výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Nm 26, 1-65

1 Po této ráně Hospodin řekl Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze Árona: 2 "Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše započtěte podle jejich otcovských domů každého, kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje." 3 Mojžíš s knězem Eleazarem k nim tedy na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu promluvili takto: 4 "Sečtěte lid od dvacetiletých výše, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi." Toto jsou synové Izraele, kteří vyšli z Egypta: 5 Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch a z něj rod chanošský, Palu a z něj rod paluský, 6 Checron a z něj rod checronský, Karmi a z něj rod karmijský. 7 To jsou rubenské rody. Čítaly 43 730 mužů. 8 Palu měl syna Eliaba 9 a Eliab měl syny Nemuela, Dátana a Abirama. To byl ten Dátan a Abiram, zástupci obce, kteří s Korachovou tlupou bojovali proti Mojžíšovi a Áronovi při svém odboji proti Hospodinu. 10 Tehdy země otevřela ústa a pohltila je i Koracha. Celá ta tlupa pomřela a oněch 250 mužů pohltil oheň, takže se stali výstražným znamením. 11 Korachovi synové ale nevymřeli. 12 Synové Šimeonovi po svých rodech: Nemuel a z něj rod nemuelský, Jamin a z něj rod jaminský, Jachin a z něj rod jachinský, 13 Cochar a z něj rod cocharský, Šaul a z něj rod šaulský. 14 To jsou šimeonské rody. Čítaly 22 200 mužů. 15 Synové Gádovi po svých rodech: Cefon a z něj rod cefonský, Chagi a z něj rod chagijský, Šuni a z něj rod šunijský, 16 Ozni a z něj kmen oznijský, Eri a z něj kmen erijský, 17 Arodi a z něj kmen arodijský, Areli a z něj kmen arelijský. 18 To jsou rody Gádových synů. Čítaly 40 500 mužů. 19 (Er a Onan, Judovi synové, zemřeli v kanaánské zemi.) 20 Synové Judovi po svých rodech: Šela a z něj rod šelský, Peres a z něj rod pereský, Zerach a z něj rod zerašský. 21 Synové Peresovi: z Checrona rod checronský, z Chamula rod chamulský. 22 To jsou rody Judovy. Čítaly 76 500 mužů. 23 Synové Isacharovi po svých rodech: Tola a z něj rod tolský, Pua a z něj rod pujský, 24 Jašub a z něj rod jašubský, Šimron a z něj rod šimronský. 25 To jsou rody Isacharovy. Čítaly 64 300 mužů. 26 Synové Zabulonovi po svých rodech: Sered a z něj rod seredský, Elon a z něj rod elonský, Jachleel a z něj rod jachleelský. 27 To jsou zabulonské rody. Čítaly 60 500 mužů. 28 Synové Josefovi po svých rodech: Manases a Efraim. 29 Synové Manasesovi: Machir a z něj rod machirský (a Machir zplodil Gileáda), Gileád a z něj rod gileádský. 30 Synové Gileádovi: Iezer a z něj rod iezerský, Chelek a z něj rod chelecký, 31 Asriel a z něj rod asrielský, Šechem a z něj rod šechemský, 32 Šemid a z něj rod šemidský, Chefer a z něj rod cheferský. 33 Celofchad, syn Cheferův, neměl syny, jen samé dcery. Ty se jmenovaly: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. 34 To jsou rody Manasesovy. Čítaly 52 700 mužů. 35 Synové Efraimovi po svých rodech: Šutelach a z něj rod šutelašský, Beker a z něj rod bekerský, Tachan a z něj rod tachanský. 36 Synové Šutelachovi: Eran a z něj rod eranský. 37 To jsou rody synů Efraimových. Čítaly 32 500 mužů. To jsou synové Josefovi po svých rodech. 38 Synové Benjamínovi po svých rodech: Bela a z něj rod belský, Ašbel a z něj rod ašbelský, Achiram a z něj rod achiramský, 39 Šufam a z něj rod šufamský, Chufam a z něj rod chufamský. 40 Synové Belovi: Ard a Naáman: z Arda rod ardský, z Naámana rod naámanský. 41 To jsou synové Benjamínovi po svých rodech. Čítaly 45 600 mužů. 42 Toto jsou synové Danovi po svých rodech: Šucham a z něj rod šuchamský. To jsou čeledi Danovy po svých rodech. 43 Všechny šuchamské rody čítaly 64 400 mužů. 44 Synové Ašerovi po svých rodech: Jimna a z něj rod jimenský, Jišvi a z něj rod jišvijský, Berija a z něj rod berijský. 45 Synové Beriovi: Cheber a z něj rod cheberský, Malkiel a z něj kmen malkielský. 46 Ašerova dcera se jmenovala Serach. 47 To jsou rody synů Ašerových. Čítaly 53 400 mužů. 48 Synové Neftalímovi po svých rodech: Jachceel a z něj rod jachceelský, Guni a z něj rod gunijský, 49 Jecer a z něj rod jecerský, Šilem a z něj rod šilemský. 50 To jsou čeledi Neftalímovy po svých rodech. Čítaly 45 400 mužů. 51 Toto je celkový součet synů Izraele: 601 730 mužů. 52 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 53 Ať je těmto rodům přiděleno dědičné území podle počtu zapsaných osob. 54 Většímu rodu přiděl větší dědictví, menšímu menší - každému podle jeho velikosti. 55 Země bude ovšem rozdělena losem; budou přijímat dědictví podle počtu osob ve svém otcovském pokolení. 56 Dědictví jim bude rozděleno losem, ať už malému či velkému. 57 Toto je výčet levitů po jejich rodech: Geršon a z něj rod geršonský, Kehat a z něj rod kehatský, Merari a z něj rod merarijský. 58 Patří do nich tyto levitské rody: rod libnijský, rod hebronský, rod machlijský, rod mušijský, rod korachovský. Kehat zplodil Amrama. 59 Amramova žena jménem Jochebed byla levitská dcera narozená Levimu v Egyptě. Ta Amramovi porodila Árona, Mojžíše a jejich sestru Miriam. 60 Áronovi se narodil Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. 61 Nádab a Abihu však zemřeli, když před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. 62 Z levitů bylo započteno celkem 23 000 mužů starších jednoho měsíce. Nebyli započteni mezi syny Izraele, neboť jim mezi nimi nepřipadlo žádné dědictví. 63 Toto jsou synové Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Eleazarem na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. 64 Nebyl mezi nimi nikdo ze synů Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti Sinaj. 65 O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít na poušti," a nezůstal z nich nikdo než Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův.

