výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Nm 7, 1-89

1 V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu příbytku, pomazal a posvětil jej i všechno jeho nářadí, též oltář s veškerým nářadím. Když to vše pomazal a posvětil, 2 přinesli izraelští předáci, představitelé otcovských rodů, své dary; byli to předáci pokolení, ti, kteří stáli nad povolanými do služby. 3 Přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých povozů a dvanáct kusů skotu, po jednom povozu od dvou předáků a od každého předáka jednoho býka; ty přinesli jako dar před příbytek. 4 Hospodin řekl Mojžíšovi: 5 "Přijmi je od nich. Budou tu pro službu při stanu setkávání. Dáš je lévijcům, každé čeledi podle její služby." 6 Mojžíš přijal povozy i skot a dal je lévijcům. 7 Dva povozy a čtyři kusy skotu dal Geršónovcům pro jejich službu. 8 Čtyři povozy a osm kusů skotu dal Meraríovcům pro jejich službu za dozoru Ítamara, syna kněze Árona. 9 Kehatovcům nedal nic, protože jejich služba se týkala svatých předmětů, a ty se nosily na ramenou. 10 Předáci přinesli také dar k zasvěcení oltáře. V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli před něj svůj dar. 11 Hospodin řekl Mojžíšovi: "Každého dne přinese vždy jeden z předáků svůj dar k zasvěcení oltáře." 12 Prvního dne tedy přinesl svůj dar Nachšón, syn Amínadabův, z pokolení Judova. 13 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -, 14 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla, 15 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné, 16 jeden kozel k oběti za hřích, 17 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Nachšóna, syna Amínadabova. 18 Druhého dne přinesl svůj dar Netaneel, syn Súarův, předák Isacharův. 19 Přinesl darem jednu stříbrnou mísu o váze sto třiceti šekelů, jednu stříbrnou kropenku o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -, 20 jednu zlatou pánvičku o deseti šekelech, plnou kadidla, 21 jednoho mladého býčka, jednoho berana, jednoho ročního beránka k oběti zápalné, 22 jednoho kozla k oběti za hřích, 23 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Netaneela, syna Súarova. 24 Třetího dne předák Zabulónovců, Elíab, syn Chelónův. 25 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -, 26 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla, 27 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné, 28 jeden kozel k oběti za hřích, 29 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Elíaba, syna Chelónova. 30 Čtvrtého dne předák Rúbenovců Elísúr, syn Šedeúrův. 31 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -, 32 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla, 33 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné, 34 jeden kozel k oběti za hřích, 35 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Elísúra, syna Šedeúrova. 36 Pátého dne předák Šimeónovců Šelumíel, syn Suríšadajův. 37 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -, 38 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla, 39 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné, 40 jeden kozel k oběti za hřích, 41 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Šelumíela, syna Suríšadajova. 42 Šestého dne předák Gádovců Eljásaf, syn Deúelův. 43 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -, 44 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla, 45 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné, 46 jeden kozel k oběti za hřích, 47 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Eljásafa, syna Deúelova. 48 Sedmého dne předák Efrajimovců Elíšama, syn Amíhudův. 49 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -, 50 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla, 51 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné, 52 jeden kozel k oběti za hřích, 53 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Elíšamy, syna Amíhudova. 54 Osmého dne předák Manasesovců Gamlíel, syn Pedásurův. 55 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -, 56 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla, 57 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné, 58 jeden kozel k oběti za hřích, 59 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Gamlíela, syna Pedásurova. 60 Devátého dne předák Benjamínovců Abídan, syn Gideóního. 61 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -, 62 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla, 63 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné, 64 jeden kozel k oběti za hřích, 65 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Abídana, syna Gideóního. 66 Desátého dne předák Danovců Achíezer, syn Amíšadajův. 67 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -, 68 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla, 69 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné, 70 jeden kozel k oběti za hřích, 71 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Achíezera, syna Amíšadajova. 72 Jedenáctého dne předák Ašerovců Pagíel, syn Okranův. 73 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -, 74 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla, 75 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné, 76 jeden kozel k oběti za hřích, 77 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Pagíela, syna Okranova. 78 Dvanáctého dne předák Neftalíovců Achíra, syn Énanův. 79 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -, 80 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla, 81 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné, 82 jeden kozel k oběti za hřích, 83 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Achíry, syna Énanova. 84 To byl dar k zasvěcení oltáře od izraelských předáků v den, kdy byl pomazán: dvanáct stříbrných mis, dvanáct stříbrných kropenek, dvanáct zlatých pánviček. 85 Sto třicet šekelů stříbra měla jedna mísa a jedna kropenka sedmdesát; stříbro všech nádob vážilo dva tisíce čtyři sta šekelů podle váhy určené svatyní. 86 Zlatých pánviček bylo dvanáct, plných kadidla, každá pánvička po deseti šekelech podle váhy určené svatyní; zlato všech pánviček vážilo sto dvacet šekelů. 87 Všech kusů skotu k oběti zápalné bylo dvanáct býčků, k tomu dvanáct beranů, dvanáct ročních beránků s příslušnými přídavnými obětmi a dvanáct kozlů k oběti za hřích; 88 všech kusů skotu k hodu oběti pokojné bylo čtyřiadvacet býčků, k tomu šedesát beranů, šedesát kozlů a šedesát ročních beránků. To byl dar k zasvěcení oltáře poté, co byl pomazán. 89 Když Mojžíš vcházel do stanu setkávání, aby Bůh k němu mluvil, slyšel hlas, jak k němu mluví od příkrovu na schráně svědectví, z místa mezi dvěma cheruby; i mluvil s ním.

Nm 7, 1-89

Verš 1
V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu příbytku, pomazal a posvětil jej i všechno jeho nářadí, též oltář s veškerým nářadím. Když to vše pomazal a posvětil,
Ex 40:18 - Mojžíš postavil příbytek: rozmístil jeho patky, zasadil desky, přiložil svlaky a postavil sloupy.

Nm 7,1 - Svätostánok bol postavený v prvý deň prvého mesiaca v druhom roku po odchode z Egypta (Ex 40,2.15). Nevedno, či izraelské kniežatá začali prinášať svoje dary ihneď v prvý deň po postavení a či len neskoršie. Isté je, že priniesli ich ešte pred odchodom od vrchu Sinaja, čiže pred dvadsiatym dňom druhého mesiaca druhého roka (Nm 10,11).

Nm 7,12 - Porov. Ex 25,29. O váhe svätyne pozri Ex 30,13; 38,24. O nádobách porov. Ex 37,16; 38,3.

Nm 7,13-14 - Strieborný šekel vážil 14,55 gr, zlatý však 16,37 gr. Neslobodno zabudnúť, že mená závaží boli tiež aj mená peňazí. Váha sa nemenila, len cena často kolísala.

Nm 7,89 - Spĺňa sa to, čo Pán sľúbil v Ex 25,22. Pán zhovára sa s Mojžišom ako s dôverným priateľom; porov. aj Ex 33,11; Dt 34,10.