výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Nm 26, 1-65

1 řekl Hospodin Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze Árona: 2 "Pořiďte soupis celé pospolitosti Izraelců, od dvacetiletých výše podle otcovských rodů, všech, kteří jsou v Izraeli schopni vycházet do boje." 3 I promluvil k nim Mojžíš s knězem Eleazarem na Moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu 4 a pořídili soupis od dvacetiletých výše, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Toto byli Izraelci, kteří vyšli z egyptské země: 5 Rúben, Izraelův prvorozený. Rúbenovci: Chanók a od něho chanócká čeleď, od Palúa palúská čeleď, 6 od Chesróna chesrónská čeleď, od Karmího karmíjská čeleď. 7 To jsou rúbenské čeledi; povolaných do služby z nich bylo čtyřicet tři tisíce sedm set třicet. - 8 Palúovci: Eliáb 9 a Eliábovi synové: Nemúel, Dátan a Abíram; to byl ten Dátan a Abíram, zástupci pospolitosti, kteří se vzepřeli proti Mojžíšovi a Áronovi spolu se skupinou Kórachovou, když se ona vzepřela proti Hospodinu. 10 Země otevřela svůj chřtán a pohltila je i Kóracha. Tehdy ta skupina zhynula a oheň pozřel dvě stě padesát mužů. Stali se výstražným znamením. 11 Kórachovi synové však nezemřeli. 12 Šimeónovci podle čeledí: od Nemúela nemúelská čeleď, od Jámina jáminská čeleď, od Jákina jákinská čeleď, 13 od Zeracha zerašská čeleď, od Šaula šaulská čeleď. 14 To jsou čeledi šimeónské; bylo jich dvacet dva tisíce dvě stě. 15 Gádovci podle čeledí: od Sefóna sefónská čeleď, od Chagího chagíjská čeleď, od Šúniho šúnijská čeleď, 16 od Ozního ozníjská čeleď, od Ériho érijská čeleď, 17 od Aróda aródská čeleď, od Aréliho arélijská čeleď. 18 To jsou čeledi Gádovců s jejich povolanými do služby; těch bylo čtyřicet tisíc pět set. 19 Judovi synové byli též Er a Ónan; Er a Ónan však zemřeli v kenaanské zemi. 20 Judovci podle čeledí byli: od Šély šélská čeleď, od Peresa pereská čeleď, od Zeracha zerašská čeleď. 21 Peresovci byli: od Chesróna chesrónská čeleď, od Chamúla chamúlská čeleď. 22 To jsou čeledi Judovy s jejich povolanými do služby; těch bylo sedmdesát šest tisíc pět set. 23 Isacharovci podle čeledí: Tóla a od něho tólská čeleď, od Púvy púvská čeleď, 24 od Jašúba jašúbská čeleď, od Šimróna šimrónská čeleď. 25 To jsou čeledi Isacharovy s jejich povolanými do služby; těch bylo šedesát čtyři tisíce tři sta. 26 Zabulónovci podle čeledí: od Sereda seredská čeleď, od Elóna elónská čeleď, od Jachleela jachleelská čeleď. 27 To jsou čeledi zabulónské s jejich povolanými do služby; těch bylo šedesát tisíc pět set. 28 Josefovi synové podle čeledí: Manases a Efrajim. 29 Manasesovci: od Makíra makírská čeleď. Makír zplodil Gileáda; od Gileáda gileádská čeleď. 30 To jsou Gileádovci: Íezer a od něho íezerská čeleď, od Cheleka chelecká čeleď, 31 Asríel a od něho asríelská čeleď, Šekem a od něho šekemská čeleď, 32 Šemída a od něho šemídská čeleď, Chefer a od něho cheferská čeleď. 33 Selofchad, syn Cheferův, neměl syny, jenom dcery; jména Selofchadových dcer jsou: Machla, Nóa, Chogla, Milka a Tirsa. 