výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Nm 3, 1-51

1 Toto je příběh Árona a Mojžíše v době, kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj. 2 A toto jsou jména Áronových synů: prvorozený Nádab, dále Abihu, Eleazar a Itamar; 3 to jsou jména Áronových synů, pomazaných kněží pověřených ke kněžské službě. 4 Nádab a Abihu však bezdětní zemřeli před Hospodinem, když na poušti Sinaj před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Proto spolu se svým otcem Áronem konali kněžskou službu Eleazar a Itamar. 5 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 6 "Přiveď pokolení Levi a postav je před kněze Árona, aby mu pomáhali. 7 Svou službou při Příbytku budou plnit jeho povinnost i povinnost celé obce vůči Stanu setkávání. 8 Budou také pečovat o veškeré náčiní Stanu setkávání a službou při Příbytku budou plnit povinnost synů Izraele. 9 Odevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům, ať mu jsou z řad Izraelitů zcela odevzdáni. 10 Árona a jeho syny pověříš, aby zachovávali své kněžství. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře." 11 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 12 "Hle, já jsem si namísto všech prvorozených, kteří mezi Izraelci otvírají lůno, vybral z řad synů Izraele levity. Levité jsou tedy moji, 13 neboť všichni prvorození jsou moji. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem zasvětil všechny prvorozené v Izraeli, jak lidi, tak zvířata, sobě. Jsou moji. Já jsem Hospodin." 14 Hospodin promluvil k Mojžíšovi na poušti Sinaj: 15 "Sečti Leviho syny podle jejich otcovských domů a rodů; sečti všechny muže od stáří jednoho měsíce." 16 Mojžíš je tedy podle Hospodinova rozkazu sečetl, jak mu bylo přikázáno. 17 Toto jsou Leviho synové, jmenovitě: Geršon, Kehat a Merari. 18 Toto jsou jména Geršonových synů po jejich rodech: Libni a Šimei. 19 Kehatovi synové po svých rodech: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. 20 Synové Merariho po svých rodech: Machli a Muši. Toto jsou levitské rody podle svých otcovských domů. 21 Z Geršona vzešel rod libnijský a šimeiský; to jsou geršonské rody. 22 Podle seznamu čítaly 7 500 mužů starších jednoho měsíce. 23 Geršonské rody tábořily za Příbytkem, na západní straně. 24 Vůdcem geršonského otcovského domu byl Eljasaf, syn Laelův. 25 Geršonovi synové dostali ve Stanu setkávání do opatrování Příbytek, stan, jeho pokrývku, závěs ke vchodu do Stanu setkávání, 26 zástěny nádvoří, závěs pro vchod do nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jeho lana, a to se vší příslušnou službou. 27 Z Kehata vzešel rod amramský, jisharský, hebronský a uzielský; to jsou kehatské rody. 28 Čítaly celkem 8 600 mužů starších jednoho měsíce. Ti měli na starost svatyni. 29 Rody Kehatových synů tábořily na jižní straně Příbytku. 30 Vůdcem otcovského domu kehatských rodů byl Elicafan, syn Uzielův. 31 Dostali do opatrování Truhlu, stůl, svícen, oltáře, vybavení svatyně, které používali ke službě, a závěs, a to se vší příslušnou službou. 32 Vůdcem levitských vůdců byl Eleazar, syn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči svatyni. 33 Z Merariho vzešel rod machlijský a mušijský; to jsou merarijské rody. 34 Podle seznamu čítaly 6 200 mužů starších jednoho měsíce. 35 Vůdcem otcovského domu merarijských rodů byl Curiel, syn Abichailův. Tábořili na severní straně Příbytku. 36 Synům Merariho byly do opatrování svěřeny desky Příbytku, jeho svlaky, sloupy, patky a veškeré náčiní k nim, a to se vší příslušnou službou. 37 Dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich lany. 38 Vepředu, na východě, tábořili před Příbytkem, totiž před Stanem setkávání, Mojžíš, Áron a jeho synové. Drželi za syny Izraele stráž před svatyní. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však měl zemřít. 39 Levité, které Mojžíš s Áronem podle Hospodinova rozkazu sečetl po jejich rodech, čítali celkem 22 000 mužů starších jednoho měsíce. 40 Hospodin řekl Mojžíšovi: "Sečti mezi syny Izraele všechny prvorozené muže starší jednoho měsíce a pořiď jejich jmenný seznam. 41 Namísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. Já jsem Hospodin. Namísto všeho prvorozeného dobytka synů Izraele vezmeš dobytek levitů." 42 Mojžíš tedy podle Hospodinova příkazu sečetl všechny prvorozené syny Izraele. 43 Všech prvorozených starších jednoho měsíce bylo na jmenném seznamu 22 273. 44 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 45 "Vezmi levity namísto všech prvorozených mezi syny Izraele a dobytek levitů namísto jejich dobytka, neboť levité jsou moji. Já jsem Hospodin. 46 A jako výplatné za těch 273 prvorozených synů Izraele, kteří převyšují počet levitů, 47 vybereš po pěti šekelech za hlavu (měřeno podle šekelu svatyně; šekel je 20 ger). 48 To stříbro pak dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné za ty, kdo převyšují jejich počet." 49 A tak Mojžíš vybral výplatné stříbro za ty, kdo převyšovali počet mužů vykoupených levity. 50 Vybral za prvorozené syny Izraele 1 365 šekelů stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). 51 Podle Hospodinova rozkazu pak Mojžíš předal výplatné stříbro Áronovi a jeho synům, jak mu Hospodin přikázal.

