výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 4, 1-49

1 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: 2 Zisti počet Kehátovcov spomedzi Léviovcov podľa ich rodov a rodín, 3 všetkých od tridsaťročných až po päťdesiatročných, ktorí sú povinní slúžiť a pracovať pri stane stretávania. 4 Toto bude práca Kehátovcov pri stane stretávania: budú sa starať o svätosväté veci. 5 Skôr než sa tábor vydá na pochod, príde Áron a jeho synovia, snímu vnútornú oponu a zakryjú ňou archu svedectva. 6 Potom na ňu položia prikrývku z tachašovej kože a na to prestrú prikrývku z fialového purpuru a zastrčia žrde. 7 Na stôl pre posvätné chleby prestrú rúcho z fialového purpuru a dajú naň misy, čaše, obetné misky a kanvice na nápojovú obetu; vždy bude na ňom aj chlieb. 8 Na to prestrú karmazínové rúcho, zakryjú ho prikrývkou z tachašovej kože a zastrčia žrde. 9 Potom vezmú prikrývku z fialového purpuru a zakryjú svietnik na osvetľovanie, jeho lampy, nožnice na knôty, panvice na oheň a všetky nádoby na olej, ktoré sa používajú pri jeho obsluhe. 10 Zabalia ho so všetkým náradím do prikrývky z tachašovej kože a položia ho na nosidlá. 11 Na zlatý oltár položia prikrývku z fialového purpuru a prestrú naň prikrývku z tachašovej kože a zastrčia žrde. 12 Potom vezmú všetko bohoslužobné náradie používané vo svätyni, položia to na rúcho z fialového purpuru, zakryjú prikrývkou z tachašovej kože a položia na nosidlá. 13 Potom zbavia oltár mastného popola a rozprestrú naň prikrývku z červeného purpuru. 14 Položia na to všetko náradie, ktoré sa používa pri obsluhe: panvice na oheň, vidlice, lopaty, kropáče a všetko oltárne náradie. Rozprestrú na to prikrývku z tachašovej kože a zastrčia žrde. 15 Keď Áron a jeho synovia dokončia balenie svätyne a všetkého jej náradia a keď sa tábor pohne, prídu Kehátovci, aby to odniesli. Nesmú sa však dotknúť posvätných predmetov, aby nezomreli. To bude povinnosť Kehátovcov pri stane stretávania. 16 Kňaz Eleazár, syn Árona, bude mať na starosti: olej na osvetľovanie, kadidlo z voňavých látok, ustavičnú obetu, olej na pomazanie. Dozrie na celý príbytok so všetkým, čo je v ňom, na svätyňu a na jej zariadenie. 17 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: 18 Nedovoľte, aby spomedzi Léviovcov vyhynul rod kehátovských rodín. 19 Dbajte o to, aby nezomreli, ale zostali nažive. Urobte pre nich toto: skôr než sa priblížia k svätosvätým veciam, príde Áron so svojimi synmi a každému určia jeho službu a povinnosť, 20 aby sa ani na okamih nepozreli do svätyne, aby nezomreli. 21 Hospodin povedal Mojžišovi toto: 22 Urob súpis Geršónovcov podľa rodín a rodov. 23 Spočítaj všetkých od tridsaťročných po päťdesiatročných, ktorí sú povinní nastúpiť a vykonávať službu pri stane stretávania. 24 Toto bude služba a povinnosť geršónovských rodov: 25 budú nosiť stanové plachty príbytku, stan stretávania, jeho prikrývku, prikrývku z tachašovej kože, ktorá ho pokrýva, a záves pri vchode stanu stretávania, 26 plachty nádvoria, záves pri vchode do nádvoria okolo príbytku a oltára, jeho povrazy a všetko náradie potrebné na prácu. Vykonajú všetko, čo bude treba urobiť. 27 Všetka služba Geršónovcov, teda všetko, čo majú nosiť a robiť, sa bude diať na rozkaz Árona a jeho synov. Dozri, aby sa postarali o všetko, čo majú nosiť. 28 To je služba geršónovských rodov pri stane stretávania pod vedením Ítamara, syna kňaza Árona. 29 Spočítaj aj Meráriovcov podľa ich rodov a rodín. 30 Od tridsaťročných po päťdesiatročných, spočítaj všetkých, čo sú povinní slúžiť a vykonávať práce pri stane stretávania. 31 Toto majú nosiť a o toto všetko sa majú starať vo svojej službe pri stane stretávania: dosky príbytku a jeho žrde, stĺpy, podstavce, 32 stĺpy okolo nádvoria a ich podstavce, kolíky a povrazy i všetko náradie s celou obsluhou. Urobíte vecný súpis všetkého, čo budú povinní nosiť. 33 Toto je služba rodov Meráriovcov a všetka ich práca pri stane stretávania pod vedením Ítamara, syna kňaza Árona. 34 Mojžiš a Áron i kniežatá pospolitosti spočítali Kehátovcov podľa ich rodov a rodín 35 od tridsaťročných po päťdesiatročných, všetkých, čo sú povinní slúžiť a vykonávať práce pri stane stretávania. 36 Podľa ich rodov bolo spočítaných dvetisícsedemstopäťdesiat. 37 Toľko sa napočítalo z kehátovských rodov; tí všetci mali slúžiť pri stane stretávania, ako ich spočítal Mojžiš a Áron na Hospodinov príkaz Mojžišovi. 38 Geršónovcov, spočítaných podľa ich rodov a rodín 39 od tridsaťročných po päťdesiatročných, všetkých, čo sú povinní nastúpiť do služby a vykonávať práce pri stane stretávania, 40 podľa rodov a rodín ich bolo dvetisícšesťstotridsať. 41 Toľko ich bolo spočítaných z rodov Geršónovcov, všetkých, čo vykonávali službu pri stane stretávania, ktorých na Hospodinov príkaz spočítal Mojžiš a Áron. 42 Z rodov Meráriovcov, spočítaných podľa ich rodov a rodín 43 od tridsaťročných po päťdesiatročných, všetkých, čo boli povinní nastúpiť do služby a vykonávať práce pri stane stretávania, 44 podľa rodov bolo tritisícdvesto. 45 Toľko bolo spočítaných z rodov Meráriovcov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na Hospodinov rozkaz Mojžišovi 46 Všetkých spočítaných Léviovcov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron a izraelské kniežatá podľa ich rodov a rodín 47 od tridsaťročných po päťdesiatročných, ktorí prichádzali vykonávať službu — obradnú službu — a obsluhu pri prenášaní stanu stretávania, 48 bolo osemtisícpäťstoosemdesiat. 49 Na Hospodinov príkaz určil Mojžiš každému zvlášť jeho službu a povinnosť pri nosení. Boli zaradení tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.

