výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

4Moj 3, 1-51

1 Toto sú rody Áronove a Mojžišove v deň, v ktorý hovoril Hospodin s Mojžišom na vrchu Sinai. 2 A toto sú mená synov Áronových: prvorodený Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár. 3 Toto sú teda mená synov Áronových, pomazaných kňazov, ktorým naplnili ich ruku, aby konali kňazskú službu. 4 A Nádab a Abíhu zomreli pred Hospodinom, keď obetovali cudzí oheň pred Hospodinom na púšti Sinai. A nemali synov. Preto konal kňazskú službu Eleazár a Itamár pred tvárou Árona, svojho otca. 5 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 6 Priveď pokolenie Léviho a postav ho pred Árona, kňaza, aby mu posluhovali. 7 A budú strážiť jeho stráž a stráž celej obce pred stánom shromaždenia, aby konali službu príbytku. 8 A budú strážiť všetko náradie stánu shromaždenia a stráž synov Izraelových, aby konali službu príbytku. 9 A oddáš Levitov Áronovi a jeho synom; jemu sú cele daní od synov Izraelových. 10 A ustanovíš Árona a jeho synov k službe v stáne, a budú ostríhať svoje kňazstvo. A cudzí, kto by sa priblížil, zomrie. 11 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 12 Hľa, ja som si vzal Levitov zpomedzi synov Izraelových namiesto všetkých prvorodených, otvárajúcich život, zo synov Izraelových, a tedy Levitovia sú moji, 13 pretože je mojím všetko prvorodené. Toho dňa, keď som bil všetko prvorodené v Egyptskej zemi, posvätil som si všetko prvorodené v Izraelovi od človeka až do hoväda. Mojimi budú. Ja som Hospodin. 14 A Hospodin hovoril Mojžišovi na púšti Sinai a riekol: 15 Spočítaj synov Léviho podľa domu ich otcov, podľa ich čeľadí; všetkých mužského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vyše ich spočítaš. 16 Vtedy ich spočítal Mojžiš na rozkaz Hospodinov, tak ako mu bolo rozkázané. 17 A toto boli synovia Léviho po svojich menách: Geršon, Kehát a Merári. 18 A toto sú mená synov Geršonových podľa svojich čeľadí: Libni a Šimei. 19 A synovia Kehátovi podľa svojich čeľadí: Amram a Jishár, Hebron a Uzziel. 20 A synovia Meráriho podľa svojich čeľadí: Machli a Múši. To sú čeľade Léviho podľa domu svojich otcov. 21 Geršonove čeľade boly: čeľaď Libniho a čeľaď Šimeiho. To sú čeľade Geršonovcov. 22 Ich spočítaných v počte všetkých mužského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vyše, teda ich spočítaných bolo sedem tisíc päťsto. 23 Čeľade Geršonovcov táborily za príbytkom na strane k moru. 24 A kniežaťom domu otca Geršonovcov bol Eliasaf, syn Laelov. 25 A to, čo mali strážiť synovia Geršonovi v stáne shromaždenia, bol príbytok a stán, jeho pokrov a záclona dverí stánu shromaždenia, 26 a koberce dvora a záclona dverí dvora, ktorý je pri príbytku a pri oltári dookola a jeho povrazy na všelijakú jeho potrebu. 27 Kehátove čeľade boly: čeľaď Amrámovcov, čeľaď Jishárovcov, čeľaď Hebronovcov a čeľaď Uzzielovcov. To sú čeľade Kehátovcov. 28 V počte všetkých mužského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vyše ich bolo osem tisíc šesťsto, ktorí strážili stráž svätyne. 29 Čeľade synov Kehátových táborily po strane príbytku na juh. 30 A kniežaťom domu otca čeľadí Kehátovcov bol Elicafán, syn Uzzielov. 31 A to, čo im bolo sverené strážiť, bola truhla, stôl, svietnik, oltáre a nádoby svätyne, ktorými konali svätú službu, a záclona a všetka jej služba, služba svätyne. 32 A kniežaťom kniežat Levitov bol Eleazár, syn Árona, kňaza, ustanovený nad tými, ktorí strážili stráž svätyne. 33 Meráriho čeľade boly: čeľaď Machliho a čeľaď Múšiho. To sú čeľade Meráriho. 34 Ich spočítaných v počte všetkých mužského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vyše bolo šesť tisíc dvesto. 35 A kniežaťom domu otca čeľadí Meráriho bol Cúriel, syn Abichailov. Po strane príbytku táborili na sever. 36 Úlohou synov Meráriho bolo strážiť dosky príbytku, jeho zásuvky, jeho stĺpy, jeho podstavce a všetko jeho náradie a všetku jeho službu 37 i stĺpy dvora dookola a ich podstavce, ich kolíky aj ich povrazy. 38 A tí, ktorí táborili pred príbytkom, napredku pred stánom shromaždenia na východ, boli Mojžiš, Áron a jeho synovia, ktorí strážili stráž svätyne, za stráž synov Izraelových. A vraj cudzí, kto by sa priblížil, zomrie. 39 Všetkých spočítaných z Levitov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na rozkaz Hospodinov podľa ich čeľadí, teda všetkých mužského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vyše bolo dvadsaťdva tisíc. 40 A Hospodin riekol Mojžišovi: Spočítaj všetkých prvorodených mužského pohlavia zo synov Izraelových vo veku od jedného mesiaca a vyše a spočítaj počet ich mien. 41 A vezmeš Levitov mne - Ja som Hospodin - namiesto všetkých prvorodených zo synov Izraelových. I dobytok Levitov vezmeš namiesto všetkého prvorodeného z dobytka synov Izraelových. 42 Vtedy spočítal Mojžiš tak, ako mu prikázal Hospodin, všetkých prvorodených medzi synmi Izraelovými. 43 A bolo všetkých prvorodených mužského pohlavia v počte mien vo veku od jedného mesiaca a vyše, ich spočítaných, dvadsaťdva tisíc dvesto sedemdesiattri. 44 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 45 Vezmi Levitov namiesto všetkých prvorodených medzi synmi Izraelovými i dobytok Levitov namiesto ich dobytka, a Levitovia budú moji. Ja som Hospodin. 46 A čo do tých dvesto sedemdesiattri vykúpených, zbývajúcich nad Levitov, z prvorodených zo synov Izraelových, 47 vezmeš po päť šeklov od hlavy, v šekle svätyne to vezmeš. Taký šekel je dvadsať gér. 48 A dáš peniaze Áronovi a jeho synom, výkupné to vykúpených, ktorí zbývajú medzi nimi nad ich počet. 49 Vtedy vzal Mojžiš peniaze výkupu od tých, ktorí zbývali nad počet vykúpených Levitmi, 50 od prvorodených zo synov Izraelových vzal tie peniaze, tisíc tristo a šesťdesiatpäť šeklov v šekle svätyne. 51 A tedy dal Mojžiš peniaze výkupu Áronovi a jeho synom na rozkaz Hospodinov, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

