výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Nm 26, 1-65

1 ויהי אחרי המגפה ויאמר יהוה אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמר׃ 2 שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל יצא צבא בישראל׃ 3 וידבר משה ואלעזר הכהן אתם בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר׃ 4 מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה יהוה את משה ובני ישראל היצאים מארץ מצרים׃ 5 ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך משפחת החנכי לפלוא משפחת הפלאי׃ 6 לחצרן משפחת החצרוני לכרמי משפחת הכרמי׃ 7 אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים׃ 8 ובני פלוא אליאב׃ 9 ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא דתן ואבירם קרואי העדה אשר הצו על משה ועל אהרן בעדת קרח בהצתם על יהוה׃ 10 ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת קרח במות העדה באכל האש את חמשים ומאתים איש ויהיו לנס׃ 11 ובני קרח לא מתו׃ 12 בני שמעון למשפחתם לנמואל משפחת הנמואלי לימין משפחת הימיני ליכין משפחת היכיני׃ 13 לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי׃ 14 אלה משפחת השמעני שנים ועשרים אלף ומאתים׃ 15 בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני׃ 16 לאזני משפחת האזני לערי משפחת הערי׃ 17 לארוד משפחת הארודי לאראלי משפחת האראלי׃ 18 אלה משפחת בני גד לפקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות׃ 19 בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען׃ 20 ויהיו בני יהודה למשפחתם לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי׃ 21 ויהיו בני פרץ לחצרן משפחת החצרני לחמול משפחת החמולי׃ 22 אלה משפחת יהודה לפקדיהם ששה ושבעים אלף וחמש מאות׃ 23 בני יששכר למשפחתם תולע משפחת התולעי לפוה משפחת הפוני׃ 24 לישוב משפחת הישובי לשמרן משפחת השמרני׃ 25 אלה משפחת יששכר לפקדיהם ארבעה וששים אלף ושלש מאות׃ 26 בני זבולן למשפחתם לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלני ליחלאל משפחת היחלאלי׃ 27 אלה משפחת הזבולני לפקדיהם ששים אלף וחמש מאות׃ 28 בני יוסף למשפחתם מנשה ואפרים׃ 29 בני מנשה למכיר משפחת המכירי ומכיר הוליד את גלעד לגלעד משפחת הגלעדי׃ 30 אלה בני גלעד איעזר משפחת האיעזרי לחלק משפחת החלקי׃ 31 ואשריאל משפחת האשראלי ושכם משפחת השכמי׃ 32 ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי׃ 33 וצלפחד בן חפר לא היו לו בנים כי אם בנות ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה׃ 34 אלה משפחת מנשה ופקדיהם שנים וחמשים אלף ושבע מאות׃ 35 אלה בני אפרים למשפחתם לשותלח משפחת השתלחי לבכר משפחת הבכרי לתחן משפחת התחני׃ 36 ואלה בני שותלח לערן משפחת הערני׃ 37 אלה משפחת בני אפרים לפקדיהם שנים ושלשים אלף וחמש מאות אלה בני יוסף למשפחתם׃ 38 בני בנימן למשפחתם לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי לאחירם משפחת האחירמי׃ 39 לשפופם משפחת השופמי לחופם משפחת החופמי׃ 40 ויהיו בני בלע ארד ונעמן משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמי׃ 41 אלה בני בנימן למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות׃ 42 אלה בני דן למשפחתם לשוחם משפחת השוחמי אלה משפחת דן למשפחתם׃ 43 כל משפחת השוחמי לפקדיהם ארבעה וששים אלף וארבע מאות׃ 44 בני אשר למשפחתם לימנה משפחת הימנה לישוי משפחת הישוי לבריעה משפחת הבריעי׃ 45 לבני בריעה לחבר משפחת החברי למלכיאל משפחת המלכיאלי׃ 46 ושם בת אשר שרח׃ 47 אלה משפחת בני אשר לפקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃ 48 בני נפתלי למשפחתם ליחצאל משפחת היחצאלי לגוני משפחת הגוני׃ 49 ליצר משפחת היצרי לשלם משפחת השלמי׃ 50 אלה משפחת נפתלי למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף וארבע מאות׃ 51 אלה פקודי בני ישראל שש מאות אלף ואלף שבע מאות ושלשים׃ 52 וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 53 לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות׃ 54 לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו׃ 55 אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו׃ 56 על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט׃ 57 ואלה פקודי הלוי למשפחתם לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי׃ 58 אלה משפחת לוי משפחת הלבני משפחת החברני משפחת המחלי משפחת המושי משפחת הקרחי וקהת הולד את עמרם׃ 59 ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם׃ 60 ויולד לאהרן את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר׃ 61 וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה לפני יהוה׃ 62 ויהיו פקדיהם שלשה ועשרים אלף כל זכר מבן חדש ומעלה כי לא התפקדו בתוך בני ישראל כי לא נתן להם נחלה בתוך בני ישראל׃ 63 אלה פקודי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו׃ 64 ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני׃ 65 כי אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון׃