Nm 4, 1-49

Verš 16
Kňaz Eleazár, syn Árona, bude mať na starosti: olej na osvetľovanie, kadidlo z voňavých látok, ustavičnú obetu, olej na pomazanie. Dozrie na celý príbytok so všetkým, čo je v ňom, na svätyňu a na jej zariadenie.
Ex 30:34 - Hospodin prikázal Mojžišovi: Vezmi si rovnaké diely voňavých látok: čerstvú živicu, voňavé lastúry, voňavý galban a čisté kadidlo.
Ex 30:23 - Vezmi si najvzácnejšie voňavé látky: päťsto šekelov najjemnejšej myrhy a dvestopäťdesiat šekelov balzamovej škorice, dvestopäťdesiat šekelov voňavého puškvorca,

Verš 9
Potom vezmú prikrývku z fialového purpuru a zakryjú svietnik na osvetľovanie, jeho lampy, nožnice na knôty, panvice na oheň a všetky nádoby na olej, ktoré sa používajú pri jeho obsluhe.
Ex 25:31 - Zhotovíš svietnik z rýdzeho zlata. Svietnik, jeho podstavce i ramená, kalichy, púčiky i kvety budú vytepané z jedného kusa.
Ex 25:38 - Jeho súčasťou budú aj nožnice na knôty a panvičky z rýdzeho zlata.

Verš 31
Toto majú nosiť a o toto všetko sa majú starať vo svojej službe pri stane stretávania: dosky príbytku a jeho žrde, stĺpy, podstavce,
Ex 26:15 - Pre príbytok urobíš aj dosky z akáciového dreva, aby sa dali postaviť.

Verš 7
Na stôl pre posvätné chleby prestrú rúcho z fialového purpuru a dajú naň misy, čaše, obetné misky a kanvice na nápojovú obetu; vždy bude na ňom aj chlieb.
Ex 25:30 - Predo mňa na stôl budeš ustavične klásť posvätný chlieb.

Nm 4,1 - Pri tomto sčítaní ide o zistenie, koľko vyspelých, súcich a silných mužov je v kmeni Léviho, ktorí by mohli nosiť svätostánok a jeho náradie. Ináč leviti nastupovali službu pri svätyni v dvadsiatompiatom roku svojho veku (8,24). Za kráľa Dávida slúžievali už ako dvadsaťroční (1 Krn 23,27).

Nm 4,4 - Hodnosťou prví sú Kaátovci, lebo im sa dostáva povinnosť niesť najsvätejšie veci (archu, oltáre, svietnik, zlatý stôl a umývadlo).

Nm 4,7-9 - Porov. Ex 25,4–40.

Nm 4,11 - Pozri Ex 30,1; 39,38; 40,5.26.

Nm 4,16 - Porov. Ex 27,20; 30,34–38. Ustavičná obeta – je to každodenná potravinová obeta, ktorú prinášali aj vtedy, keď boli na pochode (Ex 29,40; Lv 6,14–18). Leviti z Kaátovej rodiny nosievali tieto posvätné predmety dotiaľ, dokiaľ nebolo dosť kňazov, ktorí prevzali túto povinnosť. Neskoršie archu nosia len kňazi (Dt 31,9).