výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

4Moj 27, 1-23

1 Potom pristúpily dcéry Celafchada, syna Chéferovho, syna Gileádovho, syna Machírovho, syna Manassesovho, z čeľadí Manassesa, syna Jozefovho. Toto sú mená jeho dcér: Machla a Noa, Chogla, Milka a Tirca. 2 A postavily sa pred Mojžišom a Eleazárom, kňazom, pred kniežatami a pred celou obcou pri dveriach stánu shromaždenia a riekly: 3 Náš otec zomrel na púšti, a on nebol v obci tých, ktorí sa boli srotili proti Hospodinovi, v obci Kóracha, lebo zomrel za svoj hriech a nemal synov. 4 Nuž prečo má byť vyhladené meno nášho otca zpomedzi jeho čeľade, keď nemal syna? Daj nám vlastníctvo medzi bratmi nášho otca! 5 A Mojžiš predložil ich vec Hospodinovi. 6 A Hospodin riekol Mojžišovi takto: 7 Správne hovoria dcéry Celafchadove. Áno, dáš im vlastníctvo dedičstva medzi bratmi ich otca a dáš, aby prešlo dedičstvo ich otca na ne. 8 A synom Izraelovým budeš hovoriť: Keby niekto zomrel a syna by nemal, dáte, aby prešlo jeho dedičstvo na jeho dcéru. 9 Keby nemal ani dcéry, dáte jeho dedičstvo jeho bratom. 10 A keby nemal ani bratov, dáte jeho dedičstvo bratom jeho otca. 11 A keby jeho otec nemal bratov, dáte jeho dedičstvo jeho pokrevnému, ktorý mu je najbližší z jeho čeľade a zaujme ho dedične. A bude to synom Izraelovým za súdne ustanovenie, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 12 A Hospodin riekol Mojžišovi: Vyjdi hore na tento vrch Abárim a vidz zem, ktorú som dal synom Izraelovým. 13 A keď ju uvidíš, budeš pripojený k svojmu ľudu i ty, jako bol pripojený Áron, tvoj brat, 14 pretože ste sa vzopreli proti môjmu rozkazu na púšti Tsin, vtedy, keď sa svárila obec, kde ste ma mali posvätiť pri tých vodách pred ich očami. To sú tie vody sváru v Kádeši, na púšti Tsin. 15 A Mojžiš hovoril Hospodinovi a riekol: 16 Nech ustanoví Hospodin, Bôh duchov, ducha každého tela, schopného muža nad obcou, 17 ktorý pojde von pred nimi a ktorý bude vchádzať pred nimi, ktorý ich bude vyvádzať a ktorý ich bude vovádzať, aby nebola obec Hospodinova jako ovce, ktoré nemajú pastiera. 18 A Hospodin riekol Mojžišovi: Pojmi si Jozuu, syna Núnovho, muža, v ktorom je duch, a položíš na neho svoju ruku. 19 Postavíš ho pred Eleazára, kňaza, a pred celú obec a prikážeš mu pred ich očami. 20 A dáš na neho zo svojej slávy, aby ho poslúchali, celá obec synov Izraelových. 21 A postaví sa pred Eleazárom, kňazom, ktorý sa bude za neho dopytovať tak, ako je obyčaj pri úrim, pred Hospodinom. Na jeho rozkaz vyjdú a na jeho rozkaz vojdú, on i všetci synovia Izraelovi s ním i celá obec. 22 A Mojžiš učinil tak, ako mu prikázal Hospodin, pojal Jozuu a postavil ho pred Eleazára, kňaza, a pred celú obec. 23 A položil svoje ruky na neho a prikázal mu tak, ako hovoril Hospodin skrze Mojžiša.

