výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 7, 1-89

1 V ten deň, keď Mojžiš postavil príbytok, pomazal a posvätil ho so všetkým jeho náradím, aj oltár so všetkým príslušenstvom. Pomazal ho a posvätil. 2 Kniežatá Izraela ako predstavitelia rodov priniesli svoje dary; boli to kniežatá kmeňov, ktoré boli nad sčítanými. 3 Doviezli pred Hospodina svoj obetný dar: šesť krytých vozov a dvanásť kusov hovädzieho dobytka — teda jeden voz od dvoch kniežat a od každého kniežaťa jedného vola. Doviezli ich pred príbytok. 4 Hospodin povedal Mojžišovi toto: 5 Prijmi to od nich. Použije sa to pri službe v stane stretávania. Odovzdaj to levitom, každému podľa jeho služby. 6 Vtedy Mojžiš prevzal vozy i hovädzí dobytok a odovzdal ich levitom. 7 Dva vozy a štyri kusy hovädzieho dobytka dal Geršónovcom podľa ich služby, 8 štyri vozy a osem kusov hovädzieho dobytka odovzdal Meráriovcom podľa ich služby pod vedením Ítamara, syna kňaza Árona. 9 Kehátovcom nedal nič, lebo oni sa starali o sväté veci, ktoré mali nosiť na pleciach. 10 Kniežatá priniesli aj dary v deň pomazania a posviacky oltára. Kniežatá priniesli svoj obetný dar pred oltár 11 a Hospodin povedal Mojžišovi: Každý deň nech jedno knieža predloží svoj obetný dar na posviacku oltára. 12 Prvý deň priniesol svoj obetný dar Nachšón, syn Ammínadaba za Júdov kmeň. 13 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šekelov, jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šekelov podľa šekela svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou olejom na pokrmovú obetu; 14 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 15 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 16 jeden cap na obetu za hriech; 17 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Nachšóna, Ammínadabovho syna. 18 Druhý deň priniesol svoj obetný dar Netaneel, syn Cúara, knieža Jissákarovcov. 19 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šekelov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šekelov podľa šekela svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou olejom na pokrmovú obetu; 20 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 21 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 22 jeden cap na obetu za hriech; 23 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Netaneela, Cúarovho syna. 24 Tretí deň priniesol svoj obetný dar knieža Zebúlunovcov Elíab, syn Chelóna. 25 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šekelov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šekelov podľa šekela svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou olejom na pokrmovú obetu; 26 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 27 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 28 jeden cap na obetu za hriech; 29 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Elíaba, Chelónovho syna. 30 Štvrtý deň priniesol svoj obetný dar knieža Rúbenovcov Elicúr, syn Šedeúra. 31 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šekelov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šekelov podľa šekela svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou olejom na pokrmovú obetu; 32 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 33 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 34 jeden cap na obetu za hriech; 35 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Elicúra, Šedeúrovho syna. 36 Piaty deň priniesol svoj obetný dar knieža Šimeónovcov Šelumíel, syn Cúrišaddaja. 37 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šekelov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šekelov podľa šekela svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou olejom na pokrmovú obetu; 38 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 39 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 40 jeden cap na obetu za hriech; 41 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Šelumíela, Cúrišaddajovho syna. 42 Šiesty deň priniesol svoj obetný dar knieža Gádovcov Eljásaf, syn Deúela. 43 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šekelov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šekelov podľa šekela svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou olejom na pokrmovú obetu; 44 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 45 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 46 jeden cap na obetu za hriech; 47 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Eljásafa, Deúelovho syna. 48 Siedmy deň priniesol svoj obetný dar knieža Efrajimovcov Elíšama, syn Ammíhuda. 49 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šekelov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šekelov podľa šekela svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou olejom na pokrmovú obetu; 50 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 51 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 52 jeden cap na obetu za hriech; 53 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov, to bol obetný dar Elíšama, Ammíhudovho syna. 54 Ôsmy deň priniesol svoj obetný dar knieža Menaššeovcov Gamlíel, syn Pedácura. 55 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šekelov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šekelov podľa šekela svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou olejom na pokrmovú obetu; 56 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 57 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 58 jeden cap na obetu za hriech; 59 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Gamlíela, Pedácurovho syna. 60 Deviaty deň priniesol svoj obetný dar knieža Benjamínovcov Abídan, syn Gideóna. 61 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šekelov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šekelov podľa šekela svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou olejom na pokrmovú obetu; 62 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 63 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 64 jeden cap na obetu za hriech; 65 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Abídana, Gideónovho syna. 66 Desiaty deň priniesol svoj obetný dar knieža Dánovcov Achíezer, syn Ammíšaddaja. 67 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šekelov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šekelov podľa šekela svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou olejom na pokrmovú obetu; 68 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 69 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 70 jeden cap na obetu za hriech; 71 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Achíezera, Ammíšaddajovho syna. 72 Jedenásty deň priniesol svoj obetný dar knieža Ašérovcov Pagíel, syn Okrána. 73 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šekelov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šekelov podľa šekela svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou olejom na pokrmovú obetu; 74 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 75 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 76 jeden cap na obetu za hriech; 77 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Pagíela, Okránovho syna. 78 Dvanásty deň priniesol svoj obetný dar knieža Naftáliovcov Achíra, syn Énana. 79 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šekelov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šekelov podľa šekela svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou olejom na pokrmovú obetu; 80 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 81 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 82 jeden cap na obetu za hriech; 83 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Achíra, Énanovho syna. 84 To bol dar izraelských kniežat na posviacku oltára v deň, keď bol pomazaný: dvanásť strieborných mís, dvanásť strieborných čiaš na kropenie, dvanásť zlatých panvíc. 85 Jedna strieborná misa vážila stotridsať šekelov a jedna čaša na kropenie sedemdesiat šekelov. Všetko striebro tých nádob vážilo dvetisícštyristo šekelov podľa šekela svätyne. 86 Zlatých panvíc plných kadidla bolo dvanásť. Každá panvica vážila desať šekelov podľa šekela svätyne. Zlato všetkých panvíc vážilo stodvadsať šekelov. 87 Všetkých kusov hovädzieho dobytka na spaľovanú obetu bolo: dvanásť býčkov, dvanásť baranov, dvanásť ročných baránkov s príslušnou pokrmovou obetou a dvanásť capov na obetu za hriech. 88 Všetkých kusov hovädzieho dobytka na obetu spoločenstva bolo: dvadsaťštyri býčkov, šesťdesiat baranov, šesťdesiat capov a šesťdesiat ročných baránkov. To bol obetný dar na posviacku oltára po jeho pomazaní. 89 Kedykoľvek vošiel Mojžiš do stanu stretávania, aby sa zhováral s Hospodinom, počul hlas toho, ktorý sa s ním zhováral od vrchnáka na arche svedectva, spomedzi dvoch cherubov. Takto sa s ním zhováral.

