výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

4Moj 33, 1-56

1 Toto sú pochody synov Izraelových, ktorí vyšli z Egyptskej zeme po svojich zástupoch pod správou Mojžiša a Árona. 2 A Mojžiš spísal ich východiská podľa ich pochodov, ktoré konali na rozkaz Hospodinov, a tedy toto sú ich pochody podľa ich východísk. 3 Najprv sa rušali z Ramsésa prvého mesiaca, pätnásteho dňa toho prvého mesiaca, pätnásteho dňa toho prvého mesiaca. Na druhý deň po Veľkej noci vyšli synovia Izraelovi vysokou rukou pred očami všetkých Egypťanov. 4 A Egypťania vtedy pochovávali tých, ktorých pobil Hospodin medzi nimi, všetkých prvorodených, aj na ich bohoch vykonal Hospodin súdy. 5 A synovia Izraelovi sa rušali z Ramsésa a položili sa táborom v Sukkóte. 6 A keď odišli zo Sukkóta, táborili v Étame, ktoré je na pokraji púšte. 7 A keď odišli z Étama, zase sa obrátili k Pi-hachirótu, ktoré je naproti Bál-cefonu, a táborili pred Migdolom. 8 A keď odišli zpred Hachiróta, išli stredom mora na púšť, a keď ušli cesty troch dní po púšti Étame, táborili v Mare. 9 A keď odišli z Mary, prišli do Élima. A v Élime bolo dvanásť pramenných studní vody a sedemdesiat paliem, a táborili tam. 10 A keď odišli z Élima, táborili pri Červenom mori. 11 A keď odišli od Červeného mora, táborili na púšti Sín. 12 A keď odišli z púšte Sín, táborili v Dofke. 13 A keď odišli z Dofky, táborili v Alúši. 14 A keď odišli z Alúša, táborili v Refidime, a tam nemal ľud vody na pitie. 15 A keď odišli z Refidima, táborili na púšti Sinai. 16 A keď odišli z púšte Sinai, táborili v Kibrót-hattáve. 17 A keď odišli z Kibrót-hattávy, táborili v Chaceróte. 18 A keď odišli z Chaceróta, táborili v Retme. 19 A keď odišli z Retmy, táborili v Rimmon-páreci. 20 A keď odišli z Rimmon-páreca, táborili v Libne. 21 A keď odišli z Libny, táborili v Risse. 22 A keď odišli z Rissy, táborili v Keheláte. 23 A keď odišli z Keheláty, táborili na vrchu Šáfer. 24 A keď odišli s vrchu Šáfer, táborili v Charáde. 25 A keď odišli z Charády, táborili v Makhelóte. 26 A keď odišli z Makhelóta, táborili v Táchate. 27 A keď odišli z Táchata, táborili v Tárachu. 28 A keď odišli z Tárachu, táborili v Mitke. 29 A keď odišli z Mitky, táborili v Chašmone. 30 A keď odišli z Chašmony, táborili v Moseróte. 31 A keď odišli z Moseróta, táborili v Bené-jakane. 32 A keď odišli z Bené-jakana, táborili v Chor-gidgáde. 33 A keď odišli z Chor-gidgáda, táborili v Jotbate. 34 A keď odišli z Jotbaty, táborili v Abrone. 35 A keď odišli z Abrony, táborili v Ecion-gábere. 36 A keď odišli z Ecion-gábera, táborili na púšti Tsin, a to je Kádeš. 37 A keď odišli z Kádeša, táborili na vrchu Hor, na pohraničí zeme Edomovej. 38 A Áron, kňaz, vyšiel na vrch Hor na rozkaz Hospodinov a tam zomrel v štyridsiatom roku po vyjdení synov Izraelových z Egyptskej zeme, piateho mesiaca, prvého dňa toho mesiaca. 39 A Áronovi bolo sto dvadsaťtri rokov, keď zomrel na vrchu Hore. 40 A počul i Kananej, kráľ Arádu, ktorý býval na juhu v Kananejskej zemi, že idú synovia Izraelovi. 41 A keď odišli s vrchu Hora, táborili v Calmone. 42 A keď odišli z Calmony, táborili vo Fúnone. 43 A keď odišli z Fúnona, táborili v Obóte. 44 A keď odišli z Obóta, táborili na vŕškoch Abárim na hranici Moábovej. 45 A keď odišli s vŕškov, táborili v Díbon-gáde. 46 A keď odišli z Díbon-gáda, táborili v Almon-diblataime. 47 A keď odišli z Almon-diblataimy, táborili na vrchoch Abárim oproti Nébu. 48 A keď odišli s vrchov Abárim, táborili v Arbót-moábe pri Jordáne, naproti Jerichu. 49 A pri Jordáne táborili od Bétješimota až po Ábel-šittím v Arbót-moábe. 50 A Hospodin hovoril Mojžišovi v Arbót-moábe pri Jordáne, naproti Jerichu a riekol: 51 Hovor synom Izraelovým a povieš im: Keď prejdete cez Jordán do zeme Kanaána, 52 vyženiete všetkých obyvateľov zeme zpred svojej tvári a zahubíte všetky ich modlárske obrazy, aj všetky ich liate obrazy zkazíte a zničíte všetky ich výšiny. 53 A zaujmete zem dedične a budete bývať v nej, lebo vám som dal zem, aby ste ňou vládli dedične. 54 A rozdelíte si zem do dedičstva losom podľa svojich čeľadí, takže tomu, ktorého bude viacej, dáte viacej jeho dedičstva, a tomu, ktorého bude menej, dáš menej jeho dedičstva. Miesto, na ktoré komu vyjde los, to bude jeho; podľa pokolení svojich otcov dostanete dedičstvo. 55 Ale ak nevyženiete obyvateľov zeme zpred svojej tvári, stane sa to, že tí, ktorých ponecháte z nich, budú tŕňami vo vašich očiach a bodliakmi vo vašich bokoch a budú vás sužovať na zemi, v ktorej budete bývať. 56 A stane sa, že to, čo som mienil učiniť im, učiním vám.

