výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Nm 4, 1-49

1 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר׃ 2 נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחתם לבית אבתם׃ 3 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל בא לצבא לעשות מלאכה באהל מועד׃ 4 זאת עבדת בני קהת באהל מועד קדש הקדשים׃ 5 ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורדו את פרכת המסך וכסו בה את ארן העדת׃ 6 ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו בגד כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו׃ 7 ועל שלחן הפנים יפרשו בגד תכלת ונתנו עליו את הקערת ואת הכפת ואת המנקית ואת קשות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה׃ 8 ופרשו עליהם בגד תולעת שני וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו׃ 9 ולקחו בגד תכלת וכסו את מנרת המאור ואת נרתיה ואת מלקחיה ואת מחתתיה ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם׃ 10 ונתנו אתה ואת כל כליה אל מכסה עור תחש ונתנו על המוט׃ 11 ועל מזבח הזהב יפרשו בגד תכלת וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו׃ 12 ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקדש ונתנו אל בגד תכלת וכסו אותם במכסה עור תחש ונתנו על המוט׃ 13 ודשנו את המזבח ופרשו עליו בגד ארגמן׃ 14 ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהם את המחתת את המזלגת ואת היעים ואת המזרקת כל כלי המזבח ופרשו עליו כסוי עור תחש ושמו בדיו׃ 15 וכלה אהרן ובניו לכסת את הקדש ואת כל כלי הקדש בנסע המחנה ואחרי כן יבאו בני קהת לשאת ולא יגעו אל הקדש ומתו אלה משא בני קהת באהל מועד׃ 16 ופקדת אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטרת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה פקדת כל המשכן וכל אשר בו בקדש ובכליו׃ 17 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר׃ 18 אל תכריתו את שבט משפחת הקהתי מתוך הלוים׃ 19 וזאת עשו להם וחיו ולא ימתו בגשתם את קדש הקדשים אהרן ובניו יבאו ושמו אותם איש איש על עבדתו ואל משאו׃ 20 ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו׃ 21 וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 22 נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבתם למשפחתם׃ 23 מבן שלשים שנה ומעלה עד בן חמשים שנה תפקד אותם כל הבא לצבא צבא לעבד עבדה באהל מועד׃ 24 זאת עבדת משפחת הגרשני לעבד ולמשא׃ 25 ונשאו את יריעת המשכן ואת אהל מועד מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה ואת מסך פתח אהל מועד׃ 26 ואת קלעי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריהם ואת כל כלי עבדתם ואת כל אשר יעשה להם ועבדו׃ 27 על פי אהרן ובניו תהיה כל עבדת בני הגרשני לכל משאם ולכל עבדתם ופקדתם עלהם במשמרת את כל משאם׃ 28 זאת עבדת משפחת בני הגרשני באהל מועד ומשמרתם ביד איתמר בן אהרן הכהן׃ 29 בני מררי למשפחתם לבית אבתם תפקד אתם׃ 30 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה תפקדם כל הבא לצבא לעבד את עבדת אהל מועד׃ 31 וזאת משמרת משאם לכל עבדתם באהל מועד קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו׃ 32 ועמודי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם לכל כליהם ולכל עבדתם ובשמת תפקדו את כלי משמרת משאם׃ 33 זאת עבדת משפחת בני מררי לכל עבדתם באהל מועד ביד איתמר בן אהרן הכהן׃ 34 ויפקד משה ואהרן ונשיאי העדה את בני הקהתי למשפחתם ולבית אבתם׃ 35 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד׃ 36 ויהיו פקדיהם למשפחתם אלפים שבע מאות וחמשים׃ 37 אלה פקודי משפחת הקהתי כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה ביד משה׃ 38 ופקודי בני גרשון למשפחותם ולבית אבתם׃ 39 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד׃ 40 ויהיו פקדיהם למשפחתם לבית אבתם אלפים ושש מאות ושלשים׃ 41 אלה פקודי משפחת בני גרשון כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה׃ 42 ופקודי משפחת בני מררי למשפחתם לבית אבתם׃ 43 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד׃ 44 ויהיו פקדיהם למשפחתם שלשת אלפים ומאתים׃ 45 אלה פקודי משפחת בני מררי אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה ביד משה׃ 46 כל הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל את הלוים למשפחתם ולבית אבתם׃ 47 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לעבד עבדת עבדה ועבדת משא באהל מועד׃ 48 ויהיו פקדיהם שמנת אלפים וחמש מאות ושמנים׃ 49 על פי יהוה פקד אותם ביד משה איש איש על עבדתו ועל משאו ופקדיו אשר צוה יהוה את משה׃

Nm 4, 1-49

Verš 16
ופקדת אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטרת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה פקדת כל המשכן וכל אשר בו בקדש ובכליו׃
Ex 30:34 - ויאמר יהוה אל משה קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה זכה בד בבד יהיה׃
Ex 30:23 - ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומאתים׃

Verš 9
ולקחו בגד תכלת וכסו את מנרת המאור ואת נרתיה ואת מלקחיה ואת מחתתיה ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם׃
Ex 25:31 - ועשית מנרת זהב טהור מקשה תעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו׃
Ex 25:38 - ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור׃

Verš 31
וזאת משמרת משאם לכל עבדתם באהל מועד קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו׃
Ex 26:15 - ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים׃

Verš 7
ועל שלחן הפנים יפרשו בגד תכלת ונתנו עליו את הקערת ואת הכפת ואת המנקית ואת קשות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה׃
Ex 25:30 - ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד׃

Nm 4,1 - Pri tomto sčítaní ide o zistenie, koľko vyspelých, súcich a silných mužov je v kmeni Léviho, ktorí by mohli nosiť svätostánok a jeho náradie. Ináč leviti nastupovali službu pri svätyni v dvadsiatompiatom roku svojho veku (8,24). Za kráľa Dávida slúžievali už ako dvadsaťroční (1 Krn 23,27).

Nm 4,4 - Hodnosťou prví sú Kaátovci, lebo im sa dostáva povinnosť niesť najsvätejšie veci (archu, oltáre, svietnik, zlatý stôl a umývadlo).

Nm 4,7-9 - Porov. Ex 25,4–40.

Nm 4,11 - Pozri Ex 30,1; 39,38; 40,5.26.

Nm 4,16 - Porov. Ex 27,20; 30,34–38. Ustavičná obeta – je to každodenná potravinová obeta, ktorú prinášali aj vtedy, keď boli na pochode (Ex 29,40; Lv 6,14–18). Leviti z Kaátovej rodiny nosievali tieto posvätné predmety dotiaľ, dokiaľ nebolo dosť kňazov, ktorí prevzali túto povinnosť. Neskoršie archu nosia len kňazi (Dt 31,9).