výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 23, 1-30

1 Bileám povedal Balákovi: Postav mi tu sedem oltárov a priprav mi sedem býčkov a sedem baranov. 2 Balák urobil, ako žiadal Bileám. Potom Balák a Bileám obetovali býčka a barana na každom oltári. 3 Bileám povedal Balákovi: Postav sa k svojej spaľovanej obete a ja odídem. Azda sa mi Hospodin ukáže a oznámim ti, čo mi zjaví. Potom sa Bileám odobral na osamelé miesto. 4 Boh mu vyšiel v ústrety a Bileám mu povedal: Pripravil som sedem oltárov a na každom z nich som obetoval býčka a barana. 5 Potom Hospodin vložil Bileámovi do úst slová a povedal: Vráť sa k Balákovi s posolstvom. 6 Keď sa k nemu vrátil, stál pri svojej spaľovanej obete spolu so všetkými moábskymi kniežatami. 7 Vtedy vyslovil svoj výrok: Z Aramu ma priviedol Balák, z východných vrchov moábsky kráľ: Poď preklínať Jákoba, poď zlorečiť Izraelovi! 8 Ako môžem preklínať, keď Boh nepreklína, ako mám zlorečiť, keď Hospodin nezlorečí? 9 Vidím ho z vrcholu skál, z pahorkov naňho hľadím. Vidím ľud, čo býva oddelene, a nepatrí k pohanom. 10 Kto zráta Jákobovcov? Je ich ako prachu! Kto spočíta Izraelitov? Je ich ako piesku! Kiežby som zomrel smrťou spravodlivých, kiežby som skonal ako oni! 11 Nato Balák povedal Bileámovi: Čo si mi to urobil? Priviedol som ťa, aby si mojich nepriateľov preklial, a ty ich stále žehnáš. 12 On odpovedal: Nesmiem azda povedať to, čo mi do úst vložil Hospodin? 13 Balák mu na to povedal: Poď so mnou na iné miesto, odkiaľ ten ľud uvidíš. Ty si zatiaľ videl len jeho časť, nevidel si ho celý. Odtiaľ mi ho prekľaješ. 14 Odviedol ho teda na Cófimské pole pri vrchole Pisgy, kde postavil sedem oltárov a na každom z nich obetoval býčka s baranom. 15 Bileám povedal Balákovi: Ostaň tu pri svojej spaľovanej obete a ja zatiaľ počkám na stretnutie. 16 Hospodin sa stretol s Bileámom, vložil mu do úst slová a povedal: Vráť sa k Balákovi s posolstvom. 17 Keď sa Bileám vrátil k Balákovi, videl ho stáť pri jeho spaľovanej obete spolu s moábskymi kniežatami a Balák sa ho spýtal: Čo hovoril Hospodin? 18 Vtedy Bileám vyslovil svoj výrok: Povstaň, Balák, a počúvaj, dávaj pozor, syn Cippóra. 19 Boh nie je človek, aby klamal, nie je syn človeka, aby ľutoval. Povie azda a nespraví? Sľúbi a nesplní? 20 Dostal som príkaz požehnávať; on žehnal, nemôžem to zmeniť. 21 Neprávosť nevidieť v Jákobovi, nebadať zlobu v Izraeli. Hospodin, jeho Boh, je s ním; jasot znie na počesť kráľa. 22 Boh, čo ho vyviedol z Egypta, je preňho ako roh divokého býka. 23 Nieto kliatby proti Jákobovi, nijakej veštby proti Izraelu. Teraz sa povie Jákobovi, Izraelovi, čo koná Boh. 24 To je ľud! Vstáva ako levica, dvíha sa ako lev. Neľahne si, kým nezhltne korisť, kým nevypije krv usmrtených. 25 Nato Balák povedal Bileámovi: Keď už mu nemôžeš zlorečiť, aspoň ho nežehnaj. 26 Bileám odpovedal Balákovi: Nevravel som ti, že musím urobiť všetko, čo mi povie Hospodin? 27 Potom Balák povedal Bileámovi: Poď, zavediem ťa na iné miesto, možno sa zapáči Bohu, aby si ho odtiaľ preklial. 28 Balák zaviedol Bileáma na vrchol Peóru, ktorý vyčnieva nad pustatinou. 29 Potom Bileám povedal Balákovi: Postav tu sedem oltárov a priprav mi sedem býčkov a sedem baranov. 30 Balák urobil tak, ako si želal Bileám a na každom oltári obetoval jedného býčka a jedného barana.

