výhody registrácie

List Galaťanom

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Gal 5, 1-26

1 ועתה עמדו נא בחרות אשר שחרר אתנו המשיח ואל תשובו להלכד בעל העבדות׃ 2 הנה אני פולוס אמר לכם כי אם תמולו לא יועיל לכם המשיח׃ 3 ומעיד אני עוד הפעם בכל איש אשר ימול כי מחיב הוא לשמר את כל התורה׃ 4 נגזרתם מן המשיח אתם המצטדקים בתורה נפלתם מן החסד׃ 5 כי אנחנו ברוח ניחל מתוך האמונה לתקות הצדקה׃ 6 כי במשיח איננה נחשבת לא המילה ולא הערלה כי אם האמונה הפעלת באהבה׃ 7 היטבתם לרוץ מי חשך אתכם משמע אל האמת׃ 8 הפתוי הזה איננו מאת הקרא אתכם׃ 9 מעט שאר מחמץ הוא את כל העסה׃ 10 מבטח אני בכם באדון שלא תהיה רוח אחרת עמכם והעכר אתכם ישא את עונו יהיה מי שיהיה׃ 11 ואני אחי אם אכריז עוד המילה על מה אהיה נרדף הלא אז מבטל מכשול הצלב׃ 12 מי יתן ויכרתו המדיחים אתכם׃ 13 כי אתם אחי לחרות נקראתם ובלבד שלא תהיה החרות תאנה לבשר אלא שתעבדו איש את רעהו באהבה׃ 14 כי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך׃ 15 אבל אם תנשכו ותאכלו איש את אחיו ראו פן תכלו איש על ידי רעהו׃ 16 והנני אמר התהלכו ברוח ולא תמלאו את תאות הבשר׃ 17 כי הבשר מתאוה הפך מן הרוח והרוח הפך מן הבשר ושניהם מתקוממים זה לזה עד שלא תוכלו לעשות את אשר תחפצו׃ 18 ואם תנהגו על ידי הרוח אז אינכם תחת התורה׃ 19 וגלוים הם פעלי הבשר אשר הם נאוף זנות טמאה וזמה׃ 20 עבודת אלילים וכשוף איבות ומצות וקנאה ורגז מריבות מחלקות וכתות׃ 21 צרות עין ושפיכות דמים ושרון וזוללות ודומיהן אשר אמר עליהן כמו שאמרתי כבר כי עשי אלה לא ינחלו מלכות האלהים׃ 22 ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃ 23 וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃ 24 ואשר הם למשיח צלבו את בשרם עם כל תשוקתיו ותאותיו׃ 25 אם נחיה ברוח נתהלכה גם ברוח׃ 26 ולא נרדף אחרי כבוד שוא להכעיס איש את רעהו ולקנא איש את רעהו׃

Gal 5, 1-26





Verš 1
ועתה עמדו נא בחרות אשר שחרר אתנו המשיח ואל תשובו להלכד בעל העבדות׃
Jn 8:32 - וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין׃
Rim 6:18 - שחררתם מידי החטא לכן השתעבדתם לצדקה׃
1Pt 2:16 - כחפשים ולא כאלו היתה לכם החפשה למכסה הרעה כי אם כעבדי אלהים׃
Iz 9:4 - כי את על סבלו ואת מטה שכמו שבט הנגש בו החתת כיום מדין׃

Verš 2
הנה אני פולוס אמר לכם כי אם תמולו לא יועיל לכם המשיח׃
Sk 15:1 - ואנשים ירדו מיהודה וילמדו את האחים לאמר אם לא תמולו כדת משה לא תושעון׃