4Moj 33, 1-56

Verš 3
Najprv sa rušali z Ramsésa prvého mesiaca, pätnásteho dňa toho prvého mesiaca, pätnásteho dňa toho prvého mesiaca. Na druhý deň po Veľkej noci vyšli synovia Izraelovi vysokou rukou pred očami všetkých Egypťanov.
Ex 12:37 - A synovia Izraelovi sa rušali z Ramsesa do Sukkóta okolo šesť sto tisíc peších mužov krome detí.

Verš 36
A keď odišli z Ecion-gábera, táborili na púšti Tsin, a to je Kádeš.
Nm 20:1 - A synovia Izraelovi prišli, celá obec, na púšť Tsin, prvého mesiaca. A ľud býval v Kádeši. A tam zomrela Mária a tam bola i pochovaná.

Verš 37
A keď odišli z Kádeša, táborili na vrchu Hor, na pohraničí zeme Edomovej.
Nm 20:22 - Potom sa rušali synovia Izraelovi, celá obec, z Kádeša a prišli k vrchu Hor.

Verš 6
A keď odišli zo Sukkóta, táborili v Étame, ktoré je na pokraji púšte.
Ex 13:20 - Potom tiahli zo Sukkóta a rozložili sa táborom v Étame, na kraji púšte.

Verš 7
A keď odišli z Étama, zase sa obrátili k Pi-hachirótu, ktoré je naproti Bál-cefonu, a táborili pred Migdolom.
Ex 14:2 - Hovor synom Izraelovým, aby sa vrátili a rozložili sa táborom pred Pí-hachirótom, medzi Migdolom a medzi morom, pred Bál-cefonom; naproti nemu sa rozložíte táborom pri mori.