34 To jsou čeledi Manasesovy s jejich povolanými do služby; těch bylo padesát dva tisíce sedm set. 35 To jsou Efrajimovci podle čeledí: od Šútelacha šútelašská čeleď, od Bekera bekerská čeleď, od Tachana tachanská čeleď. 36 To jsou Šútelachovci: od Erána eránská čeleď. 37 To jsou čeledi Efrajimovců s jejich povolanými do služby; těch bylo třicet dva tisíce pět set. To jsou Josefovci podle čeledí. 38 Benjamínovci podle čeledí: od Bely belská čeleď, od Ašbela ašbelská čeleď, od Achírama achíramská čeleď, 39 od Šefúfama šúfamská čeleď, od Chúfama chúfamská čeleď. 40 Belovci byli: Ard a Naamán; od Arda ardská čeleď, od Naamána naamánská čeleď. 41 To jsou Benjamínovci podle čeledí; povolaných do služby z nich bylo čtyřicet pět tisíc šest set. 42 Danovci podle čeledí: od Šúchama šúchamská čeleď. To jsou čeledi Danovy podle čeledí. 43 Všech šúchamských čeledí s jejich povolanými do služby bylo šedesát čtyři tisíce čtyři sta. 44 Ašerovci podle čeledí: od Jimny jimenská čeleď, od Jišvího jišvíjská čeleď, od Beríji beríjská čeleď. 45 Od Beríovců také: od Chebera cheberská čeleď, od Malkíela malkíelská čeleď. 46 Jméno Ašerovy dcery bylo Serach. 47 To jsou čeledi Ašerovců s jejich povolanými do služby; těch bylo padesát tři tisíce čtyři sta. 48 Neftalíovci podle čeledí: od Jachseela jachseelská čeleď, od Gúního gúníjská čeleď, 49 od Jesera jeserská čeleď, od Šiléma šilémská čeleď. 50 To jsou čeledi Neftalíovy podle čeledí; povolaných do služby z nich bylo čtyřicet pět tisíc čtyři sta. 51 Toto byli Izraelci povolaní do služby, celkem šest set jeden tisíc sedm set třicet. 52 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 53 "Těm bude rozdělena země v dědictví podle jmenného seznamu. 54 Většímu přidělíš větší dědictví, menšímu menší dědictví, každému bude dáno dědictví podle počtu povolaných do služby. 55 Země bude rozdělena losem; budou dědit podle jmen otcovských pokolení. 56 Dědictví ať je každému rozděleno losem, jak velikému, tak malému." 57 To jsou povolaní do služby z pokolení Léviho podle čeledí: od Geršóna geršónská čeleď, od Kehata kehatská čeleď, od Merarího meraríjská čeleď. 58 To jsou čeledi Léviho: čeleď libníjská, čeleď chebrónská, čeleď machlíjská, čeleď mušíjská a čeleď kórachovská. Kehat zplodil Amráma. 59 Jméno Amrámovy ženy bylo Jókebed, dcera Léviho, která se narodila Lévimu v Egyptě. Porodila Amrámovi Árona a Mojžíše a jejich sestru Mirjam. 60 Áronovi se narodil Nádab, Abíhú, Eleazar a Ítamar. 61 Nádab a Abíhú však zemřeli, když přinesli cizí oheň před Hospodina. 62 Povolaných do služby, všech mužského pohlaví od jednoměsíčních výše, bylo dvacet tři tisíce. Nebyli připočteni mezi Izraelce, neboť jim mezi Izraelci nebylo dáno dědictví. 63 To byli ti, které povolal do služby Mojžíš s knězem Eleazarem při sčítání Izraelců na Moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu. 64 Nebyl mezi nimi nikdo z těch, kteří byli povoláni do služby tehdy, když Mojžíš s knězem Áronem sčítal Izraelce na Sínajské poušti. 65 Hospodin jim totiž řekl, že určitě zemřou na poušti. Nezbyl z nich žádný, jenom Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Núnův.

