výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

4Moj 6, 1-27

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Hovor synom Izraelovým a povieš im: Keby niekto, už či muž a či žena, učinil zvláštny sľub, totiž sľub nazareja , aby sa oddelil pre Hospodina, 3 oddelí sa, zdrží sa vína a opojného nápoja vôbec ani nebude piť octu z vína ani octu z nijakého opojného nápoja ani nebude piť ničoho tekutého z hrozien ani hrozien, už či sviežich a či suchých, nebude jesť. 4 Po všetky dni svojho nazarejstva nebude jesť ničoho z toho, čo pochádza z vínneho kmeňa, od zrna až do šupy. 5 Po všetky dni sľubu jeho nazarejstva neprejde britva po jeho hlave. Dokiaľ sa nevyplnia dni, na ktoré sa oddelil pre Hospodina, svätým bude; nechá voľne rásť vlasy svojej hlavy. 6 Po všetky dni, na ktoré sa oddelí pre Hospodina, nevojde k mŕtvemu telu. 7 Nepoškvrní sa ani pre svojho otca ani pre svoju mať, pre svojho brata ani pre svoju sestru, keby zomreli, lebo nazarejstvo jeho Boha je na jeho hlave. 8 Po všetky dni svojho nazarejstva bude svätým Hospodinovi. 9 A keby niekto zomrel pri ňom, náhle a z nenazdania, a poškvrnil by hlavu jeho nazarejstva, oholí svoju hlavu v deň svojho očisťovania, siedmeho dňa ju oholí. 10 A ôsmeho dňa donesie dvoje hrdličiek alebo dve holúbätá ku kňazovi, ku dveriam stánu shromaždenia. 11 A kňaz bude obetovať jedno obeťou za hriech a jedno zápalnou obeťou a prikryje na ňom hriech a tak ho očistí od toho, čím zhrešil nad mŕtvym, a posvätí jeho hlavu v ten deň. 12 A oddelí Hospodinovi dni svojho nazarejstva a donesie ročného baránka na obeť za previnenie a tamtie prvé dni padnú, lebo jeho nazarejstvo je poškvrnené. 13 A toto je zákon nazarejov: v deň, v ktorý sa naplnia dni jeho nazarejstva, dovedú ho ku dveriam stánu shromaždenia. 14 A bude obetovať svoj obetný dar Hospodinovi, jedného ročného baránka bez vady zápalnou obeťou a jednu ročnú ovcu bez vady obeťou za hriech a jedného barana bez vady pokojnou obeťou. 15 A koš nekvasených chlebov, koláče z jemnej múky bielej, zamiesené v oleji, a nekvasené tenké osúchy, pomazané olejom, a ich obilnú obeť aj ich liate obeti. 16 A kňaz bude obetovať pred Hospodinom a učiní jeho obeť za hriech i jeho zápalnú obeť. 17 Barana bude obetovať bitnou obeťou pokojnou Hospodinovi s košom nekvasených chlebov a taktiež bude obetovať kňaz jeho obilnú obeť i jeho liatu obeť. 18 A nazarej oholí hlavu svojho nazarejstva pri dveriach stánu shromaždenia a vezme vlasy hlavy svojho nazarejstva a dá na oheň, ktorý bude pod bitnou obeťou pokojnou. 19 Potom vezme kňaz varené plece z barana a jeden nekvasený koláč z koša a jeden nekvasený osúch a dá to na ruky nazareja, keď si už bol oholil svoje nazarejstvo. 20 A kňaz bude sem a ta vznášať tie veci obeťou povznášania pred Hospodinom. Je to svätá vec a bude patriť kňazovi i s prsami obeti povznášania i s lopatkou obeti pozdvihnutia, a potom bude piť nazarej víno. 21 To je zákon nazarejov, ktorý sľúbi svoj obetný dar Hospodinovi so svojím nazarejstvom krome toho, čo by viacej mohla učiniť jeho ruka. Podľa svojho sľubu, ktorý sľúbil, tak učiní podľa zákona svojho nazarejstva. 22 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 23 Hovor Áronovi a jeho synom a povedz: Takto budete žehnať synov Izraelových hovoriac im: 24 Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ostríha. 25 Nech dá Hospodin svietiť na teba svojej tvári a nech ti je milostivý. 26 Nech pozdvihne Hospodin na teba svoju tvár a nech ti dá pokoj. 27 A položia moje meno na synov Izraelových, a ja ich požehnám.