Verš 8
A keď odišli zpred Hachiróta, išli stredom mora na púšť, a keď ušli cesty troch dní po púšti Étame, táborili v Mare.
Ex 15:22 - Vtedy rušal Mojžiš Izraela od Červeného mora, a vyšli na púšť Šúr a išli tri dni tou púšťou a nenašli vody.

Verš 9
A keď odišli z Mary, prišli do Élima. A v Élime bolo dvanásť pramenných studní vody a sedemdesiat paliem, a táborili tam.
Ex 15:27 - Potom prišli do Élima. Tam bolo dvanásť pramenných studní vody a sedemdesiat paliem. A tam sa rozložili táborom nad vodami.

Verš 11
A keď odišli od Červeného mora, táborili na púšti Sín.
Ex 16:1 - A odíduc z Élima prišli, celá obec synov Izraelových, na púšť Sín, ktorá je medzi Élimom a medzi Sinaim, pätnásteho dňa druhého mesiaca po ich vyjdení z Egyptskej zeme.

Verš 14
A keď odišli z Alúša, táborili v Refidime, a tam nemal ľud vody na pitie.
Ex 17:1 - Potom sa rušala celá obec synov Izraelových z púšte Sín po svojich stanoviskách na rozkaz Hospodinov, a rozložili sa táborom v Refidíme, kde nebolo vody na pitie pre ľud.

Verš 15
A keď odišli z Refidima, táborili na púšti Sinai.
Ex 19:1 - V treťom mesiaci po vyjdení synov Izraelových z Egyptskej zeme, toho dňa prišli na púšť Sinai.

Verš 16
A keď odišli z púšte Sinai, táborili v Kibrót-hattáve.
Nm 11:34 - Preto nazvali meno toho miesta Kibrót-hattaavé , lebo tam pochovali ľud, tých, ktorí si žiadali.

Verš 40
A počul i Kananej, kráľ Arádu, ktorý býval na juhu v Kananejskej zemi, že idú synovia Izraelovi.
Nm 21:1 - A keď počul Kananej, kráľ Arádu, ktorý býval na juhu, že prišiel Izrael cestou vyzvedačov, bojoval proti Izraelovi a zajal niektorých z neho do zajatia.

Verš 52
vyženiete všetkých obyvateľov zeme zpred svojej tvári a zahubíte všetky ich modlárske obrazy, aj všetky ich liate obrazy zkazíte a zničíte všetky ich výšiny.
Dt 7:2 - A Hospodin, tvoj Bôh, ich vydá pred tebou, a pobiješ ich; istotne ich vyhladíš zarieknuc ich na úplnú záhubu; neučiníš s nimi smluvy ani sa nezľutuješ nad nimi.

Verš 54
A rozdelíte si zem do dedičstva losom podľa svojich čeľadí, takže tomu, ktorého bude viacej, dáte viacej jeho dedičstva, a tomu, ktorého bude menej, dáš menej jeho dedičstva. Miesto, na ktoré komu vyjde los, to bude jeho; podľa pokolení svojich otcov dostanete dedičstvo.
Nm 26:54 - Ktorého bude viacej, tomu dáš viacej dedičstva; ktorého bude menej, tomu dáš menej dedičstva. Každému bude dané jeho dedičstvo podľa počtu jeho počítaných.

Verš 43
A keď odišli z Fúnona, táborili v Obóte.
Nm 21:10 - Potom sa zase rušali synovia Izraelovi a rozložili sa táborom v Obóte.

Verš 41
A keď odišli s vrchu Hora, táborili v Calmone.
Nm 21:4 - Potom sa rušali od vrchu Hora cestou k Červenému moru, aby obišli zem Edomovu, a ľud ustával v duši na ceste.

