výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 16, 1-35

1 Kórach, syn Jishára, syna Keháta, syna Léviho, si pribral Dátana a Abírama, synov Elíaba, ako aj Óna, syna Peleta, Rúbenovcov. 2 Tí spolu s dvestopäťdesiatimi Izraelitmi povstali proti Mojžišovi. Boli to vodcovia pospolitosti, zástupcovia v zhromaždení, muži zvučného mena. 3 Zhromaždili sa proti Mojžišovi a Áronovi a vyčítali im: Dovolili ste si príliš mnoho! Veď všetci v celej pospolitosti sú svätí a Hospodin je uprostred nich. Prečo sa vyvyšujete nad Hospodinovu pospolitosť? 4 Keď to Mojžiš počul, padol na tvár. 5 Potom povedal Kórachovi a celej jeho skupine: Ráno oznámi Hospodin, kto je jeho, kto je svätý a kto sa smie k nemu priblížiť. Koho si vyvolí, ten sa smie k nemu priblížiť. 6 Urobte toto: Kórach a celá jeho skupina, vezmite si kadidelnice, 7 dajte do nich oheň a zajtra položte na to kadidlo pred Hospodinom. Koho si vyvolí Hospodin, ten bude svätý. Príliš mnoho si dovoľujete, Léviovci! 8 Mojžiš povedal Kórachovi: Počujte, Léviovci, 9 je vám to málo, že vás Boh Izraela oddelil od pospolitosti Izraela, aby ste mohli k nemu pristupovať a vykonávať službu v Hospodinovom príbytku, stáť pred pospolitosťou a slúžiť jej? 10 Dovolil predsa pristupovať tebe a s tebou všetkým tvojim bratom Léviovcom, a vy chcete získať aj kňazský úrad. 11 Tým ste sa vlastne ty a celá tvoja skupina spolčili proti Hospodinovi. Čo je Áron, že repcete proti nemu? 12 Nato dal Mojžiš zavolať Dátana a Abírama, Elíabových synov. Oni však odpovedali: Nejdeme! 13 Je to málo, že si nás vyviedol z krajiny oplývajúcej mliekom a medom, aby si nás nechal pomrieť na tejto púšti? Ešte sa chceš stať nad nami aj neobmedzeným vládcom? 14 Veď si nás neuviedol do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, ani si nám nedal do vlastníctva polia a vinice. Chceš azda vyklať oči týmto mužom? Nejdeme! 15 Vtedy sa Mojžiš veľmi nahneval a povedal Hospodinovi: Nevšímaj si ich obety. Jediného osla som od nich nevzal, nikomu z nich som nič zlé neurobil. 16 Mojžiš potom Kórachovi povedal: Ty a celá tvoja skupina buďte zajtra pred Hospodinom, teda ty, oni a Áron. 17 Každý z vás si vezme svoju kadidelnicu, dá do nej kadidlo a prinesie ju pred Hospodina; bude to spolu dvestopäťdesiat kadidelníc. Aj ty a Áron si vezmete svoju kadidelnicu. 18 Každý si teda vzal svoju kadidelnicu, dal do nej oheň a vložil naň kadidlo. Potom sa všetci postavili k vchodu stanu stretávania spolu s Mojžišom a Áronom. 19 Kórach zhromaždil proti nim celú skupinu k vchodu stanu stretávania. Vtom sa celej pospolitosti zjavila Hospodinova sláva. 20 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: 21 Oddeľte sa od tejto skupiny! Okamžite ich zničím. 22 Vtedy obaja padli na tvár a volali: Bože, Bože, ktorému patrí duch každého človeka! Pre jedného muža, ktorý zhrešil, sa chceš hnevať na celú pospolitosť? 23 Hospodin odpovedal Mojžišovi: 24 Povedz pospolitosti: Vzdiaľte sa z okolia príbytku Kórachovho, Dátanovho a Abíramovho! 25 Mojžiš sa odobral k Dátanovi a Abíramovi. Starší Izraela stáli za ním. 26 Pospolitosti povedal: Odstúpte od stanov týchto bezbožných mužov a nedotýkajte sa ničoho, čo je ich, aby ste nezahynuli pre všetky ich hriechy. 27 Vzdialili sa teda z okolia príbytku Kórachovho, Dátanovho a Abíramovho. Dátan a Abíram vyšli a postavili sa k vchodu do svojich stanov so svojimi ženami, synmi a deťmi. 28 Mojžiš povedal: Nič nekonám z vlastnej vôle; všetky tieto skutky ma poslal vykonať Hospodin. Poznáte to podľa tohto: 29 Ak títo ľudia zomrú prirodzenou smrťou, alebo ak ich postihne to, čo postihuje aj iných ľudí, tak ma Hospodin neposlal. 30 No ak Hospodin urobí niečo neobvyklé a zem roztvorí svoje ústa a zhltne ich so všetkým, čo majú, a ak zaživa zostúpia do ríše mŕtvych, poznáte, že títo muži znevážili Hospodina. 31 Len čo to dopovedal, roztvorila sa pod nimi pôda, 32 zem otvorila svoje ústa a zhltla ich s príbytkami spolu so všetkými tými, čo boli pri Kórachovi aj s ich majetkom. 33 Zaživa zostúpili do ríše mŕtvych so všetkým, čo mali, a zem sa nad nimi zavrela; tak zmizli spomedzi zhromaždenia. 34 Keď všetci Izraeliti, ktorí boli okolo nich, počuli ich nárek, rozutekali sa a vraveli: Len aby zem nezhltla aj nás! 35 Od Hospodina vyšľahol oheň a strávil tých dvestopäťdesiat mužov, ktorí priniesli kadidlo.