Nm 26, 1-65

Verš 33
וצלפחד בן חפר לא היו לו בנים כי אם בנות ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה׃
Nm 27:1 - ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחת מנשה בן יוסף ואלה שמות בנתיו מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה׃

Verš 2
שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל יצא צבא בישראל׃
Nm 1:3 - מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן׃

Verš 4
מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה יהוה את משה ובני ישראל היצאים מארץ מצרים׃
Nm 1:1 - וידבר יהוה אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר׃

Verš 5
ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך משפחת החנכי לפלוא משפחת הפלאי׃
Gn 46:9 - ובני ראובן חנוך ופלוא וחצרון וכרמי׃
Ex 6:14 - אלה ראשי בית אבתם בני ראובן בכר ישראל חנוך ופלוא חצרון וכרמי אלה משפחת ראובן׃
1Krn 5:1 - ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכרתו לבני יוסף בן ישראל ולא להתיחש לבכרה׃

Verš 65
כי אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון׃
Nm 14:28 - אמר אלהם חי אני נאם יהוה אם לא כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם׃
Nm 14:34 - במספר הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום יום לשנה יום לשנה תשאו את עונתיכם ארבעים שנה וידעתם את תנואתי׃
1Kor 10:5 - אבל ברבם לא רצה האלהים ופגריהם נפלו במדבר׃

Verš 9
ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא דתן ואבירם קרואי העדה אשר הצו על משה ועל אהרן בעדת קרח בהצתם על יהוה׃
Nm 16:12 - וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמרו לא נעלה׃

Verš 61
וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה לפני יהוה׃
Lv 10:2 - ותצא אש מלפני יהוה ותאכל אותם וימתו לפני יהוה׃
Nm 3:4 - וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם׃
1Krn 24:2 - וימת נדב ואביהוא לפני אביהם ובנים לא היו להם ויכהנו אלעזר ואיתמר׃

Verš 19
בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען׃
Gn 38:7 - ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימתהו יהוה׃
Gn 38:10 - וירע בעיני יהוה אשר עשה וימת גם אתו׃
Gn 46:12 - ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרון וחמול׃

Verš 21
ויהיו בני פרץ לחצרן משפחת החצרני לחמול משפחת החמולי׃
Gn 46:12 - ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרון וחמול׃

Verš 54
לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו׃
Nm 33:54 - והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחתיכם לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו אל אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה למטות אבתיכם תתנחלו׃

Verš 55
אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו׃
Nm 33:54 - והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחתיכם לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו אל אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה למטות אבתיכם תתנחלו׃
Joz 11:23 - ויקח יהושע את כל הארץ ככל אשר דבר יהוה אל משה ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלקתם לשבטיהם והארץ שקטה ממלחמה׃
Joz 14:2 - בגורל נחלתם כאשר צוה יהוה ביד משה לתשעת המטות וחצי המטה׃

Verš 57
ואלה פקודי הלוי למשפחתם לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי׃
Ex 6:17 - בני גרשון לבני ושמעי למשפחתם׃

Verš 59
ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם׃
Ex 2:1 - וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי׃
Ex 6:20 - ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה ותלד לו את אהרן ואת משה ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה׃

Verš 29
בני מנשה למכיר משפחת המכירי ומכיר הוליד את גלעד לגלעד משפחת הגלעדי׃
Joz 17:1 - ויהי הגורל למטה מנשה כי הוא בכור יוסף למכיר בכור מנשה אבי הגלעד כי הוא היה איש מלחמה ויהי לו הגלעד והבשן׃

Nm 26,5 - Porov. Nm 1; Gn 46,8–25; Ex 6,14–25.

Nm 26,8-11 - Pozri Nm 16 a Ex 20,5.

Nm 26,29-34 - Nm 27,1; Joz 17,1 n.; 1 Krn 7,14.

Nm 26,35-51 - Z celkového počtu jednotlivých kmeňov najviac sa umenšil kmeň Simeonov. Je možné, že tento kmeň sa najviac prehrešil proti Pánovi a za- siahla ho väčšia nákaza (25,9). Umenšili sa aj kmene: Rubenov, Gadov, Efraimov a Neftaliho. Najviac vzrástol kmeň Manassesov (o 22 500).

Nm 26,52-56 - Tieto verše odôvodňujú vyššie uvedené sčítanie ľudu.

Nm 26,57-62 - Porov. Gn 46,11; Nm 1,47; 3,1 n.; 1 Krn 6,1 n. Levitov je o tisíc viac ako pri prvom sčítaní (3,22.28.34.39).