4Moj 3, 1-51

Verš 2
A toto sú mená synov Áronových: prvorodený Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár.
Ex 6:23 - A Áron si vzal Alžbetu, dcéru Amminadábovu, sestru Názonovu, za ženu, a porodila mu Nádaba a Abihú-va, Eleazára a Itamára.

Verš 4
A Nádab a Abíhu zomreli pred Hospodinom, keď obetovali cudzí oheň pred Hospodinom na púšti Sinai. A nemali synov. Preto konal kňazskú službu Eleazár a Itamár pred tvárou Árona, svojho otca.
Lv 10:1 - Ale synovia Áronovi, Nádab a Abíhu, vzali každý svoju nádobu na uhlie a dali do nich oheň a položili naň kadivo a obetovali pred Hospodinom cudzí oheň, čoho im neprikázal.
Nm 26:61 - A Nádab a Abíhu zomreli vtedy, keď obetovali cudzí oheň pred Hospodinom.
1Krn 24:2 - Ale Nádab a Abíhu zomreli pred svojím otcom a synov nemali; preto potom konali kňazský úrad Eleazár a Itamár.

Verš 38
A tí, ktorí táborili pred príbytkom, napredku pred stánom shromaždenia na východ, boli Mojžiš, Áron a jeho synovia, ktorí strážili stráž svätyne, za stráž synov Izraelových. A vraj cudzí, kto by sa priblížil, zomrie.
Nm 3:10 - A ustanovíš Árona a jeho synov k službe v stáne, a budú ostríhať svoje kňazstvo. A cudzí, kto by sa priblížil, zomrie.
Nm 16:40 - a bolo to na pamiatku synom Izraelovým, aby sa nepriblížil nikto cudzí, kto by nebol z rodu Áronovho, aby kadil kadivo pred Hospodinom, aby nebol spálený jako Kórach a jako jeho rota, tak ako mu hovoril Hospodin skrze Mojžiša.

Verš 6
Priveď pokolenie Léviho a postav ho pred Árona, kňaza, aby mu posluhovali.
Nm 16:9 - Či vám je to ešte málo, že vás oddelil Bôh Izraelov od celej obce Izraelovej, aby vám dal to, aby ste sa blížili k nemu, aby ste konali službu príbytku Hospodinovho a aby ste stáli pred obcou a slúžili im?
Nm 18:2 - Daj, aby sa blížili s tebou i tvoji bratia, pokolenie Léviho, rod tvojho otca, a pripoja sa k tebe a budú ti posluhovať. A ty a tvoji synovia s tebou budete slúžiť pred stánom svedoctva.

Verš 12
Hľa, ja som si vzal Levitov zpomedzi synov Izraelových namiesto všetkých prvorodených, otvárajúcich život, zo synov Izraelových, a tedy Levitovia sú moji,
Ex 13:2 - Posväť mi všetko prvorodené, čo otvára jakýkoľvek život medzi synmi Izraelovými jako u ľudí tak i u hoviad; to je moje.

