výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Nm 1, 1-54

1 וידבר יהוה אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר׃ 2 שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם׃ 3 מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן׃ 4 ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו הוא׃ 5 ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן שדיאור׃ 6 לשמעון שלמיאל בן צורישדי׃ 7 ליהודה נחשון בן עמינדב׃ 8 ליששכר נתנאל בן צוער׃ 9 לזבולן אליאב בן חלן׃ 10 לבני יוסף לאפרים אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל בן פדהצור׃ 11 לבנימן אבידן בן גדעני׃ 12 לדן אחיעזר בן עמישדי׃ 13 לאשר פגעיאל בן עכרן׃ 14 לגד אליסף בן דעואל׃ 15 לנפתלי אחירע בן עינן׃ 16 אלה קריאי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם׃ 17 ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות׃ 18 ואת כל העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על משפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגלגלתם׃ 19 כאשר צוה יהוה את משה ויפקדם במדבר סיני׃ 20 ויהיו בני ראובן בכר ישראל תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 21 פקדיהם למטה ראובן ששה וארבעים אלף וחמש מאות׃ 22 לבני שמעון תולדתם למשפחתם לבית אבתם פקדיו במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 23 פקדיהם למטה שמעון תשעה וחמשים אלף ושלש מאות׃ 24 לבני גד תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 25 פקדיהם למטה גד חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים׃ 26 לבני יהודה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 27 פקדיהם למטה יהודה ארבעה ושבעים אלף ושש מאות׃ 28 לבני יששכר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 29 פקדיהם למטה יששכר ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃ 30 לבני זבולן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 31 פקדיהם למטה זבולן שבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃ 32 לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 33 פקדיהם למטה אפרים ארבעים אלף וחמש מאות׃ 34 לבני מנשה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 35 פקדיהם למטה מנשה שנים ושלשים אלף ומאתים׃ 36 לבני בנימן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 37 פקדיהם למטה בנימן חמשה ושלשים אלף וארבע מאות׃ 38 לבני דן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 39 פקדיהם למטה דן שנים וששים אלף ושבע מאות׃ 40 לבני אשר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 41 פקדיהם למטה אשר אחד וארבעים אלף וחמש מאות׃ 42 בני נפתלי תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 43 פקדיהם למטה נפתלי שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃ 44 אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר איש איש אחד לבית אבתיו היו׃ 45 ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבתם מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל׃ 46 ויהיו כל הפקדים שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים׃ 47 והלוים למטה אבתם לא התפקדו בתוכם׃ 48 וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 49 אך את מטה לוי לא תפקד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל׃ 50 ואתה הפקד את הלוים על משכן העדת ועל כל כליו ועל כל אשר לו המה ישאו את המשכן ואת כל כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו׃ 51 ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת׃ 52 וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאתם׃ 53 והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות׃ 54 ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו׃

Nm 1, 1-54

Verš 2
שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם׃
Ex 30:12 - כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו ליהוה בפקד אתם ולא יהיה בהם נגף בפקד אתם׃

Verš 46
ויהיו כל הפקדים שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים׃
Ex 38:26 - בקע לגלגלת מחצית השקל בשקל הקדש לכל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה לשש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים׃

Nm 1,1 - Čas, v ktorom sa sčítanie ľudí a odvod bojaschopných Izraelitov uskutočnil, dá sa ustáliť z Ex 40,17. Rozkaz o sčítaní dal Pán mesiac po tom, čo sa bol postavil svätostánok. Je to teda v jedenástom mesiaci pobytu pri vrchu Sinaj (Ex 19,1).

Nm 1,46 - Celkový počet sčítaných bojaschopných mužov (603 550) zdá sa byť priveľký. Pozri pozn. k Ex 12,37.

Nm 1,50-53 - Leviti majú na starosti stánok, bohoslužbu a všetko, čo sa vzťahuje na službu Pánovu (Ex 38,21; Lv 25,32 n.). – Leviti táborili okolo svätyne a starali sa o všetko, čo predpisoval zákon o službe vo svätyni.