Nm 3, 1-51

Verš 2
A toto jsou jména Áronových synů: prvorozený Nádab, dále Abihu, Eleazar a Itamar;
Ex 6:23 - Áron si vzal za ženu Elišebu, dceru Aminadabovu a sestru Nachšonovu, a ta mu porodila Nádaba, Abihua, Eleazara a Itamara.

Verš 4
Nádab a Abihu však bezdětní zemřeli před Hospodinem, když na poušti Sinaj před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Proto spolu se svým otcem Áronem konali kněžskou službu Eleazar a Itamar.
Lv 10:1 - Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili na něj kadidlo a obětovali před Hospodinem nepatřičný oheň, jaký jim nepřikázal.
Nm 26:61 - Nádab a Abihu však zemřeli, když před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň.
1Krn 24:2 - Nádab a Abihu ale zemřeli bezdětní dříve než jejich otec; kněžství proto vykonávali Eleazar a Itamar.

Verš 38
Vepředu, na východě, tábořili před Příbytkem, totiž před Stanem setkávání, Mojžíš, Áron a jeho synové. Drželi za syny Izraele stráž před svatyní. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však měl zemřít.
Nm 3:10 - Árona a jeho syny pověříš, aby zachovávali své kněžství. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře."
Nm 16:40 -

Verš 6
"Přiveď pokolení Levi a postav je před kněze Árona, aby mu pomáhali.
Nm 16:9 - Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské obce a dovolil vám přistupovat k němu, sloužit u Hospodinova Příbytku, stát před obcí a sloužit jí?
Nm 18:2 - Když budeš se svými syny sloužit před Stanem svědectví, ber s sebou rovněž své bratry z pokolení Levi, z tvého otcovského kmene, ať se připojí k tobě a slouží ti.

Verš 12
"Hle, já jsem si namísto všech prvorozených, kteří mezi Izraelci otvírají lůno, vybral z řad synů Izraele levity. Levité jsou tedy moji,
Ex 13:2 - "Zasvěť mi všechny prvorozené. Všechno, co mezi Izraelci otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytka, je mé."