Verš 6
כי במשיח איננה נחשבת לא המילה ולא הערלה כי אם האמונה הפעלת באהבה׃
Mt 12:50 - כי כל אשר יעשה רצון אבי שבשמים הוא אחי ואחותי ואמי׃
Jn 15:14 - ואתם ידידי אתם אם תעשו את אשר אני מצוה אתכם׃
1Kor 7:19 - אין המילה נחשבה ואין הערלה נחשבה כי אם שמירת מצות האלהים׃
2Kor 5:17 - ובכן מי שהוא במשיח בריאה חדשה הוא הישנות עברו והנה הכל נהיה לחדש׃
Gal 6:15 - כי במשיח ישוע גם המילה גם הערלה אינן נחשבות כי אם בריאה חדשה׃
Kol 3:11 - אשר אין שם יוני ויהודי אין מילה וערלה אין לעז וסקותי אין עבד ובן חורין כי המשיח הוא הכל ובכל׃
1Sol 1:3 - בזכרנו תמיד לפני האלהים אבינו את פעל אמונתכם ויגיעת אהבתכם וסבלנות תקותכם לאדנינו ישוע המשיח׃

Verš 7
היטבתם לרוץ מי חשך אתכם משמע אל האמת׃
Gal 3:1 - אהה גלטים חסרי דעת מי התעה אתכם בכשפיו משמע את האמת אחרי אשר ציר בתוככם ישוע המשיח הצלוב לנגד עיניכם׃

Verš 9
מעט שאר מחמץ הוא את כל העסה׃
1Kor 5:6 - לא טוב התהללכם הלא ידעתם כי מעט שאר מחמץ את כל העסה׃

Verš 10
מבטח אני בכם באדון שלא תהיה רוח אחרת עמכם והעכר אתכם ישא את עונו יהיה מי שיהיה׃
2Kor 2:3 - וזאת כתבתי לכם פן יהיה לי בבואי עצב מאלה אשר היה לי לשמח עליהם ובטח אני בכלכם כי שמחתי היא שמחת כלכם׃
2Kor 8:22 - ונשלח עמהם את אחינו אשר בחנו את שקידתו פעמים רבות בדברים הרבה ועתה הוא שקוד עוד יותר בגדל בטחונו עליכם׃

Verš 11
ואני אחי אם אכריז עוד המילה על מה אהיה נרדף הלא אז מבטל מכשול הצלב׃
1Kor 1:23 - ואנחנו משמיעים את המשיח הצלוב מכשול ליהודים וסכלות ליונים׃

Verš 12
מי יתן ויכרתו המדיחים אתכם׃
Joz 7:25 - ויאמר יהושע מה עכרתנו יעכרך יהוה ביום הזה וירגמו אתו כל ישראל אבן וישרפו אתם באש ויסקלו אתם באבנים׃

Verš 13
כי אתם אחי לחרות נקראתם ובלבד שלא תהיה החרות תאנה לבשר אלא שתעבדו איש את רעהו באהבה׃
1Kor 8:9 - אבל הזהרו פן יהיה אתו הרשיון שלכם למכשל החלשים׃
1Pt 2:16 - כחפשים ולא כאלו היתה לכם החפשה למכסה הרעה כי אם כעבדי אלהים׃
Júd 1:4 - כי התגנבו לבוא מקצת אנשים הכתובים מאז למשפט הזה אנשי רשע ההפכים את חסד אלהינו לזמה וכפרים באלהים המשל היחיד ובאדנינו ישוע המשיח׃

Verš 14
כי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך׃
Rim 13:8 - ואל תהיו חיבים לאיש דבר זולתי אהבת איש את רעהו כי האהב את חברו קים את התורה׃
Lv 19:18 - לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה׃
Mt 22:39 - והשנית דומה לה ואהבת לרעך כמוך׃
Mk 12:31 - והשנית הדמה לה היא ואהבת לרעך כמוך ואין מצוה גדולה מאלה׃
Jak 2:8 - הן בקימכם את המצוה המלכת על כלן כפי הכתוב ואהבת לרעך כמוך תיטיבו לעשות׃

Verš 15
אבל אם תנשכו ותאכלו איש את אחיו ראו פן תכלו איש על ידי רעהו׃
2Kor 12:20 - כי ירא אנכי פן בבאי לא אמצא אתכם כאשר חפצתי ואתם גם אתם לא תמצאו אתי כאשר חפצתם פן יהיה בכם מצה וקנאה ורגז ומריבות ודבה רעה ורכילות וגאות ומבוכה׃

