výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 6, 1-27

1 Hospodin povedal Mojžišovi: 2 Povedz Izraelitom toto: Ak niektorý muž alebo žena zloží osobný sľub, sľub nazirejský, aby sa zasvätil Hospodinovi, 3 nech sa zdržiava vína a akéhokoľvek opojného nápoja. Nebude piť ocot z vína ani z iného nápoja. Nesmie piť hroznovú šťavu ani jesť čerstvé ani sušené hrozno. 4 Po celý čas svojho nazirejského sľubu nesmie jesť nič z toho, čo pochádza z viniča, od nezrelých hrozien až po šupky. 5 Po celý čas nazirejského sľubu sa britva nedotkne jeho hlavy. Kým sa neskončia dni jeho zasvätenia Hospodinovi, nech je svätý a nech si necháva voľne rásť vlasy na hlave. 6 Nech sa po celý čas svojho nazirejského sľubu Hospodinovi nepriblíži k mŕtvemu. 7 Nesmie sa poškvrniť ani pri smrti otca, matky, brata či sestry, lebo má na hlave znamenie svojho zasvätenia Bohu. 8 Po celý čas svojho nazirejského sľubu bude zasvätený Hospodinovi. 9 Keby však niekto blízko neho celkom nečakane zomrel a on by si poškvrnil zasvätenú hlavu, nech si ju oholí v deň svojho očisťovania, urobí to teda na siedmy deň. 10 Na ôsmy deň prinesie dve hrdličky alebo dva holúbky kňazovi k vchodu do stanu stretávania. 11 Kňaz prinesie jedného ako obetu za hriech; druhého ako spaľovanú obetu, aby zaňho vykonal obrad zmierenia, pretože sa poškvrnil mŕtvolou. V ten deň si znova posvätí hlavu. 12 Tak sa opäť zasvätí Hospodinovi na obdobie svojho nazirejského sľubu a prinesie jednoročného baránka ako obetu za previnenie. Predchádzajúci čas sa mu však nezapočíta, pretože poškvrnil svoj nazirejský sľub. 13 Toto je zákon o nazirejovi: V ten deň, keď sa skončí obdobie jeho nazirejského sľubu, privedie ho kňaz k vchodu stanu stretávania. 14 Ako svoj dar prinesie Hospodinovi jednoročného bezchybného baránka ako spaľovanú obetu, ročnú ovcu ako obetu za hriech a bezchybného barana ako obetu spoločenstva, 15 kôš nekvasených chlebov, koláčov z jemnej múky zamiesených olejom a nekvasené, olejom zamiesené posúchy a k tomu príslušnú pokrmovú a nápojovú obetu. 16 Kňaz to prinesie pred Hospodina, vykoná zaňho obetu za hriech aj spaľovanú obetu. 17 Barana pripraví Hospodinovi ako obetu spoločenstva spolu s košom nekvasených chlebov a prinesie pokrmovú a nápojovú obetu. 18 Potom pri vchode do stanu stretávania si nazirej oholí hlavu, vezme vlasy svojho nazirejského sľubu a hodí ich do ohňa pod obetu spoločenstva. 19 Potom kňaz vezme varené baranie plece, z koša nekvasený koláč, nekvasený posúch a vloží to do rúk nazireja, len čo si oholil vlasy svojho nazirejského sľubu. 20 Kňaz nimi zamáva pred Hospodinom ako mávanou obetou. Je to svätý dar kňazovi spolu s hruďou mávanej obety aj s lopatkou pozdvihovanej obety. Potom smie nazirej piť víno. 21 Toto je zákon o nazirejovi, ktorý sľúbil Hospodinovi za svoje nazirejstvo priniesť dar okrem toho, čo chce sám pridať. Nech urobí podľa sľubu, ktorý dal, podľa zákona o svojom nazirejstve. 22 Hospodin povedal Mojžišovi: 23 Povedz Áronovi a jeho synom: Izraelitov budete požehnávať týmito slovami: 24 Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni! 25 Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý! 26 Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj! 27 Takto nech kladú na Izraelitov moje meno a ja ich požehnám.

