výhody registrácie

1. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

1Kor 1, 1-31

1 פולוס המקרא להיות שליח ישוע המשיח ברצון אלהים וסוסתניס אחינו׃ 2 אל קהלת אלהים אשר בקורנתוס אל המקדשים במשיח ישוע הקרואים להיות קדשים עם כל הקראים בשם אדנינו ישוע המשיח בכל מקום שלהם ושלנו׃ 3 חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃ 4 אודה לאלהי בעבורכם בכל עת על חסד האלהים הנתן לכם במשיח ישוע׃ 5 אשר עשרתם בו בכל בכל דבור ובכל דעת׃ 6 באשר עדות המשיח התקימה בכם׃ 7 עד כי לא חסרתם כל מתן החסד והנכם מחכים להתגלות אדנינו ישוע המשיח׃ 8 אשר גם יקים אתכם ער עת קץ להיות נקיים ביום אדנינו ישוע המשיח׃ 9 נאמן הוא האלהים אשר על פיו נקראתם לחברת בנו ישוע המשיח אדנינו׃ 10 והנני מזהיר אתכם אחי בשם אדנינו ישוע המשיח להיות כלכם פה אחד ולא תהיין מחלקות בקרבכם כי אם תכוננו יחד בלב אחד ובעצה אחת׃ 11 כי הגד לי עליכם ביד בני בית כלואה כי יש מריבות ביניכם׃ 12 וזאת אני אמר כי איש איש מכם זה אמר לפולוס וזה לאפולוס וזה לכיפא וזה למשיח הנני׃ 13 הכי חלק המשיח הכי פולוס נצלב בעדכם או לשם פולוס נטבלתם׃ 14 אודה לאלהים שלא טבלתי איש מכם כי אם את קרספוס ואת גיוס׃ 15 פן יאמרו כי לשמי טבלתי׃ 16 אך טבלתי גם את בני בית אסטפנוס ומלבד אלה אינני ידע אם טבלתי עוד איש אחר׃ 17 כי לא שלחני המשיח לטבול כי אם לבשר לא בחכמת דברים למען אשר לא יהיה לריק צלב המשיח׃ 18 כי דבר הצלב סכלות הוא לאבדים אבל לנו הנושעים גבורת אלהים הוא׃ 19 כי כן כתוב אאבד חכמת חכמים ובינת נבונים אסתיר׃ 20 איה חכם איה ספר איה דרש העולם הזה הלא סכל האלהים את חכמת העולם הזה׃ 21 כי אחרי אשר בחכמת האלהים לא ידע העולם את האלהים בחכמה היה רצון לפניו להושיע בסכלות הקריאה את המאמינים׃ 22 כי היהודים שאלים להם אות והיונים מבקשים חכמה׃ 23 ואנחנו משמיעים את המשיח הצלוב מכשול ליהודים וסכלות ליונים׃ 24 אבל למקראים הן מיהודים הן מיונים את המשיח אשר הוא גבורת אלהים וחכמת אלהים׃ 25 יען כי סכלות האל חכמה היא מאדם וחלשת האל חזקה היא מאדם׃ 26 כי ראו נא אחי את קריאתכם שלא רבים המה החכמים לפי הבשר לא רבים השליטים ולא רבים החרים׃ 27 כי אם בסכל שבעולם בחר האל למען ביש את החכמים ובחלוש שבעולם בחר האל למען ביש את החזק׃ 28 ובדלת העולם בחר האל ובנמאס ובאשר כאין למען בטל את אשר ישנו׃ 29 כדי שלא יתהלל לפניו כל בשר׃ 30 וממנו אתם במשיח ישוע אשר היה לנו לחכמה מאת האלהים ולצדקה ולקדוש ולפדיון׃ 31 ויהי ככתוב המתהלל יתהלל ביהוה׃

1Kor 1, 1-31





Verš 2
אל קהלת אלהים אשר בקורנתוס אל המקדשים במשיח ישוע הקרואים להיות קדשים עם כל הקראים בשם אדנינו ישוע המשיח בכל מקום שלהם ושלנו׃
Jn 17:19 - והתקדשתי בעדם למען יהיו גם הם מקדשים באמת׃
Sk 15:9 - ולא הבדיל בינינו וביניהם כי טהר את לבבם על ידי האמונה׃
1Sol 4:7 - כי לא קרא אותנו האלהים לטמאה כי אם לקדשה׃
Rim 1:7 - לכל אשר ברומי ידידי אלהים וקרואים להיות קדושים חסד ושלום לכם מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
Ef 1:1 - פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים אל הקדשים הנמצאים באפסוס ומאמינים במשיח ישוע׃
2Tim 2:22 - ברח לך מתאות הנעורים ורדף צדק ואמונה ואהבה ושלום עם כל הקראים אל יהוה בלב טהור׃

