výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

4Moj 25, 1-18

1 A Izrael býval v Šittíme. Tu začal ľud smilniť odchádzajúc za dcérami Moábovými, 2 ktoré pozvaly ľud k obetiam svojich bohov. A ľud jedol, a klaňali sa ich bohom. 3 A Izrael sa spriahol s Bál-peorom. Vtedy sa roznietil hnev Hospodinov na Izraela. 4 A Hospodin riekol Mojžišovi: Pober všetkých pohlavárov ľudu a povešaj ich Hospodinovi pred slnkom, aby sa odvrátila páľa hnevu Hospodinovho od Izraela. 5 Vtedy riekol Mojžiš sudcom Izraelovým: Zabite každý svojich mužov, ktorí sa spriahli s Bál-peorom. 6 A hľa, nejaký muž zo synov Izraelových prišiel a doviedol k svojim bratom Madianku pred očima Mojžišovými a pred očami celej obce synov Izraelových, ktorí plakali pri dveriach stánu shromaždenia. 7 Keď to videl Pinchas, syn Eleazára, syna Árona, kňaza, povstal zprostred obce a vzal kopiju do svojej ruky 8 a vošiel za izraelským mužom do stánu a prebodnul ich oboch, izraelského muža i tú ženu, vraziac kopiju do jej brucha, a tak bola rana zastavená a odvrátená od synov Izraelových. 9 A tých, ktorí zomreli tou ranou, bolo dvadsaťštyri tisíc. 10 Vtedy hovoril Hospodin Mojžišovi a riekol: 11 Pinchas, syn Eleazára, syna Árona, kňaza, odvrátil moju prchlivosť od synov Izraelových, keď sa rozhorlil mojou horlivosťou medzi nimi, aby som nezahladil docela synov Izraelových svojou horlivosťou. 12 Preto povedz: Hľa, dám mu svoju smluvu, smluvu pokoja. 13 A bude mať on i jeho semeno po ňom smluvu večného kňazstva, pretože horlil za svojho Boha a prikryl hriech na synoch Izraelových. 14 A meno izraelského muža, toho zabitého, ktorý bol zabitý s tou Madiankou, bolo Zimri, syn Salú-va, knieža domu svojho otca, z pokolenia Simeonovho. 15 A meno zabitej ženy, tej Madianky, bolo Kozbi, dcéra Cúrova, ktorý bol hlavou ľudstiev domu svojho otca v Madiansku. 16 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 17 Sovri Madianov, a zbijete ich, 18 pretože aj oni boli vás sovreli svojimi ľsťami, keď vás preľstili modlou Peorom a Kozbi-ou, dcérou madianskeho kniežaťa, svojou sestrou, ktorá bola zabitá v deň rany pre Peora.

4Moj 25, 1-18

Verš 1
A Izrael býval v Šittíme. Tu začal ľud smilniť odchádzajúc za dcérami Moábovými,
Nm 31:16 - Hľa, veď ony boly synom Izraelovým na radu Balámovu pokušením, aby ich zviedly do hriechu proti Hospodinovi, pre vec modly Peora, pre ktorú príčinu potom prišla tá porážka na obec Hospodinovu!
Nm 33:49 - A pri Jordáne táborili od Bétješimota až po Ábel-šittím v Arbót-moábe.

Verš 2
ktoré pozvaly ľud k obetiam svojich bohov. A ľud jedol, a klaňali sa ich bohom.
Ž 106:28 - Spriahli sa s Baal-peorom a jedli obeti mŕtvych.
Oz 9:10 - Jako hrozná na púšti som našiel Izraela, jako prvé ovocie na fíku v jeho prvotine som videl vašich otcov, ale oni prišli k Bálpeorovi a nazarejsky sa oddali tej hanebnosti a stali sa mrzkosťou jako aj ich láska.

