברהם שני בנים האחד מן האמה והשני מן החפשיה׃
Gn 16:2 - ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני יהוה מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי׃
Gn 16:15 - ותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל׃
Gn 21:2 - ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלהים׃
Sk 7:8 - ויתן לו את ברית המילה ובכן הוליד את יצחק וימל אתו ביום השמיני ויצחק הוליד את יעקב ויעקב הוליד את שנים עשר האבות׃
Heb 11:11 - באמונה שרה גם היא קבלה הכח להזריע ותלד אחרי בלתה כי חשבה לנאמן את המבטיח׃

Verš 23
ואשר לאמה הוא נולד לפי הבשר ואשר לחפשיה על פי ההבטחה׃
Jn 8:39 - ויענו ויאמרו אליו אבינו הוא אברהם ויאמר אליהם ישוע אלו הייתם בני אברהם כמעשי אברהם עשיתם׃
Rim 9:7 - ולא על היותם זרע אברהם כלם בנים הם כי ביצחק יקרא לך זרע׃

Verš 26
אבל ירושלים של מעלה היא חפשיה והיא אם כלנו׃
Zjv 21:2 - וארא את העיר הקדושה ירושלים החדשה ירדת מאת האלהים מן השמים נכונה ככלה המקשטת לבעלה׃

Verš 27
כי כתוב רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה׃
Iz 54:1 - רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר יהוה׃

Verš 28
ואנחנו אחי הננו כיצחק בני ההבטחה׃
Rim 9:7 - ולא על היותם זרע אברהם כלם בנים הם כי ביצחק יקרא לך זרע׃

Verš 29
וכאשר הנולד לפי הבשר אז היה רדף את הנולד לפי הרוח כן הוא גם עתה׃
Gn 21:9 - ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק׃

Verš 30
אבל הכתוב מה הוא אמר גרש האמה ואת בנה כי לא יירש בן האמה עם בן החפשיה׃
Gn 21:10 - ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק׃

Gal 4,3 - Obdobie ľudských dejín do príchodu Krista chápe Pavol ako maloletosť v živote človeka. "Živly sveta" sú pravdepodobne predpisy židovského zákona (vv. 8–10), ktorými Boh vychovával ešte nezrelý ľud. Môžu to byť aj prvky materiálneho sveta, ktoré pohania pokladali za bohov. (v. 8).

Gal 4,4 - "Plnosť času" je čas, ktorý sa začal príchodom Krista, čiže novozákonné obdobie. Boh v Kristovi dal ľuďom plnosť všetkého, čo potrebujú na spásu.

Gal 4,6 - Je to vlastná a výlučná modlitba Božieho Syna, počas jeho pozemského života, ktorá sa stáva vlastnou a charakteristickou modlitbou kresťana prežívajúceho adoptívne Božie synovstvo (porov. Rim 8, 15).

Gal 4,9 - "Boh pozná vás" znamená: "obľúbil si vás, uznal za svojich".

Gal 4,10 - Pavol im vyčíta zachovávanie židovských slávností, ktoré sa im prívrženci židovstva usilovali nanútiť (porov. Kol 2, 16).

Gal 4,12 - Vyzýva ich, aby boli slobodní od zákona ako on, lebo on sa prispôsobil ich slabosti, aby ich získal.

Gal 4,13 - Pravdepodobne tu myslí na nejakú chorobu, ktorá ho mohla postihnúť na druhej apoštolskej ceste (porov. Sk 16,6).

Gal 4,15 - Tieto Pavlove slová niektorí chápu metaforicky, iní doslovne, vzťahujú to na nejakú očnú chorobu, ktorá vyvolala u Galaťanov súcit.

Gal 4,17 - "Chcú vás odlúčiť" od Pavla a tým aj od Krista.

Gal 4,22 - Otrokyňa bola Agar a slobodná Sára. Podľa všeobecného práva iba deti slobodnej, nie otrokyne, mali právo dediť (porov. Gn 16; 21, 1–21). Tieto biblické udalosti dokazujú, že sloboda Božieho prisľúbenia prevyšuje otroctvo zákona. Agar totiž predstavuje Starý zákon, kým Sára Nový.

Gal 4,27 - Iz 54, 1.

Gal 4,30 - Gn 21, 10.