4Moj 27, 1-23

Verš 1
Potom pristúpily dcéry Celafchada, syna Chéferovho, syna Gileádovho, syna Machírovho, syna Manassesovho, z čeľadí Manassesa, syna Jozefovho. Toto sú mená jeho dcér: Machla a Noa, Chogla, Milka a Tirca.
Nm 26:33 - A Celafchad, syn Chéferov, nemal synov, iba dcéry. A mená dcér Celafchadových boly: Machla a Noa, Chogla, Milka a Tirca.
Nm 36:2 - a riekli: Hospodin prikázal môjmu pánovi, dať synom Izraelovým zem do dedičstva losom, a taktiež bolo prikázané môjmu pánovi od Hospodina, aby dal dedičstvo Celafchada, nášho brata, jeho dcéram.
Joz 17:3 - Ale Celafchad, syn Chéfera, syna Gileáda, syna Machíra, syna Manassesovho, nemal synov iba dcéry. A toto sú mená jeho dcér: Macha, Noa, Chogla, Milka a Tirca,

Verš 3
Náš otec zomrel na púšti, a on nebol v obci tých, ktorí sa boli srotili proti Hospodinovi, v obci Kóracha, lebo zomrel za svoj hriech a nemal synov.
Nm 14:35 - Ja Hospodin som hovoril, že to istotne učiním celej tejto zlej obci, všetkým tým, ktorí sa srotili proti mne; na tejto púšti pohynú a tu pomrú.
Nm 26:64 - A medzi týmito nebolo niktorého z tamtých počítaných od Mojžiša a od Árona, kňaza, ktorí počítali synov Izraelových na púšti Sinai.
Nm 16:1 - A Kórach, syn Jishára, syna Keháta, syna Léviho, pojal so sebou mužov i Dátan a Abíram, synovia Eliábovi, jako aj Ón, syn Peletov, synovia Rúbenovi,

Verš 7
Správne hovoria dcéry Celafchadove. Áno, dáš im vlastníctvo dedičstva medzi bratmi ich otca a dáš, aby prešlo dedičstvo ich otca na ne.
Nm 36:2 - a riekli: Hospodin prikázal môjmu pánovi, dať synom Izraelovým zem do dedičstva losom, a taktiež bolo prikázané môjmu pánovi od Hospodina, aby dal dedičstvo Celafchada, nášho brata, jeho dcéram.

Verš 12
A Hospodin riekol Mojžišovi: Vyjdi hore na tento vrch Abárim a vidz zem, ktorú som dal synom Izraelovým.
Dt 32:48 - A Hospodin hovoril Mojžišovi toho istého dňa a riekol:

Verš 13
A keď ju uvidíš, budeš pripojený k svojmu ľudu i ty, jako bol pripojený Áron, tvoj brat,
Nm 20:24 - Áron bude pripojený k svojmu ľudu, lebo nevojde do zeme, ktorú som dal synom Izraelovým, pretože ste sa boli sprotivili môjmu rozkazu pri vodách sváru.

Verš 14
pretože ste sa vzopreli proti môjmu rozkazu na púšti Tsin, vtedy, keď sa svárila obec, kde ste ma mali posvätiť pri tých vodách pred ich očami. To sú tie vody sváru v Kádeši, na púšti Tsin.
Nm 20:12 - Potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi: Preto, že ste mi neverili, aby ste ma boli posvätili pred očami synov Izraelových, preto nevovediete tohoto shromaždenia do zeme, ktorú som im dal.
Nm 20:12 - Potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi: Preto, že ste mi neverili, aby ste ma boli posvätili pred očami synov Izraelových, preto nevovediete tohoto shromaždenia do zeme, ktorú som im dal.

Verš 16
Nech ustanoví Hospodin, Bôh duchov, ducha každého tela, schopného muža nad obcou,
Nm 16:22 - Ale oni padli na svoju tvár a riekli: Ó, silný Bože, Bože duchov, každého tela, či keď zhreší jediný človek, budeš sa preto hnevať na celú obec?
Heb 12:9 - A potom: svojho tela otcov sme mali za kázniteľov a ostýchali sme sa; či sa tedy o mnoho viacej nepodriadime Otcovi duchov, aby sme žili?!