Verš 3
חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
Rim 1:7 - לכל אשר ברומי ידידי אלהים וקרואים להיות קדושים חסד ושלום לכם מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
2Kor 1:2 - חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
Ef 1:2 - חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
1Pt 1:2 - הנבחרים מקדם כפי דעת אלהים האב בקדוש הרוח אל משמעת ישוע המשיח ואל הזית דמו חסד ושלום למכביר יהיו לכם׃

Verš 5
אשר עשרתם בו בכל בכל דבור ובכל דעת׃
Kol 1:9 - בעבור זאת גם אנחנו למן היום אשר שמענוה לא חדלנו להתפלל בעדכם ולבקש שתמלאו דעת רצון האלהים בכל חכמה ותבונה רוחנית׃

Verš 7
עד כי לא חסרתם כל מתן החסד והנכם מחכים להתגלות אדנינו ישוע המשיח׃
Flp 3:20 - אשר אחריתם האבדון אשר כרסם אלהיהם וכבודם בבשתם וקרבם הבלי חלד׃
Tít 2:13 - ונחכה לתקוה המאשרת ולהופעת כבוד אלהינו הגדול ומושיענו ישוע המשיח׃

Verš 8
אשר גם יקים אתכם ער עת קץ להיות נקיים ביום אדנינו ישוע המשיח׃
1Sol 3:13 - ויכונן את לבבכם להיות תמים בקדשה לפני אלהינו אבינו בבוא ישוע המשיח אדנינו עם כל קדשיו׃
1Sol 5:23 - והוא אלהי השלום יקדש אתכם קדשה שלמה וכל רוחכם ונפשכם וגופכם ישמר תמים בבוא אדנינו ישוע המשיח׃

Verš 9
נאמן הוא האלהים אשר על פיו נקראתם לחברת בנו ישוע המשיח אדנינו׃
1Kor 10:13 - עדין לא בא עליכם נסיון אחר בלתי אם נסיון בני אדם כי נאמן הוא האלהים אשר לא יניח לנסות אתכם למעלה מיכלתכם כי אם יתן עם הנסיון גם תוצאתיו כדי שתוכלו שאת׃
1Sol 5:24 - נאמן הקורא אתכם אשר גם יעשה׃
Jer 32:40 - וכרתי להם ברית עולם אשר לא אשוב מאחריהם להיטיבי אותם ואת יראתי אתן בלבבם לבלתי סור מעלי׃
Jn 15:5 - אנכי הוא הגפן ואתם השריגים העמד בי ואני בו הוא יעשה פרי לרב כי בלעדי לא תוכלון עשות מאומה׃
Gal 2:20 - עם המשיח נצלבתי ואין עוד אנכי החי כי אם המשיח הוא חי בקרבי ואשר אני חי עתה בבשר אחיה באמונת בן אלהים אשר אהבני ויתן את נפשו בעדי׃
1Jn 1:3 - את אשר ראינו ושמענו נודיעה לכם למען תתחברו לנו גם אתם והתחברותנו היא עם האב ועם בנו ישוע המשיח׃

Verš 10
והנני מזהיר אתכם אחי בשם אדנינו ישוע המשיח להיות כלכם פה אחד ולא תהיין מחלקות בקרבכם כי אם תכוננו יחד בלב אחד ובעצה אחת׃
Rim 12:16 - לב אחד יהי לכלכם אל תהלכו בגדלות כי אם התנהגו עם השפלים אל תהיו חכמים בעיניכם׃
Rim 15:5 - ואלהי הסבלנות והנחמה הוא יתן לכם להיות כלכם לב אחד על פי המשיח ישוע׃
Flp 2:2 - השלימו נא את שמחתי בהיות לכם לב אחד ואהבה אחת ונפש אחת ורצון אחד׃
Flp 3:16 - רק נתהלכה באשר הגענו עדיה במעגל אחד יבלב אחד׃
1Pt 3:8 - וסוף דבר היו כלכם לב אחד בעלי חמלה אהבי האחים רחמנים ומתקבלים על הבריות׃

