výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Nm 7, 1-89

1 És lõn, hogy a mely napon elvégezé Mózes a sátor felállítását, és felkené azt, és megszentelé azt, minden edényével egybe, és az oltárt és annak minden edényét; és felkené és megszentelé azokat: 2 Akkor elõjövének az Izráel fejedelmei, az õ atyjok házának fejei; ezek a törzsek fejedelmei, és ezek a megszámláltattak felügyelõi: 3 És vivék az õ áldozatukat az Úr elé: hat borított szekeret, és tizenkét ökröt; egy-egy szekeret két-két fejedelemért, és mindenikért egy-egy ökröt; és odavivék azokat a sátor elébe. 4 És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 5 Vedd el õ tõlök, és legyenek azok felhasználva a gyülekezet sátorának szolgálatában; és add azokat a lévitáknak, mindeniknek az õ szolgálata szerint. 6 Elvevé azért Mózes a szekereket és ökröket, és adá azokat a lévitáknak. 7 Két szekeret és négy ökröt ada a Gerson fiainak, az õ szolgálatuk szerint. 8 Négy szekeret pedig és nyolcz ökröt ada a Mérári fiainak, az õ szolgálatuk szerint, Ithamárnak, Áron pap fiának keze alá. 9 A Kéhát fiainak pedig [semmit] nem ada; mert a szentség szolgálata illette vala õket, a melyet vállon hordoznak vala. 10 Vivének pedig a fejedelmek az oltár felszentelésére [valókat] azon napon, a melyen az felkenetett, és vivék a fejedelmek az õ áldozatukat az oltár elébe. 11 És monda az Úr Mózesnek: Egyik napon egyik fejedelem, másik napon másik fejedelem vigye az õ áldozatát az oltár felszentelésére. 12 És vivé elsõ napon az õ áldozatát Naasson, az Amminádáb fia, Júda nemzetségébõl. 13 Vala pedig az õ áldozata, egy ezüst tál, száz és harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, és mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 14 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 15 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 16 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 17 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt kecskebak, öt bárány, esztendõsök. Ez Naassonnak, Amminádáb fiának áldozata. 18 Másodnapon vivé Néthanéel, Suárnak fia, Izsakhár [nemzetségének] fejedelme. 19 Vive az õ áldozatául egy ezüst tálat, száz és harmincz siklus súlyút, egy ezüst medenczét, hetven siklus súlyút, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 20 Egy arany csészét, tíz [siklus súlyút], füstölõ szerekkel telve. 21 Egy fiatal tulkot, egy kost, egy esztendõs bárányt egészen égõáldozatul. 22 Egy kecskebakot bûnért való áldozatul. 23 Hálaadó áldozatul pedig két ökröt, öt kost, öt bakot, öt bárányt, esztendõsöket. Ez Néthanéelnek a Suár fiának áldozata. 24 Harmadik napon a Zebulon fiainak fejedelme: Eliáb, Hélon fia. 25 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 26 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú] füstölõ szerekkel telve. 27 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány, egészen égõáldozatul. 28 Egy kecskebak, bûnért való áldozatul. 29 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Eliábnak, Hélon fiának áldozata. 30 Negyedik napon a Rúben fiainak fejedelme: Elisúr, Sedeúrnak fia. 31 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 32 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 33 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány, egészen égõáldozatul. 34 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 35 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Elisúrnak, Sedeúr fiának áldozata. 36 Ötödnapon a Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia. 37 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 38 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 39 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány, egészen égõáldozatul. 40 Egy kecskebak, bûnért való áldozatul. 41 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Selúmielnek, Surisaddai fiának áldozata. 42 Hatodnapon a Gád fiainak fejedelme: Éliásáf, a Dehuél fia. 43 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 44 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 45 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány, egészen égõáldozatul. 46 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 47 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Eliásáfnak, Dehuél fiának áldozata. 48 Hetednapon az Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, az Ammihúd fia. 49 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 50 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 51 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány, egészen égõáldozatul. 52 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 53 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Elisámának, Ammihúd fiának áldozata. 54 Nyolczadnapon a Manasse fiainak fejedelme: Gamliél, Pédasúr fia. 55 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 56 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 57 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 58 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 59 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Gámliélnek, a Pédasúr fiának áldozata. 60 Kilenczednapon a Benjámin fiainak fejedelme: Abidán, a Gideóni fia. 61 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 62 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 63 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 64 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 65 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Abidánnak, Gideóni fiának áldozata. 66 Tizedik napon a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, az Ammisaddai fia. 67 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 68 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 69 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 70 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 71 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Ahiézernek, az Ammisaddai fiának áldozata. 72 Tizenegyedik napon az Áser fiainak fejedelme: Págiel, Okrán fia. 73 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 74 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 75 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 76 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 77 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Págielnek, Okrán fiának áldozata. 78 Tizenkettedik napon a Nafthali fiainak fejedelme: Ahira, Enán fia. 79 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 80 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 81 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 82 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 83 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Ahirának, az Enán fiának áldozata. 84 Ez volt [az áldozat] az oltár felszentelésére, a napon, a melyen felkenetett, az Izráelnek fejedelmeitõl. Tizenkét ezüst tál, tizenkét ezüst medencze, tizenkét arany csésze. 85 Száz és harmincz siklus súlyú vala egy ezüst tál, egy ezüst medencze pedig hetven siklus súlyú; az edények minden ezüstje: kétezer négyszáz [siklus], a szent siklus szerint; 86 Tizenkét arany csésze, füstölõ szerekkel, tíz-tíz [siklus súlyú] vala egy-egy csésze, a szent siklus szerint: A csészéknek minden aranya: száz húsz siklus. 87 Az egészen égõáldozatra való minden barom: tizenkét tulok, tizenkét kos, esztendõs bárány tizenkettõ, a hozzájok való ételáldozatokkal, és tizenkét kecskebak bûnért való áldozatul. 88 A hálaadó áldozatra való minden barom pedig: huszonnégy tulok, hatvan kos, hatvan bak, esztendõs bárány hatvan. Ez volt az oltár felszentelésére [való áldozat], minekutána felkenetett volt. 89 Mikor pedig bemegy vala Mózes a gyülekezet sátorába, hogy szóljon õ vele, hallja vala annak szavát, a ki szól vala vele a fedél felõl, amely van a bizonyság ládáján, a két Kérub közûl; és szól vala vele.