Nm 26, 1-65

Verš 33
Celofchad, syn Cheferův, neměl syny, jen samé dcery. Ty se jmenovaly: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa.
Nm 27:1 - Tehdy přistoupily dcery Celofchada, syna Cheferova, syna Gileádova, syna Machirova, syna Manasesova z rodu Josefova syna Manasese. Jeho dcery se jmenovaly Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa.

Verš 2
"Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše započtěte podle jejich otcovských domů každého, kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje."
Nm 1:3 - Ty a Áron započtete do jejich oddílů všechny bojeschopné Izraelce od dvaceti let výše.

Verš 4
"Sečtěte lid od dvacetiletých výše, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi." Toto jsou synové Izraele, kteří vyšli z Egypta:
Nm 1:1 - Na Sinajské poušti, prvního dne druhého měsíce druhého roku po jejich odchodu z Egypta, promluvil Hospodin k Mojžíšovi ve Stanu setkávání:

Verš 5
Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch a z něj rod chanošský, Palu a z něj rod paluský,
Gn 46:9 - Rubenovi synové: Chanoch, Palu, Checron a Karmi.
Ex 6:14 - A toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch, Palu, Checron a Karmi - to jsou Rubenovy rodiny.
1Krn 5:1 - Synové Izraelova prvorozeného, Rubena. (Ten byl sice prvorozený, ale protože poskvrnil lože svého otce, prvorozenství bylo dáno synům Izraelova syna Josefa; proto není v rodopisu zaznamenán jako prvorozený.

Verš 65
O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít na poušti," a nezůstal z nich nikdo než Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův.
Nm 14:28 - Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s vámi naložím tak, jak jste přede mnou sami řekli:
Nm 14:34 - Po čtyřicet let ponesete svůj trest, podle počtu dní, v nichž jste prozkoumávali zem. Z každého z těch čtyřiceti dní se stane rok, abyste poznali mou nelibost.
1Kor 10:5 - Ve většině z nich ale Bůh nenašel zalíbení - vždyť "byli pobiti na poušti".

Verš 9
a Eliab měl syny Nemuela, Dátana a Abirama. To byl ten Dátan a Abiram, zástupci obce, kteří s Korachovou tlupou bojovali proti Mojžíšovi a Áronovi při svém odboji proti Hospodinu.
Nm 16:12 - Mojžíš pak nechal zavolat Dátana a Abirama, syny Eliabovy, ale oni řekli: "Nepůjdeme!