4Moj 6, 1-27

Verš 18
A nazarej oholí hlavu svojho nazarejstva pri dveriach stánu shromaždenia a vezme vlasy hlavy svojho nazarejstva a dá na oheň, ktorý bude pod bitnou obeťou pokojnou.
Sk 21:24 - pojmi si tých a očisti sa obradne s nimi a vynalož na nich, koľko vyžaduje ich sľub, aby si dali ostrihať hlavu, a zvedia všetci, že nie je nič pravdy na tom, čo počuli o tebe, ale že aj sám zachovávaš zákon.

Verš 20
A kňaz bude sem a ta vznášať tie veci obeťou povznášania pred Hospodinom. Je to svätá vec a bude patriť kňazovi i s prsami obeti povznášania i s lopatkou obeti pozdvihnutia, a potom bude piť nazarej víno.
Ex 29:27 - Tedy posvätíš hruď obeti povznášania a lopatku obeti pozdvihnutia, to, čo bolo sem a ta povznášané, a čo bolo pozdvihnuté z barana naplnenia ruky, z toho, čo bude Áronovi, a z toho, čo bude jeho synom.

Verš 5
Po všetky dni sľubu jeho nazarejstva neprejde britva po jeho hlave. Dokiaľ sa nevyplnia dni, na ktoré sa oddelil pre Hospodina, svätým bude; nechá voľne rásť vlasy svojej hlavy.
Sdc 13:5 - Lebo hľa, počneš a porodíš syna, a britva nech nevstúpi na jeho hlavu, lebo chlapča bude nazarejom Božím od života matky, a on započne zachraňovať Izraela z ruky Filištínov.
1Sam 1:11 - A sľúbila sľub a riekla: Hospodine Zástupov, ak pohliadnuť pohliadneš na trápenie svojej dievky a rozpomenieš sa na mňa a nezabudneš na svoju dievku, ale dáš svojej dievke plod mužského pohlavia, dám ho Hospodinovi, aby bol jeho po všetky dni svojho života, a britva nevstúpi na jeho hlavu.

Nm 6,1 - Najväčším zo sľubov bol tzv. sľub nazireátu, hebr. neder nazír – ,sľub odlúčenia' alebo ,zdržovania sa'. Kto sa zaviazal týmto sľubom, zasvätil a oddal sa priamo Pánovi. Predmetom sľubu bolo vždy niečo dovolené, sľubujúci sa však z lásky k Bohu zriekal toho "dovoleného" buď na čas, alebo na celý život. Sľub sa konal najviac len dočasne, ale nikdy nie na kratšie, ako na mesiac. Doživotný sľub mal napr. Samson (Sdc 13,5.7), Samuel (1 Sam 1,11) a sv. Ján Krstiteľ (Lk 1,15). Sľub nazireátu mohli urobiť muž alebo žena, ba aj rodičia za svoje deti, hoci sa ešte ani nenarodili (Sdc 13,13.14). Pôvod tohto sľubu je predmojžišovský. Mojžiš ho už uvádza ako známy.

Nm 6,9-12 - Ak niekto z neopatrnosti prerušil sľub nazireátu, musel sa očisťovať. A dočasný nazireát musel začať znova. Sväté písmo nehovorí o prerušení dobrovoľnom, to sa istotne trestalo veľmi prísne.

Nm 6,13-17 - Pri ukončení nazireátu, teda času, na ktorý sa niekto zasvätil Bohu, prinášali sa také obety ako pri svätení kňazstva (Ex 29; Lv 8). Za nevedomé hriechy, ktoré spáchal v čase svojho zasvätenia, prinesie na obetu za hriech jednoročného baránka a jednoročnú jahnicu (Lv 4,2). Pokojnou žertvou ďakoval za šťastlivé ukončenie zasvätenia a potvrdzoval aj priateľstvo s Pánom.

Nm 6,18-21 - Často sa stávalo, že pri ukončení sľubu za chudobných platili výlohy bohatší Izraeliti (Sk 21,23).

Nm 6,22-27 - Kňazi mali právo a povinnosť žehnať ľud (Dt 10,8; 21,5). Formulka požehnania v troch veršoch obsahuje trojité želanie: Božiu ochranu, jeho milosrdenstvo a pokoj. Tri razy sa opakuje aj meno Pán. V tomto požehnaní Otcovia videli náznak tajomstva Najsv. Trojice.