výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

4Moj 17, 1-13

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Hovor synom Izraelovým a vezmi od nich po jednej palici na každý dom otca, od všetkých ich kniežat, podľa domu ich otcov, dvanásť palíc. Každého meno napíšeš na jeho palicu. 3 A meno Áronovo napíšeš na palicu Léviho, lebo vše jedna palica bude za hlavu domu ich otcov. 4 Složíš ich v stáne shromaždenia pred svedoctvom, kam prichádzavam k vám. 5 A stane sa, že toho muža, ktorého si vyvolím, toho palica zakvitne, a tak upokojím a shodím so seba reptania synov Izraelových, ktorými repcú proti vám. 6 Tak hovoril Mojžiš synom Izraelovým, a dali k nemu všetky ich kniežatá svoje palice, vše za jedno knieža jedna palica, podľa domu svojich otcov, dvanásť palíc, a palica Áronova bola medzi ich palicami. 7 A Mojžiš složil palice pred Hospodinom v stáne svedoctva. 8 A stalo sa na druhý deň, že Mojžiš vošiel do stánu svedoctva, a hľa, palica Áronova vzpučala, za dom Léviho, a vydajúc puky zakvitla a vydala zrelé mandle. 9 A Mojžiš vyniesol všetky palice zpred Hospodina ku všetkým synom Izraelovým. A videli a vzali každý svoju palicu. 10 Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Vráť palicu Áronovu pred svedoctvo, aby sa opatrovala na znamenie pre synov vzbúry, a učiníš koniec ich reptaniu proti mne, aby nepomreli. 11 A Mojžiš učinil tak, ako mu prikázal Hospodin, tak učinil. 12 A synovia Izraelovi vraveli Mojžišovi: Hľa, mrieme, hynieme, všetci hynieme. 13 Každý, kto sa priblíži, kto sa priblíži príbytku Hospodinovmu, zomrie. Či len všetci, až do posledného pomrieme?

4Moj 17, 1-13

Verš 10
Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Vráť palicu Áronovu pred svedoctvo, aby sa opatrovala na znamenie pre synov vzbúry, a učiníš koniec ich reptaniu proti mne, aby nepomreli.
Heb 9:4 - ktorý mal zlatý oltár na kadenie a truhlu smluvy, zo všetkých strán pokrytú zlatom, v ktorej bolo zlaté vedierce, obsahujúce mannu, potom palica Áronova, ktorá bola zakvitla, a dosky smluvy.

Verš 4
Složíš ich v stáne shromaždenia pred svedoctvom, kam prichádzavam k vám.
Ex 25:22 - A tam budem prichádzať k tebe a budem hovoriť s tebou zponad pokrývky, zpomedzi obidvoch cherubov, ktorí budú nad truhlou svedoctva, o všetkom, čo ti rozkážem, dotyčne synov Izraelových.

Nm 17,1 - Pán koná ešte jeden zázrak, aby ľudu ukázal, že kňazskú hodnosť vyhradil Áronovej rodine. Kniežatá nosievali ako odznak svojej hodnosti a moci palice, žezlá (Gn 49,10; Nm 21,18; Ez 7,10). Za kmeň Léviho dal Áron svoju vlastnú palicu, bola to teda trinásta.