výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

4Moj 8, 1-26

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Hovor Áronovi a povieš mu: Keď rozsvietiš lampy, do popredia svietnika bude svietiť sedem lámp. 3 A Áron učinil tak, do popredia svietnika rozsvietil jeho lampy, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 4 A práca svietnika bola toto: bol z kujného zlata; od svojho drieku až po svoje kvety celý bol z kujného zlata, zhotovený podľa vzoru, ktorý ukázal Hospodin Mojžišovi, taký učinil svietnik. 5 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 6 Vezmi Levitov zpomedzi synov Izraelových a očisti ich. 7 A takýmto spôsobom ich očistíš: Pokropíš ich vodou, očisťujúcou od hriechu, a dajú, aby prešla britva po celom ich tele, operú svoje rúcho a tak sa očistia. 8 A vezmú junca i jeho obilnú obeť, bielu múku jemnú, zamiesenú v oleji, a druhého junca vezmeš na obeť za hriech. 9 Potom povieš Levitom, aby pristúpili pred stán shromaždenia, a shromaždíš celú obec synov Izraelových. 10 A dovedieš Levitov pred Hospodina, a synovia Izraelovi vzložia svoje ruky na Levitov. 11 A Áron bude sem a ta vznášať Levitov obeťou povznášania pred Hospodinom od synov Izraelových a budú nato, aby konali službu Hospodinovu. 12 Na to Levitovia vzložia svoje ruky na hlavu juncom, a ty obetuj jedného obeťou za hriech a druhého zápalnou obeťou Hospodinovi, aby si pokryl hriech na Levitoch. 13 A postavíš Levitov pred Árona a pred jeho synov a budeš ich sem a ta vznášať obeťou povznášania Hospodinovi. 14 A oddelíš Levitov zprostred synov Izraelových, a tak budú Levitovia moji. 15 Potom vojdú Levitovia, aby slúžili stánu shromaždenia. A tedy očistíš ich a budeš ich sem a ta vznášať obeťou povznášania, 16 lebo mne sú cele daní zpomedzi synov Izraelových namiesto všetkého toho, čo otvára ktorýkoľvek život; za prvorodených všetkých zo synov Izraelových som ich vzal sebe, 17 lebo moje je všetko prvorodené medzi synmi Izraelovými jako z ľudí tak i z hoviad; toho dňa, ktorého som bil všetko prvorodené v Egyptskej zemi, posvätil som ich sebe. 18 A tedy vzal som si Levitov namiesto všetkých prvorodených medzi synmi Izraelovými. 19 A zase ja som dal Levitov za vlastných Áronovi a jeho synom zpomedzi synov Izraelových, aby konali službu miesto synov Izraelových v stáne shromaždenia a aby pokrývali hriech na synoch Izraelových, aby nebolo medzi synmi Izraelovými rany, keď by sa blížili synovia Izraelovi svätyni. 20 A Mojžiš a Áron i celá obec synov Izraelových učinili Levitom všetko tak, ako to prikázal Hospodin Mojžišovi o Levitoch, tak im učinili synovia Izraelovi. 21 A tak sa očistili Levitovia od hriechu a oprali svoje rúcha, a Áron ich sem a ta vznášal obeťou povznášania pred Hospodinom a pokryl na nich hriech, Áron, aby ich očistil. 22 A potom vošli Levitovia, aby konali svoju službu v stáne shromaždenia pred Áronom a pred jeho synmi, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi o Levitoch, tak im učinili. 23 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 24 Ešte toto čo do Levitov: Vo veku od dvadsiateho piateho roku a vyše vojde Levita, aby konal prácu, miesto práce vo vojsku, v službe stánu shromaždenia. 25 A od päťdesiateho roku veku navráti sa každý od práce tejto služby a nebude viacej slúžiť. 26 Ale bude posluhovať svojim bratom v stáne shromaždenia tým, že bude strážiť stráž, ale služby nebude konať. Tak učiníš Levitom v ich strážach.

4Moj 8, 1-26

Verš 17
lebo moje je všetko prvorodené medzi synmi Izraelovými jako z ľudí tak i z hoviad; toho dňa, ktorého som bil všetko prvorodené v Egyptskej zemi, posvätil som ich sebe.
Ex 13:2 - Posväť mi všetko prvorodené, čo otvára jakýkoľvek život medzi synmi Izraelovými jako u ľudí tak i u hoviad; to je moje.
Ex 22:29 - Z hojnosti svojho obilia ani zo svojich tekutín neomeškáš doniesť prvotiny. Prvorodeného zo svojich synov dáš mne.
Ex 34:19 - Všetko, čo otvára život, je moje, i všetko z tvojho dobytka, čo sa narodí mužského pohlavia, čo otvára život, už či je hovädo z kráv a či dobytča, ovca alebo koza.
Lv 27:26 - Len prvorodeného z hoviad, čo už prvorodenským právom patrí Hospodinovi, nikto nezasvätí; či by to už bolo nejaké hovädo z kráv či nejaké dobytča, Hospodinovo je.
Nm 3:13 - pretože je mojím všetko prvorodené. Toho dňa, keď som bil všetko prvorodené v Egyptskej zemi, posvätil som si všetko prvorodené v Izraelovi od človeka až do hoväda. Mojimi budú. Ja som Hospodin.
Lk 2:23 - jako je napísané v zákone Pánovom, že všetko mužského pohlavia, čo otvára život, bude sa volať svätým Pánovi,

Verš 2
Hovor Áronovi a povieš mu: Keď rozsvietiš lampy, do popredia svietnika bude svietiť sedem lámp.
Ex 25:37 - A spravíš jeho lampy, sedem, a kňaz bude zapaľovať jeho lampy a bude svietiť do popredia predeň.

Verš 4
A práca svietnika bola toto: bol z kujného zlata; od svojho drieku až po svoje kvety celý bol z kujného zlata, zhotovený podľa vzoru, ktorý ukázal Hospodin Mojžišovi, taký učinil svietnik.
Ex 25:31 - Spravíš aj svietnik z čistého zlata, z kujného zlata sa spraví svietnik, jeho bedro i jeho driek, jeho kalíšky, jeho makovice a jeho kvety budú z neho.

Verš 18
A tedy vzal som si Levitov namiesto všetkých prvorodených medzi synmi Izraelovými.
Nm 3:12 - Hľa, ja som si vzal Levitov zpomedzi synov Izraelových namiesto všetkých prvorodených, otvárajúcich život, zo synov Izraelových, a tedy Levitovia sú moji,

Verš 14
A oddelíš Levitov zprostred synov Izraelových, a tak budú Levitovia moji.
Nm 3:45 - Vezmi Levitov namiesto všetkých prvorodených medzi synmi Izraelovými i dobytok Levitov namiesto ich dobytka, a Levitovia budú moji. Ja som Hospodin.

Nm 8,2 - Predpisy o zlatom svietniku, čo stál vo svätyni na južnej strane, známe sú už z Ex 25,1–39; Lv 24,1–4. Tu sa len doplňujú.

Nm 8,23-26 - O veku levitov, ktorí mali nosiť stánok a ostatné posvätné veci, videli sme v hl. 4,3.39. Tam sa vyžadoval od levitov dovŕšený tridsiaty rok veku. Tu nejde o nosenie spomenutých vecí, ale ide o vek, ktorý je potrebný, aby niekto mohol vykonávať službu pri svätyni. Žiada sa dvadsaťpäť rokov.