výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

4Moj 24, 1-25

1 Vtedy keď videl Balám, že sa to ľúbi Hospodinovi, aby dobrorečil Izraelovi, neišiel už hľadať čarov ako vše predtým, ale obrátil svoju tvár k púšti. 2 A keď pozdvihol Balám svoje oči, videl Izraela, že leží podľa svojich pokolení, a prišiel na neho Duch Boží. 3 Vtedy začal slávnostne svoju prorockú reč a riekol: Toto hovorí jako výrok Boží Balám, syn Beorov, a hovorí to muž, ktorý má otvorené oko; 4 hovorí ten, ktorý čuje reči silného Boha, ktorý vídava videnia Všemohúceho, ktorý keď aj upadne do spánku, má odkryté oči duše. 5 Oj, aké krásne sú tvoje stány, ó, Jakobe, tvoje príbytky, ó, Izraelu! 6 Tiahnu sa jako potočné doliny; sú jako zahrady popri rieke, jako stromy aloe, ktoré sadil Hospodin, ako cedry nad vodami! 7 Voda potečie z jeho vedier, a jeho semeno na mnohých vodách; jeho kráľ bude vyvýšený viacej než Agag a jeho kráľovstvo sa povznesie. 8 Silný Bôh ho vyviedol z Egypta; vládu má, jako je vláda jednorožca. Požerie národy, svojich protivníkov, a ich kosti rozdrví a poprebáda ich svojimi šípami. 9 Sklonil sa, leží jako lev a jako ľvica; ktože ju soženie, aby vstala?! Ten, kto ti bude žehnať, bude požehnaný; a kto by ti zlorečil, bude zlorečený! 10 Vtedy sa zapálil hnev Balákov na Baláma, a pľasknúc rukami riekol Balák Balámovi: Zlorečiť mojim nepriateľom som ťa povolal, a hľa, ty neprestajne dobrorečíš, toto už po tretí raz! 11 A tak teraz sa prac a utekaj na svoje miesto! Povedal som, že ťa budem veľmi ctiť, ale hľa, Hospodin nedal, aby sa ti dostalo cti. 12 Na to povedal Balám Balákovi? Či som azda nehovoril už aj tvojim poslom, ktorých si poslal ku mne, 13 že ani keby mi dal Balák plný svoj dom striebra a zlata, nemohol by som prestúpiť rozkaz Hospodinov a učiniť zo svojho srdca už či dobré či zlé? Povedal som, že čo mi bude hovoriť Hospodin, to budem hovoriť. 14 A teraz hľa, ja idem ku svojmu ľudu. Poď, dajúc radu oznámim ti, čo učiní tento ľud tvojmu ľudu v posledných dňoch. 15 Tu začal slávnostne svoju prorockú reč a riekol: Toto hovorí Balám, syn Beorov, a hovorí to muž, ktorý má otvorené oko, 16 a hovorí ten, ktorý čuje reči silného Boha, ktorý zná známosť Najvyššieho, vídava videnia Všemohúceho, ktorý, aj keď upadne do spánku, má odkryté oči duše. 17 Uvidím ho, ale nie teraz: pozorovať ho budem, ale nie z blízka. Hviezda vyjde z Jakoba, a povstane berla z Izraela, zbije kúty Moábove a rozdrtí všetkých synov hrmotu vojny. 18 Edom bude majetkom, i Seir bude majetkom, jeho nepriatelia. Ale Izrael dokáže hrdinskú silu. 19 A bude panovať pošlý z Jakoba a zahubí ostatok z mesta. 20 Keď uvidel Amalecha, začal i tu slávnostne svoju prorockú reč a riekol: Amalech je počiatkom a prvotinou národov, a jeho sledné bude to, že zahynie navždy. 21 A vidiac Kénitu začal slávnostne svoju prorockú reč a riekol: Pevné je tvoje bydlisko, a tvoje hniezdo je položené na skalu! 22 Isteže nebude Kain na spálenie. Dokedy? Assúr ťa zavedie do zajatia. 23 A ešte započal slávnostne svoju prorockú reč a riekol: Oj, beda, kto bude žiť, keď to učiní silný Bôh? 24 Lode priplujú od brehov Kittím a zohnú Assúra, zohnú i Hébera; aj on zahynie navždy. 25 Potom vstal Balám, išiel a navrátil sa na svoje miesto. Aj Balák išiel svojou cestou.

4Moj 24, 1-25

Verš 8
Silný Bôh ho vyviedol z Egypta; vládu má, jako je vláda jednorožca. Požerie národy, svojich protivníkov, a ich kosti rozdrví a poprebáda ich svojimi šípami.
Nm 23:22 - Silný Bôh ich vyviedol z Egypta; vládu má, jako je vláda jednorožca.

Verš 9
Sklonil sa, leží jako lev a jako ľvica; ktože ju soženie, aby vstala?! Ten, kto ti bude žehnať, bude požehnaný; a kto by ti zlorečil, bude zlorečený!
Gn 49:9 - Júda je ľvíča. Od lúpeže, môj synu, odišiel si hore. Sklonil sa, leží jako lev a jako ľvica; kto ho zobudí, aby vstal?!
Nm 23:24 - Hľa, ľud, povstane jako ľvica a vzchopí sa jako mladý lev: neľahne, dokiaľ nebude žrať koristi a nenapije sa krvi pobitých.

