výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

4Moj 35, 1-34

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi v Arbót-moábe pri Jordáne, naproti Jerichu a riekol: 2 Prikáž synom Izraelovým, aby dali Levitom z dedičstva svojho državia, mestá na bývanie, aj obvod pre mestá vôkol nich dáte Levitom. 3 A mestá im budú na bývanie, a ich obvody budú pre ich hovädá a pre ich majetky a pre všetky ich zvieratá. 4 A obvody miest, ktoré dáte Levitom, budú takéhoto rozsahu: od múra mesta a na vonok budú na tisíc lakťov dookola. 5 A tedy nameriate vonku za mestom stranu na východ dva tisíce lakťov a stranu na juh dva tisíce lakťov a stranu na západ dva tisíce lakťov a stranu na sever dva tisíce lakťov, a mesto bude v prostredku. To im budú obvody miest. 6 A okrem miest, ktoré dáte Levitom, tých šesť útočištných miest, ktoré dáte nato, aby sa do nich do niektorého utiekol ten, kto niekoho zabil, dáte im ešte štyridsaťdva miest. 7 Všetkých miest, ktoré dáte Levitom, bude štyridsaťosem miest aj s ich obvodami. 8 A mestá, ktoré dáte z državia synov Izraelových, dáte tak, že od toho, kto dostal viacej, vezmete viacej, a od toho, kto dostal menej, vezmete menej. Každý dá Levitom zo svojich miest podľa veľkosti svojho dedičstva, ktoré ktorí zdedili. 9 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol 10 Hovor synom Izraelovým a povieš im: Keď prejdete Jordán a vojdete do Kananejskej zeme, 11 vyznačíte si mestá, ktoré vám budú útočištnými mestami, kam sa utečie vrah, ten, kto niekoho zabil z nedopatrenia. 12 A tie mestá vám budú útočišťom pred pomstiteľom, aby nezomrel vrah, dokiaľ by nestál pred obcou na súd. 13 A tedy z miest, ktoré dáte, budete mať šesť útočištných miest. 14 Tri mestá dáte za Jordánom a tri mestá dáte v Kananejskej zemi, to budú útočištné mestá. 15 Pre synov Izraelových, pre pohostína i pre príchodzieho medzi nimi bude tých šesť miest útočišťom, aby sa ta utiekol každý, kto by zabil niekoho z nedopatrenia. 16 Ale keby niekto uderil niekoho železným nástrojom tak, že by zomrel, je vrah; taký vrah zomrie! 17 A keby niekto uderil niekoho kameňom z ruky, od ktorého môže zomrieť človek, a zomrel by, je vrah; taký vrah zomrie! 18 Alebo keby ho uderil nejakým dreveným nástrojom z ruky, od ktorého môže zomrieť človek, a zomrel by, vrah je, taký vrah zomrie! 19 Sám pomstiteľ krvi zabije vraha; keď ho niekde pristihne, ten ho zabije. 20 A keby niekto z nenávisti sotil niekoho alebo by hodil niečo na neho zúmyselne, a zomrel by; 21 alebo keby ho z nepriateľstva uderil svojou rukou tak, že by zomrel, istotne zomrie ten, kto tak uderil, je vrah. Pomstiteľ krvi zabije vraha, keď ho stretne. 22 Ale keby ho sotil z nenazdania, bez nepriateľstva, alebo keby hodil na neho nejakú vec, nech už by bola jakákoľvek, bez úmyslu, 23 alebo keby ho nevidel a spustil by na neho nejaký kameň, od ktorého by mohol zomrieť človek, a zomrel by, a nebol by mu býval nepriateľom ani by nebol hľadal jeho zlého, 24 vtedy rozsúdi obec medzi tým, kto zabil, a medzi pomstiteľom krvi podľa týchto súdov. 25 A obec vytrhne takého vraha z ruky pomstiteľa krvi a navrátia ho, totiž obec, do mesta jeho útočišťa, do ktorého sa bol utiekol, a bude bývať v ňom až do smrti najvyššieho kňaza, ktorého pomazali svätým olejom. 26 Ale keby sa opovážil vrah a vyšiel by za chotár mesta svojho útočišťa, do ktorého sa utiekol, 27 a pomstiteľ krvi by ho našiel vonku za chotárom mesta jeho útočišťa, a tam by zabil pomstiteľ krvi vraha, nemá viny na krvi, 28 lebo má bývať v meste svojho útočišťa až do smrti najvyššieho kňaza, a len po smrti najvyššieho kňaza navráti sa vrah do zeme svojho državia. 29 A toto vám bude súdnym ustanovením po vašich pokoleniach vo všetkých vašich bydliskách. 30 Ktokoľvek by zabil človeka podľa svedoctva svedkov, zabijú vraha. Ale jeden svedok nebude môcť svedčiť proti niekomu tak, aby zomrel. 31 A nevezmete výplaty za dušu, za život vraha, ktorý súc nešľachetný je hoden smrti, ale doista zomrie. 32 Ani nevezmete výplaty za útek do mesta jeho útočišťa, tak aby sa vrátil a býval v zemi, dokiaľ nezomrie kňaz, 33 aby ste nepoškvrnili zeme, v ktorej ste, lebo taká krv by poškvrnila zem. A takej zemi sa ničím iným nepokryje hriech za krv, ktorá bola vyliata v nej, iba krvou toho, kto ju vylial. 34 A preto nezanečistíš zeme, v ktorej bývate, a vprostred ktorej prebývam ja, lebo ja Hospodin prebývam prostred synov Izraelových.

