výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Nm 4, 1-49

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: 2 "Sečti Kehatovy syny z řad synů Leviho podle jejich rodů a otcovských domů. 3 Započti každého ve věku od třiceti do padesáti let, kdo je schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu setkávání. 4 Toto bude služba Kehatových synů ve Stanu setkávání: nejsvětější věci. 5 Než tábor potáhne dál, vstoupí Áron se svými syny dovnitř, sejmou zastírající oponu a tou přikryjí Truhlu svědectví. 6 Na ni pak položí přikrývku z odolných usní a navrch rozprostřou přehoz, celý z modré látky, a provléknou tyče. 7 Potom prostřou přehoz z modré látky na stole chlebů předložení a na něj rozloží mísy, pohárky, číše a konvice pro úlitby; na stole bude zůstávat každodenní chléb. 8 Na to vše pak rozprostřou přehoz z šarlatové látky, přikryjí ho pokrývkou z odolných usní a provléknou tyče. 9 Potom vezmou přehoz z modré látky, přikryjí svícen k svícení i s jeho kahany, kleštěmi, pánvicemi na uhlí a veškerými nádobami na olej, jichž se užívá k jeho obsluze, 10 zabalí jej i s jeho veškerým náčiním do pokrývky z odolných usní a položí na nosítka. 11 Také na zlatý oltář prostřou přehoz z modré látky, přikryjí ho pokrývkou z odolných usní a provléknou tyče. 12 Potom vezmou veškeré služebné náčiní, které se používá ke službě ve svatyni, zabalí je do přehozu z modré látky, přikryjí je pokrývkou z odolných usní a položí na nosítka. 13 Pak vyberou z oltáře popel, prostřou na oltáři přehoz z purpurové látky 14 a na něj položí veškeré oltářní náčiní, které používají k jeho obsluze - pánvice na uhlí, vidlice, lopaty a obětní misky - všechno oltářní náčiní. Přes ně rozprostřou přikrývku z odolných usní a provléknou tyče. 15 Poté, co Áron se svými syny dokončí přikrývání svatých věcí a veškerého vybavení svatyně, než tábor potáhne dál, teprve tehdy přijdou Kehatovi synové, aby to nesli. Svatých věcí se nedotknou, aby nezemřeli. Toto je břemeno Kehatových synů při Stanu setkávání. 16 Eleazarovi, synu kněze Árona, pak bude svěřen olej ke svícení, kadidlo z vonných látek, každodenní moučná oběť a olej pomazání. Bude mít dozor nad celým Příbytkem a nade vším, co je v něm - nad svatými věcmi i jejich příslušenstvím." 17 Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: 18 "Nedopustíte, aby byl kmen kehatských rodů vyhlazen z řad levitů. 19 Aby zůstali naživu a nezemřeli, když přistupují k nejsvětějším věcem, naložíte s nimi takto: přijde Áron a jeho synové a každému z nich určí jeho službu a jeho břemeno. 20 Oni sami však nesmí vejít a zahlédnout, jak jsou baleny svaté věci, aby nezemřeli." 21 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 22 "Sečti také Geršonovy syny podle jejich otcovských domů a rodů. 23 Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. 24 Toto bude služba geršonských rodů, jejich úkoly a břemena: 25 Budou nosit plachty a houně Příbytku, Stan setkávání, jeho pokrývku i pokrývku z odolných usní, která je na ní, dále závěs ke vchodu do Stanu setkávání, 26 zástěny nádvoří, závěs pro vchod do brány nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jejich lana a veškeré příslušenství k jejich službě. A budou konat službu ve všem, co jim bylo uloženo. 27 Veškerá služba Geršonových synů se bude dít podle rozkazů Árona a jeho synů - to platí pro všechna jejich břemena a pro všechnu jejich službu. Všechna jejich břemena svěříte do jejich opatrování. 28 To bude služba geršonských rodů při Stanu setkávání a jejich zodpovědnost pod vedením Itamara, syna kněze Árona." 29 "Syny Merariho rovněž sečti podle jejich rodů a otcovských domů. 30 Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. 31 Při veškeré své službě při Stanu setkávání budou zodpovědni za tato břemena: desky Příbytku, jejich svlaky, sloupy, patky, 32 dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich lany a veškerým jejich náčiním, a to se vší příslušnou službou. Každému jmenovitě určíte, jaké břemeno má nosit. 33 To bude služba merarijských rodů při veškeré jejich práci při Stanu setkávání pod vedením Itamara, syna kněze Árona." 34 Mojžíš s Áronem a s představenými obce sečetl Kehatovy syny podle jejich rodů a otcovských domů. 35 Započítal ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání, 36 a bylo jich po jejich rodech započteno 2 750. 37 Toto je součet kehatských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem. 38 Rovněž Geršonovi synové byli sečteni podle svých rodů a otcovských domů: 39 Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. 40 Jejich součet po jejich rodech a otcovských domech činil 2 630. 41 Toto je součet geršonských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu. 42 Také merarijské rody byly sečteny podle svých rodů a otcovských domů: 43 Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. 44 Jejich součet po jejich rodech a otcovských domech činil 3 200. 45 Toto je součet merarijských rodů, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem. 46 Mojžíš s Áronem a s vůdci Izraele sečetl všechny levity podle jejich rodů a otcovských domů, 47 všech, kdo byli ve věku od třiceti do padesáti let schopni díla služby při Stanu setkávání a díla nošení břemen. 48 Jejich celkový počet byl 8 580. 49 Podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem byla každému z nich určena jeho služba a jeho břemeno. A tak byli sečteni, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Nm 4, 1-49