Verš 12
וזאת אני אמר כי איש איש מכם זה אמר לפולוס וזה לאפולוס וזה לכיפא וזה למשיח הנני׃
1Kor 3:4 - הן באמר האחד אני לפולוס והשני אני לאפולוס הלא של הבשר אתם׃
Sk 18:24 - ואיש יהודי בא אל אפסוס ועיר מולדתו אלכסנדריא ושמו אפולוס איש דברים ותקיף בכתובים׃
1Kor 16:12 - ואפולוס האח הנה פצרתי בו לבוא אליכם עם האחים אך לא היה ברצונו לבוא עתה אמנם בוא יבוא במצאו עת נכונה׃

Verš 14
אודה לאלהים שלא טבלתי איש מכם כי אם את קרספוס ואת גיוס׃
Sk 18:8 - וקריספוס ראש הכנסת האמין באדון הוא וכל ביתו וגם קורנתים רבים בשמעם האמינו ויטבלו׃
Rim 16:23 - גיוס המארח אותי ואת כל הקהלה שאל לשלומכם ארסטוס סכן העיר וקורטוס אחינו שאלים לשלומכם׃

Verš 16
אך טבלתי גם את בני בית אסטפנוס ומלבד אלה אינני ידע אם טבלתי עוד איש אחר׃
1Kor 16:15 - ואבקשה מכם אחי הלא ידעתם את בית אסטפנוס שהוא ראשית אכיא ויתנו את נפשם לשרות הקדשים׃
1Kor 16:17 - והנני שמח בביאת אסטפנוס ופרטונטוס ואכיקוס כי המה מלאו את אשר חסרתי אתכם׃

Verš 17
כי לא שלחני המשיח לטבול כי אם לבשר לא בחכמת דברים למען אשר לא יהיה לריק צלב המשיח׃
1Kor 2:1 - וגם אנכי בבאי אליכם אחי לא באתי בגאות הדבור והחכמה בהגידי לכם את עדות האלהים׃
1Kor 2:4 - ודברי וקריאתי לא לפתות באמרי חכמת בני אדם כי אם בתוכחת הרוח והגבורה׃
2Pt 1:16 - כי הודענו אתכם גבורת אדנינו ישוע המשיח ובאו לא בלכתנו אחרי הגדות מחכמות כי אם ראות היו עינינו את גדלתו׃

Verš 18
כי דבר הצלב סכלות הוא לאבדים אבל לנו הנושעים גבורת אלהים הוא׃
Rim 1:16 - כי אינני בוש מבשורת המשיח באשר גבורת אלהים היא לתשועת כל המאמין ליהודי בראשונה וכן גם ליוני׃

Verš 19
כי כן כתוב אאבד חכמת חכמים ובינת נבונים אסתיר׃
Jób 5:12 - מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה׃
Iz 29:14 - לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבניו תסתתר׃

Verš 20
איה חכם איה ספר איה דרש העולם הזה הלא סכל האלהים את חכמת העולם הזה׃
Iz 33:18 - לבך יהגה אימה איה ספר איה שקל איה ספר את המגדלים׃

Verš 21
כי אחרי אשר בחכמת האלהים לא ידע העולם את האלהים בחכמה היה רצון לפניו להושיע בסכלות הקריאה את המאמינים׃
Mt 11:25 - בעת ההיא ענה ישוע ואמר אודך אבי אדון השמים והארץ כי הסתרת את אלה מן החכמים והנבונים וגליתם לעוללים׃
Lk 10:21 - בשעה ההיא עלץ ישוע ברוח ויאמר אודך האב אדון השמים והארץ כי הסתרת את אלה מן החכמים והנבונים וגליתם לעללים הן אבי כי כן היה רצון מלפניך׃

Verš 22
כי היהודים שאלים להם אות והיונים מבקשים חכמה׃
Mt 12:38 - ויענו מן הסופרים והפרושים ויאמרו רבי חפצנו לראות אות מידך׃
Mt 16:1 - ויגשו הפרושים והצדוקים לנסותו וישאלו מאתו להראותם אות מן השמים׃
Jn 4:48 - ויאמר אליו ישוע אם לא תראו אתות ומופתים לא תאמינו׃

