výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 3, 1-51

1 Toto je rodokmeň Árona a Mojžiša v čase, keď Hospodin oslovil Mojžiša na vrchu Sinaj. 2 Toto sú mená Áronových synov: prvorodený Nádab, potom Abíhu, Eleazár a Ítamar. 3 Toto sú mená Áronových synov, pomazaných kňazov, uvedených do kňazského úradu. 4 Nádab a Abíhu zomreli pred Hospodinom, keď na Sinajskej púšti priniesli pred Hospodina cudzí oheň. Nemali synov. Kňazskú službu vykonávali teda Eleazár a Ítamar v prítomnosti svojho otca Árona. 5 Hospodin povedal Mojžišovi: 6 Priveď Léviho kmeň a postav ho pred kňaza Árona, aby mu posluhovali. 7 Zaňho a za celú pospolitosť budú dbať o poriadok pred stanom stretávania, aby sa mohla konať služba pri príbytku. 8 Budú sa starať o všetko zariadenie stanu stretávania a za Izraelitov budú dbať o poriadok, aby sa mohla konať služba pri príbytku. 9 Léviho kmeň dáš Áronovi a jeho synom; dostane ich spomedzi Izraelitov ako dar. 10 Árona a jeho synov poveríš, aby dbali o svoj kňazský úrad. Ak sa niekto nepovolaný priblíži, bude usmrtený. 11 Hospodin povedal Mojžišovi: 12 Ja som si vybral Léviho kmeň spomedzi Izraelitov za všetkých prvorodených medzi Izraelitmi, čo otvárajú materské lono. Léviho synovia sú moji. 13 Mne patrí všetko prvorodené. Keď som v Egypte usmrtil všetko prvorodené, oddelil som si ako sväté všetko prvorodené v Izraeli z ľudí i z dobytka. Sú moji. Ja som Hospodin. 14 Hospodin povedal Mojžišovi na Sinajskej púšti: 15 Spočítaj Léviovcov podľa rodín a rodov. Spočítaj všetky osoby mužského rodu starších ako jeden mesiac. 16 Mojžiš ich spočítal na Hospodinov rozkaz, ako mu bolo prikázané. 17 Toto sú Léviovci podľa mien: Geršón, Kehát a Merári. 18 Toto sú mená Geršónovcov podľa rodov: Libni a Šimei. 19 Kehátovci podľa rodov: Amrám, Jishár, Hebron a Uzzíel. 20 Meráriovci podľa rodov: Machli a Múši. Toto sú rody Léviovcov podľa rodín. 21 Ku Geršónovi patrí rod Libniovcov a Šimeiovcov. Toto sú rody Geršónovcov. 22 Počet všetkých spočítaných osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bolo sedemtisícpäťsto. 23 Rody Geršónovcov majú táboriť za príbytkom na západnej strane. 24 Vodcom rodín Geršónovcov bol Eljásaf, syn Láela. 25 Geršónovci mali v stane stretávania na starosti príbytok, stan, jeho prikrývku, oponu pri vchode do stanu stretávania, 26 kobercové závesy nádvoria, oponu pri vchode do nádvoria, ktoré je okolo príbytku a oltára, ako aj stanové povrazy a všetko príslušenstvo. 27 Ku Kehátovcom patrili: rod Amrámovcov, rod Jishárovcov, rod Hebronovcov a rod Uzzíelovcov. Toto sú rody Kehátovcov. 28 Počet všetkých osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bol osemtisícšesťsto. Tí budú strážcami svätyne. 29 Rody Kehátovcov mali táboriť na južnej strane príbytku. 30 Vodcom rodín kehátovských rodov bol Elícafan, syn Uzzíela. 31 Na starosti mali archu, stôl, svietnik, oltáre a náradie svätyne na službu, oponu a všetko príslušenstvo. 32 Hlavným vodcom levitov bol Eleazár, syn kňaza Árona. Dozeral na tých, čo strážili svätyňu. 33 K Meráriovcom patril rod Machliovcov a rod Múšiovcov. To sú rody Meráriovcov. 34 Počet všetkých spočítaných osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bol šesťtisícdvesto. 35 Vodcom rodín meráriovských rodov bol Cúriel, syn Abíchajila; mali táboriť na severnej strane príbytku. 36 Meráriovci mali na starosti dosky príbytku, jeho závory, stĺpy, podstavce, všetko zariadenie a príslušenstvo, 37 stĺpy okolo nádvoria, podstavce, kolíky a povrazy. 38 Východne od príbytku, pred stanom stretávania na jeho východnej strane, bude táboriť Mojžiš, Áron a jeho synovia; tí sa budú starať o svätyňu namiesto Izraelitov. Ak sa priblíži niekto nepovolaný, bude usmrtený. 39 Všetkých Léviovcov, ktorých na príkaz Hospodina spočítal Mojžiš s Áronom podľa ich rodov, osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac, bolo dvadsaťdvatisíc. 40 Hospodin povedal Mojžišovi: Spočítaj všetkých prvorodených Izraelitov mužského rodu starších ako jeden mesiac a urob zoznam ich mien. 41 Léviovcov vezmi pre mňa namiesto všetkých prvorodených Izraelitov. Ja som Hospodin. Aj namiesto všetkého prvorodeného z izraelského dobytka vezmi dobytok Léviovcov. 42 Mojžiš spočítal všetkých prvorodených medzi Izraelitmi, ako mu prikázal Hospodin. 43 Všetkých prvorodených osôb mužského rodu od jedného mesiaca a viac, ktorí sa dostali do zoznamu mien, bolo dvadsaťdvatisícdvestosedemdesiattri. 44 Hospodin povedal Mojžišovi: 45 Namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelitmi vezmi Léviovcov a namiesto ich dobytka vezmi dobytok Léviovcov. Léviovci sú moji. Ja som Hospodin. 46 Ako výkupné za tých dvestosedemdesiattri prvorodených Izraelitov, ktorí prevyšujú počet Léviovcov, 47 vyber po päť šekelov striebra na hlavu. Vyberaj ich podľa váhy svätyne; šekel je dvadsať gér. 48 Striebro odovzdáš Áronovi a jeho synom ako výkupné za tých, čo presahujú ich počet. 49 A tak Mojžiš prevzal výkupné za tých, čo presahujú počet vykúpených Léviovcov. 50 Za prvorodených Izraelitov vybral tisíctristošesťdesiatpäť šekelov striebra podľa váhy svätyne. 51 Mojžiš odovzdal výkupné Áronovi a jeho synom, ako mu prikázal Hospodin.