Nm 7, 1-89

Verš 1
V ten deň, keď Mojžiš postavil príbytok, pomazal a posvätil ho so všetkým jeho náradím, aj oltár so všetkým príslušenstvom. Pomazal ho a posvätil.
Ex 40:18 - Mojžiš postavil príbytok: uložil podstavce, na ne položil dosky, povsúval žrde a rozostavil stĺpy.

Nm 7,1 - Svätostánok bol postavený v prvý deň prvého mesiaca v druhom roku po odchode z Egypta (Ex 40,2.15). Nevedno, či izraelské kniežatá začali prinášať svoje dary ihneď v prvý deň po postavení a či len neskoršie. Isté je, že priniesli ich ešte pred odchodom od vrchu Sinaja, čiže pred dvadsiatym dňom druhého mesiaca druhého roka (Nm 10,11).

Nm 7,12 - Porov. Ex 25,29. O váhe svätyne pozri Ex 30,13; 38,24. O nádobách porov. Ex 37,16; 38,3.

Nm 7,13-14 - Strieborný šekel vážil 14,55 gr, zlatý však 16,37 gr. Neslobodno zabudnúť, že mená závaží boli tiež aj mená peňazí. Váha sa nemenila, len cena často kolísala.

Nm 7,89 - Spĺňa sa to, čo Pán sľúbil v Ex 25,22. Pán zhovára sa s Mojžišom ako s dôverným priateľom; porov. aj Ex 33,11; Dt 34,10.