Verš 13
neboť všichni prvorození jsou moji. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem zasvětil všechny prvorozené v Izraeli, jak lidi, tak zvířata, sobě. Jsou moji. Já jsem Hospodin."
Ex 13:2 - "Zasvěť mi všechny prvorozené. Všechno, co mezi Izraelci otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytka, je mé."
Ex 22:29 - Právě tak nalož se svým skotem a bravem: sedm dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mně.
Ex 34:19 - Vše, co otvírá lůno, je mé, včetně všech prvorozených samců ze tvého stáda, ať už to bude býk či beran.
Lv 27:26 - Prvorozené dobytče, jež patří Hospodinu právem prvorozenství, však nikdo zasvětit nemůže. Ať je ze skotu nebo z bravu, patří již Hospodinu.
Nm 8:16 - neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všech, kteří otvírají lůno, namísto všech prvorozených synů Izraele,
Lk 2:22 - Když pak přišel čas jejich očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli ho do Jeruzaléma, aby ho postavili před Hospodinem,

Verš 47
vybereš po pěti šekelech za hlavu (měřeno podle šekelu svatyně; šekel je 20 ger).
Ex 30:31 - Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení můj olej svatého pomazání.
Lv 27:25 - Všechny určené ceny budou v šekelech svatyně. Šekel je 20 ger.
Nm 18:16 - Od stáří jednoho měsíce se budou moci vyplatit. Necháš je vyplatit za určenou cenu 5 šekelů stříbra (měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger).
Ez 45:12 - Šekel ať váží dvacet ger. Dvacet a pětadvacet a patnáct šekelů ať vám vydá za hřivnu.

Verš 17
Toto jsou Leviho synové, jmenovitě: Geršon, Kehat a Merari.
Ex 6:15 - Synové Šimeonovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn kanaánské ženy - to jsou Šimeonovy rodiny.
Nm 26:57 - Toto je výčet levitů po jejich rodech: Geršon a z něj rod geršonský, Kehat a z něj rod kehatský, Merari a z něj rod merarijský.
1Krn 6:1 - Synové Leviho: Geršom, Kehat a Merari.
1Krn 23:6 - David levity rozdělil na oddíly podle příslušnosti k Leviho synům Geršonovi, Kehatovi a Merarimu.

Nm 3,1-4 - Porov. Ex 6,23; Lv 8,1 n.; 10,1 n. O naplnení rúk pozri Ex 28,41 a 29,24; o pomazaní Ex 29,7.

Nm 3,5 - Leviti majú pomáhať kňazom pri bohoslužbe, majú však byť nápomocní aj jednoduchým Izraelitom; napr. pri zabíjaní obetných zvierat, ak ten, čo priviedol zviera na obetu, zabiť ho nevedel alebo nemohol.

Nm 3,12 - Všetko prvorodené patrilo Pánovi, preto že on je Pánom a Darcom všetkého (Ex 22,28 n.; 34, 19 n.). Prvorodení z Izraela patrili mu však aj preto, že zachránil pred záhubou všetkých prvorodených v izraelských rodinách (Ex 13,13 n.). Izraeliti mali zasvätiť svojich prvorodených synov službe svätostánku, obetovať prvorodené zo statku a prvotiny plodín priniesť na potravinovú a nápojovú obetu. Pán teraz namiesto prvorodených volí si levitov a takto zaručuje pravidelnosť bohoslužby, poskytuje ľudu ľahšie plniť náboženské povinnosti a zabraňuje aj tomu, aby sa jednotlivé kmene miešali do bohoslužby, čo sa ľahko mohlo stať, keby prvorodení boli robievali službu pri svätyni.

Nm 3,40-51 - Ako vidno, levitov od jedného mesiaca nahor bolo o 273 menej ako prvorodených v Izraeli. A keďže aj títo prvorodení patrili Pánovi, bolo ich treba vykúpiť, nakoľko náhrada za nich v levitoch už nebola. Museli sa vykúpiť piatimi šeklami. O šekli pozri Ex 30,13. Tí, čo sa mali vykúpiť, pravdepodobne určili sa žrebom. Lenže v budúcnosti budú sa vykupovať všetci izraelskí prvorodení touto sumou (18,16). Pánovi patril každý prvorodený len po mesiaci.