Nm 3, 1-51

Verš 2
Toto sú mená Áronových synov: prvorodený Nádab, potom Abíhu, Eleazár a Ítamar.
Ex 6:23 - Áron si vzal za ženu Elíšebu, dcéru Ammínadaba, sestru Nachšóna. Tá mu porodila Nádaba, Abíhua, Eleazára a Ítamara.

Verš 4
Nádab a Abíhu zomreli pred Hospodinom, keď na Sinajskej púšti priniesli pred Hospodina cudzí oheň. Nemali synov. Kňazskú službu vykonávali teda Eleazár a Ítamar v prítomnosti svojho otca Árona.
Lv 10:1 - Áronovi synovia Nádab a Abíhu vzali každý svoju kadidelnicu, dali do nej oheň, položili naň kadidlo a obetovali Hospodinovi nedovolený oheň, aký im neprikázal.
Nm 26:61 - No Nádab a Abíhu zomreli, keď priniesli nenáležito zapálený oheň pred Hospodina.
1Krn 24:2 - Nádab a Abíhu zomreli prv než ich otec. Keďže nemali synov, kňazstvo prevzali: Eleazár a Ítamar.

Verš 38
Východne od príbytku, pred stanom stretávania na jeho východnej strane, bude táboriť Mojžiš, Áron a jeho synovia; tí sa budú starať o svätyňu namiesto Izraelitov. Ak sa priblíži niekto nepovolaný, bude usmrtený.
Nm 3:10 - Árona a jeho synov poveríš, aby dbali o svoj kňazský úrad. Ak sa niekto nepovolaný priblíži, bude usmrtený.
Nm 16:40 -

Verš 6
Priveď Léviho kmeň a postav ho pred kňaza Árona, aby mu posluhovali.
Nm 16:9 - je vám to málo, že vás Boh Izraela oddelil od pospolitosti Izraela, aby ste mohli k nemu pristupovať a vykonávať službu v Hospodinovom príbytku, stáť pred pospolitosťou a slúžiť jej?
Nm 18:2 - Dovoľ však, aby s tebou mohli pristupovať aj tvoji bratia z Léviho pokolenia, z kmeňa tvojho otca. Nech sa pripoja k tebe a nech ti slúžia, kým ty a tvoji synovia budete pred stanom svedectva.

Verš 12
Ja som si vybral Léviho kmeň spomedzi Izraelitov za všetkých prvorodených medzi Izraelitmi, čo otvárajú materské lono. Léviho synovia sú moji.
Ex 13:2 - Zasväť mi všetko prvorodené, čo u Izraelitov otvára materské lono, či z ľudí, alebo z dobytka. Je to moje!

