výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 8, 1-26

1 Hospodin povedal Mojžišovi: 2 Povedz Áronovi toto: Keď budeš nastavovať lampy, dbaj o to, aby tých sedem lámp osvetľovalo priestor pred svietnikom. 3 Áron tak urobil. Nastavil lampy smerom dopredu, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 4 Svietnik bol zhotovený z tepaného zlata. Vytepal ho zo zlata; driek i kvety. Mojžiš dal zhotoviť svietnik podľa vzoru, aký mu ukázal Hospodin. 5 Hospodin povedal Mojžišovi: 6 Vyber Léviovcov spomedzi Izraelitov a očisti ich. 7 Očistíš ich takto: Pokrop ich očistnou vodou; nech si britvou oholia celé telo, vyperú si šaty a očistia sa. 8 Potom vezmú mladého býčka a ako pokrmovú obetu jemnú múku zamiesenú olejom. Druhého mladého býčka vezmi na obetu za hriech. 9 Potom priveď Léviovcov pred stan stretávania a zvolaj celú pospolitosť Izraelitov. 10 Priveď Léviovcov pred Hospodina a Izraeliti nech na nich položia ruky. 11 Potom nech Áron ponúkne Léviovcov Hospodinovi ako obetu Izraelitov, aby mohli slúžiť Hospodinovi. 12 Potom nech Léviovci položia ruky na hlavy býčkov a jedného z nich obetuj ako obetu za hriech a druhého ako spaľovanú obetu Hospodinovi, aby si vykonal za Léviovcov obrad zmierenia. 13 Léviovcov postav pred Árona a jeho synov a ponúkni ich ako obetu Hospodinovi. 14 Léviovcov oddeľ od ostatných Izraelitov. Léviovci budú moji. 15 Len potom sa môžu Léviovci ujať služby pri stane stretávania. Najprv ich teda očisti a ponúkni ako obetu. 16 Dostal som ich totiž ako dar spomedzi Izraelitov. Vzal som si ich namiesto všetkých, čo otvárajú materské lono, namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelitmi. 17 Mne patrí všetko prvorodené medzi Izraelitmi; človek i zviera. Zasvätil som si ich v ten deň, keď som zahubil všetko prvorodené v Egypte. 18 Vzal som si Léviovcov namiesto všetkých izraelských prvorodených. 19 Léviovcov, ktorých som dostal ako dar, dávam Áronovi, aby spomedzi Izraelitov slúžili pri stane stretávania a konali obrad zmierenia za Izraelitov, aby ich nepostihla pohroma, keby sa priblížili k svätyni. 20 Mojžiš, Áron a celá pospolitosť Izraelitov vykonali s levitmi všetko, čo Hospodin o nich prikázal. Tak s nimi urobili Izraeliti. 21 Leviti sa očistili od hriechov, vyprali si šaty a Áron ich ponúkol ako obetu Hospodinovi. Áron vykonal za nich obrad zmierenia, aby boli čistí. 22 Potom leviti šli vykonať službu pri stane stretávania pred Áronom a jeho synmi, ako o levitoch prikázal Hospodin Mojžišovi. Tak s nimi urobili. 23 Hospodin povedal Mojžišovi: 24 Toto bude platiť o levitoch: Od dvadsiatehopiateho roku a vyššie je každý povinný vykonávať službu pri stane stretávania. 25 V päťdesiatom roku zanechá službu a prestane slúžiť. 26 Môže pomáhať svojim bratom pri stane stretávania v strážnej službe, ale vlastnú službu už nebude vykonávať. Tak urob s levitmi, pokiaľ ide o službu, ktorá im je zverená.

Nm 8, 1-26

Verš 17
Mne patrí všetko prvorodené medzi Izraelitmi; človek i zviera. Zasvätil som si ich v ten deň, keď som zahubil všetko prvorodené v Egypte.
Ex 13:2 - Zasväť mi všetko prvorodené, čo u Izraelitov otvára materské lono, či z ľudí, alebo z dobytka. Je to moje!
Ex 22:29 - Takisto urobíš so svojím dobytkom a ovcami. Sedem dní bude pri svojej matke, na ôsmy deň ho odovzdáš mne.
Ex 34:19 - Všetko, čo otvára materské lono, patrí mne; všetko samčie prvorodené z tvojho stáda, tak z dobytka ako aj z oviec.
Lv 27:26 - Nech nikto nezasväcuje prvorodené dobytča, pretože ako prvorodené aj tak patrí Hospodinovi, či je to býk alebo ovca, patrí Hospodinovi.
Nm 3:13 - Mne patrí všetko prvorodené. Keď som v Egypte usmrtil všetko prvorodené, oddelil som si ako sväté všetko prvorodené v Izraeli z ľudí i z dobytka. Sú moji. Ja som Hospodin.
Lk 2:23 - lebo Pánov zákon predpisuje, že každý mužský potomok, ktorý otvára život matky, má byť zasvätený Pánovi.

Verš 2
Povedz Áronovi toto: Keď budeš nastavovať lampy, dbaj o to, aby tých sedem lámp osvetľovalo priestor pred svietnikom.
Ex 25:37 - Na svietniku urob sedem lámp a lampy nasadíš tak, aby osvecovali priestor pred ním.

Verš 4
Svietnik bol zhotovený z tepaného zlata. Vytepal ho zo zlata; driek i kvety. Mojžiš dal zhotoviť svietnik podľa vzoru, aký mu ukázal Hospodin.
Ex 25:31 - Zhotovíš svietnik z rýdzeho zlata. Svietnik, jeho podstavce i ramená, kalichy, púčiky i kvety budú vytepané z jedného kusa.

Verš 18
Vzal som si Léviovcov namiesto všetkých izraelských prvorodených.
Nm 3:12 - Ja som si vybral Léviho kmeň spomedzi Izraelitov za všetkých prvorodených medzi Izraelitmi, čo otvárajú materské lono. Léviho synovia sú moji.

Verš 14
Léviovcov oddeľ od ostatných Izraelitov. Léviovci budú moji.
Nm 3:45 - Namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelitmi vezmi Léviovcov a namiesto ich dobytka vezmi dobytok Léviovcov. Léviovci sú moji. Ja som Hospodin.

Nm 8,2 - Predpisy o zlatom svietniku, čo stál vo svätyni na južnej strane, známe sú už z Ex 25,1–39; Lv 24,1–4. Tu sa len doplňujú.

Nm 8,23-26 - O veku levitov, ktorí mali nosiť stánok a ostatné posvätné veci, videli sme v hl. 4,3.39. Tam sa vyžadoval od levitov dovŕšený tridsiaty rok veku. Tu nejde o nosenie spomenutých vecí, ale ide o vek, ktorý je potrebný, aby niekto mohol vykonávať službu pri svätyni. Žiada sa dvadsaťpäť rokov.