Verš 55
Ale ak nevyženiete obyvateľov zeme zpred svojej tvári, stane sa to, že tí, ktorých ponecháte z nich, budú tŕňami vo vašich očiach a bodliakmi vo vašich bokoch a budú vás sužovať na zemi, v ktorej budete bývať.
Joz 23:13 - vtedy vedzte istotne, že Hospodin, váš Bôh, nevyženie viacej tých národov zpred vašej tvári, ale vám budú smečkou a pascou a bičom na vaše boky a tŕňami vo vašich očiach, dokiaľ nezahyniete s povrchu tejto dobrej a krásnej zeme, ktorú vám dal Hospodin, váš Bôh.
Sdc 2:3 - A preto som tiež povedal: Nezaženiem ich zpred vašej tvári, a budú vám tŕňami do bokov, a ich bohovia vám budú osídlom.

Verš 49
A pri Jordáne táborili od Bétješimota až po Ábel-šittím v Arbót-moábe.
Nm 25:1 - A Izrael býval v Šittíme. Tu začal ľud smilniť odchádzajúc za dcérami Moábovými,
Joz 2:1 - A Jozua, syn Núnov, poslal zo Šittíma dvoch mužov vyzvedačov, tajne, povediac: Iďte a prehliadnite zem i Jericho. A tak išli a prišli do domu ženy smilnice, ktorej bolo meno Rachab a tam ľahli, aby prenocovali.

Verš 38
A Áron, kňaz, vyšiel na vrch Hor na rozkaz Hospodinov a tam zomrel v štyridsiatom roku po vyjdení synov Izraelových z Egyptskej zeme, piateho mesiaca, prvého dňa toho mesiaca.
Nm 20:25 - Pojmi Árona i Eleazára, jeho syna, a vyveď ich na vrch Hor.
Dt 32:50 - A zomri na vrchu, na ktorý ideš, a buď pripojený ku svojmu ľudu, tak ako zomrel Áron, tvoj brat, na vrchu Hore a bol pripojený ku svojmu ľudu,

Verš 30
A keď odišli z Chašmony, táborili v Moseróte.
Dt 10:6 - A synovia Izraelovi sa rušali z Beerót-bené-jaakána do Mósera. Tam zomrel Áron a tam je i pochovaný, a kňazský úrad konal Eleazár, jeho syn, miesto neho.

Nm 33,3-15 - Rameses Ex 12,37. O smrti egyptských prvorodených porov. Ex 12,29 (Ex 12,12). Sokot (Sukkoth) Ex 12,37; Etam Ex 13,20. K v. 7 porov. Ex 14,2. Púšť Sur Ex 15,22; Mára Ex 15,23; Elim (Vadi Gharandel) Ex 15,27. Púšť Sin Ex 16,1, Dafka a Aluš sa v Ex nespomínajú. Rafidim (Fáran) Ex 17,1; Massa a Meríba Ex 17,7.

Nm 33,16-35 - O púšti Sinaj pozri Ex 19,2; Kibrot-Hatava Nm 11,34; Haserot Nm 11,35. Od Sinaja tiahli Izraelci smerom severným. Retma (Rithma) je asi totožná s 'Ain-Hadra (Nm 11,34). Mená táboríšť, uvedených vo veršoch 19–30, nedajú sa presnejšie určiť. Moserot pozri Dt 10,6. Bene-Jákan je pravdepodobne Birei, 22 km na sever od Kádeša. Bolo by to najsevernejšie táborište, kam Izraeliti na svojej ceste došli, kým sa na rozkaz Pánov neobrátili na spiatočnú cestu, aby okolo Moabska prišli do Kanaánu. Asiongaber treba hľadať v severnej časti Elanského zálivu (Dt 2,8; 1 Kr 9,26; 22,49).

Nm 33,36-49 - O púšti Sin a o Kádeši porov. Nm 20,1 n.; o vrchu Hor Nm 20,22. O aradskom kráľovi Nm 21,1; Obot Nm 21,10; Jeabarim Nm 21,11, porov. aj Nm 21,10–20. Helmondeblataim (Almon Diblathaim) porov. Jer 48,22. Abarim, Fasga, Nebo Nm 21,30; 32,34. Moabské stepi Nm 22,1.

Nm 33,52 - Výšiny Lv 26,30.

Nm 33,54 - Porov. 26,53–56.