Nm 26, 1-65

Verš 33
Selofchad, syn Cheferův, neměl syny, jenom dcery; jména Selofchadových dcer jsou: Machla, Nóa, Chogla, Milka a Tirsa.
Nm 27:1 - Tehdy přistoupily dcery Selofchada, syna Chefera, syna Gileáda, syna Makíra, syna Manasesa z čeledi Manasesa, syna Josefova. Jména jeho dcer byla: Machla, Nóa, Chogla, Milka a Tirsa.

Verš 2
"Pořiďte soupis celé pospolitosti Izraelců, od dvacetiletých výše podle otcovských rodů, všech, kteří jsou v Izraeli schopni vycházet do boje."
Nm 1:3 - od dvacetiletých výše, každý, kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje. Ty a Áron je spočítáte po oddílech.

Verš 4
a pořídili soupis od dvacetiletých výše, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Toto byli Izraelci, kteří vyšli z egyptské země:
Nm 1:1 - Hospodin promluvil k Mojžíšovi na Sínajské poušti ve stanu setkávání prvního dne druhého měsíce ve druhém roce po jejich vyjití z egyptské země.

Verš 5
Rúben, Izraelův prvorozený. Rúbenovci: Chanók a od něho chanócká čeleď, od Palúa palúská čeleď,
Gn 46:9 - jeho synové Chanók a Palú, Chesrón a Karmí.
Ex 6:14 - Toto jsou představitelé otcovských rodů: Rúbenovci, potomci Izraelova prvorozeného: Chanók a Palú, Chesrón a Karmí. To jsou čeledi Rúbenovy.
1Krn 5:1 - Synové Rúbena, prvorozeného syna Izraelova; byl sice prvorozený, ale když poskvrnil lože svého otce, bylo jeho prvorozenství přeneseno na syny Josefa, syna Izraelova, takže zůstal bez zápisu prvorozenství do rodového seznamu.

Verš 65
Hospodin jim totiž řekl, že určitě zemřou na poušti. Nezbyl z nich žádný, jenom Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Núnův.
Nm 14:28 - Vyřiď jim: Jakože jsem živ, je výrok Hospodinův, naložím s vámi tak, jak jste si o to říkali.
Nm 14:34 - Podle počtu dnů, v nichž jste dělali průzkum země, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za čtyřicet dnů čtyřicet let. Tak pocítíte mou nevoli.
1Kor 10:5 - A přece se většina z nich Bohu nelíbila; vždyť 'poušť byla poseta jejich těly'.

Verš 9
a Eliábovi synové: Nemúel, Dátan a Abíram; to byl ten Dátan a Abíram, zástupci pospolitosti, kteří se vzepřeli proti Mojžíšovi a Áronovi spolu se skupinou Kórachovou, když se ona vzepřela proti Hospodinu.
Nm 16:12 - Nato dal Mojžíš předvolat Dátana a Abírama, syny Elíabovy. Odpověděli: "Nepřijdeme.

Verš 61
Nádab a Abíhú však zemřeli, když přinesli cizí oheň před Hospodina.
Lv 10:2 - I vyšel oheň od Hospodina a pozřel je, takže zemřeli před Hospodinem.
Nm 3:4 - Nádab a Abíhú však zemřeli před Hospodinem, když na Sínajské poušti přinesli před Hospodina cizí oheň. Syny neměli. Proto vedle svého otce Árona sloužili jako kněží Eleazar a Ítamar.
1Krn 24:2 - Nádab a Abíhú zemřeli dříve než jejich otec a neměli syny. Jako kněží sloužili Eleazar a Ítamar.

Verš 19
Judovi synové byli též Er a Ónan; Er a Ónan však zemřeli v kenaanské zemi.
Gn 38:7 - Judův prvorozený Er však byl v očích Hospodinových zlý, a proto jej Hospodin usmrtil.
Gn 38:10 - Jeho počínání bylo v očích Hospodinových zlé, proto usmrtil i jeho.
Gn 46:12 - Synové Judovi: Er, Ónan a Šela, Peres a Zerach; Er a Ónan však zemřeli v zemi Kenaanu. Synové Peresovi byli Chesrón a Chámul.