Verš 13
Mne patrí všetko prvorodené. Keď som v Egypte usmrtil všetko prvorodené, oddelil som si ako sväté všetko prvorodené v Izraeli z ľudí i z dobytka. Sú moji. Ja som Hospodin.
Ex 13:2 - Zasväť mi všetko prvorodené, čo u Izraelitov otvára materské lono, či z ľudí, alebo z dobytka. Je to moje!
Ex 22:29 - Takisto urobíš so svojím dobytkom a ovcami. Sedem dní bude pri svojej matke, na ôsmy deň ho odovzdáš mne.
Ex 34:19 - Všetko, čo otvára materské lono, patrí mne; všetko samčie prvorodené z tvojho stáda, tak z dobytka ako aj z oviec.
Lv 27:26 - Nech nikto nezasväcuje prvorodené dobytča, pretože ako prvorodené aj tak patrí Hospodinovi, či je to býk alebo ovca, patrí Hospodinovi.
Nm 8:16 - Dostal som ich totiž ako dar spomedzi Izraelitov. Vzal som si ich namiesto všetkých, čo otvárajú materské lono, namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelitmi.
Lk 2:22 - Keď uplynuli dni ich očisťovania podľa Mojžišovho zákona, odniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi,

Verš 47
vyber po päť šekelov striebra na hlavu. Vyberaj ich podľa váhy svätyne; šekel je dvadsať gér.
Ex 30:31 - Izraelitom prikáž: To bude olej na posvätné pomazanie pre mňa i pre všetky vaše pokolenia.
Lv 27:25 - Každý odhad ceny nech sa vykoná podľa šekela svätyne. Jeden šekel je dvadsať zŕn.
Nm 18:16 - Vykúpiš ich jednomesačné a oceníš ich piatimi šekelmi striebra podľa váhy šekela svätyne; jeden šekel je dvadsať gérov.
Ez 45:12 - Šekel má dvadsať gér. Päť šekelov má byť päť šekelov a desať šekelov má byť desať šekelov; päťdesiat šekelov má byť vašou mínou.

Verš 17
Toto sú Léviovci podľa mien: Geršón, Kehát a Merári.
Ex 6:15 - Synovia Šimeóna: Jemúel, Jámin, Óhad, Jákin, Cóchar a Šául, syn Kanaánčanky; to sú Šimeónove rody.
Nm 26:57 - Toto sú spočítaní Léviovci podľa svojich rodov: Geršón a geršónovský rod, Kehát a kehátovský rod, Merári a meráriovský rod.
1Krn 6:1 - Synovia Léviho: Geršóm, Kehát, Merári.
1Krn 23:6 - Dávid ich zadelil do tried podľa Léviho synov: Geršóna, Keháta a Meráriho.

Nm 3,1-4 - Porov. Ex 6,23; Lv 8,1 n.; 10,1 n. O naplnení rúk pozri Ex 28,41 a 29,24; o pomazaní Ex 29,7.

Nm 3,5 - Leviti majú pomáhať kňazom pri bohoslužbe, majú však byť nápomocní aj jednoduchým Izraelitom; napr. pri zabíjaní obetných zvierat, ak ten, čo priviedol zviera na obetu, zabiť ho nevedel alebo nemohol.

Nm 3,12 - Všetko prvorodené patrilo Pánovi, preto že on je Pánom a Darcom všetkého (Ex 22,28 n.; 34, 19 n.). Prvorodení z Izraela patrili mu však aj preto, že zachránil pred záhubou všetkých prvorodených v izraelských rodinách (Ex 13,13 n.). Izraeliti mali zasvätiť svojich prvorodených synov službe svätostánku, obetovať prvorodené zo statku a prvotiny plodín priniesť na potravinovú a nápojovú obetu. Pán teraz namiesto prvorodených volí si levitov a takto zaručuje pravidelnosť bohoslužby, poskytuje ľudu ľahšie plniť náboženské povinnosti a zabraňuje aj tomu, aby sa jednotlivé kmene miešali do bohoslužby, čo sa ľahko mohlo stať, keby prvorodení boli robievali službu pri svätyni.

Nm 3,40-51 - Ako vidno, levitov od jedného mesiaca nahor bolo o 273 menej ako prvorodených v Izraeli. A keďže aj títo prvorodení patrili Pánovi, bolo ich treba vykúpiť, nakoľko náhrada za nich v levitoch už nebola. Museli sa vykúpiť piatimi šeklami. O šekli pozri Ex 30,13. Tí, čo sa mali vykúpiť, pravdepodobne určili sa žrebom. Lenže v budúcnosti budú sa vykupovať všetci izraelskí prvorodení touto sumou (18,16). Pánovi patril každý prvorodený len po mesiaci.