Nm 23, 1-30

Verš 16
Hospodin sa stretol s Bileámom, vložil mu do úst slová a povedal: Vráť sa k Balákovi s posolstvom.
Nm 22:35 - Hospodinov anjel však povedal Bileámovi: Choď s mužmi, no budeš hovoriť len to, čo ti poviem. Bileám teda šiel s Balákovými kniežatami.

Verš 9
Vidím ho z vrcholu skál, z pahorkov naňho hľadím. Vidím ľud, čo býva oddelene, a nepatrí k pohanom.
Dt 33:28 - Izrael býva bezpečne, Jákobov prameň je výnimočný v krajine obilia a muštu. Z jeho nebies padá rosa.

Verš 19
Boh nie je človek, aby klamal, nie je syn človeka, aby ľutoval. Povie azda a nespraví? Sľúbi a nesplní?
1Sam 15:29 - On, Sláva Izraela, predsa neklame a neľutuje. On nie je človek, aby ľutoval.
Jak 1:17 - Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny.

Verš 21
Neprávosť nevidieť v Jákobovi, nebadať zlobu v Izraeli. Hospodin, jeho Boh, je s ním; jasot znie na počesť kráľa.
Ž 32:1 - Dávidov. Poučenie. Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý.
Ž 51:9 - Zbav ma hriechu yzopom a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh!
Jer 50:20 - V tých dňoch a v tom čase — znie výrok Hospodina — budú hľadať vinu Izraela, ale nebude jej, a hriechy Júdu, ale nenájdu ich, lebo odpustím tým, ktorých ponechám.
Rim 4:7 - Blahoslavení, ktorým boli odpustené neprávostia ktorých hriechy sú prikryté.

Verš 22
Boh, čo ho vyviedol z Egypta, je preňho ako roh divokého býka.
Nm 24:8 - Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je preňho ako roh divokého býka. Pohltí národy, svojich nepriateľov, kosti im rozdrví, ich šípy poláme.

Nm 23,7 - Oslavný spev, hebr. mášal, orákulum, veštba, básnické predpovedanie budúcich udalostí.

Nm 23,8-10 - Izrael požehná Boh, oddelí si ho politicky i nábožensky od ostatných národov a veľmi ho rozmnoží. Početné potomstvo je odmena za spravodlivý život.

Nm 23,14 - Strážne miesto, odkiaľ pozorovali let vtákov, alebo kde za vojny stáli stráže, zisťujúce pohyb nepriateľa. O Fasge pozri 21,20.

Nm 23,19-26 - Balám zvestuje trojité požehnanie pre Izrael: Izrael bude ochránený pred každým nebezpečenstvom, lebo Pán je jeho Kráľom (Ex 15,18); Izrael verí v pravého Boha, a preto nemusí svoju budúcnosť zisťovať hádačmi a veštcami, veď Pán mu, v čase potreby, svoju vôľu oznámi prostredníctvom osvietených ľudí (Dt 18,9–18); v boji so svojimi nepriateľmi Izrael zvíťazí (Gn 49,9.27).

Nm 23,27 - Balak vyviedol Baláma na vyšší vrch, aby odtiaľ mohol vidieť celý izraelský tábor a aby ho odtiaľ preklial. Fegor je končiar pohoria Abarim severne od Fasgy. Na Fegore bola svätyňa Bálova; končiar sa preto volal aj Bál-Peor (25,3).