výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

4Moj 4, 1-49

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol: 2 Spočítaj počet synov Kehátových zpomedzi synov Léviho podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, 3 vo veku od tridsiatich rokov a vyše a až do veku päťdesiatich rokov, všetkých súcich ísť do vojska, aby konali prácu v stáne shromaždenia. 4 Toto bude služba synov Kehátových v stáne shromaždenia, v svätyni svätých. 5 A keď sa bude rušať tábor, prijde Áron a jeho synovia a snímu oponu zastrenia a prikryjú ňou truhlu svedoctva. 6 A dajú na to prikrývadlo z jazvečej kože a na to na vrch prestrú rúcho zo samého hyacintovomodrého postavu a vovlečú sochory. 7 A na stôl tvári Hospodinovej prestrú rúcho z hyacintovomodrého postavu a dajú naň misy, lyžice, konvice a čaše na lievanie liatej obeti, a ustavičný chlieb bude na ňom. 8 Prestrú na to rúcho z červca, dvakrát farbeného, a prikryjú to pokryvou z jazvečej kože a vovlečú jeho sochory. 9 A vezmú rúcho z hyacintovomodrého postavu a pokryjú svietnik svetla, jeho lampy, jeho štipce na čistenie a jeho dusítka i všetky nádoby na jeho olej, ktorými mu slúžia. 10 A zavinú ho i všetky jeho nádoby do pokryvy z jazvečej kože a dajú na nosidlo. 11 A na zlatý oltár prestrú rúcho z hyacintovomodrého postavu a pokryjú ho pokryvou z jazvečej kože a vovlečú jeho sochory. 12 A tak vezmú všetky nádoby, potrebné k svätoslužbe, ktorými slúžia v svätyni, a dajú ich do rúcha z hyacintovomodrého postavu a pokryjú ich pokryvou z jazvečej kože a dajú na nosidlo. 13 Potom vyprázdnia oltár z popola a prestrú naň rúcho z purpuru. 14 A pokladú naň všetky jeho nádoby a náčinia, ktorými slúžia na ňom, nádoby na uhlie, vidlice, lopatky, čaše, všetky nádoby a náčinia oltára, a prestrú naň pokrývadlo z jazvečej kože a vovlečú jeho sochory. 15 A keď to vykoná Áron so svojimi synmi, keď totiž pokryje svätyňu a všetko náradie svätyne, keďby sa mal rušať tábor, vtedy prijdú synovia Kehátovi, aby to niesli. Ale nech sa nedotknú svätyne, aby nezomreli. To je bremä synov Kehátových v stáne shromaždenia. 16 A úlohou Eleazára, syna Árona, kňaza, bude olej na svetlo a kadivo z voňavých vecí a obilný dar ustavičný a olej na pomazávanie, jeho úlohou bude starať sa o celý príbytok a o všetko, čo je v ňom, vo svätyni, a medzi jeho náradím. 17 A Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol: 18 Hľaďte, aby ste nevyhubili pokolenia čeľadí Kehátovcov zpomedzi Levitov. 19 Toto im učiňte, aby žili a nepomreli. Keď sa budú blížiť svätyni svätých, Áron a jeho synovia prijdú a postavia ich každého k jeho službe a k jeho bremenu. 20 Ale tamtí nech neprijdú ani na okamih zo všetečnosti vidieť svätyňu, aby nezomreli. 21 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 22 Spočítaj i počet synov Geršonových podľa domu ich otcov, podľa ich čeľadí. 23 Vo veku od tridsiatich rokov a vyše, až do veku päťdesiatich rokov ich spočítaš, všetkých súcich ísť do vojska, aby konali službu v stáne shromaždenia. 24 Toto bude služba čeľadí Geršonovcov: slúžiť a nosiť. 25 A budú nosiť pokrovce príbytku a stán shromaždenia, jeho pokrov, a pokrov z jazvečích koží, ktorý je na ňom povrchu, a záclonu dverí stánu shromaždenia 26 a koberce dvora a záclonu dverí brány dvora, ktorý je pri príbytku a pri oltári dookola, a ich povrazy a všetko náradie ich služby a všetko, čo je spravené pre ne, a budú slúžiť. 27 Na povel Árona a jeho synov bude sa diať všetka služba synov Geršonovcov čo do všetkých ich bremien a čo do všetkej ich služby. A uložíte na nich stráž, aby strážili všetky svoje bremená. 28 To bude služba čeľadí synov Geršonovcov v stáne shromaždenia. A ich stráž bude v ruke Itamára, syna Árona, kňaza. 29 Čo do synov Meráriho, spočítaš ich podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov. 30 Vo veku od tridsiatich rokov a vyše a až do veku päťdesiatich rokov ich spočítaš, všetkých súcich ísť do vojska, aby konali službu v stáne shromaždenia. 31 Toto budú strážiť a nosiť čo do všetkej svojej služby v stáne shromaždenia: Dosky príbytku, jeho zásuvky, jeho stĺpy a jeho podstavce, 32 a stĺpy dvora dookola, ich podstavce, ich kolíky, ich povrazy so všetkým ich náradím a to čo do všetkej svojej služby. A podľa mena vypočítate náradie, ktoré majú strážiť a nosiť. 33 To bude služba čeľadí synov Meráriho čo do všetkej ich služby v stáne shromaždenia pod správou Itamára, syna Árona, kňaza. 34 Potom spočítal Mojžiš a Áron a kniežatá obce synov Kehátovcov podľa ich čeľadí a podľa domu ich otcov 35 vo veku od tridsiatich rokov a vyše a až do veku päťdesiatich rokov, všetkých súcich ísť do vojska, určených pre službu v stáne shromaždenia. 36 A bolo ich napočítaných podľa ich čeľadí dva tisíce sedemsto päťdesiat. 37 To sú spočítaní z čeľadí Kehátovcov, všetko takí, ktorí slúžili v stáne shromaždenia, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na rozkaz Hospodinov, skrze Mojžiša. 38 A spočítaných zo synov Geršonových podľa ich čeľadí a podľa domu ich otcov 39 vo veku od tridsiatich rokov a vyše a až do veku päťdesiatich rokov, všetkých súcich ísť od vojska, určených pre službu v stáne shromaždenia, 40 a tedy bolo ich spočítaných podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov dva tisíce šesťsto tridsať. 41 To sú spočítaní z čeľadí synov Geršonových, všetko takí, ktorí slúžili v stáne shromaždenia, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na rozkaz Hospodinov. 42 A spočítaných z čeľadí synov Meráriho podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov 43 vo veku od tridsiatich rokov a vyše a až do veku päťdesiatich rokov, všetkých súcich ísť do vojska, určených pre službu v stáne shromaždenia, 44 a tedy bolo ich napočítaných podľa ich čeľadí tri tisíce dvesto. 45 To sú spočítaní z čeľadí synov Meráriho, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na rozkaz Hospodinov, skrze Mojžiša. 46 Všetkých spočítaných, ktorých spočítal Mojžiš a Áron a kniežatá Izraelove, totiž Levitov, podľa ich čeľadí a podľa domu ich otcov 47 vo veku od tridsiatich rokov a vyše a až do veku päťdesiatich rokov, všetkých súcich ísť konať službu a nosiť bremená v stáne shromaždenia, 48 a tedy bolo ich napočítaných osem tisíc päťsto osemdesiat; 49 na rozkaz Hospodinov ich spočítali, skrze Mojžiša, postaviac každého k jeho službe a k jeho bremenu. A jeho spočítaní boli tí, ktorých prikázal spočítať Hospodin Mojžišovi.