Verš 3
A Izrael sa spriahol s Bál-peorom. Vtedy sa roznietil hnev Hospodinov na Izraela.
Ž 106:29 - A tak dráždili Boha svojimi skutkami až vtrhla medzi nich rana.

Verš 4
A Hospodin riekol Mojžišovi: Pober všetkých pohlavárov ľudu a povešaj ich Hospodinovi pred slnkom, aby sa odvrátila páľa hnevu Hospodinovho od Izraela.
Dt 4:3 - Vaše vlastné oči videly to, čo učinil Hospodin pre Bál-peora, že každého človeka, ktorý išiel za Bál-peorom, zahladil Hospodin, tvoj Bôh, z tvojho stredu.
Joz 22:17 - Či nám bolo ešte málo vykonať neprávosť pri modle Peora, od ktorej sme sa neočistili ani do tohoto dňa, a pre ktorú bola prišla rana na obec Hospodinovu?

Verš 7
Keď to videl Pinchas, syn Eleazára, syna Árona, kňaza, povstal zprostred obce a vzal kopiju do svojej ruky
Ž 106:30 - Vtedy sa postavil Pinchas a rozsúdil vec, a zastavená bola rana.

Verš 9
A tých, ktorí zomreli tou ranou, bolo dvadsaťštyri tisíc.
1Kor 10:8 - Ani nesmilnime, jako niektorí z nich smilnili, a padlo ich v jeden deň dvadsaťtri tisíc.

Verš 11
Pinchas, syn Eleazára, syna Árona, kňaza, odvrátil moju prchlivosť od synov Izraelových, keď sa rozhorlil mojou horlivosťou medzi nimi, aby som nezahladil docela synov Izraelových svojou horlivosťou.
2Kor 11:2 - Lebo horlím za vás horlivosťou Božou, lebo som si vás zasnúbil jednému mužovi, aby som vás predstavil a oddal ako čistú pannu Kristovi.

Verš 12
Preto povedz: Hľa, dám mu svoju smluvu, smluvu pokoja.
Ž 106:31 - A bolo mu to počítané za spravedlivosť na pokolenie a pokolenie, až na veky.

Verš 17
Sovri Madianov, a zbijete ich,
Nm 31:2 - Pomsti synov Izraelových na Madianoch. Potom budeš pripojený k svojmu ľudu.

Verš 18
pretože aj oni boli vás sovreli svojimi ľsťami, keď vás preľstili modlou Peorom a Kozbi-ou, dcérou madianskeho kniežaťa, svojou sestrou, ktorá bola zabitá v deň rany pre Peora.
Zjv 18:6 - Odplaťte mu, jako aj on vám platil, a dajte mu dvojnásobne podľa jeho skutkov. Do pohára, do ktorého nalieval, nalejte mu dvojnásobne;

Nm 25,1 - Setim, hebr. Abel šittím, je oáza Kefrén. Bol to práve Balám, ktorý dal Moabčanom túto radu (31,16; 2 Pt 2,15; Júd 11; Zjv 2,14).

Nm 25,3 - Bélfegor je Bál z Fogoru (Peoru), moabský boh, ktorého uctievali práve vo Fogore, neďaleko Setim (23,28; Dt 3,29). Tohto boha uctievali na vrchoch a v hájoch, a to tancom, hudbou a nemravnou rozpustenosťou.

Nm 25,4-5 - Hnev Pánov prejavil sa v tom, že medzi Izraelitmi vypukla nejaká nákaza (v. 8). Na rozkaz Pánov mal dať Mojžiš usmrtiť všetkých tých, čo sa najviac previnili oproti Pánovi. Pánov rozkaz nebol vykonaný, pretože veci sa inakšie vyvinuli.

Nm 25,13 - Finés obetovaním tých, čo sa tak zjavne medzi ľudom previnili proti zákonu, utíšil hnev Pánov a oddialil od národa nešťastie, ktoré mu hrozilo (Ž 106,30).