výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

4Moj 18, 1-32

1 A Hospodin riekol Áronovi: Ty a tvoji synovia i dom tvojho otca s tebou ponesiete neprávosť svätyne, a ty a tvoji synovia s tebou ponesiete neprávosť svojho kňazstva. 2 Daj, aby sa blížili s tebou i tvoji bratia, pokolenie Léviho, rod tvojho otca, a pripoja sa k tebe a budú ti posluhovať. A ty a tvoji synovia s tebou budete slúžiť pred stánom svedoctva. 3 A budú zachovávať tvoje rozkazy a povinnosti dotyčne celého stánu, ale k nádobám svätyne a k oltáru sa nepriblížia, aby nezomreli aj oni aj vy. 4 A tedy pripoja sa k tebe a budú strážiť stráž stánu shromaždenia a konať povinnosti čo do všetkej služby stánu, ale cudzí sa nepriblíži k vám. 5 Budete strážiť stráž svätyne jako i stráž oltára, aby nebolo viacej prchlivosti na synov Izraelových. 6 A hľa, ja som vzal vašich bratov, Levitov, zpomedzi synov Izraelových, a daní sú vám za dar pre Hospodina, aby konali službu stánu shromaždenia. 7 A ty a tvoji synovia s tebou budete ostríhať svoje kňazstvo čo do každej veci, týkajúcej sa oltára, a toho, čo je vnútri za oponou, a tak budete konať službu. Vaše kňazstvo som vám dal ako službu daru. A cudzí, kto by sa priblížil, zomrie. 8 Hospodin hovoril Áronovi: A ja, hľa, som ti dal, aby si ostríhal moje obeti pozdvihnutia. Všetky posviatne veci od synov Izraelových som dal tebe na pomazanie a tvojim synom večným ustanovením. 9 To bude tvoje zo svätosvätých vecí, z ohňa: Každý ich obetný dar, každá ich obilná obeť i každá ich obeť za hriech i každá ich obeť za previnenie, ktorú dajú plácou mne, svätosvätým to bude tebe a tvojim synom; 10 na svätosvätom mieste to budeš jesť; každý, kto je mužského pohlavia, to bude jesť; svätým bude tebe. 11 To tedy bude tvoje; obeť pozdvihnutia ich daru; aj čo do všetkých obetí povznášania od synov Izraelových, tebe som ich dal, tvojim synom a tvojim dcéram s tebou večným ustanovením. Každý čistý v tvojom dome to bude jesť. 12 Všetko najlepšie z oleja a všetko najlepšie z vínnej šťavy a z obilia, ich prvotinu, ktorú dajú Hospodinovi, to všetko som dal tebe. 13 Prvé z úrod všetkého, čo sa urodí ich zemi, čo donesú Hospodinovi, bude tvoje; každý čistý v tvojom dome to bude jesť. 14 Všetko zarieknuté v Izraelovi tiež bude tvoje. 15 Všetko, čo otvára život akéhokoľvek tela, čo obetujú Hospodinovi, už či z ľudí a či z hoviad, bude tvoje, len že istotne vykúpiš prvorodené z ľudí jako i prvorodené z nečistých hoviad tiež vykúpiš. 16 A tie, ktoré majú byť z toho vykúpené, vykúpiš, keď budú mať jeden mesiac, v tvojej cene, piatimi šeklami striebra v šekle svätyne, ktorý váži dvadsať gér. 17 Len prvorodeného z volov alebo prvorodeného z oviec alebo prvorodeného z kôz nevykúpiš. Tie sú sväté; ich krv vykropíš na oltár a ich tuk vykadíš, a bude to ohňovou obeťou na upokojujúcu vôňu Hospodinovi. 18 A ich mäso bude tebe, jako hruď obeti povznášania, tak i pravé plece bude tebe. 19 Všetky obeti pozdvihnutia posviatnych vecí, ktoré budú obetovať synovia Izraelovi Hospodinovi, dal som tebe a tvojim synom i tvojim dcéram s tebou večným ustanovením. Je to večná smluva soli pred Hospodinom tebe i tvojmu semenu s tebou. 20 A Hospodin riekol Áronovi: V ich zemi nedostaneš dedičstva ani nebudeš mať medzi nimi dielu. Ja som tvojím dielom a tvojím dedičstvom medzi synmi Izraelovými. 21 A synom Léviho, hľa, dal som všetky desiatky v Izraelovi za dedičstvo, za ich službu, ktorú konajú, za službu stánu shromaždenia. 22 Nepriblížia sa už viacej synovia Izraelovi stánu shromaždenia, aby neniesli hriechu a aby nezomreli. 23 A tedy len sám Lévi bude konať službu stánu shromaždenia, a oni ponesú svoju neprávosť. Bude to večným ustanovením po vašich pokoleniach, a medzi synmi Izraelovými nedostanú dedičstva, 24 lebo desiatok synov Izraelových, ktorý budú obetovať Hospodinovi obeťou pozdvihnutia, som dal Levitom za dedičstvo. Preto som im povedal, že medzi synmi Izraelovými nedostanú dedičstva. 25 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 26 Budeš hovoriť Levitom a povieš im: Keď dostanete od synov Izraelových desiatok, ktorý som vám dal od nich za vaše dedičstvo, obetovať budete z neho obeť pozdvihnutia Hospodinovu, desiatok z desiatku. 27 A vaša obeť pozdvihnutia sa vám bude počítať ako obilie z humna a jako náplň z preša. 28 Tak budete aj vy obetovať obeť pozdvihnutia Hospodinovu zo všetkých svojich desiatkov, ktoré dostanete od synov Izraelových, a dáte z toho obeť pozdvihnutia Hospodinovu Áronovi, kňazovi. 29 Zo všetkých svojich darov budete obetovať každú obeť pozdvihnutia Hospodinovu, zo všetkého jeho najlepšieho, jeho posviatny diel z toho. 30 A povieš im: Keď budete obetovať v obeť pozdvihnutia to najlepšie z toho, bude sa to počítať Levitom ako úroda humna a jako úroda preša. 31 Budete to jesť na ktoromkoľvek mieste, vy i váš dom, lebo je to vaša mzda za vašu službu v stáne shromaždenia. 32 A neponesiete pre to hriechu, keď ináče budete obetovať obeťou pozdvihnutia to, čo je najlepšie z toho, a nepoškvrníte posviatnych vecí od synov Izraelových a nezomriete.

