výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

4Moj 34, 1-29

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Prikáž synom Izraelovým a povieš im: Keď vojdete do zeme Kanaána - to je tá zem, ktorá vám pripadne do dedičstva, zem Kanaána, podľa svojich hraníc -, 3 južná strana vám bude od púšte Tsin popri území Edomovom. A južná hranica vám bude od konca Slaného mora na východ. 4 A hranica sa vám obráti od juhu hore ku svahu Akrabbím a prejde do Tsina a bude mať svoje východiská južne od Kádeš-barnee a vyjde do Chacar-adára a odtiaľ prejde do Acmony. 5 A hranica sa obráti z Acmony k Egyptskému potoku a bude sa tiahnuť na západ a vyjde k moru. 6 A čo do západnej hranice, budete mať Veľké more, to bude hranicou. To vám bude západnou hranicou. 7 A toto vám bude severnou hranicou: od Veľkého mora vyznačíte si vrch Hor. 8 Od vrchu Hor si vyznačíte hranicu až ta, kde sa vchádza do Hamatu, a hranica sa bude končiť pri Cedáde. 9 A odtiaľ vyjde hranica do Zifróna a bude sa končiť pri Chacar-enáne. To vám bude severnou hranicou. 10 A konečne si vyznačíte za hranicu na východ: od Chacar-enána do Šefáma. 11 A zo Šefáma pojde hranica dolu do Ribly od východu Ajina. Potom pojde hranica dolu a bude sahať až ku strane mora Kineret, na východ. 12 A hranica pojde dolu k Jordánu a bude sa končiť pri Slanom mori. To vám bude tá zem podľa svojich hraníc dookola. 13 A Mojžiš prikázal synom Izraelovým a riekol: Toto je tá zem, ktorú dostanete do dedičstva losom, ktorú prikázal Hospodin dať deviatim pokoleniam a polovici pokolenia Manassesovho. 14 Lebo pokolenie synov Rúbenových podľa domu svojich otcov a pokolenie synov Gádových podľa domu svojich otcov už vzali, aj polovica pokolenia Manassesovho už vzali svoje dedičstvo. 15 Dve pokolenia a polovica pokolenia vzali svoje dedičstvo za Jordánom naproti Jerichu, na východ, na východ slnka. 16 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 17 Toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia zem do dedičstva: Eleazár, kňaz, a Jozua, syn Núnov. 18 A priberiete po jednom kniežati z každého pokolenia, aby spolu s vami rozdelili zem do dedičstva. 19 A toto sú mená tých mužov: za pokolenie Júdovo Kálef, syn Jefunneho; 20 za pokolenie synov Simeonových Šemuel, syn Ammihúdov; 21 za pokolenie Benjaminovi Elidád, syn Kislonov; 22 za pokolenie synov Dánových knieža, Bukki, syn Jogliho; 23 za synov Jozefových: za pokolenie synov Manassesových knieža, Channiel, syn Efodov; 24 za pokolenie synov Efraimových knieža, Kemuel, syn Šiftánov; 25 za pokolenie synov Zabulonových knieža, Elicáfan, syn Parnáchov; 26 za pokolenie synov Izachárových knieža, Paltiel, syn Azzánov; 27 za pokolenie synov Aserových knieža, Achihúd, syn Šelomiho, 28 a za pokolenie synov Naftaliho knieža, Pedahel, syn Ammihúdov. 29 To sú tí, ktorým prikázal Hospodin, aby rozdelili synom Izraelovým dedičstvo v Kananejskej zemi.

4Moj 34, 1-29

Verš 17
Toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia zem do dedičstva: Eleazár, kňaz, a Jozua, syn Núnov.
Joz 14:1 - A toto sú krajiny, ktoré dostali synovia Izraelovi do dedičstva v zemi Kanaána, ktoré im rozdelili do dedičstva Eleazár, kňaz a Jozua, syn Núnov, a hlavy otcov pokolení synov Izraelových.

Verš 3
južná strana vám bude od púšte Tsin popri území Edomovom. A južná hranica vám bude od konca Slaného mora na východ.
Joz 15:1 - A toto bol los pokolenia synov Júdových po ich čeľadiach. Pripadol im k hranici Edoma púšte Tsin na juh, od najďaľšieho kraja poludnieho.

Nm 34,3-5 - Južná hranica zasľúbenej zeme išla od južného konca Mŕtveho mora smerom na juhozápad až po Kadešbarnu a odtiaľ smerom západoseverným až k Stredozemnému moru. Egyptský potok je dnešný Vadi el-Ariš.

Nm 34,6 - Hranicou západnou bolo Stredozemné more.

Nm 34,7-9 - Hranica severná sa dnes s určitosťou naznačiť nedá. Mienky sú rozličné. Niektorí autori sa domnievajú, že zasľúbená zem na severe bola by sa tiahla od Tripolisu smerom na východ k Libanonu atď. Pravdepodobnejšia je domnienka, ktorá severnú hranicu kladie od Nahr el-Kasimije, rieky, čo severne od Týru vteká do Stredozemného mora. Odtiaľ by hranica išla južne od Libanona – Hor by bol dnešný vrch Džebel el-Šukif – k východu z Ematu, čiže k údoliu, čo je medzi riekami Nahr Litani a Nahr Hasbáni, cez Celosýriu k Hasar Enanu, čiže kraju, kde pramení Jordán.

Nm 34,10-12 - Východná hranica zasľúbenej zeme je Genezaretské jazero, Jordán a Mŕtve more.