4Moj 35, 1-34

Verš 2
Prikáž synom Izraelovým, aby dali Levitom z dedičstva svojho državia, mestá na bývanie, aj obvod pre mestá vôkol nich dáte Levitom.
Joz 21:2 - A vraveli im v Síle v zemi Kanaáne a riekli: Hospodin prikázal skrze Mojžiša dať nám mestá na bývanie aj s ich mestskými obvodmi pre náš dobytok.

Verš 6
A okrem miest, ktoré dáte Levitom, tých šesť útočištných miest, ktoré dáte nato, aby sa do nich do niektorého utiekol ten, kto niekoho zabil, dáte im ešte štyridsaťdva miest.
Joz 21:21 - A dali im útočištné mesto vraha Síchem i jeho obvod na pohorí Efraimovom a Gezer i jeho obvod,

Verš 10
Hovor synom Izraelovým a povieš im: Keď prejdete Jordán a vojdete do Kananejskej zeme,
Dt 19:2 - oddelíš si tri mestá prostred svojej zeme, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh, aby si ju zaujal do dedičstva.
Joz 20:2 - Hovor synom Izraelovým a povedz im: Nože dajte útočištné mestá, o ktorých som vám hovoril skrze Mojžiša,

Verš 14
Tri mestá dáte za Jordánom a tri mestá dáte v Kananejskej zemi, to budú útočištné mestá.
Dt 4:41 - Vtedy oddelil Mojžiš tri mestá za Jordánom, na východe slnka,
Joz 20:8 - A za Jordánom pri Jerichu na východ dali Becer na púšti, na rovine, z pokolenia Rúbenovho, a Rámot v Gileáde z pokolenia Gádovho a Golan v Bázane z pokolenia Manassesovho.

Verš 20
A keby niekto z nenávisti sotil niekoho alebo by hodil niečo na neho zúmyselne, a zomrel by;
Dt 19:11 - Ale keby niekto nenávidel svojho blížneho a úkladil by mu a povstanúc na neho uderil by ho smrteľne, takže by zomrel, a keby sa utiekol do niektorého z tých miest,

Verš 30
Ktokoľvek by zabil človeka podľa svedoctva svedkov, zabijú vraha. Ale jeden svedok nebude môcť svedčiť proti niekomu tak, aby zomrel.
Dt 17:6 - Na ústa dvoch svedkov alebo troch svedkov zomrie ten, kto má zomrieť; nezomrie na ústa jedného svedka.
Dt 19:15 - Nepovstane jeden svedok proti niekomu vzťahom na jakúkoľvek neprávosť alebo na jakýkoľvek hriech, nech už by to bol akýkoľvek hriech, ktorým hrešieva človek. Na ústach dvoch svedkov alebo na ústach troch svedkov bude stáť slovo.

Nm 35,5 - Lakeť meral 0,527 m. Leviti dostali z každej strany mesta 2000x1000 lakťov, teda asi 46,8 hektárov pastvín. Pole nedostali, pretože mali dostávať desiatky z úrody. Leviti sídlili roztrúsení po celej krajine, a tak ostali spojivom celého izraelského národa.

Nm 35,19 - Pomstiteľ (gó'él) je najbližší muž z rodiny zavraždeného. Takto to určoval zákon krvnej pomsty (Ex 21,14; Dt 19,12).

Nm 35,25 - Ak ten, čo zapríčinil smrť, nie je vrahom v pravom slova zmysle, v roku, keď umrie veľkňaz, dostane úplnú amnestiu.

Nm 35,30-34 - Vražda sa musela dokázať aspoň dvoma svedkami (Dt 17,6; 19,15). Kto zapríčinil smrť človeka, nemohol sa nijako vykúpiť.