výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Nm 3, 1-51

1 ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר יהוה את משה בהר סיני׃ 2 ואלה שמות בני אהרן הבכור נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר׃ 3 אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר מלא ידם לכהן׃ 4 וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם׃ 5 וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 6 הקרב את מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו׃ 7 ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אהל מועד לעבד את עבדת המשכן׃ 8 ושמרו את כל כלי אהל מועד ואת משמרת בני ישראל לעבד את עבדת המשכן׃ 9 ונתתה את הלוים לאהרן ולבניו נתונם נתונם המה לו מאת בני ישראל׃ 10 ואת אהרן ואת בניו תפקד ושמרו את כהנתם והזר הקרב יומת׃ 11 וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 12 ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים׃ 13 כי לי כל בכור ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו אני יהוה׃ 14 וידבר יהוה אל משה במדבר סיני לאמר׃ 15 פקד את בני לוי לבית אבתם למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם׃ 16 ויפקד אתם משה על פי יהוה כאשר צוה׃ 17 ויהיו אלה בני לוי בשמתם גרשון וקהת ומררי׃ 18 ואלה שמות בני גרשון למשפחתם לבני ושמעי׃ 19 ובני קהת למשפחתם עמרם ויצהר חברון ועזיאל׃ 20 ובני מררי למשפחתם מחלי ומושי אלה הם משפחת הלוי לבית אבתם׃ 21 לגרשון משפחת הלבני ומשפחת השמעי אלה הם משפחת הגרשני׃ 22 פקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה פקדיהם שבעת אלפים וחמש מאות׃ 23 משפחת הגרשני אחרי המשכן יחנו ימה׃ 24 ונשיא בית אב לגרשני אליסף בן לאל׃ 25 ומשמרת בני גרשון באהל מועד המשכן והאהל מכסהו ומסך פתח אהל מועד׃ 26 וקלעי החצר ואת מסך פתח החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו׃ 27 ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברני ומשפחת העזיאלי אלה הם משפחת הקהתי׃ 28 במספר כל זכר מבן חדש ומעלה שמנת אלפים ושש מאות שמרי משמרת הקדש׃ 29 משפחת בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה׃ 30 ונשיא בית אב למשפחת הקהתי אליצפן בן עזיאל׃ 31 ומשמרתם הארן והשלחן והמנרה והמזבחת וכלי הקדש אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבדתו׃ 32 ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרן הכהן פקדת שמרי משמרת הקדש׃ 33 למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי אלה הם משפחת מררי׃ 34 ופקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה ששת אלפים ומאתים׃ 35 ונשיא בית אב למשפחת מררי צוריאל בן אביחיל על ירך המשכן יחנו צפנה׃ 36 ופקדת משמרת בני מררי קרשי המשכן ובריחיו ועמדיו ואדניו וכל כליו וכל עבדתו׃ 37 ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם׃ 38 והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת׃ 39 כל פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה שנים ועשרים אלף׃ 40 ויאמר יהוה אל משה פקד כל בכר זכר לבני ישראל מבן חדש ומעלה ושא את מספר שמתם׃ 41 ולקחת את הלוים לי אני יהוה תחת כל בכר בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל׃ 42 ויפקד משה כאשר צוה יהוה אתו את כל בכר בבני ישראל׃ 43 ויהי כל בכור זכר במספר שמות מבן חדש ומעלה לפקדיהם שנים ועשרים אלף שלשה ושבעים ומאתים׃ 44 וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 45 קח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת בהמתם והיו לי הלוים אני יהוה׃ 46 ואת פדויי השלשה והשבעים והמאתים העדפים על הלוים מבכור בני ישראל׃ 47 ולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגלת בשקל הקדש תקח עשרים גרה השקל׃ 48 ונתתה הכסף לאהרן ולבניו פדויי העדפים בהם׃ 49 ויקח משה את כסף הפדיום מאת העדפים על פדויי הלוים׃ 50 מאת בכור בני ישראל לקח את הכסף חמשה וששים ושלש מאות ואלף בשקל הקדש׃ 51 ויתן משה את כסף הפדים לאהרן ולבניו על פי יהוה כאשר צוה יהוה את משה׃

Nm 3, 1-51

Verš 2
ואלה שמות בני אהרן הבכור נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר׃
Ex 6:23 - ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאשה ותלד לו את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר׃

Verš 4
וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם׃
Lv 10:1 - ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטרת ויקרבו לפני יהוה אש זרה אשר לא צוה אתם׃
Nm 26:61 - וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה לפני יהוה׃
1Krn 24:2 - וימת נדב ואביהוא לפני אביהם ובנים לא היו להם ויכהנו אלעזר ואיתמר׃

