výhody registrácie

List Galaťanom

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Gal 5, 1-26

1 Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. 2 Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dáte obrezať, Kristus vám nič neprospeje. 3 A každému, kto sa dá obrezať, znova dosvedčujem, že je povinný zachovávať celý zákon. 4 Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, odtrhli ste sa od Krista, vypadli ste z milosti. 5 Veď my v duchu viery očakávame nádej spravodlivosti. 6 Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku. 7 Dobre ste bežali. Kto vás zadržal, aby ste odporovali pravde? 8 Toto navádzanie nie je od toho, ktorý vás volá. 9 Trochu kvasu prekvasí celé cesto. 10 Ja vám dôverujem v Pánovi, že nebudete nijako ináč zmýšľať. Ale ten, čo vás mätie, odnesie si trest, nech je to ktokoľvek. 11 Ak ja, bratia, ešte stále ohlasujem obriezku, prečo ma potom prenasledujú? Veď potom je odstránené pohoršenie kríža. 12 Nech sa dajú hoci aj kastrovať tí, čo vás mätú! 13 Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske! 14 Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ 15 Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neponičili. 16 Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. 17 Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. 18 Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. 19 A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, 20 modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, 21 závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. 22 Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 23 miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. 24 Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. 25 Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. 26 Nepachtime po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezáviďme jeden druhému.

Gal 5, 1-26

Verš 1
Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.
Jn 8:32 - poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
Rim 6:18 - a oslobodení od hriechu stali ste sa služobníkmi spravodlivosti.
1Pt 2:16 - ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za prikrývku zloby, ale ako Boží služobníci.
Iz 9:4 - Lebo každá hrmotná obuv a každý šat zmáčaný v krvi bude spálený, bude ohňu pokrmom.

Verš 2
Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dáte obrezať, Kristus vám nič neprospeje.
Sk 15:1 - Tu prišli niektorí z Judey a poúčali bratov: „Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení.“

Verš 6
Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku.
Mt 12:50 - Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka.“
Jn 15:14 - Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.
1Kor 7:19 - Obriezka nie je nič a neobriezka tiež nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní.
2Kor 5:17 - Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.
Gal 6:15 - Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie.
Kol 3:11 - Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus.
1Sol 1:3 - myslíme pred Bohom a naším Otcom na dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista.

Verš 7
Dobre ste bežali. Kto vás zadržal, aby ste odporovali pravde?
Gal 3:1 - Nerozumní Galaťania, kto vám počaril? Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný!

Verš 9
Trochu kvasu prekvasí celé cesto.
1Kor 5:6 - Vaše vystatovanie nie je dobré. Neviete, že trocha kvasu prekvasí celé cesto?

Verš 10
Ja vám dôverujem v Pánovi, že nebudete nijako ináč zmýšľať. Ale ten, čo vás mätie, odnesie si trest, nech je to ktokoľvek.
2Kor 2:3 - A toto som vám napísal, aby ma, až prídem, nezarmútili tí, z ktorých by som mal mať radosť; lebo vám všetkým verím, že moja radosť je radosťou vás všetkých.
2Kor 8:22 - Poslali sme s nimi aj nášho brata, o ktorom sme sa veľa ráz presvedčili, že je horlivý v mnohých veciach - a teraz bude ešte horlivejší, lebo vám veľmi dôveruje.

Verš 11
Ak ja, bratia, ešte stále ohlasujem obriezku, prečo ma potom prenasledujú? Veď potom je odstránené pohoršenie kríža.
1Kor 1:23 - my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo,

Verš 12
Nech sa dajú hoci aj kastrovať tí, čo vás mätú!
Joz 7:25 - Potom Jozue povedal: „Pretože si nás priviedol do nešťastia, dnes uvrhne Pán do nešťastia teba.“ Všetci Izraeliti hádzali na neho kamene a keď ich ukameňovali, spálili ich.

Verš 13
Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!
1Kor 8:9 - Len si dajte pozor, aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým.
1Pt 2:16 - ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za prikrývku zloby, ale ako Boží služobníci.
Júd 1:4 - Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, už dávno zapísaní na odsúdenie, bezbožní, čo zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného Vládcu a nášho Pána Ježiša Krista.

Verš 14
Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“
Rim 13:8 - Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.
Lv 19:18 - Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého! Ja som Pán!
Mt 22:39 - Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Mk 12:31 - Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“
Jak 2:8 - Ak však uskutočňujete kráľovský zákon podľa Písma: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“, dobre robíte.

Verš 15
Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neponičili.
2Kor 12:20 - Lebo sa bojím, aby som vás, až prídem, nenašiel azda takých, akých nechcem, a vy aby ste nenašli mňa, akého nechcete. Aby azda neboli sváry, žiarlivosť, hnevy, rozbroje, utŕhania, klebety, vystatovanie, nepokoje.

Verš 16
Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela.
Rim 13:14 - ale oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí.
1Pt 2:11 - Milovaní, prosím vás ako cudzincov a pútnikov: zdŕžajte sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši.

Verš 17
Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.
Rim 7:15 - Ani nechápem, čo robím, lebo nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím.

Verš 19
A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť,
1Kor 3:3 - lebo ste ešte stále telesní. Veď keď je medzi vami žiarlivosť a svár, to nie ste telesní a nežijete len po ľudsky?
Jak 3:14 - Ale ak máte v srdci trpkú žiarlivosť a sváry, potom sa nevychvaľujte a neluhajte proti pravde.

Verš 21
závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.
1Kor 6:10 - ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.
Ef 5:5 - Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý, ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.
Kol 3:6 - Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odbojných synov.
Zjv 22:15 - Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej.

Verš 22
Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,
Ef 5:9 - Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde.

Verš 23
miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
1Tim 1:9 - pričom vie, že zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre zvrhlých a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec,

Verš 24
Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami.
Rim 6:6 - Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu.
Rim 13:14 - ale oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí.
Gal 2:20 - Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.
1Pt 2:11 - Milovaní, prosím vás ako cudzincov a pútnikov: zdŕžajte sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši.

Gal 5,1 - Návrat k Mojžišovmu zákonu by znamenal odmietnuť slobodu, ktorú priniesol Kristus.

Gal 5,2-8 - Z týchto veršov vyplýva, že židovčiaci votrelci žiadali aj od kresťanov obrátených z pohanstva, aby sa dali obrezať. Kto očakáva ospravedlnenie od obriezky a od zákona, ten robí Kristovo vykupiteľské dielo zbytočným.

Gal 5,9 - 1 Kor 5, 6.

Gal 5,11 - Ak by Pavol hlásal nevyhnutnosť obriezky, to by znamenalo, že Kristova smrť na kríži, ktorá je pre Židov pohoršením, nemala účinok.

Gal 5,13 - Sloboda je niečo iné ako neviazanosť.

Gal 5,14 - Lv 19, 18.

Gal 5,16-25 - Duch tu znamená buď samého Ducha Svätého, alebo človeka preniknutého jeho milosťou, darmi, teda duchovného človeka. "Telo" je telesný človek, preniknutý telesnými, pozemskými túžbami.