výhody registrácie

List Galaťanom

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Gal 6, 1-18

1 Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia. 2 Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon. 3 Lebo ak si niekto myslí, že je niečím, hoci nie je ničím, sám seba klame. 4 Nech každý skúma svoje skutky, a tak sa bude chváliť len sám v sebe, a nie pred iným. 5 Veď každý ponesie svoje vlastné bremeno. 6 Ten, koho vyučujú slovo, nech sa delí o všetky dobrá s tým, kto ho vyučuje. 7 Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať. 8 Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život. 9 Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať. 10 Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich. 11 Pozrite, akými veľkými písmenami vám píšem vlastnou rukou. 12 Všetci, čo sa chcú páčiť podľa tela, nútia vás, aby ste sa dali obrezať, len aby ich neprenasledovali pre Kristov kríž. 13 Veď ani tí, čo sa dávajú obrezať, nezachovávajú zákon, ale chcú, aby ste sa vy dali obrezať, aby sa mohli chváliť vaším telom. 14 Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. 15 Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie. 16 A nad všetkými, čo sa budú riadiť týmto pravidlom, pokoj a milosrdenstvo, aj nad Božím Izraelom. 17 A odteraz nech ma už nik neobťažuje, lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom, bratia. Amen.

Gal 6, 1-18

Verš 1
Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia.
Rim 14:1 - Slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte sa o názoroch.
Rim 15:1 - My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe.
1Kor 9:22 - Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých.

Verš 2
Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.
Mt 11:29 - Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.
Jn 13:14 - Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať.
Rim 15:1 - My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe.
1Sol 5:14 - Vyzývame vás, bratia: napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví!

Verš 5
Veď každý ponesie svoje vlastné bremeno.
Ž 62:12 - Raz prehovoril Boh, počul som toto dvoje: že Boh je mocný
Jer 17:10 - Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.“
Jer 32:19 - Veľký v ustanoveniach a mocný v skutkoch, ktorého oči sú otvorené nad každou cestou ľudských synov, aby si každému dal podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov;
Mt 16:27 - Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
Rim 2:6 - On odplatí každému podľa jeho skutkov:
Rim 14:12 - A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba.
1Kor 3:8 - Kto sadí i kto polieva, sú jedno, ale každý dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval.
2Kor 5:10 - Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé.
Zjv 2:23 - Jej deti pobijem smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja skúmam vnútro i srdce, a každému z vás odplatím podľa vašich skutkov.
Zjv 22:12 - Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov.

Verš 6
Ten, koho vyučujú slovo, nech sa delí o všetky dobrá s tým, kto ho vyučuje.
Rim 15:27 - Radi to urobili a sú aj ich dlžníkmi. Lebo ak pohania dostali účasť na ich duchovných dobrách, sú povinní poslúžiť im zasa v hmotných.
1Kor 9:11 - Keď sme vám my zasiali duchovné dobrá, je to také veľké, ak u vás žneme hmotné?

Verš 7
Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
1Kor 6:10 - ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.
Lk 16:25 - No Abrahám povedal: »Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš.

Verš 9
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
2Sol 3:13 - Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra.

Verš 10
Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.
1Tim 5:8 - Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.

Verš 15
Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie.
Mt 12:50 - Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka.“
Jn 15:14 - Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.
2Kor 5:16 - Preto odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. A ak sme aj poznali Krista podľa tela, teraz už nepoznáme.
Gal 5:6 - Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku.
Kol 3:11 - Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus.

Verš 16
A nad všetkými, čo sa budú riadiť týmto pravidlom, pokoj a milosrdenstvo, aj nad Božím Izraelom.
Ž 125:5 - Ale tých, čo sa na zlé cesty spúšťajú, Pán so zločincami zavrhne. Pokoj nad Izraelom!

Verš 17
A odteraz nech ma už nik neobťažuje, lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky.
2Kor 4:10 - Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život.

Gal 6,4 - Čiže bude o sebe zmýšľať pokorne a zdrží sa chvály pred inými.

Gal 6,11 - List Pavol diktoval a k nemu pripísal vlastnou rukou niekoľko slov (porov. 1 Kor 16, 21–24; Kol 4, 18; 2 Sol 3, 17). Bol to súčasne dôkaz hodnovernosti listu.

Gal 6,16 - Boží Izrael je Cirkev (porov. Rim 9, 6 a n.).

Gal 6,17 - Ježišove znaky sú stopy utrpenia a mučenia, ktoré Pavol podstúpil najmä na svojich apoštolských cestách.