Nm 16, 1-35

Verš 32
zem otvorila svoje ústa a zhltla ich s príbytkami spolu so všetkými tými, čo boli pri Kórachovi aj s ich majetkom.
Nm 26:10 - Vtedy zem otvorila svoje ústa a zhltla ich spolu s Kórachom a jeho skupinou. Vtedy oheň strávil dvestopäťdesiat mužov. Tak sa stali výstražným znamením.
Nm 27:3 - Náš otec zomrel na púšti, nebol však medzi tými, čo sa vzbúrili proti Hospodinovi, v skupine Kóracha; zomrel za svoj hriech. Nemal synov.
Dt 11:6 - a čo urobil Dátanovi a Abíramovi, synom Rúbenovca Elíaba, keď zem roztvorila svoj pažerák a pohltila ich aj s rodinami, stanmi a so všetkými ich prívržencami z celého Izraela.
Ž 106:17 - Otvorila sa zem a pohltila Dátana, pokryla zberbu Abírama.

Verš 1
Kórach, syn Jishára, syna Keháta, syna Léviho, si pribral Dátana a Abírama, synov Elíaba, ako aj Óna, syna Peleta, Rúbenovcov.
Nm 26:9 - Elíabovi synovia boli: Nemúel, Dátan a Abíram; to bol ten Dátan a Abíram, zástupcovia pospolitosti, ktorí sa vzbúrili proti Mojžišovi a Áronovi s Kórachovou skupinou, ktorí sa postavili proti Hospodinovi.
Nm 27:3 - Náš otec zomrel na púšti, nebol však medzi tými, čo sa vzbúrili proti Hospodinovi, v skupine Kóracha; zomrel za svoj hriech. Nemal synov.
Júd 1:11 - Beda im, pretože sa vydali Kainovou cestou, za úplatok sa nechali vtiahnuť do bludu Bileáma, až zahynuli v Kórachovej vzbure.

Verš 22
Vtedy obaja padli na tvár a volali: Bože, Bože, ktorému patrí duch každého človeka! Pre jedného muža, ktorý zhrešil, sa chceš hnevať na celú pospolitosť?
Nm 27:16 - Kiež Hospodin, Boh duchov všetkých živých bytostí ustanoví nad pospolitosťou muža,
Heb 12:9 - Veď aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovávateľmi a vážili sme si ich. Vari sa nepodriadime omnoho viac Otcovi duchov, aby sme mali život?

Verš 15
Vtedy sa Mojžiš veľmi nahneval a povedal Hospodinovi: Nevšímaj si ich obety. Jediného osla som od nich nevzal, nikomu z nich som nič zlé neurobil.
1Sam 12:3 - Som tu. Odpovedzte mi pred Hospodinom a jeho pomazaným: Vzal som niekomu vola alebo osla? Utláčal som niekoho alebo som mu ukrivdil? Vzal som od niekoho úplatok, aby som prižmúril oči? Ak áno, nahradím vám to!

Nm 16,1 - Z udalostí za tridsaťsedem rokov uvádza Písmo len dve mimoriadne príhody, a to rozpravu o vzbure Koreho a rozprávanie o rozkvitnutí Áronovej palice. – Kore bol levita, Mojžišov bratanec (Ex 6,18–21). Leviti sa už vžili do svojej úlohy pomáhať pri obetách i ťažko niesli, že nedostávajú kňazskú hodnosť.

Nm 16,12 - Dátan a Ábiron, potomci Rubenovi, nechcú viac uznať autoritu Mojžišovu. Obžalúvajú Mojžiša, že zaviedol a oklamal Izraelitov. Ironicky opisujú Egypt ako krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom, teda prirovnávajú ju k zasľúbenej zemi. "Chceš… vylúpiť oči", čiže chceš nás zaslepiť, aby sme nevideli skutočnosť, aká je.

Nm 16,31-35 - Pán zásahom svojím dokazuje, že prvenstvo a vodcovstvo Mojžišovo je od Boha, že Mojžiš je prorokom, poslom a zástupcom Božím. Oheň od Pána, porov. Lv 10,2. Pán nevyhubil celú rodinu Koreho, jeho potomci ostali nažive (26,11.58). Neskoršie vidíme Koreovcov posluhovať v chráme ako spevákov (1 Krn 6,17.22; 2 Krn 20,19) a skladateľov žalmov (Ž 42,1; 44,1 atď.)