Verš 61
Nádab a Abihu však zemřeli, když před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň.
Lv 10:2 - Tehdy vyšlehl od Hospodina oheň a pohltil je, a tak zemřeli před Hospodinem.
Nm 3:4 - Nádab a Abihu však bezdětní zemřeli před Hospodinem, když na poušti Sinaj před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Proto spolu se svým otcem Áronem konali kněžskou službu Eleazar a Itamar.
1Krn 24:2 - Nádab a Abihu ale zemřeli bezdětní dříve než jejich otec; kněžství proto vykonávali Eleazar a Itamar.

Verš 19
(Er a Onan, Judovi synové, zemřeli v kanaánské zemi.)
Gn 38:7 - Er, Judův prvorozený, však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřít.
Gn 38:10 - To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho.
Gn 46:12 - Synové Judy: Er, Onan, Šela, Peres a Zerach (Er a Onan však v kanaánské zemi zemřeli). Peres měl syny Checrona a Chamula.

Verš 21
Synové Peresovi: z Checrona rod checronský, z Chamula rod chamulský.
Gn 46:12 - Synové Judy: Er, Onan, Šela, Peres a Zerach (Er a Onan však v kanaánské zemi zemřeli). Peres měl syny Checrona a Chamula.

Verš 54
Většímu rodu přiděl větší dědictví, menšímu menší - každému podle jeho velikosti.
Nm 33:54 - Rozdělte si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu rodu přidělte větší dědictví a menšímu menší. Kamkoli padne čí los, to bude jeho. Rozdělte si zem podle otcovských pokolení.

Verš 55
Země bude ovšem rozdělena losem; budou přijímat dědictví podle počtu osob ve svém otcovském pokolení.
Nm 33:54 - Rozdělte si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu rodu přidělte větší dědictví a menšímu menší. Kamkoli padne čí los, to bude jeho. Rozdělte si zem podle otcovských pokolení.
Joz 11:23 - Tak Jozue zabral celou zem, přesně jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji potom dal Izraeli za dědictví podle jejich kmenových podílů. Země tehdy odpočinula od válek.
Joz 14:2 - Devět a půl pokolení získalo své dědictví losem, jak to Hospodin přikázal skrze Mojžíše,

Verš 57
Toto je výčet levitů po jejich rodech: Geršon a z něj rod geršonský, Kehat a z něj rod kehatský, Merari a z něj rod merarijský.
Ex 6:17 - Synové Geršonovi: Libni a Šimei se svými rodinami.

Verš 59
Amramova žena jménem Jochebed byla levitská dcera narozená Levimu v Egyptě. Ta Amramovi porodila Árona, Mojžíše a jejich sestru Miriam.
Ex 2:1 - Jeden muž z rodu Levi se oženil s jednou levitskou dcerou.
Ex 6:20 - Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a Mojžíše. Amram se dožil věku 137 let.

Verš 29
Synové Manasesovi: Machir a z něj rod machirský (a Machir zplodil Gileáda), Gileád a z něj rod gileádský.
Joz 17:1 - Toto je díl, který losem připadl pokolení Josefova prvorozeného, Manasese. (Gileád a Bášan už připadly Machirovi, Manasesovu prvorozenému a otci Gileáda, protože to byl takový bojovník.)

Nm 26,5 - Porov. Nm 1; Gn 46,8–25; Ex 6,14–25.

Nm 26,8-11 - Pozri Nm 16 a Ex 20,5.

Nm 26,29-34 - Nm 27,1; Joz 17,1 n.; 1 Krn 7,14.

Nm 26,35-51 - Z celkového počtu jednotlivých kmeňov najviac sa umenšil kmeň Simeonov. Je možné, že tento kmeň sa najviac prehrešil proti Pánovi a za- siahla ho väčšia nákaza (25,9). Umenšili sa aj kmene: Rubenov, Gadov, Efraimov a Neftaliho. Najviac vzrástol kmeň Manassesov (o 22 500).

Nm 26,52-56 - Tieto verše odôvodňujú vyššie uvedené sčítanie ľudu.

Nm 26,57-62 - Porov. Gn 46,11; Nm 1,47; 3,1 n.; 1 Krn 6,1 n. Levitov je o tisíc viac ako pri prvom sčítaní (3,22.28.34.39).