Verš 16
Eleazarovi, synu kněze Árona, pak bude svěřen olej ke svícení, kadidlo z vonných látek, každodenní moučná oběť a olej pomazání. Bude mít dozor nad celým Příbytkem a nade vším, co je v něm - nad svatými věcmi i jejich příslušenstvím."
Ex 30:34 - Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi vonné látky: tekutou pryskyřici, onychu a galbanum. Tyto vonné látky a smíchej stejným dílem s čistým kadidlem
Ex 30:23 - "Vezmi nejlepší balzámy: 500 šekelů tekuté myrhy a poloviční množství, totiž 250 šekelů, vonné skořice, dále 250 šekelů vonného puškvorce,

Verš 9
Potom vezmou přehoz z modré látky, přikryjí svícen k svícení i s jeho kahany, kleštěmi, pánvicemi na uhlí a veškerými nádobami na olej, jichž se užívá k jeho obsluze,
Ex 25:31 - "Dále vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít tepanou patu i dřík a budou z něj vystupovat pohárky, pupeny a květy.
Ex 25:38 - Ke svícnu zhotovíš z čistého zlata také kleště a pánvice na oharky.

Verš 31
Při veškeré své službě při Stanu setkávání budou zodpovědni za tato břemena: desky Příbytku, jejich svlaky, sloupy, patky,
Ex 26:15 - Dále pro Příbytek vyrobíš svislé rámy z akáciového dřeva.

Verš 7
Potom prostřou přehoz z modré látky na stole chlebů předložení a na něj rozloží mísy, pohárky, číše a konvice pro úlitby; na stole bude zůstávat každodenní chléb.
Ex 25:30 - A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení."

Nm 4,1 - Pri tomto sčítaní ide o zistenie, koľko vyspelých, súcich a silných mužov je v kmeni Léviho, ktorí by mohli nosiť svätostánok a jeho náradie. Ináč leviti nastupovali službu pri svätyni v dvadsiatompiatom roku svojho veku (8,24). Za kráľa Dávida slúžievali už ako dvadsaťroční (1 Krn 23,27).

Nm 4,4 - Hodnosťou prví sú Kaátovci, lebo im sa dostáva povinnosť niesť najsvätejšie veci (archu, oltáre, svietnik, zlatý stôl a umývadlo).

Nm 4,7-9 - Porov. Ex 25,4–40.

Nm 4,11 - Pozri Ex 30,1; 39,38; 40,5.26.

Nm 4,16 - Porov. Ex 27,20; 30,34–38. Ustavičná obeta – je to každodenná potravinová obeta, ktorú prinášali aj vtedy, keď boli na pochode (Ex 29,40; Lv 6,14–18). Leviti z Kaátovej rodiny nosievali tieto posvätné predmety dotiaľ, dokiaľ nebolo dosť kňazov, ktorí prevzali túto povinnosť. Neskoršie archu nosia len kňazi (Dt 31,9).