Verš 23
ואנחנו משמיעים את המשיח הצלוב מכשול ליהודים וסכלות ליונים׃
Mt 11:6 - ואשרי אשר לא יכשל בי׃
Jn 6:60 - ורבים מתלמידיו כשמעם אמרו קשה הדבר הזה מי יוכל לשמע אתו׃
Jn 6:66 - מן העת הזאת רבים מתלמידיו נסגו אחור ולא יספו להתהלך אתו׃

Verš 24
אבל למקראים הן מיהודים הן מיונים את המשיח אשר הוא גבורת אלהים וחכמת אלהים׃
Kol 2:3 - אשר צפונים בו כל אצרות החכמה והדעת׃

Verš 26
כי ראו נא אחי את קריאתכם שלא רבים המה החכמים לפי הבשר לא רבים השליטים ולא רבים החרים׃
Jn 7:48 - הגם האמין בו איש מן השרים או מן הפרושים׃
Jak 2:5 - שמעו אחי אהובי הלא בעניי העולם הזה בחר האלהים להיות עשירים באמונה וירשי המלכות אשר הבטיח לאהביו׃

Verš 30
וממנו אתם במשיח ישוע אשר היה לנו לחכמה מאת האלהים ולצדקה ולקדוש ולפדיון׃
Jer 23:5 - הנה ימים באים נאם יהוה והקמתי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ׃
Jn 17:19 - והתקדשתי בעדם למען יהיו גם הם מקדשים באמת׃

Verš 31
ויהי ככתוב המתהלל יתהלל ביהוה׃
Iz 65:16 - אשר המתברך בארץ יתברך באלהי אמן והנשבע בארץ ישבע באלהי אמן כי נשכחו הצרות הראשנות וכי נסתרו מעיני׃
Jer 9:23 - כה אמר יהוה אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו׃
2Kor 10:17 - והמתהלל יתהלל ביהוה׃

1Kor 1,1 - Pavol pravdepodobne diktoval list Sostenovi. Bol jeho spolupracovníkom. Je dosť možné, že je totožný s tým, ktorého spomínajú Sk 18, 17 ako predstaveného synagógy v Korinte.

1Kor 1,2 - Niektorí prekladajú: "ktorí vzývajú na všetkých miestach ich i nášho Pána."

1Kor 1,6 - Svedectvo o Kristovi je evanjelium (porov. 2, 1).

1Kor 1,7 - Zjavenie Ježiša Krista a jeho deň (v. 8) je jeho slávny príchod na konci čias (porov. Flp 3, 20; Tít 2, 13).

1Kor 1,11 - Chloe je neznáma osoba.

1Kor 1,12 - Apollo podľa Skutkov apoštolov bol kresťan židovského pôvodu z Alexandrie (Sk 18, 24). Jeho vzdelanosť sa prejavila aj pri hlásaní evanjelia, takže časť kresťanov išla za ním. Kéfas je apoštol Peter (Jn 1, 42); možno navštívil osobne korintskú cirkev (porov. 9, 5), alebo tam síce nikdy nebol, ale mnohí veriaci sa dovolávali jeho autority ako hlavy Cirkvi. Korintskí kresťania si obľúbili jednotlivých hlásateľov evanjelia, a tak sa tvorili skupiny. Niektorí sa nad tým pohoršovali a povedali, že sa oni držia jednoducho Krista, a kazateľov nepotrebujú.

1Kor 1,14 - Krispus je bývalý predstavený židovskej synagógy (Sk 18, 8). O Gájovi je v Rim 16, 23.

1Kor 1,16 - O Stefanasovi pozri 16, 15–16.

1Kor 1,17 - Pavol tu nepodceňuje dôležitosť vysluhovania krstu. Krst sa udelil až po prijatí viery, ktorá je zasa ovocím hlásania evanjelia. A tomuto sa Pavol z Kristovho poverenia venoval. A tak krstom poveroval svojich spolupracovníkov.

1Kor 1,19 - Iz 29, 14.

1Kor 1,21 - Božia múdrosť sa prejavila v Božích dielach, kde ju mal človek vybadať a spoznať (Rim 1, 19–20).

1Kor 1,22 - Židia dávali prednosť Mesiášovi (porov. Mt 12, 38; Jn 4, 48), tvorcovi verejných divov, kým Gréci sa strácali vo filozofii (porov. Sk 17, 12 n.).

1Kor 1,31 - Voľné citovanie Jer 9, 22 n.