výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

4Moj 8, 1-26

1 Hospodin hovoril Mojžišovi: 2 Hovor s Áronom a povedz mu: Keď nastavíš lampy na prednú stranu do popredia svietnika, nech svieti sedem lámp. 3 Áron urobil tak: na prednú stranu svietnika nastavil lampy, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 4 Tento svietnik bol zhotovený z tepaného zlata od spodku až po kvet. Svietnik zhotovil podľa vzoru, ktorý Hospodin ukázal Mojžišovi. 5 Hospodin hovoril Mojžišovi: 6 Vyber levítov spomedzi Izraelcov a očisť ich. 7 Takto ich očisť: Pokrop ich očisťujúcou vodou; nech si oholia britvou celé telo, operú si rúcho a očistia sa. 8 Potom nech vezmú junca a ako pokrmovú obeť jemnú múku zamiesenú s olejom; druhého junca vezmi na obeť za hriech. 9 Potom priveď levítov pred svätostánok a zhromaždi celý zbor Izraelcov. 10 Levítov priveď pred Hospodina a Izraelci nech skladajú na nich ruky. 11 Áron nech obetuje levítov ako mávanú dávku od Izraelcov, aby mohli vykonávať službu Hospodinovi. 12 Levíti nech skladajú ruky na hlavy juncov, a ty obetuj jedného ako obeť za hriech a druhého ako spaľovanú obeť Hospodinovi, aby si vykonal obrad zmierenia za levítov. 13 Potom postav levítov pred Árona a jeho synov a obetuj ich ako mávanú dávku Hospodinovi. 14 Oddeľ levítov spomedzi Izraelcov, a tak levíti budú patriť mne. 15 Potom nech levíti vojdú obsluhovať svätostánok. Očisť ich a obetuj ako mávanú dávku, 16 lebo sú mi odovzdaní ako dary spomedzi Izraelcov; vzal som si ich spomedzi Izraelcov namiesto všetkého prvorodeného, čo otvára materský život. 17 Lebo mne patrí všetko prvorodené medzi Izraelcami - medzi ľuďmi i medzi zvieratami. Posvätil som si ich v ten deň, keď som bil všetko prvorodené v Egypte. 18 Vzal som si levítov namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelcami 19 a dal som ich ako dar Áronovi a jeho synom spomedzi Izraelcov, aby vo svätostánku konali službu za Izraelcov, aby konali obrad zmierenia za nich, aby nenastala pohroma medzi Izraelcami, keby sa priblížili k svätyni. 20 Mojžiš, Áron a celý zbor Izraelcov urobili s levítmi tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi o levítoch: 21 levíti sa zbavili hriechu, oprali si rúcha a Áron ich obetoval ako mávanú dávku pred Hospodinom; Áron vykonal za nich obrad zmierenia, aby ich očistil. 22 Potom levíti vošli konať službu vo svätostánku pred Áronom a pred jeho synmi. Ako prikázal Hospodin Mojžišovi o levítoch, tak im urobili. 23 Hospodin hovoril Mojžišovi: 24 Toto bude platiť o levítoch: od dvadsaťpäťročného vyššie každý má vstúpiť do služby pri svätostánku. 25 Ale v päťdesiatich rokoch odíde zo služby a nebude ďalej slúžiť. 26 Nech posluhuje svojim bratom vo svätostánku, keď budú konať službu, avšak sám službu nebude vykonávať. Tak urob s levítmi, čo sa týka ich povinností.

4Moj 8, 1-26

Verš 17
Lebo mne patrí všetko prvorodené medzi Izraelcami - medzi ľuďmi i medzi zvieratami. Posvätil som si ich v ten deň, keď som bil všetko prvorodené v Egypte.
Ex 13:2 - Zasväť mi u Izraelcov všetko prvorodené; všetko, čo otvára život matky u ľudí i u dobytka, je moje.
Ex 22:29 - Takisto urobíš so svojím býčkom a ovcou; ostane sedem dní pri svojej matke, na ôsmy deň mi ho odovzdáš!
Ex 34:19 - Všetko, čo otvára život, je moje; všetko samčie z tvojho stáda, prvorodené z hoviad a oviec;
Lv 27:26 - Ale prvorodené zo zvierat, ktoré ako prvorodené patrí Hospodinovi, nikto nesmie zasvätiť: či je to býk alebo ovca, patrí Hospodinovi.
Nm 3:13 - lebo mne patrí všetko prvorodené; v deň, keď som pobil všetko prvorodené v Egypte, zasvätil som si všetko prvorodené z Izraela od človeka po zvieratá. Mne to patrí! Ja som Hospodin!
Lk 2:23 - ako je napísané v zákone Pánovom: Každý mužský plod, ktorý otvára život, nech je zasvätený Pánovi,

Verš 2
Hovor s Áronom a povedz mu: Keď nastavíš lampy na prednú stranu do popredia svietnika, nech svieti sedem lámp.
Ex 25:37 - Urob preň aj sedem lámp, lampy postav naň, aby osvetľovali priestor pred ním.

Verš 4
Tento svietnik bol zhotovený z tepaného zlata od spodku až po kvet. Svietnik zhotovil podľa vzoru, ktorý Hospodin ukázal Mojžišovi.
Ex 25:31 - Potom urob svietnik z čistého zlata; z tepaného zlata urob svietnik, podstavec i jeho ramená, kalíšky, hlavice i kvety na ňom z jedného kusa.

Verš 18
Vzal som si levítov namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelcami
Nm 3:12 - Vybral som levítov spomedzi Izraelcov ako náhradu za všetko prvorodené, čo z Izraelcov otvára život. Levíti patria mne,

Verš 14
Oddeľ levítov spomedzi Izraelcov, a tak levíti budú patriť mne.
Nm 3:45 - Vyber levítov namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelcami a dobytok levítov namiesto dobytka Izraelcov. Levíti budú moji - Ja som Hospodin!

Nm 8,2 - Predpisy o zlatom svietniku, čo stál vo svätyni na južnej strane, známe sú už z Ex 25,1–39; Lv 24,1–4. Tu sa len doplňujú.

Nm 8,23-26 - O veku levitov, ktorí mali nosiť stánok a ostatné posvätné veci, videli sme v hl. 4,3.39. Tam sa vyžadoval od levitov dovŕšený tridsiaty rok veku. Tu nejde o nosenie spomenutých vecí, ale ide o vek, ktorý je potrebný, aby niekto mohol vykonávať službu pri svätyni. Žiada sa dvadsaťpäť rokov.