Verš 19
A bude panovať pošlý z Jakoba a zahubí ostatok z mesta.
2Sam 8:14 - A osadil v Edomei posádky, po celej Edomei osadil posádky. A všetci Edomejci stali sa služobníkmi Dávidovými. A tak tedy chránil Hospodin Dávida všade, kamkoľvek išiel.

Verš 13
že ani keby mi dal Balák plný svoj dom striebra a zlata, nemohol by som prestúpiť rozkaz Hospodinov a učiniť zo svojho srdca už či dobré či zlé? Povedal som, že čo mi bude hovoriť Hospodin, to budem hovoriť.
Nm 22:18 - Na to odpovedal Balám a riekol služobníkom Balákovým: Ani keby mi dal Balák plný svoj dom striebra a zlata, nemohol by som prestúpiť rozkaz Hospodina, svojho Boha, aby som učinil proti nemu už či malé a či veľké.

Nm 24,5 - Tretie požehnanie opisuje úrodnosť zeme Kanaánu, v ktorej Izrael bude bývať (5–7), moc a slávu izraelského kráľovstva (8. 9), ktorú si získa vo víťazných bojoch.

Nm 24,7 - Agag je spoločné meno všetkých amalekitských kráľov, ako faraón zasa egyptských alebo abimelech filištínskych vladárov. Je dosť možné, že sa tak volal kráľ Amalekitov, ktorý bojoval proti Izraelitom na Sinajskom polostrove Ex 17,8. Tu predstavuje meno Agag všetkých nepriateľov Izraela, v širšom zmysle.

Nm 24,8 - Pozri aj 23,22. Rohy boli symbolom sily. Zubrie rohy naznačujú veľkú moc Pánovu.

Nm 24,9 - Ten, kto ťa požehná… porov. Gn 27,29.

Nm 24,14 - Porov. Gn 49,1.

Nm 24,15-19 - Také požehnanie, čiže takú veštbu, nežiadal si Balak od Baláma. Balám ju prednáša akoby mimovoľne. Balám vidí, že v budúcnosti Izrael bude mať slávne kráľovstvo. Hviezda je odznakom slávy a žezlo moci (Gn 49,10; Iz 14,12; Zjv 1,16.20; 2,1; 9,1.). Proroctvo o zničení všetkých nepriateľov Izraela začalo sa uskutočňovať za Dávida a jeho nástupcov a do rozhodného štádia sa dostalo za časov Mesiáša – Kráľa. Aj v iných predpovediach volá sa Mesiáš "svetlo" (Iz 9,1), "zornica" (2 Pt 1,19; Zjv 22,16) a "kráľ" (Ž 2).

Nm 24,20 - Amalekiti spomínajú sa už za časov Abrahámových (Gn 14,7). Bol to starý národ: prvý medzi národmi. Iní autori vykladajú, že Amalekiti boli prví, čo bojovali proti Izraelitom (Ex 17,8 n.; Nm 14,43.45). Zánik Amalekitov začal sa za Šaula a dokonal sa za Ezechiáša (1 Sam 15,8 n.; 27,8; 30,9 n.; 1 Krn 4,43).

Nm 24,21-22 - Kenejci boli s Izraelom v priateľstve od najstarších čias. Mojžišov švagor Hobab bol Kenejec (Sdc 1,16; 4,11). Čiastka Kenejcov pripojila sa ku kmeňu Júdovmu (Sdc 1,16), čiastka ku kmeňu Neftaliho (Sdc 4,11). Po zaujatí Kanaánu Kenejci sa osadili v blízkosti Izraela, na juhu Mŕtveho mora. Kenejci boli spojencami Amalekitov a prináležali vlastne k Madiánčanom. Preto predpoveď o Kenejcoch možno chápať ako proroctvo o Madiánčanoch, ktorí sa spolčili s Moabčanmi proti Izraelitom (22,4.7; 25,1.14.17). O Kenejcoch porov. Gn 15,19. Kain značí Kenejcov.

Nm 24,23-24 - V tejto slohe Balám zvestuje zánik asýrskej ríše. Nebezpečenstvo pre Asýriu príde od západu (Macedónci, Gréci a Rimania). Kitim v užšom slova zmysle boli obyvatelia ostrova Cyprus, v širšom zmysle však obyvatelia ostrovov a pobreží na západ od Palestíny, teda národy v okruhu Stredo zemného mora. Heber je podľa súvisu najskôr synonymné slovo s Asýrom (Aššurom), označuje národy na východ od Eufratu (ako Babylonci, Elamčania, Aramejci atď.). Napokon však aj Kitim, kráľovstvá v okolí Stredozemného mora, padnú. O tomto bude prorokovať Daniel, ktorý oznámi, že Mesiáš na rumovisku kráľovstiev zbuduje svoje večné Kráľovstvo.