Nm 7, 1-89

Verš 1
És lõn, hogy a mely napon elvégezé Mózes a sátor felállítását, és felkené azt, és megszentelé azt, minden edényével egybe, és az oltárt és annak minden edényét; és felkené és megszentelé azokat:
Ex 40:18 - Mózes tehát felállítá a hajlékot, és letevé annak talpait, a deszkáit is felállítá, beilleszté a reteszrúdakat, és felállítá annak oszlopait.

Nm 7,1 - Svätostánok bol postavený v prvý deň prvého mesiaca v druhom roku po odchode z Egypta (Ex 40,2.15). Nevedno, či izraelské kniežatá začali prinášať svoje dary ihneď v prvý deň po postavení a či len neskoršie. Isté je, že priniesli ich ešte pred odchodom od vrchu Sinaja, čiže pred dvadsiatym dňom druhého mesiaca druhého roka (Nm 10,11).

Nm 7,12 - Porov. Ex 25,29. O váhe svätyne pozri Ex 30,13; 38,24. O nádobách porov. Ex 37,16; 38,3.

Nm 7,13-14 - Strieborný šekel vážil 14,55 gr, zlatý však 16,37 gr. Neslobodno zabudnúť, že mená závaží boli tiež aj mená peňazí. Váha sa nemenila, len cena často kolísala.

Nm 7,89 - Spĺňa sa to, čo Pán sľúbil v Ex 25,22. Pán zhovára sa s Mojžišom ako s dôverným priateľom; porov. aj Ex 33,11; Dt 34,10.