výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 2, 1-34

1 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: 2 Izraeliti budú táboriť každý pod svojou zástavou pri znakoch svojich rodov. Budú táboriť v určitej vzdialenosti okolo stanu stretávania. 3 Vpredu na východnej strane bude zástava Júdovho tábora a jeho zástupy. Vodcom Júdovcov bude Nachšón, syn Ammínadaba. 4 V jeho zástupe bude sedemdesiatštyritisícšesťsto povolaných do služby. 5 Pri ňom sa utáborí Jissákarov kmeň a jeho vodcom bude Netaneel, syn Cúara, 6 a v jeho zástupe bude päťdesiatštyritisícštyristo povolaných do služby. 7 Kmeň Zebúlunov: vodcom Zebúlunovcov bude Elíab, syn Chelóna. 8 V jeho zástupe bude päťdesiatsedemtisícštyristo povolaných do služby. 9 Všetkých povolaných do služby vo vojsku Júdovho tábora bude stoosemdesiatšesťtisícštyristo. Tí sa pohnú prví. 10 Na južnej strane bude zástava Rúbenovho tábora a jeho zástupy. Vodcom Rúbenovcov bude Elicúr, syn Šedeúra. 11 V jeho zástupe bude štyridsaťšesťtisícpäťsto povolaných do služby. 12 Pri ňom sa utáborí kmeň Šimeóna. Vodcom Šimeónovho kmeňa bude Šelumíel, syn Cúrišaddaja. 13 V jeho zástupe bude päťdesiatdeväťtisíctristo povolaných do služby. 14 Kmeň Gádov: vodcom Gádovho kmeňa bude Eljásaf, syn Reúela. 15 V jeho zástupe bude štyridsaťpäťtisícšesťstopäťdesiat povolaných do služby. 16 Všetkých povolaných do služby vo vojenských zástupoch Rúbenovho tábora bude stopäťdesiatjedentisícštyristopäťdesiat. Tí sa pohnú druhí. 17 Potom pôjde stan stretávania; Léviho tábor bude uprostred ostatných táborov. Ako budú táboriť, tak aj pôjdu, každý na svojom mieste, pod svojimi zástavami. 18 Na západnej strane bude zástava Efrajimovho tábora a jeho zástupy. Vodcom Efrajimovho kmeňa bude Elíšama, syn Ammíhuda. 19 V jeho zástupe bude štyridsaťtisícpäťsto povolaných do služby. 20 Pri ňom sa utáborí kmeň Menaššeov. Vodcom Menaššeovho kmeňa bude Gamlíel, syn Pedácura. 21 V jeho zástupe bude tridsaťdvatisícdvesto povolaných do služby. 22 Kmeň Benjamínov: vodca Benjamínovho kmeňa bude Abídan, syn Gideóniho. 23 V jeho zástupe bude tridsaťpäťtisícštyristo povolaných do služby. 24 Všetkých povolaných do služby z Efrajimovho tábora bude v jeho vojsku stoosemtisícsto. Tí sa pohnú tretí. 25 Zástava Dánovho tábora a jeho zástupov bude na severe. Vodcom Dánovho kmeňa bude Achíezer, syn Ammíšaddaja. 26 V jeho zástupe bude šesťdesiatdvatisícsedemsto povolaných do služby. 27 Pri ňom bude táboriť Ašérov kmeň. Vodcom Ašérovho kmeňa bude Pagíel, syn Okrána. 28 V jeho zástupe bude štyridsaťjedentisícpäťsto povolaných do služby. 29 Kmeň Naftáli: vodcom Naftáliovho kmeňa bude Achíra, syn Énana. 30 V jeho zástupe bude päťdesiattritisícštyristo povolaných do služby. 31 Všetkých povolaných do služby z Dánovho tábora bude stopäťdesiatsedemtisícšesťsto. Tí sa pohnú pod svojimi zástavami nakoniec. 32 Toto sú Izraeliti povolaní do služby podľa rodín. Všetkých povolaných do služby z táborov a ich zástupov bolo šesťstotritisícpäťstopäťdesiat. 33 Léviho kmeň však nebol povolaný do služby medzi ostatných Izraelitov, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 34 Izraeliti urobili všetko tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Takto táborili pod svojimi zástavami a takto sa vydávali na pochod všetci podľa svojich kmeňov a podľa svojich rodín.

Nm 2, 1-34

Verš 32
Toto sú Izraeliti povolaní do služby podľa rodín. Všetkých povolaných do služby z táborov a ich zástupov bolo šesťstotritisícpäťstopäťdesiat.
Ex 38:26 - Pol šekela pripadlo na hlavu — pol šekela podľa váhy svätyne — od každého účastníka sčítania od dvadsiatich rokov vyššie. Bolo ich šesťstotritisícpäťstopäťdesiat.
Nm 1:46 - bolo teda šesťstotritisícpäťstopäťdesiat.

Verš 33
Léviho kmeň však nebol povolaný do služby medzi ostatných Izraelitov, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.
Nm 1:48 - Hospodin povedal Mojžišovi:

Nm 2,1 - Všetci Izraeliti, teda dvanásť kmeňov, boli rozdelení na štyri zbory. Každý z nich sa skladal z troch kmeňov. Tieto tri zbory sa pri táborení umiestňovali na štyri svetové strany tak, že svätostánok bol vždy uprostred táboriska. Tábor zaujímal dosť veľkú plochu. Na pochode išli pred archou dva zbory, teda šesť kmeňov, potom nasledovali leviti so svätostánkom a archou a za nimi išlo opäť šesť kmeňov. Zástava a odznaky – jednotlivé zbory mali svoje zástavy a každý kmeň mal aj svoj vlastný odznak. Je dosť možné, že aj menšie oddiely mali svoje zvláštne odznaky, pretože výraz "otcovské rodiny" môže znamenať tak kmeň, ako aj rod. Ako vyzerali tieto odznaky, nevedno. V Egypte sa vojenské odznaky skladali z akejsi žrde, na ktorej bol pripevnený symbol niektorého božstva. Podobné štandardy mali aj Babylonci. Podľa výkladu Pseudo-Jonatanovho, kmeň Júdov mal na svojej zástave vyobrazeného leva, Ruben chlapca, Efraim býka a Dan orla. Takto učia aj neskorší rabíni. Lenže vec nie je taká istá, a ako sa zdá, symboly sa prevzali z Ez 1,26; 10,1.