výhody registrácie

List Galatským

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Gal 6, 1-18

1 Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti - a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. 2 Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. 3 Lebo ak si niekto myslí, že je niečo, a nie je nič, sám seba klame. 4 Nech každý skúma svoje dielo a bude mať chválu sám pred sebou, ale nie pred iným. 5 Lebo každý ponesie svoju ťarchu. 6 Komu sa dostáva vyučovania v slove, nech zo všetkého, čo má, udeľuje tomu, kto ho vyučuje. 7 Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať! 8 Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu; kto rozsieva Duchu, z Ducha bude žať večný život. 9 V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať. 10 A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery. 11 Pozrite, akými veľkými písmenami som vám napísal vlastnou rukou. 12 Tí, ktorí sa chcú páčiť podľa tela, nútia vás dať sa obrezať, ale iba preto, aby ich pre kríž Krista Ježiša neprenasledovali. 13 Lebo ani sami obrezaní nezachovávajú zákon, ale chcú, aby ste sa dali obrezať a oni sa mohli vychvaľovať vaším telom. 14 Ale, Bože, chráň, aby som sa aj ja vychvaľoval, ak len nie krížom nášho Pána Ježiša Krista, ktorým je mi svet ukrižovaný a ja svetu. 15 Lebo ani na obriezke ani na neobriezke nezáleží, ale na novom stvorení. 16 A pokoj a milosrdenstvo tým, ktorí budú konať podľa tohto pravidla, a podobne aj Izraelovi Božiemu. 17 A ďalej nech ma už nik ničím neobťažuje! Lebo ja znaky Ježišove nosím na tele. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista s vaším duchom, bratia. Amen.

Gal 6, 1-18

Verš 1
Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti - a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia.
Rim 14:1 - Slabého vo viere sa ujímajte, (a) nie, aby ste posudzovali jeho zmýšľanie.
Rim 15:1 - My, silní, povinní sme teda znášať slabosti nevládnych, a nie v sebe mať záľubu.
1Kor 9:22 - slabým bol som slabý, aby som slabých získal; všetkým bol som všetko, aby som aspoň niektorých priviedol ku spaseniu.

Verš 2
Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov.
Mt 11:29 - Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše;
Jn 13:14 - Keď teda ja, Pán a Majster, umyl som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy;
Rim 15:1 - My, silní, povinní sme teda znášať slabosti nevládnych, a nie v sebe mať záľubu.
1Sol 5:14 - Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým.

Verš 5
Lebo každý ponesie svoju ťarchu.
Ž 62:12 - Raz prehovoril Boh, dve veci som vyrozumel: U Boha je moc
Jer 17:10 - Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam ľadviny, aby som každému dal podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.
Jer 32:19 - veľký svojou radou a mocný skutkami, ktorého oči sú otvorené na všetky cesty ľudských detí, aby si odplatil každému podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov.
Mt 16:27 - Syn človeka zaiste príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
Rim 2:6 - ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov:
Rim 14:12 - Tak teda každý z nás (Bohu) vydá počet za seba.
1Kor 3:8 - Kto sadí a kto polieva, sú jedno, ale každý dostane svoju odmenu podľa vlastnej práce.
2Kor 5:10 - Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal dobré či zlé ako odplatu za to, čo konal v tele, podľa toho, ako pracoval.
Zjv 2:23 - A jej deti zahubím; a všetky cirkevné zbory poznajú, že ja som ten, ktorý skúma vnútro a srdce a odplatím vám každému podľa vašich skutkov.
Zjv 22:12 - Ajhľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov!

Verš 6
Komu sa dostáva vyučovania v slove, nech zo všetkého, čo má, udeľuje tomu, kto ho vyučuje.
Rim 15:27 - Uznali to za dobré a sú im to aj povinné. Lebo keď sa (bývalí) pohania stali účastnými ich duchovných pokladov, oni sú zase povinní poslúžiť im aj hmotnými darmi.
1Kor 9:11 - Keď sme my rozsievali medzi vami duchovné, či je takou veľkou vecou, keď žneme telesné?

Verš 7
Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať!
1Kor 6:10 - ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho!
Lk 16:25 - Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zlé; teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš.

Verš 9
V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať.
2Sol 3:13 - Ale vy, bratia, neochabujte činiť dobre.

Verš 10
A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery.
1Tim 5:8 - Ak sa niekto nestará o svojich, a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.

Verš 15
Lebo ani na obriezke ani na neobriezke nezáleží, ale na novom stvorení.
Mt 12:50 - Lebo každý, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, mi je bratom aj sestrou, aj matkou.
Jn 15:14 - Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem;
2Kor 5:16 - Takže nepoznáme odteraz nikoho podľa tela. Ak sme Krista aj poznali podľa tela, teraz (Ho) už nepoznáme.
Gal 5:6 - V Kristovi Ježišovi totiž ani obriezka ani neobriezka nemá moc, ale viera činná skrze lásku.
Kol 3:11 - Tu už nie je ani Grék, ani Žid, ani obrezaný, ani neobrezaný, ani barbar, ani Skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus.

Verš 16
A pokoj a milosrdenstvo tým, ktorí budú konať podľa tohto pravidla, a podobne aj Izraelovi Božiemu.
Ž 125:5 - No tých, čo sa uchyľujú na svoje krivé cesty, nech Hospodin zaženie i s páchateľmi neprávostí! Pokoj nad Izraelom!

Verš 17
A ďalej nech ma už nik ničím neobťažuje! Lebo ja znaky Ježišove nosím na tele.
2Kor 4:10 - Ježišovo zomieranie nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele.

Gal 6,4 - Čiže bude o sebe zmýšľať pokorne a zdrží sa chvály pred inými.

Gal 6,11 - List Pavol diktoval a k nemu pripísal vlastnou rukou niekoľko slov (porov. 1 Kor 16, 21–24; Kol 4, 18; 2 Sol 3, 17). Bol to súčasne dôkaz hodnovernosti listu.

Gal 6,16 - Boží Izrael je Cirkev (porov. Rim 9, 6 a n.).

Gal 6,17 - Ježišove znaky sú stopy utrpenia a mučenia, ktoré Pavol podstúpil najmä na svojich apoštolských cestách.