Verš 16
והנני אמר התהלכו ברוח ולא תמלאו את תאות הבשר׃
Rim 13:14 - כי אם לבשו את האדון ישוע המשיח ודאגו לבשרכם אך לא להגביר התאות׃
1Pt 2:11 - אהובים אזהירכם כגרים ותושבים הנזרו מתאות הבשר המתגרות בנפש׃

Verš 17
כי הבשר מתאוה הפך מן הרוח והרוח הפך מן הבשר ושניהם מתקוממים זה לזה עד שלא תוכלו לעשות את אשר תחפצו׃
Rim 7:15 - כי את אשר אני פעל לא ידעתי כי אינני עשה את אשר אני רצה בו כי אם אשר שנאתי אתו אני עשה׃

Verš 19
וגלוים הם פעלי הבשר אשר הם נאוף זנות טמאה וזמה׃
1Kor 3:3 - כי באשר קנאה ומריבה ומחלקים ביניכם הלא של הבשר אתם ומתהלכים לפי דרך בני אדם׃
Jak 3:14 - ואם קנאה מרה ומריבה בלבבכם אל תתהללו ואל תשקרו באמת׃

Verš 21
צרות עין ושפיכות דמים ושרון וזוללות ודומיהן אשר אמר עליהן כמו שאמרתי כבר כי עשי אלה לא ינחלו מלכות האלהים׃
1Kor 6:10 - לא הגנבים ולא בצעי בצע לא הסבאים ולא המגדפים ולא הגזלנים כל אלה לא יירשו את מלכות האלהים׃
Ef 5:5 - כי זאת ידע תדעו כי כל זנה וטמא ואהב בצע שהוא עבד אלילים אין לו חלק ונחלה במלכות המשיח והאלהים׃
Kol 3:6 - כי בגלל אלה בא חרון אלהים על בני חמרי׃
Zjv 22:15 - ומחוץ לה הכלבים והמכשפים והזנים והמרצחים ועבדי האלילים וכל אהב שקר ועשהו׃

Verš 22
ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃
Ef 5:9 - כי פרי הרוח כל מעשי חסד וצדק ואמת׃

Verš 23
וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃
1Tim 1:9 - בדעתו זאת כי חק לא הושם בעבור הצדיק אלא בעבור הסוררים והמרדים הרשעים והחטאים עשי זמה ונבלה מכי אב ומכי אם ומרצחים׃

Verš 24
ואשר הם למשיח צלבו את בשרם עם כל תשוקתיו ותאותיו׃
Rim 6:6 - באשר ידעים אנחנו כי נצלב אתו האדם הישן אשר בנו למען תבטל גוית החטא לבלתי היותנו עוד עבדים לחטא׃
Rim 13:14 - כי אם לבשו את האדון ישוע המשיח ודאגו לבשרכם אך לא להגביר התאות׃
Gal 2:20 - עם המשיח נצלבתי ואין עוד אנכי החי כי אם המשיח הוא חי בקרבי ואשר אני חי עתה בבשר אחיה באמונת בן אלהים אשר אהבני ויתן את נפשו בעדי׃
1Pt 2:11 - אהובים אזהירכם כגרים ותושבים הנזרו מתאות הבשר המתגרות בנפש׃

Gal 5,1 - Návrat k Mojžišovmu zákonu by znamenal odmietnuť slobodu, ktorú priniesol Kristus.

Gal 5,2-8 - Z týchto veršov vyplýva, že židovčiaci votrelci žiadali aj od kresťanov obrátených z pohanstva, aby sa dali obrezať. Kto očakáva ospravedlnenie od obriezky a od zákona, ten robí Kristovo vykupiteľské dielo zbytočným.

Gal 5,9 - 1 Kor 5, 6.

Gal 5,11 - Ak by Pavol hlásal nevyhnutnosť obriezky, to by znamenalo, že Kristova smrť na kríži, ktorá je pre Židov pohoršením, nemala účinok.

Gal 5,13 - Sloboda je niečo iné ako neviazanosť.

Gal 5,14 - Lv 19, 18.

Gal 5,16-25 - Duch tu znamená buď samého Ducha Svätého, alebo človeka preniknutého jeho milosťou, darmi, teda duchovného človeka. "Telo" je telesný človek, preniknutý telesnými, pozemskými túžbami.