4Moj 18, 1-32

Verš 6
A hľa, ja som vzal vašich bratov, Levitov, zpomedzi synov Izraelových, a daní sú vám za dar pre Hospodina, aby konali službu stánu shromaždenia.
Nm 3:45 - Vezmi Levitov namiesto všetkých prvorodených medzi synmi Izraelovými i dobytok Levitov namiesto ich dobytka, a Levitovia budú moji. Ja som Hospodin.

Verš 11
To tedy bude tvoje; obeť pozdvihnutia ich daru; aj čo do všetkých obetí povznášania od synov Izraelových, tebe som ich dal, tvojim synom a tvojim dcéram s tebou večným ustanovením. Každý čistý v tvojom dome to bude jesť.
Lv 10:14 - A prsia obeti povznášania ako i plece obeti pozdvihnutia budete jesť na čistom mieste, ty i tvoji synovia i tvoje dcéry s tebou, lebo tvojím právom a právom tvojich synov sú vám dané z bitných obetí pokojných, donesených od synov Izraelových.

Verš 14
Všetko zarieknuté v Izraelovi tiež bude tvoje.
Lv 27:28 - Len čo do všetkého toho, čo bolo zarieknuté, čo by niekto zariekol Hospodinovi, ničoho z toho, čo má, už či je to človek či hovädo či nejaké pole jeho državia, sa nepredá, ani sa nevykúpi nič také, čo bolo zarieknuté; svätosvätým je Hospodinovi.