Verš 38
והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת׃
Nm 3:10 - ואת אהרן ואת בניו תפקד ושמרו את כהנתם והזר הקרב יומת׃
Nm 16:40 - זכרון לבני ישראל למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן הוא להקטיר קטרת לפני יהוה ולא יהיה כקרח וכעדתו כאשר דבר יהוה ביד משה לו׃

Verš 6
הקרב את מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו׃
Nm 16:9 - המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבד את עבדת משכן יהוה ולעמד לפני העדה לשרתם׃
Nm 18:2 - וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך הקרב אתך וילוו עליך וישרתוך ואתה ובניך אתך לפני אהל העדת׃

Verš 12
ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים׃
Ex 13:2 - קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא׃

Verš 13
כי לי כל בכור ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו אני יהוה׃
Ex 13:2 - קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא׃
Ex 22:29 - מלאתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן לי׃
Ex 34:19 - כל פטר רחם לי וכל מקנך תזכר פטר שור ושה׃
Lv 27:26 - אך בכור אשר יבכר ליהוה בבהמה לא יקדיש איש אתו אם שור אם שה ליהוה הוא׃
Nm 8:16 - כי נתנים נתנים המה לי מתוך בני ישראל תחת פטרת כל רחם בכור כל מבני ישראל לקחתי אתם לי׃
Lk 2:22 - וימלאו ימי טהרה לפי תורת משה ויעלהו לירושלים להעמידו לפני יהוה׃

Verš 47
ולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגלת בשקל הקדש תקח עשרים גרה השקל׃
Ex 30:31 - ואל בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת קדש יהיה זה לי לדרתיכם׃
Lv 27:25 - וכל ערכך יהיה בשקל הקדש עשרים גרה יהיה השקל׃
Nm 18:16 - ופדויו מבן חדש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקדש עשרים גרה הוא׃
Ez 45:12 - והשקל עשרים גרה עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרה וחמשה שקל המנה יהיה לכם׃

Verš 17
ויהיו אלה בני לוי בשמתם גרשון וקהת ומררי׃
Ex 6:15 - ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית אלה משפחת שמעון׃
Nm 26:57 - ואלה פקודי הלוי למשפחתם לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי׃
1Krn 6:1 - בני לוי גרשון קהת ומררי׃
1Krn 23:6 - ויחלקם דויד מחלקות לבני לוי לגרשון קהת ומררי׃

Nm 3,1-4 - Porov. Ex 6,23; Lv 8,1 n.; 10,1 n. O naplnení rúk pozri Ex 28,41 a 29,24; o pomazaní Ex 29,7.

Nm 3,5 - Leviti majú pomáhať kňazom pri bohoslužbe, majú však byť nápomocní aj jednoduchým Izraelitom; napr. pri zabíjaní obetných zvierat, ak ten, čo priviedol zviera na obetu, zabiť ho nevedel alebo nemohol.

Nm 3,12 - Všetko prvorodené patrilo Pánovi, preto že on je Pánom a Darcom všetkého (Ex 22,28 n.; 34, 19 n.). Prvorodení z Izraela patrili mu však aj preto, že zachránil pred záhubou všetkých prvorodených v izraelských rodinách (Ex 13,13 n.). Izraeliti mali zasvätiť svojich prvorodených synov službe svätostánku, obetovať prvorodené zo statku a prvotiny plodín priniesť na potravinovú a nápojovú obetu. Pán teraz namiesto prvorodených volí si levitov a takto zaručuje pravidelnosť bohoslužby, poskytuje ľudu ľahšie plniť náboženské povinnosti a zabraňuje aj tomu, aby sa jednotlivé kmene miešali do bohoslužby, čo sa ľahko mohlo stať, keby prvorodení boli robievali službu pri svätyni.

Nm 3,40-51 - Ako vidno, levitov od jedného mesiaca nahor bolo o 273 menej ako prvorodených v Izraeli. A keďže aj títo prvorodení patrili Pánovi, bolo ich treba vykúpiť, nakoľko náhrada za nich v levitoch už nebola. Museli sa vykúpiť piatimi šeklami. O šekli pozri Ex 30,13. Tí, čo sa mali vykúpiť, pravdepodobne určili sa žrebom. Lenže v budúcnosti budú sa vykupovať všetci izraelskí prvorodení touto sumou (18,16). Pánovi patril každý prvorodený len po mesiaci.