Verš 21
Peresovci byli: od Chesróna chesrónská čeleď, od Chamúla chamúlská čeleď.
Gn 46:12 - Synové Judovi: Er, Ónan a Šela, Peres a Zerach; Er a Ónan však zemřeli v zemi Kenaanu. Synové Peresovi byli Chesrón a Chámul.

Verš 54
Většímu přidělíš větší dědictví, menšímu menší dědictví, každému bude dáno dědictví podle počtu povolaných do služby.
Nm 33:54 - Rozdělíte si zemi losem jako dědictví mezi své čeledi; větší dáte větší dědictví a menší dáte menší dědictví. Kam komu padne los, to bude jeho. Rozdělíte ji v dědictví svým otcovským pokolením.

Verš 55
Země bude rozdělena losem; budou dědit podle jmen otcovských pokolení.
Nm 33:54 - Rozdělíte si zemi losem jako dědictví mezi své čeledi; větší dáte větší dědictví a menší dáte menší dědictví. Kam komu padne los, to bude jeho. Rozdělíte ji v dědictví svým otcovským pokolením.
Joz 11:23 - Přesně jak Hospodin řekl Mojžíšovi, tak zabral Jozue celou zemi a dal ji Izraeli za dědictví, podle toho, jak byli rozděleni na kmeny. A země žila v míru bez válek.
Joz 14:2 - Dědičný podíl, a to pro devět a půl pokolení, jim byl přidělen losem, jak přikázal Hospodin skrze Mojžíše.

Verš 57
To jsou povolaní do služby z pokolení Léviho podle čeledí: od Geršóna geršónská čeleď, od Kehata kehatská čeleď, od Merarího meraríjská čeleď.
Ex 6:17 - Geršónovci: Libní a Šimeí podle svých čeledí.

Verš 59
Jméno Amrámovy ženy bylo Jókebed, dcera Léviho, která se narodila Lévimu v Egyptě. Porodila Amrámovi Árona a Mojžíše a jejich sestru Mirjam.
Ex 2:1 - Muž z Léviova domu šel a vzal si lévijskou dceru.
Ex 6:20 - Amrám si vzal za ženu Jókebedu, svou tetu. Ta mu porodila Árona a Mojžíše. Amrám byl živ sto třicet sedm let.

Verš 29
Manasesovci: od Makíra makírská čeleď. Makír zplodil Gileáda; od Gileáda gileádská čeleď.
Joz 17:1 - Tento los připadl pokolení Manasesovu; to byl Josefův prvorozený. Makírovi, Manasesovu prvorozenému, otci Gileádovu, za to, že byl válečník, připadly Gileád a Bášan.

Nm 26,5 - Porov. Nm 1; Gn 46,8–25; Ex 6,14–25.

Nm 26,8-11 - Pozri Nm 16 a Ex 20,5.

Nm 26,29-34 - Nm 27,1; Joz 17,1 n.; 1 Krn 7,14.

Nm 26,35-51 - Z celkového počtu jednotlivých kmeňov najviac sa umenšil kmeň Simeonov. Je možné, že tento kmeň sa najviac prehrešil proti Pánovi a za- siahla ho väčšia nákaza (25,9). Umenšili sa aj kmene: Rubenov, Gadov, Efraimov a Neftaliho. Najviac vzrástol kmeň Manassesov (o 22 500).

Nm 26,52-56 - Tieto verše odôvodňujú vyššie uvedené sčítanie ľudu.

Nm 26,57-62 - Porov. Gn 46,11; Nm 1,47; 3,1 n.; 1 Krn 6,1 n. Levitov je o tisíc viac ako pri prvom sčítaní (3,22.28.34.39).