4Moj 4, 1-49

Verš 16
A úlohou Eleazára, syna Árona, kňaza, bude olej na svetlo a kadivo z voňavých vecí a obilný dar ustavičný a olej na pomazávanie, jeho úlohou bude starať sa o celý príbytok a o všetko, čo je v ňom, vo svätyni, a medzi jeho náradím.
Ex 30:34 - A Hospodin riekol Mojžišovi: Vezmi si voňavých vecí, kvapavej živice, onychy a galbanu, voňavých vecí a čistého kadiva libánskeho; každé bude rovnakej váhy.
Ex 30:23 - A ty si vezmi voňavých vecí najprednejších, samotečenej myrrhy päťsto šeklov a voňavej škorice polovicu toho, dvesto päťdesiat, i voňavej trstiny, dvesto päťdesiat,

Verš 9
A vezmú rúcho z hyacintovomodrého postavu a pokryjú svietnik svetla, jeho lampy, jeho štipce na čistenie a jeho dusítka i všetky nádoby na jeho olej, ktorými mu slúžia.
Ex 25:31 - Spravíš aj svietnik z čistého zlata, z kujného zlata sa spraví svietnik, jeho bedro i jeho driek, jeho kalíšky, jeho makovice a jeho kvety budú z neho.
Ex 25:38 - I jeho štipce na čistenie i jeho dusítka budú z čistého zlata.

Verš 31
Toto budú strážiť a nosiť čo do všetkej svojej služby v stáne shromaždenia: Dosky príbytku, jeho zásuvky, jeho stĺpy a jeho podstavce,
Ex 26:15 - A narobíš dosiek na príbytok zo šittímového dreva, stojatých.

Verš 7
A na stôl tvári Hospodinovej prestrú rúcho z hyacintovomodrého postavu a dajú naň misy, lyžice, konvice a čaše na lievanie liatej obeti, a ustavičný chlieb bude na ňom.
Ex 25:30 - A na stôl dáš chlieb tvári Božej, aby bol predo mnou ustavične.

Nm 4,1 - Pri tomto sčítaní ide o zistenie, koľko vyspelých, súcich a silných mužov je v kmeni Léviho, ktorí by mohli nosiť svätostánok a jeho náradie. Ináč leviti nastupovali službu pri svätyni v dvadsiatompiatom roku svojho veku (8,24). Za kráľa Dávida slúžievali už ako dvadsaťroční (1 Krn 23,27).

Nm 4,4 - Hodnosťou prví sú Kaátovci, lebo im sa dostáva povinnosť niesť najsvätejšie veci (archu, oltáre, svietnik, zlatý stôl a umývadlo).

Nm 4,7-9 - Porov. Ex 25,4–40.

Nm 4,11 - Pozri Ex 30,1; 39,38; 40,5.26.

Nm 4,16 - Porov. Ex 27,20; 30,34–38. Ustavičná obeta – je to každodenná potravinová obeta, ktorú prinášali aj vtedy, keď boli na pochode (Ex 29,40; Lv 6,14–18). Leviti z Kaátovej rodiny nosievali tieto posvätné predmety dotiaľ, dokiaľ nebolo dosť kňazov, ktorí prevzali túto povinnosť. Neskoršie archu nosia len kňazi (Dt 31,9).