výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

4Moj 28, 1-31

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Prikáž synom Izraelovým a povieš im: Pozorujte na to, aby ste mi donášali môj obetný dar, môj chlieb na moje ohňové obeti, moju upokojujúcu vôňu na čas, tomu určený. 3 A povieš im: Toto je ohňová obeť, ktorú budete donášať Hospodinovi: ročných baránkov bez vady, dvoch na deň, zápalnú to obeť ustavičnú. 4 Jedného baránka budeš obetovať ráno a druhého budeš obetovať medzi večerom. 5 A desatinu efy jemnej múky bielej na obilnú obeť, zamiesenej v oleji, získanom tlčením, ktorého bude štvrtina hína. 6 To je ustavičná obeť zápalná, ktorá bola pripravená na vrchu Sinai na upokojujúcu vôňu, ohnivá to obeť Hospodinovi. 7 Jej liata obeť je štvrtina hína na jedného baránka; vo svätyni obetuj liatu obeť silného nápoja Hospodinovi. 8 A druhého baránka budeš obetovať medzi večerom. Obetovať budeš ako obilnú obeť rannú tak i jej liatu obeť, ohňovú obeť upokojujúcej vône Hospodinovi. 9 A sobotného dňa budeš obetovať dvoch baránkov, jednoročných, bez vady, a dve desatiny jemnej múky bielej, zamiesenej v oleji, obilnou obeťou, i jej liatu obeť. 10 To je zápalná obeť sobotná na jej sobotu, krome zápalnej obeti ustavičnej a jej liatej obeti. 11 A na prvé dni svojich mesiacov budete obetovať zápalnú obeť Hospodinovi: juncov z rožného statku, dvoch, a jedného barana, sedem jednoročných baránkov bez vady. 12 A tri desatiny bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, obilnou obeťou k jednému juncovi, a dve desatiny bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, obilnou obeťou k jednému baranovi. 13 A po desatine bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, obilnou obeťou k jednému baránkovi, zápalná to obeť upokojujúcej vône, ohňová obeť Hospodinovi. 14 Ich liate obeti budú toto: pol hína vína bude na jedného junca, tretina hína na barana a štvrtina hína na baránka. To je zápalná obeť mesačná v svoj mesiac, a tak bude každého mesiaca v roku. 15 A jeden kozol z kôz na obeť za hriech Hospodinovi korme zápalnej obeti ustavičnej obetovať sa bude i jeho liata obeť. 16 Ale prvého mesiaca štrnásteho dňa toho mesiaca bude Veľká noc Hospodinova. 17 A pätnásteho dňa toho mesiaca bude slávnosť; sedem dní sa budú jesť nekvasené chleby. 18 Prvého dňa bude sväté shromaždenie. Nebudete robiť nijakej služobnej práce robotného dňa. 19 Ale budete obetovať ohňovú obeť na zápal Hospodinovi, juncov z ročného statku, dvoch, a jedného barana a sedem ročných baránkov, ktorí vám budú bez vady. 20 A ich obilnú obeť, jemnej múky bielej, zamiesenej v oleji; tri desatiny efy budete obetovať na junca a dve desatiny na barana; 21 po desatine budeš obetovať na jedného baránka tých siedmich baránkov. 22 A jedného kozla budeš obetovať na obeť za hriech pokryť na vás hriech. 23 Krome zápalnej obeti rannej, ktorá je zápalnou obeťou ustavičnou, budete obetovať tamto. 24 To isté budete obetovať deň ako deň sedem dní, chlieb ohňovej obeti upokojujúcej vône Hospodinovi: krome zápalnej obeti ustavičnej sa bude obetovať, i jej liata obeť. 25 A siedmeho dňa vám bude sväté shromaždenie; nebudete robiť nijakej služobnej práce robotného dňa. 26 A v deň prvých plodov, keď budete obetovať Hospodinovi obilnú obeť novú vo svojich týždňoch, tiež vám bude sväté shromaždenie; nebudete robiť nijakej služobnej práce robotného dňa. 27 Budete obetovať zápalnú obeť na upokojujúcu vôňu Hospodinovi, juncov z rožného statku, dvoch, jedného barana, sedem ročných baránkov. 28 A ich obilnú obeť: bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, tri desatiny na jedného barana, 29 po desatine na jedného baránka tých siedmich baránkov. 30 Jeden kozol z kôz pokryť na vás hriech. 31 Krome zápalnej obeti ustavičnej i jej obilnej obeti obetovať to budete. Bez vady vám budú, aj ich liate obeti.

4Moj 28, 1-31

Verš 16
Ale prvého mesiaca štrnásteho dňa toho mesiaca bude Veľká noc Hospodinova.
Ex 12:18 - Prvého mesiaca, štrnásteho dňa toho mesiaca večer budete jesť nekvasené chleby až do dvadsiateho prvého dňa toho istého mesiaca večer.
Ex 23:15 - Ostríhať budeš slávnosť nekvasených chlebov. Sedem dní budeš jesť nekvasené chleby tak, ako som ti prikázal, na určený čas v mesiaci abíbe, lebo v tom mesiaci si vyšiel z Egypta. A neukážete sa pred mojou tvárou s prázdnymi rukami.
Lv 23:5 - Prvého mesiaca, štrnásteho dňa toho mesiaca pred večerom je Pesach Hospodinovo.

Verš 18
Prvého dňa bude sväté shromaždenie. Nebudete robiť nijakej služobnej práce robotného dňa.
Lv 23:7 - Prvého dňa vám bude sväté shromaždenie; nebudete robiť nijakej práce robotného dňa.

Verš 3
A povieš im: Toto je ohňová obeť, ktorú budete donášať Hospodinovi: ročných baránkov bez vady, dvoch na deň, zápalnú to obeť ustavičnú.
Ex 29:38 - A toto je to, čo pripravíš, čo budeš obetovať na oltári: dvoch ročných baránkov na každý deň, ustavične.

Verš 5
A desatinu efy jemnej múky bielej na obilnú obeť, zamiesenej v oleji, získanom tlčením, ktorého bude štvrtina hína.
Ex 16:36 - A omer je desatinou efy.
Lv 2:1 - Keby obetoval niektorý človek obetný dar obilnej obeti Hospodinovi, jeho obetným darom bude biela múka jemná, a naleje ku nej do nádoby oleja a dá ku nej kadiva.
Ex 29:40 - A desatinu efy jemnej múky bielej, zamiesenej vo štvrtine hína oleja, získaného tlčením, a liatu obeť, štvrtinu hína vína, na jedného baránka.

Nm 28,1 - V čase, keď Izraeliti majú vojsť do zasľúbenej zeme, Pán im pripomína povinnosti, týkajúce sa bohoslužby. Mnohé zo zákonov sú tie isté, ako sa uvádzajú v Lv 1 – 7; Nm 15,1–12 atď. Niektoré predpisy sa však pozmeňujú a rozširujú.

Nm 28,3-8 - Porov. Ex 29,38–42.

Nm 28,9 - Ez 46,4 n.

Nm 28,11-15 - Pozri Lv 23,23-25; 1 Sam 20,5 n.; Am 8,5; Ez 45,17 atď.

Nm 28,16-25 - Lv 23,5–8; Ex 12,2–6.

Nm 28,26-31 - Lv 23,15–21.