výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 33, 1-56

1 Toto sú táboriská Izraelitov, ktorí boli po odchode z Egypta zoradení do oddielov pod vedením Mojžiša a Árona. 2 Mojžiš na príkaz Hospodina zapisoval miesta, z ktorých vychádzali a kde sa zastavovali. Toto sú táboriská, z ktorých vychádzali na ďalšiu cestu. 3 Zatiaľ, čo Izraeliti pätnásty deň prvého mesiaca, druhý deň po Pasche, vychádzali pod mocnou ochranou pred očami všetkých Egypťanov z mesta Raamsés, 4 Egypťania pochovávali všetkých prvorodených, ktorých Hospodin medzi nimi usmrtil. Hospodin tým vykonal súd nad ich bohmi. 5 Izraeliti sa pohli z mesta Raamsés a utáborili sa v Sukkóte. 6 Zo Sukkótu odišli a utáborili sa v Etáme, ktorý je na okraji púšte. 7 Z Etámu šli ďalej smerom na Pí-Hachírot oproti Baál-Cefónu a utáborili sa pred Migdólom. 8 Od Pí-Hachirótu sa pohli ďalej a cez more prešli na púšť. Tri dni putovali púšťou Etám a utáborili sa v Máre. 9 Z Máry odišli do Élimu. V Élime, kde sa utáborili, bolo dvanásť vodných prameňov a sedemdesiat paliem. 10 Z Élimu išli ďalej a utáborili sa pri Červenom mori. 11 Od Červeného mora odišli a utáborili sa na púšti Sín. 12 Keď odišli z púšte Sín, utáborili sa v Dofke. 13 Z Dofky putovali ďalej a utáborili sa v Alúši. 14 Z Alúša odišli a utáborili sa v Refídime. Tam nebolo vody, aby sa ľud napil. 15 Z Refídimu išli ďalej a utáborili sa na Sinajskej púšti. 16 Po odchode zo Sinajskej púšte sa utáborili v Kibrót-Hattaave. 17 Z Kibrót-Hattaavy odišli a utáborili sa v Chaceróte. 18 Z Chacerótu odišli a utáborili sa v Ritme. 19 Z Ritmy šli ďalej a utáborili sa v Rimmón-Pereci. 20 Z Rimmón-Pereca odišli a utáborili sa v Libne. 21 Po odchode z Libny sa utáborili v Risse. 22 Z Rissy putovali ďalej a utáborili sa v Keheláte. 23 Z Keheláty odišli a utáborili sa v Har-Šeferi. 24 Po odchode z Har-Šefera sa utáborili v Charáde. 25 Z Charády šli ďalej a utáborili sa v Makhelóte. 26 Z Makhelótu odišli a utáborili sa v Tachate. 27 Keď odišli z Tachatu, utáborili sa v Terachu. 28 Z Terachu šli ďalej a utáborili sa v Mitke. 29 Z Mitky odišli a utáborili sa v Chašmóne. 30 Po odchode z Chašmóny sa utáborili v Moseróte. 31 Z Moserótu odišli a utáborili sa v Bené-Jaakáne. 32 Z Bené-Jaakánu išli ďalej a utáborili sa v Chór-Haggidgáde. 33 Po odchode z Chór-Haggidgádu sa utáborili v Jotbáte. 34 Z Jotbáty odišli a utáborili sa v Abróne. 35 Z Abróny putovali ďalej a utáborili sa v Ecjón-Geberi. 36 Keď odišli z Ecjón-Geberu, utáborili sa na púšti Sín, teda v Kádeši. 37 Z Kádeša šli ďalej a utáborili sa na hranici Edómska, na vrchu Hór. 38 Vtedy na Boží rozkaz vyšiel kňaz Áron na vrch Hór, kde v štyridsiatom roku po odchode Izraelitov z Egypta prvý deň piateho mesiaca zomrel. 39 Áron mal stodvadsaťtri rokov, keď zomrel na vrchu Hór. 40 Vtedy sa Kanaánčan, kráľ Arádu, ktorý býval v Negeve v Kanaáne, dopočul, že prichádzajú Izraeliti. 41 Od vrchu Hór putovali ďalej a utáborili sa v Calmóne. 42 Z Calmóny odišli a utáborili sa v Punóne. 43 Po odchode z Punónu sa utáborili v Obóte. 44 Keď odišli z Obótu, utáborili sa v Ijjé-Haabárime na moábskom území. 45 Z Ijjímu šli ďalej a utáboril sa v Dibón-Gáde. 46 Z Dibón-Gádu odišli a utáborili sa v Almón-Diblátajme. 47 Pod odchode z Almón-Diblátajmy sa utáborili sa na pohorí Abárim naproti Nebó. 48 Keď odišli od pohoria Abárim, utáborili sa na Moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. 49 Táborili pri Jordáne od Bét-Haješimótu až k Ábel-Haššittímu na Moábskych stepiach. 50 Na Moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu Hospodin povedal Mojžišovi: 51 Povedz Izraelitom toto: Keď prejdete cez Jordán do Kanaánu, 52 vyžeňte spred seba všetkých jeho obyvateľov, zničte všetky ich vyrezávané sochy a všetky liate modly a spustošte všetky ich výšiny. 53 Obsaďte krajinu a bývajte v nej. Tú krajinu som vám dal do vlastníctva. 54 Krajinu si rozdeľte do dedičného vlastníctva medzi sebou lósom podľa svojich kmeňov. Početnejšiemu kmeňu dáte väčší podiel a počtom menšiemu prideľte menší dedičný podiel. Komu ktorá časť lósom krajiny pripadne, tá bude jeho. Rozdeľte ju do dedičného vlastníctva svojim otcovským kmeňom. 55 No ak obyvateľov tej krajiny spred seba nevyženiete, potom sa vám pozostalí z nich stanú tŕňom v oku a ostňom v boku. Budú vás trápiť v krajine, v ktorej budete bývať. 56 Čo som hodlal urobiť im, to urobím vám.