Nm 6, 1-27

Verš 18
Potom pri vchode do stanu stretávania si nazirej oholí hlavu, vezme vlasy svojho nazirejského sľubu a hodí ich do ohňa pod obetu spoločenstva.
Sk 21:24 - Týchto vezmi so sebou, spolu s nimi sa očisti a zaplať za nich, aby si dali oholiť hlavu. Tak všetci poznajú, že nie je nič pravdy na tom, čo o tebe počuli, ale že aj sám dôsledne zachovávaš zákon.

Verš 20
Kňaz nimi zamáva pred Hospodinom ako mávanou obetou. Je to svätý dar kňazovi spolu s hruďou mávanej obety aj s lopatkou pozdvihovanej obety. Potom smie nazirej piť víno.
Ex 29:27 - Posväť prsia z podávanej obety a stehno z obety pozdvihovania, teda to, čo bolo ponúknuté pri obrade podávania a pozdvihovania z barana obetovaného pri vysvätení Árona a jeho synov.

Verš 5
Po celý čas nazirejského sľubu sa britva nedotkne jeho hlavy. Kým sa neskončia dni jeho zasvätenia Hospodinovi, nech je svätý a nech si necháva voľne rásť vlasy na hlave.
Sdc 13:5 - Veď počneš a porodíš syna. Jeho hlavy sa britva nesmie dotknúť. Chlapec bude Božím zasvätencom od života matky. On začne vyslobodzovať Izrael z rúk Filištíncov.
1Sam 1:11 - Pritom zložila tento sľub: Hospodin zástupov, ak milostivo pozrieš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na mňa, ak na ňu nezabudneš, ale jej dáš mužského potomka, darujem ti ho, Hospodin, na celý život a britva sa jeho hlavy nedotkne.

Nm 6,1 - Najväčším zo sľubov bol tzv. sľub nazireátu, hebr. neder nazír – ,sľub odlúčenia' alebo ,zdržovania sa'. Kto sa zaviazal týmto sľubom, zasvätil a oddal sa priamo Pánovi. Predmetom sľubu bolo vždy niečo dovolené, sľubujúci sa však z lásky k Bohu zriekal toho "dovoleného" buď na čas, alebo na celý život. Sľub sa konal najviac len dočasne, ale nikdy nie na kratšie, ako na mesiac. Doživotný sľub mal napr. Samson (Sdc 13,5.7), Samuel (1 Sam 1,11) a sv. Ján Krstiteľ (Lk 1,15). Sľub nazireátu mohli urobiť muž alebo žena, ba aj rodičia za svoje deti, hoci sa ešte ani nenarodili (Sdc 13,13.14). Pôvod tohto sľubu je predmojžišovský. Mojžiš ho už uvádza ako známy.

Nm 6,9-12 - Ak niekto z neopatrnosti prerušil sľub nazireátu, musel sa očisťovať. A dočasný nazireát musel začať znova. Sväté písmo nehovorí o prerušení dobrovoľnom, to sa istotne trestalo veľmi prísne.

Nm 6,13-17 - Pri ukončení nazireátu, teda času, na ktorý sa niekto zasvätil Bohu, prinášali sa také obety ako pri svätení kňazstva (Ex 29; Lv 8). Za nevedomé hriechy, ktoré spáchal v čase svojho zasvätenia, prinesie na obetu za hriech jednoročného baránka a jednoročnú jahnicu (Lv 4,2). Pokojnou žertvou ďakoval za šťastlivé ukončenie zasvätenia a potvrdzoval aj priateľstvo s Pánom.

Nm 6,18-21 - Často sa stávalo, že pri ukončení sľubu za chudobných platili výlohy bohatší Izraeliti (Sk 21,23).

Nm 6,22-27 - Kňazi mali právo a povinnosť žehnať ľud (Dt 10,8; 21,5). Formulka požehnania v troch veršoch obsahuje trojité želanie: Božiu ochranu, jeho milosrdenstvo a pokoj. Tri razy sa opakuje aj meno Pán. V tomto požehnaní Otcovia videli náznak tajomstva Najsv. Trojice.