výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Nm 2, 1-33

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: 2 "Izraelci budou tábořit každý u svého praporu, pod znaky svého otcovského rodu; budou tábořit opodál kolem stanu setkávání. 3 Vpředu, na východní straně, se utáboří po oddílech prapor tábora Judova. Předákem Judovců bude Nachšón, syn Amínadabův; 4 v jeho voji bude sedmdesát čtyři tisíce šest set povolaných do služby. 5 U něho bude tábořit pokolení Isachar. Předákem Isacharovců bude Netaneel, syn Súarův; 6 v jeho voji bude padesát čtyři tisíce čtyři sta povolaných do služby. 7 Dále pokolení Zabulón. Předákem Zabulónovců bude Elíab, syn Chelónův; 8 v jeho voji bude padesát sedm tisíc čtyři sta povolaných do služby. 9 Všech povolaných do služby z tábora Judova bude po oddílech sto osmdesát šest tisíc čtyři sta; ti potáhnou první. 10 Prapor tábora Rúbenova po oddílech bude na jižní straně. Předákem Rúbenovců bude Elísur, syn Šedeúrův; 11 v jeho voji bude čtyřicet šest tisíc pět set povolaných do služby. 12 U něho bude tábořit pokolení Šimeón. Předákem Šimeónovců bude Šelumíel, syn Suríšadajův; 13 v jeho voji bude padesát devět tisíc tři sta povolaných do služby. 14 Dále pokolení Gád. Předákem Gádovců bude Eljasáf, syn Reúelův; 15 v jeho voji bude čtyřicet pět tisíc šest set padesát povolaných do služby. 16 Všech povolaných do služby z tábora Rúbenova bude po oddílech sto padesát jeden tisíc čtyři sta padesát; ti potáhnou druzí. 17 Pak potáhne stan setkávání a tábor lévijců uprostřed ostatních táborů. Potáhnou tak, jak budou tábořit, každý na určeném místě, prapor za praporem. 18 Prapor tábora Efrajimova po oddílech bude na západní straně. Předákem Efrajimovců bude Elíšama, syn Amíhudův; 19 v jeho voji bude čtyřicet tisíc pět set povolaných do služby. 20 U něho bude pokolení Manases. Předákem Manasesovců bude Gamlíel, syn Pedásurův; 21 v jeho voji bude třicet dva tisíce dvě stě povolaných do služby. 22 Dále pokolení Benjamín. Předákem Benjamínovců bude Abídan, syn Gideóního; 23 v jeho voji bude třicet pět tisíc čtyři sta povolaných do služby. 24 Všech povolaných do služby z tábora Efrajimova bude po oddílech sto osm tisíc jedno sto; ti potáhnou třetí. 25 Prapor tábora Danova po oddílech bude na straně severní. Předákem Danovců bude Achíezer, syn Amíšadajův; 26 v jeho voji bude šedesát dva tisíce sedm set povolaných do služby. 27 U něho bude tábořit pokolení Ašer. Předákem Ašerovců bude Pagíel, syn Okranův; 28 v jeho voji bude čtyřicet jeden tisíc pět set povolaných do služby. 29 Dále pokolení Neftalí. Předákem Neftalíovců bude Achíra, syn Énanův; 30 v jeho voji bude padesát tři tisíce čtyři sta povolaných do služby. 31 Všech povolaných do služby z tábora Danova bude sto padesát sedm tisíc šest set; ti potáhnou poslední, prapor za praporem." 32 To jsou Izraelci povolaní do služby podle otcovských rodů. Všech povolaných do služby v táborech po oddílech bylo šest set tři tisíce pět set padesát. 33 Avšak lévijci nebyli mezi Izraelce započteni, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Tak tábořili prapor za praporem, tak i táhli dál, každý se svou čeledí, u svého otcovského rodu.

Nm 2, 1-33

Verš 32
To jsou Izraelci povolaní do služby podle otcovských rodů. Všech povolaných do služby v táborech po oddílech bylo šest set tři tisíce pět set padesát.
Ex 38:26 - Půl šekelu na hlavu, polovina šekelu podle váhy určené svatyní, za každého, kdo přešel mezi ty, kteří byli povoláni do služby od dvacetiletých výše, za šest set tři tisíce a pět set padesát mužů.
Nm 1:46 - všech povolaných do služby bylo šest set tři tisíce pět set padesát.

Verš 33
Avšak lévijci nebyli mezi Izraelce započteni, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Tak tábořili prapor za praporem, tak i táhli dál, každý se svou čeledí, u svého otcovského rodu.
Nm 1:48 - Hospodin totiž promluvil k Mojžíšovi:

Nm 2,1 - Všetci Izraeliti, teda dvanásť kmeňov, boli rozdelení na štyri zbory. Každý z nich sa skladal z troch kmeňov. Tieto tri zbory sa pri táborení umiestňovali na štyri svetové strany tak, že svätostánok bol vždy uprostred táboriska. Tábor zaujímal dosť veľkú plochu. Na pochode išli pred archou dva zbory, teda šesť kmeňov, potom nasledovali leviti so svätostánkom a archou a za nimi išlo opäť šesť kmeňov. Zástava a odznaky – jednotlivé zbory mali svoje zástavy a každý kmeň mal aj svoj vlastný odznak. Je dosť možné, že aj menšie oddiely mali svoje zvláštne odznaky, pretože výraz "otcovské rodiny" môže znamenať tak kmeň, ako aj rod. Ako vyzerali tieto odznaky, nevedno. V Egypte sa vojenské odznaky skladali z akejsi žrde, na ktorej bol pripevnený symbol niektorého božstva. Podobné štandardy mali aj Babylonci. Podľa výkladu Pseudo-Jonatanovho, kmeň Júdov mal na svojej zástave vyobrazeného leva, Ruben chlapca, Efraim býka a Dan orla. Takto učia aj neskorší rabíni. Lenže vec nie je taká istá, a ako sa zdá, symboly sa prevzali z Ez 1,26; 10,1.