výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 28, 1-31

1 Hospodin povedal Mojžišovi: 2 Prikáž Izraelitom toto: Dbajte o to, aby ste mi na určený čas prinášali obetný dar, môj pokrm v podobe ohňovej obety príjemnej vône. 3 Povedz im: Ohňovú obetu Hospodinovi budete prinášať takto: Na každodennú spaľovanú obetu prinesiete dva jednoročné bezchybné baránky. 4 Jedného baránka pripravíte ráno a druhého pred večerom. 5 K tomu na pokrmovú obetu desatinu éfy jemnej múky zamiesenej štvrtinou hínu vylisovaného oleja. 6 To je pravidelná spaľovaná obeta, ktorá bola pripravená na vrchu Sinaj ako ohňová obeta príjemnej vône Hospodinovi. 7 Pri nápojovej obete sa na jedného baránka pridá štvrtina hínu vína. Vo svätyni prinesieš nápojovú obetu z opojného nápoja na počesť Hospodina. 8 Pred večerom pripravíš toho druhého baránka ako pri rannej pokrmovej obete spolu s nápojovou obetou na ohňovú obetu príjemnej vône Hospodinovi. 9 V deň sobotného odpočinku ako pokrmovú obetu obetuješ dva jednoročné bezchybné baránky spolu s dvoma desatinami éfy jemnej múky zamiesenej olejom a k nej aj príslušnú nápojovú obetu. 10 To je pravidelná spaľovaná obeta na deň sobotného odpočinku, okrem každodennej spaľovanej a nápojovej obety. 11 Na začiatku každého mesiaca budete ako spaľovanú obetu Hospodinovi prinášať dva býčky, jedného barana a sedem jednoročných bezchybných baránkov. 12 Ku každému býčkovi ako pokrmovú obetu pridáte tri desatiny jemnej múky zamiesenej olejom; ku každému baranovi ako pokrmovú obetu pridáte dve desatiny jemnej múky zamiesenej olejom. 13 A ku každému baránkovi ako pokrmovú obetu pridáte desatinu jemnej múky zamiesenej olejom. To je spaľovaná obeta príjemnej vône ako ohňová obeta Hospodinovi. 14 Príslušná nápojová obeta pozostáva z polovice hínu vína na jedného býčka, tretiny hínu na jedného barana a štvrtiny hínu na jedného baránka. Toto je spaľovaná obeta na začiatku každého mesiaca v roku. 15 Okrem každodennej spaľovanej obety a príslušnej pokrmovej obety bude Hospodinovi pripravený aj cap ako obeta za hriech. 16 Štrnásty deň prvého mesiaca je Hospodinova Pascha. 17 Pätnásty deň toho mesiaca je slávnosť a vtedy sa budú sedem dní jesť nekvasené chleby. 18 Prvý deň bude bohoslužobné zhromaždenie. Nebudete vykonávať nijakú obvyklú prácu. 19 Ako ohňovú obetu prinesiete Hospodinovi v spaľovanej obete dva býčky, jedného barana a sedem jednoročných baránkov; nech sú to bezchybné zvieratá. 20 Ako pokrmovú obetu pripravte jemnú múku zamiesenú olejom, a to tri desatiny na býčka, dve desatiny na barana 21 a po desatine na každého zo siedmich baránkov. 22 Prineste aj jedného capa ako obetu za hriech na vykonanie obradu zmierenia za seba. 23 Pripravte to okrem rannej spaľovanej obety, ktorá je pravidelnou spaľovanou obetou. 24 Budete to pripravovať denne počas siedmich dní ako pokrm ohňovej obety príjemnej vône Hospodinovi okrem každodennej spaľovanej a nápojovej obety. 25 Na siedmy deň budete mať bohoslužobné zhromaždenie. Nebudete vykonávať nijakú obvyklú prácu. 26 V deň prvotín, keď budete prinášať Hospodinovi pokrmovú obetu z novej úrody, počas slávnosti týždňov budete mať bohoslužobné zhromaždenie. Nebudete konať nijakú obvyklú prácu. 27 Na spaľovanú obetu príjemnej vône Hospodinovi prinesiete dva býčky, jedného barana a sedem jednoročných baránkov. 28 Ako pokrmovú obetu pripravte jemnú múku zamiesenú olejom, a to tri desatiny na jedného býčka, dve desatiny na jedného barana 29 a po jednej desatine na každého zo siedmich baránkov. 30 Prineste aj jedného capa na vykonanie obradu zmierenia za seba. 31 Toto pripravte okrem každodennej spaľovanej obety a príslušnej pokrmovej obety. Nech je to všetko bezchybné.

Nm 28, 1-31

Verš 16
Štrnásty deň prvého mesiaca je Hospodinova Pascha.
Ex 12:18 - Nekvasené chleby budete jesť od večera štrnásteho dňa prvého mesiaca až do večera dvadsiateho prvého dňa toho istého mesiaca.
Ex 23:15 - Budeš zachovávať slávnosť nekvasených chlebov. Sedem dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti prikázal, a to v určenom čase, v mesiaci abíb, lebo vtedy si vyšiel z Egypta. Neprídeš však predo mňa s prázdnymi rukami.
Lv 23:5 - štrnásty deň prvého mesiaca večer bude Hospodinova Pascha.

Verš 18
Prvý deň bude bohoslužobné zhromaždenie. Nebudete vykonávať nijakú obvyklú prácu.
Lv 23:7 - Prvý deň budete mať slávnostné zhromaždenie. Nebudete konať nijakú všednú prácu.

Verš 3
Povedz im: Ohňovú obetu Hospodinovi budete prinášať takto: Na každodennú spaľovanú obetu prinesiete dva jednoročné bezchybné baránky.
Ex 29:38 - Na oltár prinášaj toto: každý deň dva jednoročné baránky.

Verš 5
K tomu na pokrmovú obetu desatinu éfy jemnej múky zamiesenej štvrtinou hínu vylisovaného oleja.
Ex 16:36 - Ómer je desatina éfy.
Lv 2:1 - Keď niekto chce priniesť Hospodinovi ako obetný dar pokrmovú obetu, nech obetuje jemnú múku, ktorú poleje olejom a pridá k nej kadidlo.
Ex 29:40 - K prvému baránkovi pridaj desatinu jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hínu vytlačeného oleja a s nápojovou obetou zo štvrtiny hínu vína.

Nm 28,1 - V čase, keď Izraeliti majú vojsť do zasľúbenej zeme, Pán im pripomína povinnosti, týkajúce sa bohoslužby. Mnohé zo zákonov sú tie isté, ako sa uvádzajú v Lv 1 – 7; Nm 15,1–12 atď. Niektoré predpisy sa však pozmeňujú a rozširujú.

Nm 28,3-8 - Porov. Ex 29,38–42.

Nm 28,9 - Ez 46,4 n.

Nm 28,11-15 - Pozri Lv 23,23-25; 1 Sam 20,5 n.; Am 8,5; Ez 45,17 atď.

Nm 28,16-25 - Lv 23,5–8; Ex 12,2–6.

Nm 28,26-31 - Lv 23,15–21.