Nm 33, 1-56

Verš 3
Zatiaľ, čo Izraeliti pätnásty deň prvého mesiaca, druhý deň po Pasche, vychádzali pod mocnou ochranou pred očami všetkých Egypťanov z mesta Raamsés,
Ex 12:37 - Potom sa Izraeliti pohli z Raamsésa do Sukkótu. Bolo ich asi šesťstotisíc peších mužov, okrem detí.

Verš 36
Keď odišli z Ecjón-Geberu, utáborili sa na púšti Sín, teda v Kádeši.
Nm 20:1 - V prvom mesiaci prišla celá pospolitosť Izraelitov na púšť Sín. Ľud sa utáboril v Kádeši, kde zomrela Mirjam, a kde ju aj pochovali.

Verš 37
Z Kádeša šli ďalej a utáborili sa na hranici Edómska, na vrchu Hór.
Nm 20:22 - Z Kádeša odišla celá izraelská pospolitosť a prišla k vrchu Hór.

Verš 6
Zo Sukkótu odišli a utáborili sa v Etáme, ktorý je na okraji púšte.
Ex 13:20 - Keď odišli zo Sukkótu, utáborili sa v Etáme, na okraji púšte.

Verš 7
Z Etámu šli ďalej smerom na Pí-Hachírot oproti Baál-Cefónu a utáborili sa pred Migdólom.
Ex 14:2 - Rozkáž Izraelitom, aby zmenili smer cesty a utáborili sa pred Pí-Hachírotom, medzi Migdólom a morom priamo pred Baál-Cáfonom. Utáborte sa naproti nemu pri mori.

Verš 8
Od Pí-Hachirótu sa pohli ďalej a cez more prešli na púšť. Tri dni putovali púšťou Etám a utáborili sa v Máre.
Ex 15:22 - Potom odišiel Mojžiš s Izraelitmi od Červeného mora. Prišli na púšť Šúr. Tri dni putovali púšťou, ale vodu nenašli.

Verš 9
Z Máry odišli do Élimu. V Élime, kde sa utáborili, bolo dvanásť vodných prameňov a sedemdesiat paliem.
Ex 15:27 - Potom prišli do Élimu, kde bolo dvanásť vodných prameňov a sedemdesiat paliem. Tam pri vodách sa utáborili.

Verš 11
Od Červeného mora odišli a utáborili sa na púšti Sín.
Ex 16:1 - Celá izraelská pospolitosť odišla z Élimu a pätnásty deň druhého mesiaca po odchode z Egypta prišla na púšť Sín, ktorá je medzi Élimom a Sinajom.

Verš 14
Z Alúša odišli a utáborili sa v Refídime. Tam nebolo vody, aby sa ľud napil.
Ex 17:1 - Celá pospolitosť Izraelitov sa podľa príkazu Hospodina uberala z púšte Sín z jedného stanovišťa na druhé. Utáborili sa v Refídime, ale ľud nemal pitnú vodu.

Verš 15
Z Refídimu išli ďalej a utáborili sa na Sinajskej púšti.
Ex 19:1 - Presne tri mesiace po odchode z Egypta prišli Izraeliti na Sinajskú púšť.

Verš 16
Po odchode zo Sinajskej púšte sa utáborili v Kibrót-Hattaave.
Nm 11:34 - Preto dali tomu miestu meno Kibrót-Hattaava, lebo tam pochovali nenásytný ľud.

Verš 40
Vtedy sa Kanaánčan, kráľ Arádu, ktorý býval v Negeve v Kanaáne, dopočul, že prichádzajú Izraeliti.
Nm 21:1 - Keď sa Kanaánčan, kráľ Arádu, ktorý býval v Negeve, dopočul, že Izrael prichádza cestou z Ataríma, pustil sa s ním do boja a niekoľkých aj zajal.

Verš 52
vyžeňte spred seba všetkých jeho obyvateľov, zničte všetky ich vyrezávané sochy a všetky liate modly a spustošte všetky ich výšiny.
Dt 7:2 - a keď ti ich vydá Hospodin, tvoj Boh, a porazíš ich, musíš nad nimi uskutočniť ničiacu kliatbu. Nesmieš s nimi uzatvárať zmluvu ani sa zmilovať nad nimi.