Verš 15
Všetko, čo otvára život akéhokoľvek tela, čo obetujú Hospodinovi, už či z ľudí a či z hoviad, bude tvoje, len že istotne vykúpiš prvorodené z ľudí jako i prvorodené z nečistých hoviad tiež vykúpiš.
Ex 13:2 - Posväť mi všetko prvorodené, čo otvára jakýkoľvek život medzi synmi Izraelovými jako u ľudí tak i u hoviad; to je moje.
Ex 22:29 - Z hojnosti svojho obilia ani zo svojich tekutín neomeškáš doniesť prvotiny. Prvorodeného zo svojich synov dáš mne.
Lv 27:26 - Len prvorodeného z hoviad, čo už prvorodenským právom patrí Hospodinovi, nikto nezasvätí; či by to už bolo nejaké hovädo z kráv či nejaké dobytča, Hospodinovo je.
Nm 3:13 - pretože je mojím všetko prvorodené. Toho dňa, keď som bil všetko prvorodené v Egyptskej zemi, posvätil som si všetko prvorodené v Izraelovi od človeka až do hoväda. Mojimi budú. Ja som Hospodin.

Verš 16
A tie, ktoré majú byť z toho vykúpené, vykúpiš, keď budú mať jeden mesiac, v tvojej cene, piatimi šeklami striebra v šekle svätyne, ktorý váži dvadsať gér.
Ex 30:13 - Toto dajú: každý, ktorý prejde do počtu súcich, dá pol šekla v šekle svätyne. Taký šekel má dvadsať gér. Pol šekla bude obeťou pozdvihnutia Hospodinovi.
Lv 27:25 - A každá tvoja cena sa bude rozumieť v šekle svätyne; šekel bude dvadsať zŕn.
Nm 3:47 - vezmeš po päť šeklov od hlavy, v šekle svätyne to vezmeš. Taký šekel je dvadsať gér.
Ez 45:12 - A šekel bude dvadsať gér; dvadsať šeklov, dvadsaťpäť šeklov a pätnásť šeklov vám bude mána.

Verš 20
A Hospodin riekol Áronovi: V ich zemi nedostaneš dedičstva ani nebudeš mať medzi nimi dielu. Ja som tvojím dielom a tvojím dedičstvom medzi synmi Izraelovými.
Dt 10:9 - Preto nemá Lévi podielu a dedičstva so svojimi bratmi. Hospodin je jeho dedičstvom, tak ako mu hovoril Hospodin, tvoj Bôh.
Dt 28:2 - A prijdú na teba všetky tieto požehnania a dostihnú ťa, keď budeš počúvať na hlas Hospodina, svojho Boha.
Ez 44:28 - A toto im bude za dedičstvo: Ja som ich dedičstvom, a tak im nedáte državia v Izraelovi: Ja som ich državím.

Nm 18,1 - Príležitosťou na vyhlásenie zákonov tejto hlavy boli udalosti, opísané v hl. 16. Vymedzujú sa povinnosti kňazov a levitov. Pán hovorí Áronovi, a nie Mojžišovi. Ide o veci kňazské.

Nm 18,2-4 - Týkajú sa len levitov; vv. 5–7 kňazov.

Nm 18,7 - Nepovolaný, taký, čo nie je kňazom. Kňazstvo je darom od Pána, preto sa nikto nesmie svojvoľne domáhať tohto daru (Hebr 5,4; Mk 3,13; Jn 15,16; Sk 20, 28; 1 Kor 12,29; Rim 10,15).

Nm 18,8-20 - O pozdvihovaných obetách porov. Ex 29,27.28; Lv 8,31; 24,9. Veci "svätosväté" pozostávali z podielov na potravinových obetách, na obetách za hriech a za spreneveru (9–11). Mohli ich jesť len kňazi, a to len na svätom mieste. Sväté (12–18) boli dary oleja, muštu a zrna, prvotiny, zasvätené, prvorodené z dobytka a pravá lopatka z pozdvihovanej obety. Mohli ich jesť všetci príslušníci kňazských rodín (Lv 7,8). K v. 16 porov. Ex 13,11–13; 34,20; Lv 27,26.27. O šekli pozri Ex 34,20; Lv 27,6; Nm 3,47. Zmluva soli – porov. Lv 2,13. Takto kňazi mali z čoho žiť, nemuseli sa starať o svoje živobytie, a tak sa mohli celkom venovať službe Božej.

Nm 18,30 - "A povedz im" – levitom, na ktorých sa priamo vzťahuje v. 31.