Verš 13
pretože je mojím všetko prvorodené. Toho dňa, keď som bil všetko prvorodené v Egyptskej zemi, posvätil som si všetko prvorodené v Izraelovi od človeka až do hoväda. Mojimi budú. Ja som Hospodin.
Ex 13:2 - Posväť mi všetko prvorodené, čo otvára jakýkoľvek život medzi synmi Izraelovými jako u ľudí tak i u hoviad; to je moje.
Ex 22:29 - Z hojnosti svojho obilia ani zo svojich tekutín neomeškáš doniesť prvotiny. Prvorodeného zo svojich synov dáš mne.
Ex 34:19 - Všetko, čo otvára život, je moje, i všetko z tvojho dobytka, čo sa narodí mužského pohlavia, čo otvára život, už či je hovädo z kráv a či dobytča, ovca alebo koza.
Lv 27:26 - Len prvorodeného z hoviad, čo už prvorodenským právom patrí Hospodinovi, nikto nezasvätí; či by to už bolo nejaké hovädo z kráv či nejaké dobytča, Hospodinovo je.
Nm 8:16 - lebo mne sú cele daní zpomedzi synov Izraelových namiesto všetkého toho, čo otvára ktorýkoľvek život; za prvorodených všetkých zo synov Izraelových som ich vzal sebe,
Lk 2:22 - A keď sa naplnily dni jej očisťovania podľa zákona Mojžišovho, doniesli ho hore do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi,

Verš 47
vezmeš po päť šeklov od hlavy, v šekle svätyne to vezmeš. Taký šekel je dvadsať gér.
Ex 30:31 - A synom Izraelovým budeš hovoriť a povieš: Toto mi bude olej na sväté pomazávanie po vašich pokoleniach.
Lv 27:25 - A každá tvoja cena sa bude rozumieť v šekle svätyne; šekel bude dvadsať zŕn.
Nm 18:16 - A tie, ktoré majú byť z toho vykúpené, vykúpiš, keď budú mať jeden mesiac, v tvojej cene, piatimi šeklami striebra v šekle svätyne, ktorý váži dvadsať gér.
Ez 45:12 - A šekel bude dvadsať gér; dvadsať šeklov, dvadsaťpäť šeklov a pätnásť šeklov vám bude mána.

Verš 17
A toto boli synovia Léviho po svojich menách: Geršon, Kehát a Merári.
Ex 6:15 - A synovia Simeonovi: Jemúel, Jamin, Ohad, Jachin, Cóchar a Saul, syn Kananejky. To sú čeľade Simeonove.
Nm 26:57 - Toto sú počítaní zo synov Léviho po svojich čeľadiach: po Geršonovi geršonovská čeľaď, po Kehátovi kehátovská čeľaď, po Merárim čeľaď Meráriho.
1Krn 6:1 - Synovia Léviho: Geršom, Kehát a Merári.
1Krn 23:6 - A Dávid si ich rozdelil na oddelenia podľa synov Léviho, podľa Geršona, Keháta a Meráriho.

Nm 3,1-4 - Porov. Ex 6,23; Lv 8,1 n.; 10,1 n. O naplnení rúk pozri Ex 28,41 a 29,24; o pomazaní Ex 29,7.

Nm 3,5 - Leviti majú pomáhať kňazom pri bohoslužbe, majú však byť nápomocní aj jednoduchým Izraelitom; napr. pri zabíjaní obetných zvierat, ak ten, čo priviedol zviera na obetu, zabiť ho nevedel alebo nemohol.

Nm 3,12 - Všetko prvorodené patrilo Pánovi, preto že on je Pánom a Darcom všetkého (Ex 22,28 n.; 34, 19 n.). Prvorodení z Izraela patrili mu však aj preto, že zachránil pred záhubou všetkých prvorodených v izraelských rodinách (Ex 13,13 n.). Izraeliti mali zasvätiť svojich prvorodených synov službe svätostánku, obetovať prvorodené zo statku a prvotiny plodín priniesť na potravinovú a nápojovú obetu. Pán teraz namiesto prvorodených volí si levitov a takto zaručuje pravidelnosť bohoslužby, poskytuje ľudu ľahšie plniť náboženské povinnosti a zabraňuje aj tomu, aby sa jednotlivé kmene miešali do bohoslužby, čo sa ľahko mohlo stať, keby prvorodení boli robievali službu pri svätyni.

Nm 3,40-51 - Ako vidno, levitov od jedného mesiaca nahor bolo o 273 menej ako prvorodených v Izraeli. A keďže aj títo prvorodení patrili Pánovi, bolo ich treba vykúpiť, nakoľko náhrada za nich v levitoch už nebola. Museli sa vykúpiť piatimi šeklami. O šekli pozri Ex 30,13. Tí, čo sa mali vykúpiť, pravdepodobne určili sa žrebom. Lenže v budúcnosti budú sa vykupovať všetci izraelskí prvorodení touto sumou (18,16). Pánovi patril každý prvorodený len po mesiaci.