Verš 54
Krajinu si rozdeľte do dedičného vlastníctva medzi sebou lósom podľa svojich kmeňov. Početnejšiemu kmeňu dáte väčší podiel a počtom menšiemu prideľte menší dedičný podiel. Komu ktorá časť lósom krajiny pripadne, tá bude jeho. Rozdeľte ju do dedičného vlastníctva svojim otcovským kmeňom.
Nm 26:54 - Väčšiemu kmeňu pridelíš väčší dedičný podiel a menšiemu podiel menší; každý nech dostane dedičstvo podľa počtu spočítaných.

Verš 43
Po odchode z Punónu sa utáborili v Obóte.
Nm 21:10 - Izraeliti šli ďalej a utáborili sa v Obóte.

Verš 41
Od vrchu Hór putovali ďalej a utáborili sa v Calmóne.
Nm 21:4 - Od vrchu Hór šli ďalej smerom k Červenému moru, aby obišli územie Edómčanov. Ľud však cestou zmalomyseľnel

Verš 55
No ak obyvateľov tej krajiny spred seba nevyženiete, potom sa vám pozostalí z nich stanú tŕňom v oku a ostňom v boku. Budú vás trápiť v krajine, v ktorej budete bývať.
Joz 23:13 - vedzte, že Hospodin, váš Boh, už tieto národy nevyženie spred vás, ale budú vám pascou, osídlom, bičom na vaše boky a tŕňom vo vašich očiach, kým nebudete vykynožení z tejto dobrej krajiny, ktorú vám dal Hospodin, váš Boh.
Sdc 2:3 - Preto ešte vyhlasujem: Nevyženiem ich spred vás. Stanú sa vám protivníkmi a ich bohovia sa vám stanú osídlom.

Verš 49
Táborili pri Jordáne od Bét-Haješimótu až k Ábel-Haššittímu na Moábskych stepiach.
Nm 25:1 - Keď Izrael býval v Šittíme, ľud začal smilniť s Moábčankami,
Joz 2:1 - Jozua, syn Núna, poslal tajne zo Šittímu dvoch vyzvedačov s poverením: Choďte a obzrite si krajinu i Jericho. Oni odišli, vošli do domu neviestky menom Ráchab a tam sa zložili.

Verš 38
Vtedy na Boží rozkaz vyšiel kňaz Áron na vrch Hór, kde v štyridsiatom roku po odchode Izraelitov z Egypta prvý deň piateho mesiaca zomrel.
Nm 20:25 - Vezmi Árona a jeho syna Eleazára a vyveď ich na vrch Hór.
Dt 32:50 - Na vrchu, na ktorý vystúpiš, zomrieš a budeš pripojený k svojmu ľudu, ako zomrel tvoj brat Áron na vrchu Hór a bol pripojený k svojmu ľudu,

Verš 30
Po odchode z Chašmóny sa utáborili v Moseróte.
Dt 10:6 - Potom Izraeliti odišli z Beerót-Jaakánu do Mósery. Tam Áron zomrel a tam ho aj pochovali. Kňazskú službu namiesto neho vykonával jeho syn Eleazár.

Nm 33,3-15 - Rameses Ex 12,37. O smrti egyptských prvorodených porov. Ex 12,29 (Ex 12,12). Sokot (Sukkoth) Ex 12,37; Etam Ex 13,20. K v. 7 porov. Ex 14,2. Púšť Sur Ex 15,22; Mára Ex 15,23; Elim (Vadi Gharandel) Ex 15,27. Púšť Sin Ex 16,1, Dafka a Aluš sa v Ex nespomínajú. Rafidim (Fáran) Ex 17,1; Massa a Meríba Ex 17,7.

Nm 33,16-35 - O púšti Sinaj pozri Ex 19,2; Kibrot-Hatava Nm 11,34; Haserot Nm 11,35. Od Sinaja tiahli Izraelci smerom severným. Retma (Rithma) je asi totožná s 'Ain-Hadra (Nm 11,34). Mená táboríšť, uvedených vo veršoch 19–30, nedajú sa presnejšie určiť. Moserot pozri Dt 10,6. Bene-Jákan je pravdepodobne Birei, 22 km na sever od Kádeša. Bolo by to najsevernejšie táborište, kam Izraeliti na svojej ceste došli, kým sa na rozkaz Pánov neobrátili na spiatočnú cestu, aby okolo Moabska prišli do Kanaánu. Asiongaber treba hľadať v severnej časti Elanského zálivu (Dt 2,8; 1 Kr 9,26; 22,49).

Nm 33,36-49 - O púšti Sin a o Kádeši porov. Nm 20,1 n.; o vrchu Hor Nm 20,22. O aradskom kráľovi Nm 21,1; Obot Nm 21,10; Jeabarim Nm 21,11, porov. aj Nm 21,10–20. Helmondeblataim (Almon Diblathaim) porov. Jer 48,22. Abarim, Fasga, Nebo Nm 21,30; 32,34. Moabské stepi Nm 22,1.

Nm 33,52 - Výšiny Lv 26,30.

Nm 33,54 - Porov. 26,53–56.