Verš 17
ktorý pojde von pred nimi a ktorý bude vchádzať pred nimi, ktorý ich bude vyvádzať a ktorý ich bude vovádzať, aby nebola obec Hospodinova jako ovce, ktoré nemajú pastiera.
1Kr 22:17 - Vtedy riekol: Videl som všetkého Izraela rozptýleného po vrchoch ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A Hospodin riekol: Títo nemajú pána, nech sa navrátia každý do svojho domu v pokoji.
Mt 9:36 - A keď videl tie zástupy, hlbokou ľútosťou bol pohnutý nad nimi, že boli zmorení a rozptýlení jako ovce, nemajúce pastiera.
Mk 6:34 - A keď vyšiel Ježiš z lode, videl veliký zástup ľudí a bolo mu ich ľúto, pretože boli jako ovce, nemajúce pastiera, a začal ich učiť mnohým veciam.

Verš 18
A Hospodin riekol Mojžišovi: Pojmi si Jozuu, syna Núnovho, muža, v ktorom je duch, a položíš na neho svoju ruku.
Dt 3:21 - A Jozuovi som prikázal toho času povediac: Tvoje oči videly všetko, čo učinil Hospodin, váš Bôh, týmto dvom kráľom: tak učiní Hospodin všetkým kráľovstvám, do ktorých pojdeš, ta na druhú stranu.
Dt 34:9 - A Jozua, syn Núnov, bol plný ducha múdrosti, lebo Mojžiš vzložil svoje ruky na neho, a poslúchali ho synovia Izraelovi a činili tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

Verš 21
A postaví sa pred Eleazárom, kňazom, ktorý sa bude za neho dopytovať tak, ako je obyčaj pri úrim, pred Hospodinom. Na jeho rozkaz vyjdú a na jeho rozkaz vojdú, on i všetci synovia Izraelovi s ním i celá obec.
Ex 28:30 - A dáš do náprsníka súdu urím a thumím , a budú na srdci Áronovom, keď bude vchádzať pred Hospodina, a Áron bude nosiť súd synov Izraelových na svojom srdci pred Hospodinom ustavične.
Lv 8:8 - položil na neho náprsník a do náprsníka dal urím a thumím,

Nm 27,1-4 - Rozprava súvisí so sčítaním ľudu. Sčítaní boli len dospelí mužovia a zem sa mala rozdeliť medzi jednotlivé rodiny. Naskytla sa otázka: čo sa stane, keď niektorý z mužov nezanechal mužského potomka?

Nm 27,8-11 - Tento zákon, ktorý háji právo rodiny na dedičný majetok, doplní sa ešte v hl. 36. Zákon má ten istý cieľ ako levirátsky zákon Gn 38,8; Dt 25,5 n.

Nm 27,12-14 - Pozri pozn. k Abarim 21,20. O Áronovej smrti 20,22–29. O púšti Sin 13,22. O hriechu Mojžišovom a Áronovom porov. 20,10 n.

Nm 27,15-17 - Mojžiš odovzdane prijíma trest Boží. Nemyslí však ani vtedy na seba, lež na ľud, ktorý mu Pán zveril.

Nm 27,18-19 - Jozue ukázal sa neraz ozaj schopným nástupcom Mojžišovým Ex 17,9; 24,13; 32,17; Nm 13,10.16; 14,6.30.38. Muž, v ktorom je duch, muž, ktorý má potrebné vlastnosti, aby bol vodcom ľudu: rozumnosť, pevnosť a odhodlanosť. Vkladanie rúk zobrazuje prenesenie poslania, čiže úradu a moci.

Nm 27,20-22 - Jozue nebude mať všetky prednosti, čo mal Mojžiš. Už nebude zákonodarcom, nebude v úzkom spojení s Pánom, Pán nebude k nemu hovoriť z tváre do tváre, ale Jozue sa dozvie vôľu Pánovu prostredníctvom veľkňaza, ktorý sa poradí s urim a tumim (Ex 28,30).