výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

4Moj 2, 1-34

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol: 2 Synovia Izraelovi budú táboriť každý pri svojom prápore pod odznakmi domu svojich otcov, opodiaľ vôkol stánu shromaždenia budú táboriť. 3 A tí, ktorí budú táboriť napredku, na východ slnka, to bude prápor tábora Júdovho podľa svojich zástupov. A kniežaťom synov Júdových bude Nachšon, syn Amminadábov. 4 A jeho vojska a ich počítaných je sedemdesiatštyri tisíc šesťsto. 5 A tí, ktorí budú táboriť vedľa neho, sú pokolenie Izachárovo, a knieža synov Izachárových Netaneel, syn Cuárov. 6 A jeho vojska a jeho počítaných je päťdesiatštyri tisíc štyristo. 7 Pokolenie Zabulonovo a knieža synov Zabulonových Eliáb, syn Chelonov. 8 A jeho vojska a jeho počítaných je päťdesiatsedem tisíc štyristo. 9 Všetkých počítaných tábora Júdovho je sto osemdesiatšesť tisíc štyristo podľa ich zástupov. Tí sa budú rušať prví. 10 Prápor tábora Rúbenovho bude na juh podľa ich zástupov, a kniežaťom synov Rúbenových bude Elicúr, syn Šedeúrov. 11 A jeho vojska a jeho počítaných je štyridsaťšesť tisíc päťsto. 12 A tí, ktorí budú táboriť vedľa neho, sú pokolenie Simeonovo a knieža synov Simeonových Šelumiel, syn Cúrišaddajov. 13 A jeho vojska a ich počítaných je päťdesiatdeväť tisíc tristo. 14 Pokolenie Gádovo a knieža synov Gádových Eliasaf, syn Reuelov. 15 A jeho vojska a ich počítaných je štyridsaťpäť tisíc šesťsto päťdesiat. 16 Všetkých počítaných tábora Rúbenovho je sto päťdesiatjeden tisíc štyristo päťdesiat podľa ich zástupov. Tí sa budú rušať druhí. 17 Potom sa bude rušať stán shromaždenia, tábor Levitov, v prostredku táborov. Ako budú táboriť, tak sa budú i rušať, každý na svojom mieste podľa svojich práporov. 18 Prápor tábora Efraimovho podľa ich zástupov k moru, na západ. A kniežaťom synov Efraimových bude Elišáma, syn Ammihúdov. 19 A jeho vojska a ich počítaných je štyridsať tisíc päťsto. 20 A vedľa neho bude pokolenie Manassesovo a knieža synov Manassesových Gamaliel, syn Pedahcúrov. 21 A jeho vojska a ich počítaných je tridsaťdva tisíc dvesto. 22 Pokolenie Benjaminovo a knieža synov Benjaminových Abidán, syn Gideoniho. 23 A jeho vojska a ich počítaných je tridsaťpäť tisíc štyristo. 24 Všetkých počítaných tábora Efraimovho je sto osem tisíc a sto podľa ich zástupov. A tí sa budú rušať tretí. 25 Prápor tábora Dánovho bude na sever podľa ich zástupov, a kniežaťom synov Dánových bude Achiezer, syn Ammišaddajov. 26 A jeho vojska a ich počítaných je šesťdesiatdva tisíc sedemsto. 27 A tí, ktorí budú táboriť vedľa neho, sú pokolenie Aserovo a knieža synov Aserových Pagiel, syn Ochránov. 28 A jeho vojska a ich počítaných je štyridsaťjeden tisíc päťsto. 29 Pokolenie Naftaliho a knieža synov Naftaliho Achíra, syn Enánov. 30 A jeho vojska a ich počítaných je päťdesiattri tisíc štyristo. 31 Všetkých počítaných tábora Dánovho je sto päťdesiatsedem tisíc šesťsto. Tí sa budú rušať poslední podľa svojich práporov. 32 To sú počítaní zo synov Izraelových podľa domu svojich otcov; všetkých počítaných z táborov podľa ich zástupov bolo šesťsto tri tisíc päťsto päťdesiat. 33 A Levitovia neboli počítaní medzi synmi Izraelovými, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 34 A synovia Izraelovi učinili všetko tak, ako to prikázal Hospodin Mojžišovi, tak táborili podľa svojich práporov a tak sa rušali každý podľa svojich čeľadí i s domom svojich otcov.

4Moj 2, 1-34

Verš 32
To sú počítaní zo synov Izraelových podľa domu svojich otcov; všetkých počítaných z táborov podľa ich zástupov bolo šesťsto tri tisíc päťsto päťdesiat.
Ex 38:26 - pol šekla pripadlo na hlavu, pol šekla vo váhe šekla svätyne, na každého počítaného, vo veku od dvadsať rokov a vyše, ktorých bolo šesťsto tri tisíce päťsto päťdesiat.
Nm 1:46 - teda bolo všetkých počítaných šesťsto tri tisíc päťsto päťdesiat.

Verš 33
A Levitovia neboli počítaní medzi synmi Izraelovými, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.
Nm 1:48 - A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:

Nm 2,1 - Všetci Izraeliti, teda dvanásť kmeňov, boli rozdelení na štyri zbory. Každý z nich sa skladal z troch kmeňov. Tieto tri zbory sa pri táborení umiestňovali na štyri svetové strany tak, že svätostánok bol vždy uprostred táboriska. Tábor zaujímal dosť veľkú plochu. Na pochode išli pred archou dva zbory, teda šesť kmeňov, potom nasledovali leviti so svätostánkom a archou a za nimi išlo opäť šesť kmeňov. Zástava a odznaky – jednotlivé zbory mali svoje zástavy a každý kmeň mal aj svoj vlastný odznak. Je dosť možné, že aj menšie oddiely mali svoje zvláštne odznaky, pretože výraz "otcovské rodiny" môže znamenať tak kmeň, ako aj rod. Ako vyzerali tieto odznaky, nevedno. V Egypte sa vojenské odznaky skladali z akejsi žrde, na ktorej bol pripevnený symbol niektorého božstva. Podobné štandardy mali aj Babylonci. Podľa výkladu Pseudo-Jonatanovho, kmeň Júdov mal na svojej zástave vyobrazeného leva, Ruben chlapca, Efraim býka a Dan orla. Takto učia aj neskorší rabíni. Lenže vec nie je taká istá, a ako sa zdá, symboly sa prevzali z Ez 1,26; 10,1.