výhody registrácie

List Galaťanom

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Gal 6, 1-18

1 Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. 2 Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. 3 Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe. 4 Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. 5 Každý bude odpovídat sám za sebe. 6 Kdo je vyučován v slovu, nechť se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu. 7 Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. 8 Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný. 9 V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. 10 A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. 11 Teď vám píši vlastní rukou; všimněte si velkého písma. 12 Ti, kteří chtějí dobře vypadat před lidmi, nutí vás, abyste se dávali obřezat, jen aby nebyli pronásledováni pro kříž Krista Ježíše. 13 Vždyť ani ti, kdo jsou obřezáni, zákon nezachovávají; chtějí, abyste se dali obřezat jen proto, aby se mohli pochlubit tím, co se stalo na vašem těle. 14 Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět. 15 Neboť nezáleží na obřezanosti ani neobřezanosti, nýbrž jen na novém stvoření. 16 A všem, kdo se budou řídit tímto pravidlem, Izraeli Božímu, pokoj a slitování. 17 Ať už mi nikdo nepůsobí těžkosti, vždyť já nosím na svém těle jizvy Ježíšovy. 18 Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi, bratří. Amen.

Gal 6, 1-18

Verš 1
Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení.
Rim 14:1 - Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech.
Rim 15:1 - My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě.
1Kor 9:22 - Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé.

Verš 2
Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.
Mt 11:29 - Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.
Jn 13:14 - Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat.
Rim 15:1 - My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě.
1Sol 5:14 - Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost.

Verš 5
Každý bude odpovídat sám za sebe.
Ž 62:12 - Bůh promluvil jednou, dvojí věc jsem slyšel: Bohu patří moc, [ (Psalms 62:13) i milosrdenství je, Panovníku, tvoje. Ty každému splatíš podle jeho skutků. ]
Jer 17:10 - Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků."
Jer 32:19 - veliký v úradku a mocný v skutcích, tvé oči jsou otevřené na všechny cesty synů lidských, abys každému odplatil podle jeho cest a podle ovoce jeho skutků.
Mt 16:27 - Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.
Rim 2:6 - On 'odplatí každému podle jeho skutků'.
Rim 14:12 - Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.
1Kor 3:8 - Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu.
2Kor 5:10 - Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.
Zjv 2:23 - a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka, a každému z vás odplatím podle vašich činů.
Zjv 22:12 - Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.

Verš 6
Kdo je vyučován v slovu, nechť se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu.
Rim 15:27 - Rozhodli se tak proto, že i oni jsou jejich dlužníky. Jestliže pohané dostali podíl na jejich duchovních darech, jsou zavázáni posloužit jim zase ve věcech hmotných.
1Kor 9:11 - Když jsme vám zaseli duchovní setbu, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli vaši pozemskou úrodu?

Verš 7
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
1Kor 6:10 - ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.
Lk 16:25 - Abraham řekl: 'Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš.

Verš 9
V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
2Sol 3:13 - Vy však, bratří, neochabujte v dobrém jednání.

Verš 10
A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.
1Tim 5:8 - Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.

Verš 15
Neboť nezáleží na obřezanosti ani neobřezanosti, nýbrž jen na novém stvoření.
Mt 12:50 - Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka."
Jn 15:14 - Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.
2Kor 5:16 - A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. Ačkoli jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme.
Gal 5:6 - V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.
Kol 3:11 - Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný - ale všechno a ve všech Kristus.

Verš 16
A všem, kdo se budou řídit tímto pravidlem, Izraeli Božímu, pokoj a slitování.
Ž 125:5 - Ale ty, kdo uhýbají na své křivolaké stezky, zažene Hospodin s pachateli ničemností. Pokoj s Izraelem!

Verš 17
Ať už mi nikdo nepůsobí těžkosti, vždyť já nosím na svém těle jizvy Ježíšovy.
2Kor 4:10 - Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven.

Gal 6,4 - Čiže bude o sebe zmýšľať pokorne a zdrží sa chvály pred inými.

Gal 6,11 - List Pavol diktoval a k nemu pripísal vlastnou rukou niekoľko slov (porov. 1 Kor 16, 21–24; Kol 4, 18; 2 Sol 3, 17). Bol to súčasne dôkaz hodnovernosti listu.

Gal 6,16 - Boží Izrael je Cirkev (porov. Rim 9, 6 a n.).

Gal 6,17 - Ježišove znaky sú stopy utrpenia a mučenia, ktoré Pavol podstúpil najmä na svojich apoštolských cestách.